Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0097(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0255/2018

Ingediende teksten :

A8-0255/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/09/2018 - 6.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0334

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 43k
Woensdag 12 september 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
In de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu ***I
P8_TA(2018)0334A8-0255/2018
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 12 september 2018 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0199),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0156/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018(1),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 10 juli 2018 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0255/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 110/2008 wat betreft de in de Unie in de handel te brengen nominale hoeveelheden van éénmaal gedistilleerde shochu die in een alambiek is gestookt en is gebotteld in Japan
P8_TC1-COD(2018)0097

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/1670.)

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2019Juridische mededeling