Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0334(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0227/2018

Pateikti tekstai :

A8-0227/2018

Debatai :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Balsavimas :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Priimti tekstai
PDF 135kWORD 42k
Antradienis, 2018 m. rugsėjo 11 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Struktūrinių reformų rėmimo programa: finansinis paketas ir bendrasis tikslas ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2018 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0825),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 175 straipsnį ir į 197 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0433/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 3 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. liepos 18 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomones (A8-0227/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 237, 2018 7 6, p. 53.
(2) OL C 247, 2018 7 13, p. 54.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. rugsėjo 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/825 siekiant padidinti struktūrinių reformų rėmimo programos finansinį paketą ir pritaikyti jo bendrąjį tikslą
P8_TC1-COD(2017)0334

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1671.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS BENDRAS PAREIŠKIMAS

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, nedarydami poveikio biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams, struktūrinių reformų rėmimo programos finansinio paketo padidinimo klausimu susitarė, kad:

1.  40 mln. EUR bus finansuojama pagal struktūrinių reformų rėmimo programos biudžeto eilutę, priskiriamą DFP 1b išlaidų kategorijai (13.08.01) (ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda), mobilizuojant bendrąją įsipareigojimų maržą, kaip numatyta DFP reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 14 straipsnyje, vykdant biudžeto procedūrą pagal SESV 314 straipsnį;

2.  40 mln. EUR bus finansuojama pagal struktūrinių reformų rėmimo programos biudžeto eilutę, priskiriamą DFP 2 išlaidų kategorijai (13.08.02) (tvarus augimas: gamtos ištekliai), perskiriant šios išlaidų kategoriją sumas, nesusijusias su technine pagalba ir kaimo plėtra, ir nemobilizuojant maržų. Išsamesnė informacija apie konkretų šių perskiriamų sumų šaltinį bus pateikta reikiamu metu, atsižvelgiant į derybų dėl 2019 m. biudžeto procedūros padėtį.

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

(skelbiamas Oficialiojo leidinio C serijoje)

Komisija 2019 m. bendrojo biudžeto projekto taisomajame rašte nustatys ir pasiūlys, kaip perskirstyti 40 mln. EUR DFP 2 išlaidų kategorijoje (Tvarus augimas. Gamtos ištekliai).

Komisija ketina siūlyti mobilizuoti bendrąją įsipareigojimų maržą pagal DFP reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 14 straipsnį vykdant 2020 m. biudžeto procedūrą pagal SESV 314 straipsnį.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 17 d.Teisinis pranešimas