Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0334(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0227/2018

Ingivna texter :

A8-0227/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 20
CRE 10/09/2018 - 20

Omröstningar :

PV 04/07/2018 - 6.1
CRE 04/07/2018 - 6.1
PV 11/09/2018 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0281
P8_TA(2018)0329

Antagna texter
PDF 125kWORD 44k
Tisdagen den 11 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Ökning av finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassning av det allmänna målet ***I
P8_TA(2018)0329A8-0227/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 september 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet (COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0825),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 175 och 197.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0433/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 mars 2018(1),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 3 april 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 juli 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0227/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som bifogas denna resolution.

3.   Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 237, 6.7.2018, s. 53.
(2) EUT C 247, 13.7.2018, s. 54.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 11 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och anpassa det allmänna målet
P8_TC1-COD(2017)0334

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1671.)


BILAGA TLL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

GEMENSAMT UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

Vad gäller finansiering av den ökade finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer, och utan att det påverkar budgetmyndighetens befogenheter, har Europaparlamentet, rådet och kommissionen beslutat följande:

1.  40 miljoner EUR kommer att finansieras via budgetposten för stödprogrammet för strukturreformer under rubrik 1b (13.08.01) i den fleråriga budgetramen (Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning) genom att utnyttja den samlade marginalen för åtaganden i enlighet med artikel 14 i förordningen om den fleråriga budgetramen (EU, Euratom) nr 1311/2013 inom ramen för budgetförfarandet i enlighet med artikel 314 i EUF-fördraget.

2.  40 miljoner EUR kommer att finansieras via budgetposten för stödprogrammet för strukturreformer under rubrik 2 (13.08.02) i den fleråriga budgetramen (Hållbar tillväxt: naturresurser) genom annan omfördelning än tekniskt stöd och landsbygdsutveckling inom denna rubrik, utan att utnyttja marginalerna. De exakta källorna till sådan omfördelning kommer att fastställas längre fram, med hänvisning till förhandlingarna i förfarandet för budgeten 2019.

UTTALANDE AV KOMMISSIONEN

(för offentliggörande i C-serien av EUT)

Kommissionen kommer att identifiera och föreslå omfördelningar av 40 miljoner EUR under rubrik 2 i den fleråriga budgetramen (Hållbar tillväxt: naturresurser) i ändringsskrivelsen till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2019.

Kommissionen avser att föreslå att den samlade marginalen för åtaganden utnyttjas i enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen inom ramen för budgetförfarandet för 2020 enligt artikel 314 i EUF-fördraget.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande