Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0245/2018

Внесени текстове :

A8-0245/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 12
CRE 11/09/2018 - 12
PV 26/03/2019 - 2
CRE 26/03/2019 - 2

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.4
CRE 05/07/2018 - 6.4
PV 12/09/2018 - 6.4
CRE 12/09/2018 - 6.4
Обяснение на вота
PV 26/03/2019 - 7.11
CRE 26/03/2019 - 7.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0337
P8_TA(2019)0231

Приети текстове
PDF 374kWORD 128k
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Авторското право в рамките на цифровия единен пазар ***I
P8_TA(2018)0337A8-0245/2018

Изменения, приети от Европейския парламент на 12 септември 2018 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права осигуряват висока степен на закрила на носителите на права и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар; стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.
(2)  Приетите директиви в областта на авторското право и сродните му права допринасят за функционирането на вътрешния пазар, осигуряват висока степен на закрила на носителите на права, улесняват уреждането на правата и създават рамка за използването на произведения и други закриляни обекти. Хармонизираната правна рамка допринася за доброто функциониране на един действително интегриран вътрешен пазар и стимулира иновациите, творчеството, инвестициите и създаването на ново съдържание също и в цифровата среда, с цел да се избегне раздробеността на вътрешния пазар. Осигурената от тази правна рамка закрила допринася също така за постигането на целта на Съюза да се зачита и насърчава културното многообразие, като същевременно извежда на преден план европейското общо културно наследство. Член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от Съюза да взема предвид културните аспекти при своята дейност.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ пазар за авторското право, следва да има и правила за правата върху публикациите, за използването на произведения и други обекти от доставчици на онлайн услуги, които съхраняват качено от ползвателите съдържание и осигуряват достъп до него, както и за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители.
(3)  Бързото технологично развитие продължава да преобразява начините, по които се създават, произвеждат, разпространяват и използват произведенията и други обекти, и затова е необходимо законодателството в тази област да бъде пригодено към бъдещето, така че да не ограничава технологичното развитие. Продължават да се появяват нови бизнес модели и нови субекти. Запазват значението си целите и принципите, залегнали в рамката на Съюза в областта на авторското право. Въпреки това продължава да съществува правна несигурност както за носителите на права, така и за ползвателите, по отношение на някои, включително трансгранични, начини на използване на произведения и други обекти в цифровата среда. Както се посочва в съобщението на Комисията, озаглавено „Към една модерна и по-европейска рамка за авторското право“26, в някои области е необходимо да се адаптира и допълни действащата рамка на Съюза в областта на авторското право. Настоящата директива предвижда правила за адаптиране на някои изключения и ограничения към цифровата и трансграничната среда, както и мерки за улесняване на някои лицензионни практики по отношение на разпространението на произведения извън търговско обращение и наличието онлайн на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка с оглед на осигуряването на по-широк достъп до съдържание. За да се изгради добре функциониращ и справедлив пазар за авторското право, следва да има и правила за осъществяването и гарантирането на използването на произведения и други обекти чрез платформите на доставчиците на онлайн услуги и за прозрачността на договорите на авторите и артистите изпълнители и на отчитането във връзка с използването на защитени произведения съгласно такива договори.
__________________
__________________
26 COM(2015) 626 final.
26 COM(2015)0626.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.
(4)  Настоящата директива се основава на правилата, съдържащи се в действащите директиви в тази област, и по-специално в Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27, Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета27а, Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28, Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета29, Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета31 и Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета32, и допълва тези правила.
_________________
_________________
27 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996, стр. 20–28).
27 Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (OВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20).
27а Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“) (ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1).
28 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10–19).
28 Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество (ОВ L 167, 22.6.2001 г., стр. 10).
29 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28–35).
29 Директива 2006/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 28).
30 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16–22).
30 Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 5.5.2009 г., стр. 16).
31 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5–12).
31 Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения (ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 5).
32 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72–98).
32 Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 72).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В областите на научните изследвания, образованието и опазването на културното наследство цифровите технологии позволяват нови видове използване, които не са еднозначно обхванати от действащите правила на Съюза за изключенията и ограниченията. Освен това факултативният характер на изключенията и ограниченията съгласно директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 2009/24/ЕО в тези области може да повлияе неблагоприятно върху функционирането на вътрешния пазар. Това важи с особена сила за трансграничното използване, което придобива все по-голямо значение в цифровата среда. Поради тази причина действащите изключения и ограничения в правото на Съюза, които се прилагат за научните изследвания, преподаването и опазването на културното наследство, следва да бъдат преразгледани в светлината на новите видове използване. Следва да се въведат задължителни изключения или ограничения при използването на технологии за извличане на информация от текст и данни, илюстрирането за целите на преподаването в цифровата среда и на опазването на културното наследство. По отношение на използването, което не е обхванато от предвидените в настоящата директива изключения или ограничение, следва да продължи прилагането на съществуващите изключения и ограничения в правото на Съюза. Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва да бъдат адаптирани.
(5)  В областите на научните изследвания, иновациите, образованието и опазването на културното наследство цифровите технологии позволяват нови видове използване, които не са еднозначно обхванати от действащите правила на Съюза за изключенията и ограниченията. Освен това факултативният характер на изключенията и ограниченията съгласно директиви 2001/29/ЕО, 96/9/ЕО и 2009/24/ЕО в тези области може да повлияе неблагоприятно върху функционирането на вътрешния пазар. Това важи с особена сила за трансграничното използване, което придобива все по-голямо значение в цифровата среда. Поради тази причина действащите изключения и ограничения в правото на Съюза, които се прилагат за иновациите, научните изследвания, преподаването и опазването на културното наследство, следва да бъдат преразгледани в светлината на новите видове използване. Следва да се въведат задължителни изключения или ограничения при използването на технологии за извличане на информация от текст и данни в областта на иновациите и научните изследвания, илюстрирането за целите на преподаването в цифровата среда и опазването на културното наследство. По отношение на използването, което не е обхванато от предвидените в настоящата директива изключения или ограничение, следва да продължи прилагането на съществуващите изключения и ограничения в правото на Съюза. Ето защо следва да бъде възможно съществуващите добре функциониращи изключения в тези области, да продължат да се прилагат в държавите членки, доколкото те не ограничават обхвата на изключенията или ограниченията, предвидени в настоящата директива. Директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО следва да бъдат адаптирани.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничение целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права.
(6)  Предвидените в настоящата директива изключения и ограничения целят да се постигне справедлив баланс между правата и интересите на авторите и другите носители на права, от една страна, и на потребителите, от друга. Те могат да се прилагат само в някои специални случаи, които не противоречат на обичайното използване на произведенията или другите обекти и не накърняват необосновано законните интереси на носителите на права.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Тези технологии позволяват на научните изследователи да обработват големи обеми информация, за да придобият нови знания и да разкрият нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно степента, до която могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.
(8)  Новите технологии дават възможност за автоматизиран компютърен анализ на информация в цифрова форма, като например текст, звук, изображения или данни, което обикновено се нарича „извличане на информация от текст и данни“. Извличането на информация от текст и данни предоставя възможност за разчитане и анализ на съхранявани в цифров формат големи обеми информация с цел придобиване на нови знания и разкриване на нови тенденции. Докато технологиите за извличане на информация от текст и данни преобладават в цифровата икономика, широко разпространено е схващането, че извличането на информация от текст и данни може да бъде от особено голяма полза за научноизследователската общност и по такъв начин да насърчи новаторството. В Съюза обаче научните организации, като например университетите и научните институти, се сблъскват с правна несигурност относно това в каква степен могат да извличат съдържание при извличането на информация от текст и данни. В някои случаи извличането на информация от текст и данни може да включва действия, защитени с авторско право и/или sui generis право върху базите данни, особено възпроизвеждането на произведения или други обекти и/или извличането на съдържание от базите данни. Когато не е предвидено приложимо изключение или ограничение, ще се изисква разрешение от носителите на права, за да се предприемат такива действия. Освен това извличането на информация от текст и данни може да се извършва във връзка с обикновени факти или данни, които не са защитени с авторско право, и в такива случаи няма да се изисква разрешение.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)
(8a)  За да може да се извършва извличане на информация от текст и данни, в повечето случаи е необходимо първо да се получи достъп до информацията и впоследствие тя да се възпроизведе. Обикновено едва след като информацията бъде нормализирана, тя може да бъде обработена чрез извличането на информация от текст и данни. След като бъде получен законен достъп до информацията, защитеното с авторско право използване се извършва именно при нормализирането на тази информация, тъй като нормализацията води до възпроизвеждане чрез промяна на формата на информацията или чрез извличане на информация от база данни във формат, който се поддава на извличане на информация от текст и данни. При използването на технологии за извличане на информация от текст и данни свързаните с авторското право процеси съответно не са самият процес на извличане на информация от текст и данни, който се състои от разчитане и анализ на съхранявана в цифров формат нормализирана информация, а процесът на осъществяване на достъп и процесът, чрез който информацията се нормализира, за да се предостави възможност за извършване на автоматизиран компютърен анализ, доколкото този процес включва извличане от база данни или възпроизвеждане. Изключенията, предвидени в настоящата директива за целите на извличането на информация от текст и данни, следва да се разбират като изключения, които се отнасят до свързаните с авторското право процеси, които са необходими за извличането на информация от текст и данни. Когато съществуващото право в областта на авторското право е неприложимо по отношение на използването на извличане на информация от текст и данни, настоящата директива следва да не засяга това използване.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Научните организации следва също така да се възползват от изключението, когато участват в публично-частни партньорства.
(10)  Въпросната правна несигурност следва да се премахне, като се въведе задължително изключение за научните организации за правото на възпроизвеждане, както и за правото да не се допуска извличане от база данни. Новото изключение не бива да накърнява действащото задължително изключение за временните действия на възпроизвеждане по член 5, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО, което следва да продължи да се прилага по отношение на способите за извличане на информация от текст и данни, които не предполагат да се правят копия извън обхвата на изключението. Образователните институции и институциите в областта на културното наследство, които извършват научни изследвания, следва също да бъдат обхванати от изключението за извличане на информация от текст и данни, при условие че резултатите от научните изследвания не носят ползи на предприятие, което упражнява решаващо влияние по-специално върху тези организации. В случай че научните изследвания се провеждат в рамките на публично-частно партньорство, предприятието, което участва в публично-частното партньорство, следва също да има законен достъп до произведенията и другите обекти. Възпроизвеждането и изваждането на откъси, извършени за целите на извличането на информация от текст и данни, следва да се съхраняват по сигурен начин, който гарантира, че копията се използват единствено за целите на научните изследвания.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13a)  С цел да се насърчат иновациите в частния сектор, държавите членки следва да могат да предвидят изключение, което надхвърля задължителното изключение, при условие че използването на произведения и други обекти, посочени в него, не е изрично запазено за носителите на правата върху тях, включително чрез средства за машинно разчитане.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността.
(15)  Докато програмите за дистанционно обучение и трансгранично образование се разработват предимно на равнището на висшето образование, цифрови средства и ресурси все повече се използват на всички равнища на образованието, по-специално за подобряване и обогатяване на ученето. Поради това изключението или ограничението, предвидено в настоящата директива, следва да бъде от полза за всички образователни институции в основното, средното, професионалното и висшето образование, доколкото те извършват образователна дейност с нетърговска цел. Организационната структура и средствата за финансиране на образователната институция не са решаващи фактори за определяне на нетърговския характер на дейността. Когато институциите в областта на културното наследство преследват образователни цели и участват в преподавателски дейности, държавите членки следва да могат да считат тези институции като образователни институции по силата на това изключение, що се отнася до техните преподавателски дейности.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти, като например части или откъси от произведения за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства в класната стая, така и онлайн чрез сигурната електронна мрежа на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.
(16)  Изключението или ограничението следва да обхване цифровото използване на произведения и други обекти за подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването, включително свързаните с него учебни дейности. Следва да се допуска изключение или ограничение на използването, при условие че използваното произведение или използваният друг обект посочва източника, включително името на авторите, освен ако това е невъзможно по практически причини. Произведения или други обекти следва да се използват по силата на изключението или ограничението единствено в контекста на дейности по преподаване и учене, осъществявани под ръководството на образователни институции, включително по време на изпити, и да се ограничат само до необходимото за целите на такива дейности. Изключението или ограничението следва да обхване използването както чрез цифрови средства, когато преподавателската дейност се извършва физически, включително извън помещенията на образователната институция, например в библиотеки или в институции в областта на културното наследство, при условие че образователната институция е поела отговорност за използването, така и онлайн чрез сигурната електронна среда на образователната институция, достъпът до която следва да бъде защитен, по-специално чрез процедури за автентификация. Изключението или ограничението следва да се разбира като обхващащо специфичните потребности от достъпност за хората с увреждания в контекста на илюстрирането при преподаване.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)
(16a)  Сигурната електронна среда следва да се разбира като цифрова среда за преподаване и учене, до която достъпът е ограничен посредством подходяща процедура за установяване на самоличността и е предназначен единствено за преподавателите от образователната институция и за учениците или студентите, записали се за учебна програма.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на лицензионните споразумения за по-нататъшно използване, за да се улесни използването на произведения и други обекти в образованието. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на цифровото използване и трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално, държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии, които обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Този механизъм ще даде възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че лицензионните схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и че образователните институции знаят за тяхното съществуване.
(17)  В редица държави членки съществуват различни договорености на основата на изключението по Директива 2001/29/ЕО или на лицензионните споразумения за по-нататъшно използване, за да се улесни използването на произведения и други обекти в образованието. Тези договорености в общия случай са изготвени при отчитане на потребностите на образователните институции и на различните образователни степени. При все че е особено важно да бъде хармонизиран обхватът на новото задължително изключение или ограничение по отношение на цифровото използване и трансграничното преподаване, условията за изпълнение може да се различават в отделните държави членки дотолкова, доколкото не накърняват ефективното прилагане на изключението или ограничението или трансграничното използване. Това следва да даде възможност на държавите членки да надграждат над сключените на национално равнище договорености. По-специално държавите членки биха могли да решат изцяло или частично да обвържат прилагането на изключението или ограничението с наличието на адекватни лицензии. Такива лицензии могат да бъдат под формата на колективни лицензионни споразумения, споразумения за разширено колективно лицензиране и лицензии, които се договарят колективно, например „бланкетни лицензии“, с цел да се избегне положение, в което образователните институции са принудени да преговарят поотделно с носителите на права. Тези лицензии следва да бъдат на достъпни цени и да обхващат най-малко същите видове използване, както разрешените по силата на изключението. Този механизъм ще даде възможност например да се даде приоритет на лицензиите за материали, предназначени главно за образователния пазар или за преподаване в образователните институции, както и за музикални партитури. За да не се допусне правна несигурност или административна тежест за образователните институции в резултат на този механизъм, държавите членки, които възприемат такъв подход, следва да предприемат конкретни мерки, за да гарантират, че тези лицензионни схеми, които разрешават цифровото използване на произведения или други обекти с цел илюстриране при преподаването, са на разположение без затруднения и че образователните институции знаят за тяхното съществуване. Държавите членки следва да могат да предвидят системи, които да гарантират, че е налице справедливо обезщетение за носителите на права за различните видове използване, спрямо които са приложими тези изключения или ограничения. Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват системи, които не създават административна тежест, например системи, които предвиждат еднократни плащания.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 17 а (ново)
(17a)   За да се гарантира правна сигурност, когато дадена държава членка реши да постави прилагането на изключението в зависимост от наличието на подходящи лицензии, е необходимо да се посочи при какви условия дадена образователна институция може да използва защитени произведения или други обекти в рамките на изключението и обратно – кога следва да се действа съгласно лицензионна схема.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  Действията по опазването може да изискват възпроизвеждане на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство и следователно разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на техните сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи тези действия по опазването.
(18)  Действията по опазването на произведение или друг обект в сбирката на институция в областта на културното наследство може да изискват възпроизвеждане и съответно да изискват разрешение от съответните носители на права. Институциите в областта на културното наследство са ангажирани с опазването на своите сбирки за бъдещите поколения. Цифровите технологии предлагат нови начини за опазване на наследството в тези сбирки, но пораждат и нови предизвикателства. С оглед на тези нови предизвикателства е необходимо да се адаптира действащата правна рамка, като се предвиди задължително изключение за правото на възпроизвеждане, което ще позволи на тези институции да извършват действията по опазването.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 19
(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по опазването на институциите в областта на културното наследство затрудняват трансграничното сътрудничество и споделянето на средствата за опазване от институциите в областта на културното наследство на вътрешния пазар, което води до неефективно използване на ресурсите.
(19)  Различните подходи в държавите членки към действията по възпроизвеждане с цел опазване затрудняват трансграничното сътрудничество, споделянето на средствата за опазване и създаването на трансгранични мрежи за опазване между организациите на вътрешния пазар, ангажирани с опазването, което води до неефективно използване на ресурсите. Това може да окаже отрицателно въздействие върху опазването на културното наследство.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят заключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, например за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект, доколкото това е необходимо, за да се създаде копие единствено за целите на опазването.
(20)  Поради тази причина от държавите членки следва да се изисква да предвидят изключение, което да позволи на институциите в областта на културното наследство да възпроизвеждат произведения и други обекти за постоянно включване в техните сбирки с оглед на опазването им, за да се решат въпросите на технологичното остаряване или влошаването на състоянието на първоначалните опори или за да се застраховат произведенията. Подобно изключение следва да даде възможност да се правят копия чрез подходящо средство, инструмент или технология за опазване в какъвто и да е формат и на какъвто и да е носител, в достатъчен брой и на всеки етап от жизнения цикъл на произведението или другия обект и в необходимата степен, за да се създаде копие единствено за целите на опазването. Архивите на научните организации или обществените излъчващи организации следва да се считат за институции в областта на културното наследство и съответно за бенефициери на това изключение. За целите на това изключение държавите членки следва да могат да оставят в сила разпоредбите за третиране на достъпните за обществеността галерии като музеи.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се смятат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато са собственост или постоянно във владение на институцията в областта на културното наследство, например в резултат на прехвърляне на собствеността или лицензионни споразумения.
(21)  По смисъла на настоящата директива произведенията и другите обекти следва да се считат за постоянно включени в сбирката на институция в областта на културното наследство, когато копията на тези произведения или други обекти са собственост или постоянно във владение на тези организации, например в резултат на прехвърляне на собствеността, лицензионни споразумения, законен депозит или дългосрочен заем. Произведения или други обекти, до които институциите в областта на културното наследство имат временен достъп чрез сървър на трето лице, не се считат за постоянно включени в техните сбирки.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)
(21a)  Вследствие на технологичното развитие се появиха услуги на информационното общество, които дават възможност на ползвателите да качват или да предоставят на разположение съдържание под различни форми и за различни цели, например за илюстриране на дадена идея, критика, пародия или пастиш. Това съдържание може да включва кратки откъси от вече съществуващи произведения или други обекти, които ползвателите евентуално са променили, комбинирали или преобразували по друг начин.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 21 б (ново)
(21б)  Въпреки известно припокриване със съществуващите изключения или ограничения, например по отношение на цитирането и пародията, не всяко съдържание, качено или предоставено на разположение от ползвател, което включва в разумна степен откъси от защитени произведения или други обекти, попада в обхвата на член 5 от Директива 2001/29/ЕО. Подобна ситуация създава правна несигурност и за ползвателите, и за носителите на права. Ето защо е необходимо да се предвиди ново специално изключение, за да се позволи законно използване на откъси от вече съществуващи защитени произведения или други обекти в съдържание, което е качено или предоставено на разположение от ползватели. Когато създадено или предоставено на разположение от ползвател съдържание включва кратко и пропорционално използване на цитат или откъс от защитено произведение или друг закрилян обект със законна цел, това използване следва да бъде защитено чрез изключението, предвидено в настоящата директива. Това изключение следва да се прилага само в някои специфични случаи, които не са в противоречие с обичайното използване на съответното произведение или съответния друг обект и които не накърняват необосновано законните интереси на носителя на права. За да се извърши оценка на това евентуално накърняване, е от съществено значение да се проучат по целесъобразност степента на автентичност на съответното съдържание, дължината/обхватът на използвания цитат или откъс, професионалният характер на съответното съдържание или степента на нанесената икономическа вреда, без да се изключва възможността за законно прилагане на изключението. Това изключение не следва да накърнява неимуществените права на авторите на произведенията или на другите обекти.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 21 в (ново)
(21в)  Доставчиците на услуги на информационното общество, които попадат в обхвата на член 13 от настоящата директива, не следва да могат да се позовават в своя полза на изключението за използването на откъси от вече съществуващи произведения, предвидено в настоящата директива, във връзка с използването на цитати или откъси от защитени произведения или други обекти в съдържание, качено или предоставено от ползватели в рамките на тези услуги на информационното общество, с цел да намалят обхвата на своите задължения по член 13 от настоящата директива.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  Институциите в областта на културното наследство следва да се ползват от ясна рамка за цифровизация и разпространение, включително през границите, на произведения или други обекти извън търговско обращение. Конкретните особености на сбирките от произведения извън търговско обращение обаче означават, че може да се окаже много трудно получаването на предварителното съгласие на отделните носители на права. Това може да се дължи например на възрастта на произведенията или другите обекти, на тяхната ограничена търговска стойност или на обстоятелството, че никога не са били предназначени за търговска употреба. Ето защо е необходимо да се предвидят мерки за улесняване на лицензирането на права върху произведения извън търговско обращение, които се намират в сбирките на институции в областта на културното наследство, и по такъв начин да се даде възможност за сключването на споразумения с трансгранично действие на вътрешния пазар.
(22)  Институциите в областта на културното наследство следва да се ползват от ясна рамка за цифровизация и разпространение, включително през границите, на произведения или други обекти извън търговско обращение. Конкретните особености на сбирките от произведения извън търговско обращение обаче означават, че може да се окаже много трудно да се получи предварителното съгласие на отделните носители на права. Това може да се дължи например на възрастта на произведенията или другите обекти, на тяхната ограничена търговска стойност или на обстоятелството, че никога не са били предназначени за търговска употреба или никога не са били в търговско обращение. Ето защо е необходимо да се предвидят мерки за улесняване на използването на произведения извън търговско обращение, които се намират в сбирките на институции в областта на културното наследство, и по такъв начин да се даде възможност за сключването на споразумения с трансгранично действие на вътрешния пазар.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 22 а (ново)
(22a)  Редица държави членки вече са приели режими за разширено колективно лицензиране, законни мандати или законови презумпции, улесняващи лицензирането на произведения извън търговско обращение. При все това, като се има предвид разнообразието от произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, както и различията между практиките на колективно управление в държавите членки и в секторите на културно производство, възможно е тези мерки и да не предлагат решение във всички случаи, например поради това, че не съществува практика на колективно управление за определен вид произведения или други обекти. Поради това в такива конкретни случаи е необходимо да се даде възможност на институциите в областта на културното наследство да предоставят онлайн достъп до произведения извън търговско обращение от своите постоянни сбирки по силата на изключение от авторското право и сродните му права. Въпреки че е от съществено значение да се хармонизира обхватът на новото задължително изключение, за да се даде възможност за трансгранично използване на произведения извън търговско обращение, държавите членки все пак следва да могат да използват или да продължат да използват споразумения за разширено колективно лицензиране, сключени с институции в областта на културното наследство на национално равнище за категории произведения, постоянно включени в сбирките на тези институции. Липсата на споразумение относно условията на лицензията не следва да се тълкува като липса на решения, основаващи се на принципа на лицензиране. Всяко използване по силата на това изключение следва да подлежи на същите изисквания за неучастие и публично оповестяване, както използването, разрешено чрез лицензионен механизъм. За да се гарантира, че изключението се прилага единствено когато са изпълнени определени условия, и за да се обезпечи правна сигурност, държавите членки следва да определят през подходящи интервали от време, като се консултират с носителите на авторски права, организациите за колективно управление и организациите в областта на културното наследство, секторите и видовете произведения, за които липсват подходящи решения, основаващи се на лицензия, като в такъв случай следва да се прилага изключението.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени от организацията за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.
(23)  В предвидената от настоящата директива рамка държавите членки следва да могат да проявят гъвкавост в избора на конкретния вид механизъм, който ще даде възможност правата върху произведения извън търговско обращение да обхванат и правата на носителите на права, които не са представени от съответната организация за колективно управление на правата в съответствие с техните правни традиции, практика или особености. Въпросните механизми могат да включват разширено колективно лицензиране и презумпции за представителство.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 24
(24)  За целите на тези лицензионни механизми е важно да съществува стегната и добре функционираща система за колективно управление. Системата обхваща по-специално правила за добро управление, прозрачност и отчетност, както и редовното, добросъвестно и точно разпределение и изплащане на дължимите суми на отделните носители на права съгласно Директива 2014/26/ЕС. За всички носители на права следва да се предвидят допълнителни подходящи гаранции и те следва да имат възможност да изключат прилагането на подобни механизми за техните произведения или други обекти. Свързаните с тези механизми условия не бива да засягат практическото им значение за институциите в областта на културното наследство.
(24)  За целите на тези лицензионни механизми е важно да съществува стегната и добре функционираща система за колективно управление, която следва да се насърчава от държавите членки. Системата обхваща по-специално правила за добро управление, прозрачност и отчетност, както и редовното, добросъвестно и точно разпределение и изплащане на дължимите суми на отделните носители на права съгласно Директива 2014/26/ЕС. За всички носители на права следва да се предвидят допълнителни подходящи гаранции и те следва да имат възможност да изключат прилагането на подобни лицензионни механизми или на подобни изключения за своите произведения или други обекти. Свързаните с тези механизми условия не бива да засягат практическото им значение за институциите в областта на културното наследство.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на въпросните механизми, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, ползвателите и организациите за колективно управление.
(25)  Като се има предвид разнообразието на произведения и други обекти в сбирките на институциите в областта на културното наследство, важно е въведените с настоящата директива лицензионни механизми да са на разположение и да могат да се използват на практика за различните видове произведения и други обекти, включително фотографии, звукозаписи и аудио-визуални произведения. За да се отразят особеностите на различните категории произведения и други обекти по отношение на начините на публикуване и разпространение и за да се улесни използваемостта на въведените с настоящата директива решения за използването на произведения извън търговско обращение, може да се наложи държавите членки да въведат конкретни изисквания и процедури във връзка с практическото прилагане на тези лицензионни механизми. Уместно е в този процес държавите членки да се консултират с носителите на права, институциите в областта на културното наследство и организациите за колективно управление.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 26
(26)  В съответствие с нормите на международната вежливост лицензионните механизми за цифровизация и разпространение на произведения извън търговско обращение, предвидени в настоящата директива, не следва да се прилагат за произведения или други обекти, които за пръв път са публикувани или ако няма публикуване, — за пръв път са излъчени в трета държава, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в трета държава. Освен това тези механизми не следва да се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, освен ако за пръв път са публикувани или ако няма публикуване, — за пръв път са излъчени на територията на държава членка, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в държава членка.
(26)  В съответствие с нормите на добрите международни отношения лицензионните механизми и изключението за цифровизация и разпространение на произведения извън търговско обращение, предвидени в настоящата директива, не следва да се прилагат за произведения или други обекти, които за пръв път са публикувани или ако няма публикуване за пръв път са излъчени в трета държава, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в трета държава. Освен това тези механизми не следва да се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, освен ако за пръв път са публикувани или ако няма публикуване за пръв път са излъчени на територията на държава членка, а за кинематографските или аудио-визуалните произведения за произведенията на продуцент със седалище или обичайно местопребиваване в държава членка.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  Тъй като проектите за масова цифровизация може да изискват значителни инвестиции от институциите в областта на културното наследство, лицензиите, издадени чрез предвидените в настоящата директива механизми, не бива да им попречат да реализират разумни приходи, за да покрият лицензионните разходи и разходите за цифровизация и разпространение на произведенията и другите обекти, предмет на лицензията.
(27)  Тъй като проектите за масова цифровизация може да изискват значителни инвестиции от институциите в областта на културното наследство, лицензиите, издадени чрез предвидените в настоящата директива механизми, не бива да им попречат да покриват лицензионните разходи и разходите за цифровизация и разпространение на произведенията и другите обекти, предмет на лицензията.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  Необходимо е адекватно разгласяване на информация относно бъдещото и текущото използване на произведенията и другите обекти извън търговско обращение от институциите в областта на културното наследство на основата на предвидените в настоящата директива лицензионни механизми и действащата уредба, която дава възможност на всички носители на права да изключат своите произведения или други обекти от прилагането на лицензиите. Това е особено важно, когато използването се реализира трансгранично на вътрешния пазар. Затова е целесъобразно да се предвиди създаването на единен, общодостъпен онлайн портал, чрез който Съюзът да предоставя тази информация на обществеността в разумен срок преди реализацията на трансграничното използване. По силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета, на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост са възложени някои задачи и дейности, финансирани чрез нейни собствени бюджетни мерки, целящи да улеснят и подкрепят дейността на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуална собственост, включително неговото предотвратяване. Поради тази причина е уместно да се разчита на тази служба във връзка със създаването и управлението на европейския портал, който ще предоставя тази информация.
(28)  Необходимо е адекватно разгласяване на информация относно бъдещото и текущото използване на произведенията и другите обекти извън търговско обращение от институциите в областта на културното наследство на основата на предвидените в настоящата директива лицензионни механизми или изключение и действащата уредба, която дава възможност на всички носители на права да изключат своите произведения или други обекти от прилагането на лицензиите или на изключението. Това е особено важно, когато използването се реализира трансгранично на вътрешния пазар. Затова е целесъобразно да се предвиди създаването на единен, общодостъпен онлайн портал, чрез който Съюзът да предоставя тази информация на обществеността в разумен срок преди реализацията на трансграничното използване. По силата на Регламент (ЕС) № 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост са възложени някои задачи и дейности, финансирани чрез нейни собствени бюджетни мерки, целящи да улеснят и подкрепят дейността на националните органи, частния сектор и институциите на Съюза в борбата срещу нарушаването на правата върху интелектуална собственост, включително неговото предотвратяване. Поради тази причина е уместно да се разчита на тази служба във връзка със създаването и управлението на европейския портал, който ще предоставя тази информация.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)
(28a)  За да се гарантира, че лицензионните механизми, предвидени за произведенията извън търговско обращение, са подходящи и функционират правилно, че носителите на права са адекватно защитени съгласно тези механизми, че лицензиите са надлежно разгласени и че е осигурена правна яснота по отношение на представителността на организациите за колективно управление и на категоризацията на произведенията, държавите членки следва да насърчават секторния диалог между заинтересованите страни.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  За да се улесни лицензирането на правата върху аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, настоящата директива изисква от държавите членки да създадат механизъм за преговори, който дава възможност на страните, желаещи да сключат споразумение, да разчитат на съдействието на безпристрастен орган. Този орган следва да се среща със страните и да помага в преговорите, като предоставя професионални и външни съвети. На този фон държавите членки следва да вземат решение за условията, при които ще работи механизмът за преговори, включително за графика и продължителността на съдействието при преговорите и поемането на разходите. Държавите членки следва да направят така, че административната и финансовата тежест да останат съразмерни, за да се гарантира ефективността на преговорния форум.
(30)  За да се улесни лицензирането на правата върху аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, държавите членки следва да създадат механизъм за преговори, управляван от вече съществуващ или новосъздаден национален орган, който да дава възможност на страните, желаещи да сключат споразумение, да разчитат на съдействието на безпристрастен орган. Участието в този механизъм за преговори и последващото сключване на споразумения следва да бъдат на доброволен принцип. Когато в дадени преговори участват страни от различни държави членки, тези страни следва да се споразумеят предварително коя да бъде компетентната държава членка, в случай че решат да прибягнат до механизма за преговори. Този орган следва да се среща със страните и да помага в преговорите, като предоставя професионални, безпристрастни и външни съвети. На този фон държавите членки следва да вземат решение за условията, при които ще работи механизмът за преговори, включително за графика и продължителността на съдействието при преговорите и разпределението на всички евентуални разходи, както и за състава на тези органи. Държавите членки следва да направят така, че административната и финансовата тежест да останат съразмерни, за да се гарантира ефективността на преговорния форум.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 30 а (ново)
(30a)  Опазването на културното наследство на Съюза е от изключително значение и то следва да се извършва по-активно в името на бъдещите поколения. Това следва да се постигне по-специално чрез опазването на наследството от публикации. За тази цел следва да се създаде законен депозит на Съюза, за да се гарантира, че публикациите, свързани със Съюза, например с правото на Съюза, с историята и процеса на интеграция на Съюза, с политиките на Съюза и демокрацията в Съюза, с институционалните и парламентарните въпроси и с политиката и по този начин интелектуалната история на Съюза и бъдещото му наследство от публикации системно се събират. Това наследство не само следва да се съхрани чрез създаването на архив на Съюза за публикации, посветени на въпросите, свързани със Съюза, но то следва също така да бъде достъпно за гражданите на Съюза и за бъдещите поколения. Библиотеката на Европейския парламент в качеството си на библиотеката на единствената институция на Съюза, която пряко представлява гражданите на Съюза, следва да бъде определена като депозитната библиотека на Съюза. За да не се създава прекомерна тежест за издателите, печатниците и вносителите, единствено електронните публикации, например електронните книги, електронните вестници и електронните списания, следва да се депозират в библиотеката на Европейския парламент. Библиотеката на Европейския съюз следва да предоставя на читателите, под свой контрол, публикации, включени в законния депозит на Съюза в библиотеката на Европейския парламент, за целите на научните изследвания или образованието. Тези публикации не следва да се предоставят на разположение онлайн извън Парламента.
Изменения 33 и 137
Предложение за директива
Съображение 31
(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на техните публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.
(31)  Свободният и плуралистичен периодичен печат играе съществена роля за осигуряване на качеството на журналистиката и на достъпа на гражданите до информация. Той има основен принос за обществените дебати и правилното функциониране на демократичното общество. Нарастващият дисбаланс между мощните платформи и издателите на публикации в пресата, които могат да бъдат и информационни агенции, вече доведе осезаемо до връщане назад на медийния пейзаж на регионално равнище. В прехода от печатни към цифрови издания издателите на публикации в пресата и информационните агенции се сблъскват с трудности при лицензирането на онлайн използването на своите публикации и възвръщането на направените от тях инвестиции. При липсата на признат статут на издателите на публикации в пресата като носители на права лицензирането и неговата реализация в цифровата среда често пъти са сложни и неефективни.
Изменения 34 и 138
Предложение за директива
Съображение 32
(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се гарантира устойчивостта на издателския отрасъл. Поради това е необходимо на равнището на Съюза да се осигури хармонизирана правна закрила за публикациите в пресата по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото им използване.
(32)  Необходимо е да се признае и допълнително да се поощри организационният и финансов принос на издателите при производството на публикации в пресата, за да се обезпечи устойчивостта на издателския отрасъл и съответно да се гарантира наличието на надеждна информация. Поради това е необходимо държавите членки да предоставят на равнището на Съюза правна закрила за публикациите в пресата в Съюза по отношение на цифровото им използване. Въпросната закрила следва ефективно да се гарантира чрез въвеждане в правото на Съюза на сродни на авторското право права по отношение на възпроизвеждането и предоставянето на публично разположение на публикации в пресата при цифровото им използване с оглед на получаването на справедливо и пропорционално възнаграждение за подобно използване. Този режим не следва да важи по отношение на използването за лични цели. Освен това включването на публикацията в резултатите в дадена търсачка не следва да се счита за справедливо и пропорционално възнаграждение.
Изменение 139
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки, което не представлява съобщаване на публиката.
(33)  По смисъла на настоящата директива е необходимо да се даде определение на понятието „публикация в пресата“ по начин, който обхваща единствено журналистическите публикации, публикувани от доставчик на услуги, които са периодично или редовно обновявани в която и да е медия с цел информиране или развлечение. Тези публикации включват например всекидневните вестници, седмичните или месечните списания с обща или специална насоченост и новинарските сайтове в интернет. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научните списания, не следва да бъдат обхванати от закрилата на публикациите в пресата по силата на настоящата директива. Въпросната закрила не обхваща действия като създаването на хипервръзки. Закрилата също така не обхваща фактическата информация, която се съобщава в журналистически статии в публикации в пресата, и поради това не пречи на когото и да е да съобщава такава фактическа информация.
Изменения 36 и 140
Предложение за директива
Съображение 34
(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Спрямо тях трябва да се прилагат същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.
(34)  Правата, предоставени на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, следва да имат същия обхват, както правата за възпроизвеждане и за предоставяне на публично разположение, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, доколкото става дума за цифрово използване. Държавите членки следва да могат прилагат спрямо тези права същите разпоредби за изключенията и ограниченията, които са приложими за правата, предвидени в Директива 2001/29/ЕО, включително изключението за цитиране за такива цели като критика или обзор, предвидено в член 5, параграф 3, буква г) от посочената директива.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 35
(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга.
(35)  Закрилата, предоставена на издателите на публикации в пресата по силата на настоящата директива, не бива да накърнява правата на авторите и другите носители на права върху произведения и други обекти, включени в тях, включително по отношение на степента, до която авторите и другите носители на права могат да използват своите произведения или други обекти отделно от публикацията в пресата, в която те са включени. Затова издателите на публикации в пресата не бива да имат възможност да се позоват на закрилата, която им е предоставена, срещу авторите и други носители на права. Това не накърнява договорните отношения между издателите на публикации в пресата, от една страна, и авторите и други носители на права, от друга. Независимо от факта, че авторите на произведения, включени в публикация в пресата, получават подходящо възнаграждение за използването на техните произведения въз основа на условията за отстъпване по лицензия на правата върху тяхното произведение на издателя на публикации в пресата, авторите, чието произведение е включено в публикация в пресата, следва да имат право на подходящ дял от новите допълнителни приходи, които издателите на публикации в пресата получават за определени видове вторично използване на техните публикации в пресата от страна на доставчиците на услуги на информационното общество, при спазване на правата, предвидени в член 11, параграф 1 от настоящата директива. Размерът на обезщетението, предоставено на авторите, следва да отчита конкретните стандарти за лицензирането в този сектор във връзка с произведенията, включени в публикация в пресата, които се възприемат като целесъобразни в съответната държава членка,; обезщетението, предоставено на авторите, не следва да накърнява условията за лицензирането, договорени между автора и издателя на публикации в пресата, за използването на статията на автора от издателя на публикации в пресата.
Изменение 38
Предложение за директива
Съображение 36
(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги или научни издания, често пъти работят на основата на прехвърляне на авторски права чрез договори или по силата на задължителни законови норми. В този контекст издателите правят инвестиция с оглед на използването на произведенията, съдържащи се в техните публикации, и в някои случаи могат да бъдат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В определен брой държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да имат право да предвидят, че когато един автор е прехвърлил или отстъпил правата си на издател или по друг начин допринася за публикацията със своите произведения и съществуват системи за обезщетяване за вредите, причинени от изключение или ограничение, издателите са в правото си да претендират за дял от обезщетението, като тежестта за издателя при мотивирането на претенцията не бива да надхвърля изискваната според съществуващата система.
(36)  Издателите, включително издателите на публикации в пресата, книги, научни издания или музикални произведения, работят въз основа на договори с авторите. В този контекст издателите правят инвестиция и придобиват права, в някои области включително права да получат дял от обезщетението в рамките на съвместни организации на автори и издатели за колективно управление, с оглед на използването на произведенията и съответно те могат да се окажат лишени от приходи, когато тези произведения се използват по силата на изключения или ограничения, като например за копиране за лично ползване и за репрография. В голям брой държави членки обезщетението за използване в рамките на тези изключения се поделя между авторите и издателите. За да се отчете съществуващото положение и да се повиши правната сигурност за всички заинтересовани страни, държавите членки следва да могат да предвидят равностойна система за поделяне на обезщетението, ако такава система е функционирала в съответната държава членка преди 12 ноември 2015 г. Условията за поделянето между авторите и издателите на това обезщетение биха могли да се определят във вътрешните правила за разпределението на организацията за колективно управление, която действа едновременно от името на авторите и на издателите, или да се определят от държавите членки със закон или с подзаконов акт в съответствие с равностойната система, която е функционирала в съответната държава членка преди 12 ноември 2015 г. Настоящата разпоредба не накърнява договореностите в държавите членки относно публичните права за отдаване в заем, относно управлението на права, които не се основават на изключения или ограничения във връзка с авторското право, като например схеми за разширено колективно лицензиране, или относно права на възнаграждение въз основа на националното законодателство.
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 36 а (ново)
(36a)   Културните и творческите индустрии играят ключова роля за повторната индустриализация на Европа, стимулират растежа и благодарение на стратегическата си позиция са в състояние да оказват иновативно въздействие върху други промишлени сектори. Освен това културните и творческите индустрии са движеща сила за иновациите и развитието на ИКТ в Европа. Културните и творческите индустрии в Европа осигуряват над 12 милиона работни места на пълно работно време, което се равнява на 7,5% от работната ръка в ЕС, и създават приблизително 509 милиарда евро добавена стойност към БВП (5,3% от общата брутна добавена стойност на ЕС). Културните и творческите индустрии получават основна част от приходите си от защитата на авторското право и сродните му права.
Изменения 40 и 215 rev
Предложение за директива
Съображение 37
(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до съдържание онлайн. Това се отразява на възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка.
(37)  През последните години все повече се усложнява функционирането на пазара за онлайн съдържание. Онлайн услугите, които предоставят достъп до защитено с авторско право съдържание, качено от ползвателите без участието на носителите на права, бележат истински разцвет и се превръщат в основен източник на достъп до защитено с авторско право съдържание онлайн. Онлайн услугите са средство за осигуряване на по-широк достъп до културните и творческите произведения и те предлагат богати възможности на културните и творческите индустрии да разработват нови бизнес модели. Въпреки че тези услуги предоставят възможност за многообразие на съдържанието и улесняват достъпа до него, те също така са източник на предизвикателства, когато защитено с авторски права съдържание бъде качено без предварително разрешение от носителите на права. Това ограничава възможностите на носителите на права да определят дали и при какви условия могат да се използват техните произведения и други обекти, както и на възможностите им да получат подходящо възнаграждение в тази връзка, тъй като някои доставчици на услуги за качено от ползвателите съдържание не сключват лицензионни споразумения с обосновката, че те попадат в обхвата на изключението “safe-harbour”, предвидено в Директива 2000/31/ЕО.
Изменение 143
Предложение за директива
Съображение 37 а (ново)
(37а)   Някои услуги на информационното общество са предназначени в рамките на обичайното си ползване да осигуряват достъп на публиката до защитено с авторско право съдържание или друг закрилян обект, качени от техните потребители. Определението за доставчик на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно настоящата директива обхваща доставчиците на услуги на информационното общество, една от чиито основни цели е да съхраняват значителен обем защитено с авторско право съдържание, качено/предоставено от техните ползватели, да предоставят достъп на публиката до него или да го предават чрез непрекъсната връзка (стрийминг) и които оптимизират съдържанието и насърчават с търговска цел, включително, наред с другото, показването, маркирането, подбора и секвенцирането на качените произведения или други обекти, независимо от използваните за целта средства, и по този начин изпълняват активна роля. Следователно те не могат да се ползват от освобождаването от отговорност, предвидено в член 14 от Директива 2000/31/ЕО. Определението за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно настоящата директива не обхваща микропредприятията и малките предприятия по смисъла на дял I от приложението към Препоръка 2003/361/EО на Комисията, нито доставчиците на услуги, които действат с нетърговска цел, например онлайн енциклопедии, и доставчиците на онлайн услуги, при които съдържанието се качва с разрешението на всички засегнати носители на права, например образователни или научни хранилища. Доставчиците на компютърни услуги „в облак“ за лично ползване, до които публиката няма пряк достъп, платформите за разработване на софтуер с отворен код и онлайн пазарите, чиято основна дейност е онлайн продажба на дребно на физически стоки, не се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива.
Изменения 144, 145 и 146
Предложение за директива
Съображение 38
(38)  Когато съхраняват защитени с авторско право произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, като по такъв начин излизат извън рамките на обикновеното предоставяне на материална база и съобщаване на публиката, доставчиците на услуги на информационното общество са длъжни да сключват лицензионни споразумения с носителите на права, освен ако те отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета34.
(38)  Доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание извършват съобщаване на публиката и съответно носят отговорност за неговото съдържание и поради това следва да сключват справедливи и целесъобразни лицензионни споразумения с носителите на права. Когато са сключени лицензионни споразумения, те следва да обхващат в същия размер и обхват отговорността на ползвателите и в случаите, в които те действат в нетърговско качество. В съответствие с член 11, параграф 2а отговорността на доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно член 13 не обхваща действия като създаването на хипервръзки по отношение на публикации в пресата. В света на цифровите технологии диалогът между заинтересованите страни е от съществено значение. Те следва да определят най-добрите практики, за да гарантират функционирането на лицензионните споразумения и сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права. Тези най-добри практики следва да вземат под внимание каква част от съдържанието нарушава авторското право в рамките на услугата.
По отношение на член 14 е необходимо да се провери дали доставчикът на услуги играе активна роля, включително чрез оптимизиране на представянето на качените произведения или обекти или тяхното рекламиране, независимо от естеството на използваните за тази цел средства.
За да се гарантира функционирането на което и да е лицензионно споразумение, доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, следва да предприемат подходящи и пропорционални мерки, за да гарантират закрилата на произведенията или другите обекти, като например прилагане на ефективни технологии. Въпросното задължение следва да важи и в случаите, когато доставчиците на услуги на информационното общество отговарят на условията за освобождаване от отговорност по член 14 от Директива 2000/31/ЕО.
_________________
34 Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (OВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1-16).
Изменение 147
Предложение за директива
Съображение 39
(39)  Сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми защитени с авторско право произведения или други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, и носителите на права има съществено значение за функционирането на технологиите, като например технологиите за разпознаване на съдържание. В такива случаи носителите на права следва да предоставят необходимите данни, така че услугите да могат да идентифицират тяхното съдържание, а услугите да бъдат прозрачни за носителите на права по отношение на използваните технологии, за да може да се прецени доколко са подходящи. По-специално услугите следва да предоставят на носителите на права информация за вида на използваните технологии, начина на тяхното прилагане и успеваемостта им при разпознаването на съдържание на носителите на права. Освен това въпросните технологии следва да дават възможност на носителите на права да получават информация от доставчиците на услуги на информационното общество за използването на тяхно съдържание, което е предмет на споразумение.
(39)  Държавите членки следва да предвидят, че когато носителите на права не желаят да сключват лицензионни споразумения, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права си сътрудничат добросъвестно, за да се гарантира, че техните услуги не предоставят на разположение неразрешени защитени произведения или други обекти. Сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права не следва да води до предотвратяване на наличието на произведения, които не са в нарушение, или на други защитени обекти, включително на такива, попадащи в обхвата на изключение или ограничение съгласно авторското право.
Изменение 148
Предложение за директива
Съображение 39 а (ново)
(39а)   Държавите членки следва да гарантират, че доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, посочени в параграф 1, въвеждат ефективни и експедитивни механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите, ако посоченото в параграф 2а сътрудничество води до необосновано премахване на тяхното съдържание. Всяка жалба, подадена по реда и при условията на тези механизми, следва да се разглежда без неоправдано забавяне. Носителите на права следва да обосновават надлежно своите решения, за да се избегне произволното отхвърляне на жалби. Освен това съгласно Директива 95/46/ЕО, Директива 2002/58/ЕО и Общия регламент относно защитата на данните сътрудничеството не следва да води до идентифициране на отделни ползватели, нито до обработването на личните данни за тях. Държавите членки следва да гарантират също така, че ползвателите имат достъп до независим орган за решаване на спорове, както и до съд или друг компетентен правораздавателен орган, за да се позовават на приложимостта на изключение или ограничение по отношение на авторското право.
Изменение 149
Предложение за директива
Съображение 39 б (ново)
(39б)   В най-кратък срок след влизането в сила на настоящата директива Комисията и държавите членки следва да организират диалози между заинтересованите страни за хармонизиране и определяне на най-добрите практики. Те следва да издадат насоки, за да се гарантира функционирането на лицензионните споразумения и сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права във връзка с използването на техните произведения или други обекти по смисъла на настоящата директива. Когато се определят най-добрите практики, следва да се обърне специално внимание на основните права, както и на използването на изключения и ограничения. Специално внимание следва да се обърне и на това да се гарантира недопускане на прекомерна тежест за МСП и избягване на автоматично блокиране на съдържание.
Изменения 44 и 219
Предложение за директива
Съображение 39 в (ново)
(39в)   Държавите членки следва да гарантират наличието на междинен механизъм, даващ възможност на доставчиците на услуги и на носителите на права да постигнат решение по взаимно съгласие на всеки спор във връзка с условията по техните споразумения за сътрудничество. За тази цел държавите членки следва да определят безпристрастен орган, разполагащ с необходимите компетентност и опит, за да съдейства на страните в разрешаването на спора между тях.
Изменение 46
Предложение за директива
Съображение 39 г (ново)
(39г)   По принцип носителите на права следва винаги да получават справедливо и подходящо възнаграждение. Авторите и артистите изпълнители, които са сключили договори с посредници, като например звукозаписни дружества и продуценти, следва да получават справедливо и подходящо възнаграждение от тях въз основа на индивидуални и/или колективни споразумения, споразумения за колективно управление на права или на други правила с подобен ефект, например общи правила за възнагражденията. Това възнаграждение следва да бъде изрично определено в договорите съобразно начина на използване, включително онлайн използване. Държавите членки следва да отчетат особеностите на всеки сектор и следва да имат право да предвидят, че възнаграждението се счита за справедливо и подходящо, ако се определя в съответствие с колективното споразумение или общото споразумение за възнагражденията.
Изменение 47
Предложение за директива
Съображение 40
(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на адекватна информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители.
(40)  Някои носители на права, като например автори и артисти изпълнители, се нуждаят от информация, за да оценят икономическата стойност на техните права, които са хармонизирани съгласно правото на Съюза. Това се отнася най-вече за случаите, когато носителите на права издават лицензия или прехвърлят права в замяна на възнаграждение. Понеже авторите и артистите изпълнители обикновено са в по-слаба договорна позиция, когато издават лицензии или прехвърлят правата си, те се нуждаят от информация, за да определят оставащата икономическа стойност на техните права в сравнение с полученото възнаграждение за лицензирането или прехвърлянето, но често се сблъскват с липса на прозрачност. Поради това споделянето на подробна и относима информация от техните договорни партньори или техните правоприемници е важно за прозрачността и равновесието в системата, която се прилага във връзка с възнаграждението на авторите и артистите изпълнители. Информацията, която авторите и артистите изпълнители имат право да очакват, следва да бъде пропорционална и да обхваща всички режими на използване, реализираните преки и непреки приходи, включително приходите от продажба на сувенирни артикули, както и дължимото възнаграждение. Информацията относно използването следва да посочва също така самоличността на всички вторични лицензополучатели или вторични приобретатели на права. Независимо от това задължението за прозрачност следва да се прилага само в случаите на права, които са релевантни за авторското право.
Изменение 48
Предложение за директива
Съображение 42
(42)  Някои договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземе предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, както и особеностите и практиките на секторите с различно съдържание. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител следва да има право да предяви иск пред съд или друг компетентен орган.
(42)  Някои договори за упражняване на права, хармонизирани на равнището на Съюза, са дългосрочни и не предлагат почти никакви възможности на авторите и артистите изпълнители да ги предоговорят с договорните си партньори или техните правоприемници. Поради тази причина, без да се накърнява приложимото право спрямо договорите в държавите членки, следва да се въведе механизъм за коригиране на възнагражденията в случаите, когато първоначално договореното възнаграждение във връзка с лицензия или прехвърляне на права е несъразмерно ниско в сравнение със съответните преки и непреки приходи и ползи от използването на произведението или фиксирането на изпълнението, включително в светлината на гарантираната от настоящата директива прозрачност. Оценката на положението следва да вземат предвид специфичните обстоятелства във всеки отделен случай, особеностите и практиките на секторите с различно съдържание, както и естеството и приносът на автора или артиста изпълнител за произведението. Такова искане за адаптиране на договора би могло да бъде направено и от организацията, представляваща автора или артиста изпълнител, от тяхно име, освен ако искането би навредило на интересите на автора или артиста изпълнител. Ако страните не постигнат споразумение за коригиране на възнаграждението, авторът или артистът изпълнител или определената от тях представляваща ги организация — по искане на автора или артиста изпълнител — следва да имат право да предявят иск пред съд или да подадат жалба пред друг компетентен орган.
Изменение 49
Предложение за директива
Съображение 43
(43)  Авторите и артистите изпълнители често нямат желание да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите.
(43)  Авторите и артистите изпълнители често нямат желание да отстояват правата си срещу договорните си партньори по съдебен ред. Затова държавите членки следва да предвидят процедура за алтернативно разрешаване на споровете, в рамките на която да се разглеждат претенциите във връзка със задълженията за прозрачност и механизма за коригиране на договорите. Представителните организации на авторите и артистите изпълнители, включително организациите за колективно управление на права и синдикалните организации, следва да имат възможност да инициират откриването на такива процедури по искане на авторите и артистите изпълнители. Информацията за това кой е започнал процедурата следва да остане неразкрита.
Изменение 50
Предложение за директива
Съображение 43 а (ново)
(43a)  Авторите и артистите изпълнители очакват техните произведения и изпълнения да бъдат използвани от лицата, на които са отстъпили по лицензия или са прехвърлили своите права. Въпреки това има случаи, в които произведения или изпълнения, правата върху които са били отстъпени по лицензия или прехвърлени, изобщо не се използват. Когато тези права са били прехвърлени като изключителни, авторите и артистите изпълнители не могат да се обърнат към друг партньор, който да използва техните произведения и изпълнения. В такъв случай, след изтичането на разумен срок, авторите и артистите изпълнители следва да имат право да оттеглят правото, което да им позволи да прехвърлят своето право или да го отстъпят по лицензия на друго лице. Оттеглянето следва да бъде възможно и когато приобретателят на правото или лицензополучателят не е изпълнил задължението си за отчетност/прозрачност, предвидено в член 14 от настоящата директива. Оттеглянето следва да се разглежда като възможност само след изчерпването на всички способи за алтернативно решаване на спора, особено когато той се отнася до отчетността. Тъй като използването на произведения може да варира в зависимост от секторите, биха могли да бъдат приети специфични разпоредби на национално равнище, за да се вземат предвид особеностите на секторите — като аудио-визуалния сектор — или на произведенията, както и очакваните периоди на използването, по-специално като се предвидят преклузивни срокове за упражняване на правото на оттегляне. С цел да се предотвратят злоупотреби и да се вземе предвид, че е необходим определен период от време, преди да започне действителното използване на дадено произведение, авторите и артистите изпълнители следва да могат да упражнят правото на оттегляне едва след изтичането на определен срок от сключването на лицензионното споразумение или на споразумението за прехвърляне на правото. Националното законодателство следва да урежда упражняването на правото на оттегляне по отношение на произведения, които включват множество автори или артисти изпълнители, като се отчита относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях.
Изменение 51
Предложение за директива
Съображение 43 б (ново)
(43б)  За да подкрепи ефективното прилагане на съответните разпоредби на настоящата директива в рамките на държавите членки, Комисията, в сътрудничество с държавите членки, следва да насърчава обмена на най-добри практики и да способства диалога на равнището на Съюза.
Изменение 52
Предложение за директива
Съображение 46
(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35 и на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета36.
(46)  Всяко обработване на лични данни по настоящата директива следва да зачита основните права, включително правото на неприкосновеност на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни в съответствие с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, и трябва да бъде съобразено с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Директива 2002/58/ЕО. Следва да се спазват разпоредбите на Общия регламент за защитата на данните, включително правото „да бъдеш забравен“.
Изменение 53
Предложение за директива
Съображение 46 а (ново)
(46a)   Важно е да се изтъкне значението на анонимността при боравенето с лични данни за търговски цели. Освен това следва да се насърчава опцията за автоматична настройка за несподеляне на лични данни при използване на интерфейс на онлайн платформа.
Изменения 54 и 238
Предложение за директива
Член 1
Член 1
Член 1
Предмет и приложно поле
Предмет и приложно поле
1.  Настоящата директива определя правила, чиято цел е по-нататъшното хармонизиране на правото на Съюза, приложимо за авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, като взема предвид по-специално цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание. Тя също така определя правила за изключенията и ограниченията, улесняването на лицензиите, както и правила с цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на произведения и други обекти.
1.  Настоящата директива определя правила, чиято цел е по-нататъшното хармонизиране на правото на Съюза, приложимо за авторското право и сродните му права в рамките на вътрешния пазар, като взема предвид по-специално цифровото и трансграничното използване на защитено съдържание. Тя също така определя правила за изключенията и ограниченията, улесняването на лицензиите, както и правила с цел да се осигури добре функциониращ пазар за използването на произведения и други обекти.
2.  С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.
2.  С изключение на случаите по член 6, настоящата директива не променя и не засяга по никакъв начин съществуващите правила, съдържащи се в действащите понастоящем в тази област директиви, и по-специално директиви 96/9/EО, 2000/31/EО, 2001/29/EО, 2006/115/EО, 2009/24/EО, 2012/28/EС и 2014/26/EС.
Изменение 55
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – уводна част
(1)  „научна организация“ означава университет, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:
(1)  „научна организация“ означава университет, включително неговите библиотеки, научен институт или друга организация, чиято основна цел е да извършва научни изследвания или да извършва научни изследвания и да предоставя образователни услуги:
Изменение 57
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 – алинея 2
по такъв начин, че предприятие с решаващо влияние върху организацията да не може да се ползва с привилегирован достъп до създадените от научните изследвания резултати;
по такъв начин, че предприятие със значително влияние върху организацията да не може да се ползва с привилегирован достъп до създадените от научните изследвания резултати;
Изменение 58
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2
(2)  „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки автоматизиран аналитичен способ, чиято цел е да анализира текст и данни в цифрова форма, за да се създаде информация, като например модели, тенденции и корелативни връзки;
(2)  „извличане на информация от текст и данни“ означава всеки автоматизиран аналитичен способ, с който се анализират произведения и други обекти в цифрова форма, за да се създаде информация, включително, но не само за модели, тенденции и корелативни връзки.
Изменение 59
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4
(4)  „публикация в пресата“ означава фиксиране на сбирка от литературни произведения с журналистически характер, което може да включва и други произведения или обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата редакционна отговорност и под негов контрол.
(4)  „публикация в пресата“ означава фиксиране от страна на издатели или информационни агенции на сбирка от литературни произведения с журналистически характер, което може да включва и други произведения или обекти и представлява обособена единица в периодично или редовно актуализирано издание под общо заглавие, като например вестник или списание с обща или специализирана насоченост, чиято цел е да предоставя информация във връзка с новините или други теми и което се публикува в която и да е медия по инициатива на доставчик на услуги и под неговата редакционна отговорност и под негов контрол. Периодичните публикации, които се публикуват за научни или академични цели, като например научни списания, не се обхващат от настоящото определение;
Изменение 60
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
(4a)  „произведение извън търговско обращение“ означава:
a)  произведение или друг обект, което в своята цялост не е на разположение на публиката в държава членка в обичайните търговски канали;
б)  произведение или друг обект, което никога не е било в търговската мрежа в държава членка, освен ако от обстоятелствата на случая е видно, че неговият автор е възразил срещу осигуряването на публичен достъп до него;
Изменение 150
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4б (нова)
(4б)   „доставчик на услуги за споделяне на онлайн съдържание“ означава доставчик на услуга на информационното общество, като една от основните цели на тази услуга е съхраняването на и предоставянето на достъп на публиката до значителен брой защитени с авторско право произведения или други защитени обекти, качени от ползватели на услугата на този доставчик, които процеси се оптимизират посредством услугата и способстват постигането на целите за реализиране на печалба. Микро- и малките предприятия по смисъла на дял І от приложението към Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията, услугите, предоставяни с нетърговска цел, като онлайн енциклопедии, както и доставчиците на онлайн услуги, при които съдържанието е качено с разрешението на всички съответни носители на права, като например образователни или научни хранилища, не се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива. Доставчиците на компютърни услуги „в облак“ за лично ползване, до които публиката няма пряк достъп, платформите за разработване на софтуер с отворен код, както и онлайн пазарите, чиято основна дейност е онлайн продажба на дребно на физически стоки, не се считат за доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание по смисъла на настоящата директива;
Изменение 62
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
(4в)  „услуга на информационното общество“ означава услуга по смисъла на член 1, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета;
___________
Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
Изменение 63
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
(4г)  „услуга за автоматизирано съпоставяне на изображения“ означава всяка онлайн услуга, която възпроизвежда или предоставя на разположение на публиката с цел индексиране и съпоставяне на произведения на графиката, изкуството или фотографията, които се събират с автоматизирани средства чрез онлайн услуга на трето лице.
Изменение 64
Предложение за директива
Член 3
Член 3
Член 3
Извличане на информация от текст и данни
Извличане на информация от текст и данни
1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за възпроизвеждане или изваждане на откъси от научни организации с цел да извлекат информация от текст и данни от произведения или други обекти, до които имат законен достъп за целите на научните изследвания.
1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, по отношение на възпроизвеждане или изваждане на откъси от произведения или други обекти, до които научните организации имат законен достъп, като тези организации извършват възпроизвеждане или изваждане на откъси с цел извличане на информация от текст и данни за целите на научни изследвания.
Държавите членки предвиждат, че учебните заведения и институциите в областта на културното наследство, провеждащи научни изследвания по смисъла на член 2, точка 1, буква а) или буква б) по такъв начин, че никое предприятие, упражняващо решаващо влияние върху такива организации, не може да се ползва на преференциална основа от резултатите от научните изследвания, също могат да се ползват от изключението, предвидено в настоящия член.
1a.  Репродукциите и извадките, създадени за целите на извличането на информация от текст и данни, се съхраняват по сигурен начин, например от доверени органи, определени за тази цел.
2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.
2.  Всяка договорна клауза, която противоречи на изключението по параграф 1, не подлежи на изпълнение.
3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.
3.  Носителите на права имат право да прилагат мерки за гарантиране на сигурността и целостта на мрежите и базите данни, където се хостват произведенията или другите обекти. Тези мерки не надхвърлят необходимото за постигането на посочената по-горе цел.
4.  Държавите членки насърчават носителите на права и научните организации да определят съгласувани между тях добри практики по отношение на прилагането на мерките, посочени в параграф 3.
4.  Държавите членки могат да предвидят и други изключения по отношение на извличането на информация от текст и данни в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО.
Изменение 65
Предложение за директива
Член 3 а (нов)
Член 3a
Незадължително изключение или ограничение по отношение на извличането на информация от текст и данни
1.  Без да се засяга член 3 от настоящата директива, държавите членки могат да предвидят изключение от или ограничение на правата, предвидени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО и в член 11, параграф 1 от настоящата директива, по отношение на възпроизвеждането и изваждането на откъси от законно достъпни произведения и други обекти, които са част от процеса на извличане на информация от текст и данни, при условие че използването на произведенията и другите обекти, посочени в настоящия член, не е изрично запазено за носителите на правата върху тях, включително чрез средства за машинно разчитане.
2.  Възпроизвеждането и изваждането на откъси, извършени съгласно параграф 1, не могат да се използват за цели, различни от извличане на информация от текст и данни.
3.  Държавите членки могат да предвидят и други изключения по отношение на извличането на информация от текст и данни в съответствие с член 5, параграф 3, буква а) от Директива 2001/29/ЕО.
Изменение 66
Предложение за директива
Член 4
Член 4
Член 4
Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности
Използване на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности
1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:
1.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение за правата, посочени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, за да позволят цифровото използване на произведенията и другите обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване до степен, която е оправдана от предвиденото нетърговско предназначение, при условие че това използване:
a)  се осъществява в помещенията на образователна институция или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;
a)  се осъществява в помещенията на образователна институция или в друго което и да е друго помещение, в което се провежда образователната дейност под отговорността на образователната институция, или чрез сигурна електронна мрежа, достъпна единствено за учениците или студентите и преподавателите от тази образователна институция;
б)  е съпроводено от посочване на източника, включително името на автора, освен ако това се окаже невъзможно.
б)  е съпроводено от посочване на източника, включително името на автора, освен ако това се окаже невъзможно по съображения за практичност.
2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, доколкото на пазара лесно могат да се намерят адекватни лицензии за действията, описани в параграф 1.
2.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото по параграф 1 изключение не е общоприложимо или не се прилага по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, като например материал, предназначен главно за образователния пазар, или музикални партитури, доколкото пазара лесно могат да се намерят адекватни лицензионни споразумения, които разрешават описаните в параграф 1 действия и са съобразени с потребностите и спецификата на образователните институции.
Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.
Държавите членки, които се възползват от нормата на първата алинея, предприемат необходимите мерки, за да осигурят наличност и видимост на лицензиите за действията, описани в параграф 1, за образователните институции.
3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни мрежи в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.
3.  Използването на произведения и други обекти единствено за целите на илюстрирането при преподаване чрез сигурни електронни среди в съответствие с разпоредбите на националното законодателство, приети по силата на настоящия член, се смята за реализирано единствено в държавата членка, където е мястото на установяване на образователната институция.
4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за претърпените от носителите на права вреди поради използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.
4.  Държавите членки имат право да предвидят справедливо обезщетение за претърпените от носителите на права вреди поради използването на техни произведения или други обекти по реда на параграф 1.
4a.  Без да се засяга параграф 2, всяка договорна клауза, която противоречи на изключението или ограничението, приети съгласно параграф 1, не подлежи на изпълнение. Държавите членки гарантират, че носителите на права имат право да предоставят безплатни лицензии за описаните в параграф 1 действия, както под формата на общи лицензии, така и на специални лицензии по отношение на конкретни видове произведения или други обекти, по техен избор.
Изменение 67
Предложение за директива
Член 5
Член 5
Член 5
Опазване на културното наследство
Опазване на културното наследство
Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител, единствено с цел опазване на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.
1.  Държавите членки предвиждат изключение за правата, посочени в член 2 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2009/24/ЕО и член 11, параграф 1 от настоящата директива, което позволява на институциите в областта на културното наследство да правят копия от произведения или други обекти, постоянно включени в техните сбирки, в произволен формат и на произволен носител за целите на опазването на тези произведения или други обекти и до степента, необходима за опазването им.
1a.  Държавите членки гарантират, че всеки материал, получен в резултат на действие по възпроизвеждане на материал в публичното пространство, не е обект на авторско право или сродните му права, при условие че това възпроизвеждане е направено достоверно за целите на съхраняването на първоначалния материал.
1б.  Всяка договорна клауза, която противоречи на предвиденото в параграф 1 изключение, не подлежи на изпълнение.
Изменение 68
Предложение за директива
Член 6
Член 6
Член 6
Общи разпоредби
Общи разпоредби
Член 5, параграф 5 и първата, третата и петата алинея на член 6, параграф 4 от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограничението, предвидени в настоящия раздел.
1.  Достъпът до съдържание, обхванато от изключението, предвидено в настоящата директива, не предоставя на ползвателите никакво право да го използват въз основа на друго изключение.
2.   Член 5, параграф 5 и член 6, параграф 4, първа, трета, четвърта и пета алинея от Директива 2001/29/ЕО се прилагат за изключенията и ограничението, предвидени в настоящия раздел.
Изменение 69
Предложение за директива
Член 7
Член 7
Член 7
Използване на произведения извън търговско обращение от институции в областта на културното наследство
Използване на произведения извън търговско обращение от институции в областта на културното наследство
1.  Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:
1.  Държавите членки предвиждат, че когато организация за колективно управление от името на своите членове сключва неизключителна лицензия за нетърговски цели с институция в областта на културното наследство за цифровизация, разпространение, съобщаване на публиката или предоставяне на разположение на произведения или други обекти извън търговско обращение, постоянно включени в сбирките на институцията, въпросната неизключителна лицензия може да се разшири или да се смята за приложима спрямо носителите на права от същата категория, към която принадлежат обхванатите от лицензията, които не са представлявани от организацията за колективно управление, при условие че:
a)  организацията за колективно управление по силата на дадения ѝ мандат от носителите на права е широко представителна за носителите на права в категорията произведения или други обекти и за правата, които са предмет на лицензията;
a)  организацията за колективно управление по силата на дадения ѝ мандат от носителите на права е широко представителна за носителите на права в категорията произведения или други обекти и за правата, които са предмет на лицензията;
б)  равнопоставеността на всички носители на права е гарантирана по отношение на лицензионните условия;
б)  равнопоставеността на всички носители на права е гарантирана по отношение на лицензионните условия;
в)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу това техните произведения или други обекти да се смятат за произведения или обекти извън търговско обращение и да изключат прилагането на лицензията за техните произведения или други обекти.
в)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу това техните произведения или други обекти да се смятат за произведения или обекти извън търговско обращение и да изключат прилагането на лицензията за техните произведения или други обекти.
1a.  Държавите членки предвиждат изключение или ограничение по отношение на правата, предвидени в членове 2 и 3 от Директива 2001/29/ЕО, член 5, буква а) и член 7, параграф 1 от Директива 96/9/ЕО, член 4, параграф 1 от Директива 2009/24/ЕО и в член 11, параграф 1 от настоящата директива, с което се разрешава на институциите в областта на културното наследство да предоставят онлайн копия на произведения извън търговско обращение, които трайно се намират в техните онлайн сбирки, при условие че:
a)  е посочено името на автора или на всеки друг установим носител на права, освен когато това се окаже невъзможно;
б)  всички носители на права могат по всяко време да възразят срещу определянето на техните произведения или други обекти за намиращи се извън търговско обращение и да изключат прилагането на изключението по отношение на техните произведения или други обекти.
1б.  Държавите членки могат да предвидят, че приетото съгласно параграф 1а изключение не е приложимо в сектори или по отношение на видове произведения, за които има налични подходящи решения, основани на лицензиране, включително, но не само решенията, предвидени в параграф 1. Държавите членки, като се консултират с авторите, другите носители на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, установяват наличността на решения, основани на разширено колективно лицензиране по отношение на конкретни сектори или видове произведения.
2.  Смята се, че едно произведение или друг обект е извън търговско обращение, когато произведението или обектът в своята цялост, във всички свои преводи, версии и прояви, не е на разположение на публиката чрез обичайните търговски канали и не може разумно да се очаква, че ще бъде на разположение по този начин.
2.  Държавите членки могат да предвидят краен срок за установяване на обстоятелството дали произведение, което вече е било предмет на търговия, се счита за намиращо се извън търговско обращение.
Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.
Държавите членки, като се консултират с носителите на права, организациите за колективно управление и институциите в областта на културното наследство, гарантират, че критериите, които се прилагат, за да се определи дали техните произведения и други обекти могат да бъдат лицензирани в съответствие с параграф 1 или използвани в съответствие с параграф 1а, не надхвърлят необходимото и разумното и не изключват възможността да се определи статут извън търговско обращение на сбирка в нейната цялост, когато е разумно да се предположи, че всички произведения или други обекти в сбирката са извън търговско обращение.
3.  Държавите членки предвиждат предприемането на подходящи мерки за публично оповестяване на:
3.  Държавите членки предвиждат предприемането на подходящи мерки за публично оповестяване на:
a)  обявяването на произведения или други обекти за произведения или обекти извън търговско обращение;
a)  обявяването на произведения или други обекти за произведения или обекти извън търговско обращение;
б)  лицензията, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;
б)  всяка лицензия, и по-специално нейната приложимост спрямо непредставените носители на права;
в)  възможността носителите на права да направят възражение, посочена в буква параграф 1, буква в);
в)  възможността носителите на права да направят възражение, посочена в параграф 1, буква в) или в параграф 1а, буква б);
включително в рамките на разумен срок преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение.
включително в рамките на срок от най-малко шест месеца, преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение.
4.  Държавите членки гарантират, че лицензиите, посочени в параграф 1, се търсят от организация за колективно управление, която е представителна за държавата членка, в която:
4.  Държавите членки гарантират, че лицензиите, посочени в параграф 1, се търсят от организация за колективно управление, която е представителна за държавата членка, в която:
a)  произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или — ако няма публикуване, — са излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;
a)  произведенията или фонограмите са публикувани за пръв път или — ако няма публикуване, — са излъчени за пръв път, с изключение на кинематографските и аудио-визуалните произведения;
б)  продуцентите на произведенията имат седалище или обичайно местопребиваване — за кинематографските и аудио-визуалните произведения, или
б)  продуцентите на произведенията имат седалище или обичайно местопребиваване — за кинематографските и аудио-визуалните произведения, или
в)  институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагането на разумни усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).
в)  институцията в областта на културното наследство има седалище — когато не може да се установи след полагането на разумни усилия коя е държавата членка или третата държава съгласно букви а) и б).
5.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, с изключение на случаите, в които са приложими букви а) и б) от параграф 4.
5.  Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат за произведения или други обекти на граждани на трети държави, с изключение на случаите, в които са приложими букви а) и б) от параграф 4.
Изменение 70
Предложение за директива
Член 8
Член 8
Член 8
Трансгранично използване
Трансгранично използване
1.  Произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, могат да се използват от институцията в областта на културното наследство във всички държави членки при спазване на условията на лицензията.
1.  Произведенията или другите обекти извън търговско обращение, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, могат да се използват от институцията в областта на културното наследство във всички държави членки в съответствие с посочения член.
2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, обхванати от лицензия, издадена в съответствие с член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 1, буква в) са публично достъпни в единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение в други държави членки извън държавата членка, в която е издадена лицензията, и за целия срок на лицензията.
2.  Държавите членки гарантират, че информацията, която позволява да бъдат идентифицирани произведенията или другите обекти, обхванати от член 7, и информацията относно възможността носителите на права да направят възражение съгласно член 7, параграф 1, буква в) и член 7, параграф 1а, буква б), са постоянно, лесно и ефективно достъпни в публичен единен онлайн портал в продължение на най-малко шест месеца преди произведенията или другите обекти да бъдат цифровизирани, разпространени, съобщени на публиката или предоставени на разположение в други държави членки извън държавата членка, в която е издадена лицензията, или — в случаите, обхванати от член 7, параграф 1а — в държавата членка на установяване на институцията в областта на културното наследство, и за целия срок на лицензията.
3.  Порталът по параграф 2 се създава и управлява от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012.
3.  Порталът по параграф 2 се създава и управлява от Службата на Европейския съюз за интелектуалната собственост в съответствие с Регламент (ЕС) № 386/2012.
Изменение 71
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.
Държавите членки осигуряват редовен диалог между представителните организации на ползвателите и носителите на права и всички други организации на заинтересовани страни с цел, въз основа на специфичен за всеки отделен сектор подход, да се утвърди значението на и ползата от лицензионните механизми по член 7, параграф 1 и изключението, посочено в член 7, параграф 1а, да се осигури ефикасността на гаранциите за носителите на права по настоящата глава, особено по отношение на мерките за придаване на публичност, и когато е приложимо, да се подпомогне определянето на критериите по член 7, параграф 2, втора алинея.
Изменение 72
Предложение за директива
Член 10
Член 10
Член 10
Механизъм за преговори
Механизъм за преговори
Държавите членки гарантират, че когато се сблъскват с трудности при лицензирането на права, страните, които желаят да сключат споразумение във връзка с предоставянето на разположение на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, могат да разчитат на съдействието на безпристрастен орган със съответния опит. Този орган подпомага преговорите и оказва съдействие при постигането на споразумение.
Държавите членки гарантират, че когато срещат трудности при лицензирането на аудио-визуални права, страните, които желаят да сключат споразумение във връзка с предоставянето на разположение на аудио-визуални произведения на платформи за видео по заявка, могат да разчитат на съдействието на безпристрастен орган със съответния опит. Безпристрастният орган, създаден или определен от държавата членка за целите на настоящия член, подпомага страните при преговорите и им оказва съдействие за постигането на споразумение.
Не по-късно от [датата, посочена в член 21, параграф 1] държавите членки информират Комисията за органа, посочен в параграф 1.
Не по-късно от [датата, посочена в член 21, параграф 1] държавите членки информират Комисията за органа, който са създали или определили съгласно първа алинея.
С цел насърчаване на наличността на аудиовизуални произведения на платформите за видео по заявка, държавите членки създават благоприятни условия за диалог между представителните организации на авторите, продуцентите, платформите за видео по заявка и други заинтересовани страни.
Изменение 73
Предложение за директива
Дял III – Глава 2 a (нова) – Член 10 a (нов)
ГЛАВА 2а
Достъп до публикации на Съюза
Член 10 a
Законно депозиране в полза на Съюза
1.  Всяка електронна публикация по въпроси, свързани със Съюза, например с правото на Съюза, историята и интеграцията на Съюза, политиката на Съюза и демокрацията, институционалните и парламентарните въпроси в Съюза, както и неговите политики, която е предоставена на разположение на публиката в Съюза, подлежи на законно депозиране в полза на Съюза.
2.  Библиотеката на Европейския парламент има право да получи едно безплатно копие от всяка публикация, посочена в параграф 1.
3.  Задължението, установено в параграф 1, се прилага по отношение на издателите, печатниците и вносителите на публикации за произведенията, които те публикуват, отпечатват или внасят в Съюза.
4.  От деня на доставката им в библиотеката на Европейския парламент публикациите, посочени в параграф 1, стават част от нейната постоянна сбирка. Те се предоставят на разположение на ползвателите в помещенията на библиотеката на Европейския парламент изключително за целите на научни изследвания или образователни дейности, извършвани от акредитирани научни изследователи и под контрола на библиотеката на Европейския парламент.
5.  Комисията приема актове, с които уточнява реда и условията за доставка в библиотеката на Европейския парламент на публикациите, посочени в параграф 1.
Изменения 151, 152, 153, 154 и 155
Предложение за директива
Член 11
Член 11
Член 11
Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване
Закрила на публикациите в пресата при цифрово използване
1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, при цифровото използване на техните публикации в пресата.
1.  Държавите членки предоставят на издателите на публикации в пресата правата, предвидени в член 2 и в член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО, така че те да могат да получат справедливо и подходящо възнаграждение за цифровото използване на техните публикации в пресата от страна на доставчиците на услуги на информационното общество.
1а.   Правата, посочени в параграф 1, не възпрепятстват законното използване за лични и за нетърговски цели на публикации в пресата от страна на индивидуални ползватели.
2.  Правата по параграф 1 оставят непроменени и по никакъв начин не засягат правата, предвидени в правото на Съюза за авторите и другите носители на права, по отношение на произведенията и другите обекти, включени в публикация в пресата. Не се допуска противопоставяне на тези права срещу въпросните автори и други носители на права, и по-специално те не могат да лишават авторите и другите носители на права от правото да използват своите произведения и други обекти отделно от публикацията в пресата, в която са включени.
2.  Правата по параграф 1 оставят непроменени и по никакъв начин не засягат правата, предвидени в правото на Съюза за авторите и другите носители на права, по отношение на произведенията и другите обекти, включени в публикация в пресата. Не се допуска противопоставяне на тези права срещу въпросните автори и други носители на права, и по-специално те не могат да лишават авторите и другите носители на права от правото да използват своите произведения и други обекти отделно от публикацията в пресата, в която са включени.
2a.   Правата, посочени в параграф 1, не обхващат обикновени хипервръзки, придружени от отделни думи..
3.  Членове 5—8 от Директива 2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се прилагат mutatis mutandis по отношение на правата, посочени в параграф 1.
3.  Членове 5—8 от Директива 2001/29/ЕО и Директива 2012/28/ЕС се прилагат mutatis mutandis по отношение на правата, посочени в параграф 1.
4.  Посочените в параграф 1 права се погасяват 20 години след публикуването на публикацията в пресата. Този срок започва да тече от първо число на месец януари на годината след датата на публикуване.
4.  Посочените в параграф 1 права се погасяват 5 години след публикуването на публикацията в пресата. Този срок започва да тече от първо число на месец януари на годината след датата на публикуване. Правото, посочено в параграф 1, не се прилага с обратно действие.
4a.   Държавите членки гарантират, че авторите получават подходящ дял от допълнителните приходи, които издателите на публикации в пресата получават за използването на публикация в пресата от доставчиците на услуги на информационното общество.
Изменение 75
Предложение за директива
Член 12
Член 12
Член 12
Претенции за справедливо обезщетение
Претенции за справедливо обезщетение
Държавите членки могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право.
Държавите членки, в които действа система за разпределяне на обезщетенията между авторите и издателите при прилагането на изключения и ограничения, могат да предвидят, че когато един автор прехвърля или отстъпва свое право на издател, прехвърлянето или лицензията представляват достатъчно правно основание за издателя да претендира дял от обезщетението за действителното използване на произведението по силата на изключение или ограничение за прехвърленото или отстъпеното право, при условие че в тези държави членки преди 12 ноември 2015 г. е била в сила еквивалентна система за разпределяне на обезщетенията.
Първа алинея не засяга правната уредба в държавите членки по отношение на публичните права за отдаване в заем, управлението на права, които не се основават на изключения или ограничения по отношение на авторското право, като например разширени схеми за колективно лицензиране, или по отношение на правото на възнаграждение въз основа на националното право.
Изменение 76
Предложение за директива
Дял IV – Глава 1 a (нова) – Член 12 a (нов)
ГЛАВА 1а
Закрила на организаторите на спортни събития
Член 12 a
Закрила на организаторите на спортни събития
Държавите членки предоставят на организаторите на спортни събития правата, предвидени в член 2 и член 3, параграф 2 от Директива 2001/29/ЕО и в член 7 от Директива 2006/115/ЕО.
Изменения 156, 157, 158, 159, 160 и 161
Предложение за директива
Член 13
Член 13
Член 13
Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях
Използване на защитено съдържание от доставчици на услуги за споделяне на онлайн съдържание, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват достъп до тях
1.  Доставчиците на услуги на информационното общество, които съхраняват големи обеми произведения и други обекти, качени от техните ползватели, и осигуряват на публиката достъп до тях, предприемат в сътрудничество с носителите на права мерки за гарантиране на действието на споразуменията, сключени с носителите на права за използване на техни произведения или други обекти или за недопускане в техните услуги да се предлагат произведения или други обекти, идентифицирани от носителите на права в сътрудничество с доставчиците на услуги. Тези мерки, като например използването на ефективни технологии за разпознаване на съдържание, трябва да са подходящи и съразмерни. Доставчиците на услуги предоставят на носителите на права адекватна информация за функционирането и прилагането на мерките, както и при необходимост адекватно отчитане на разпознаването и използването на произведения и други обекти.
1.  Без да се засяга член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2001/29/ЕО, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание извършват действие на съобщаване на публиката. Следователно те следва да сключват справедливи и подходящи лицензионни споразумения с носителите на права.
2.  Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги по параграф 1 въвеждат механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите при възникване на спорове относно прилагането на мерките, посочени в параграф 1.
2.  Лицензионните споразумения, сключени от доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание с носителите на права за извършването на действия на съобщаване, посочени в параграф 1, обхващат отговорността за произведения, качени от ползвателите на такива услуги за споделяне на онлайн съдържание в съответствие с условията, посочени в лицензионното споразумение, при условие че такива ползватели не действат с търговска цел.
2a.   Държавите членки предвиждат, че когато носителите на права не желаят да сключват лицензионни споразумения, доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права си сътрудничат добросъвестно, за да гарантират, че техните услуги не предоставят на разположение неразрешени защитени произведения или други обекти. Сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права не води до предотвратяване на наличието на произведения, които не са в нарушение, или на други защитени обекти, включително на такива, попадащи в обхвата на изключение или ограничение съгласно авторското право.
2б.   Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание, посочени в параграф 1, въвеждат ефективни и експедитивни механизми за подаване на жалби и защита, които са на разположение на ползвателите, ако посоченото в параграф 2а сътрудничество води до необосновано премахване на тяхното съдържание. Всяка жалба, подадена по реда и при условията на тези механизми, се разглежда без неоправдано забавяне и подлежи на преглед, извършван от човек. Носителите на права обосновават надлежно своите решения, за да се избегне произволното отхвърляне на жалби. Освен това съгласно Директива 95/46/ЕО, Директива 2002/58/ЕО и Общия регламент относно защитата на данните сътрудничеството не води до идентифициране на отделни ползватели, нито до обработването на личните им данни. Държавите членки гарантират също така, че ползвателите имат достъп до независим орган за решаване на спорове, както и до съд или друг компетентен правораздавателен орган, за да се позоват на приложимостта на изключение или ограничение по отношение на авторското право.
3.  Държавите членки улесняват, когато е целесъобразно, сътрудничеството между доставчиците на услуги на информационното общество и носителите на права чрез диалози със заинтересованите страни за определяне на добрите практики, като например подходящи и съразмерни технологии за разпознаване на съдържание, като се отчитат между другото естеството на услугите, наличността на технологии и тяхната ефективност в светлината на технологичното развитие.
3.  От [дата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията и държавите членки организират диалози между заинтересованите страни за хармонизиране и определяне на най-добрите практики и издават насоки, за да се гарантира функционирането на лицензионните споразумения и относно сътрудничеството между доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание и носителите на права за използването на техните произведения или други обекти по смисъла на настоящата директива. При определянето на най-добрите практики се взимат изрично под внимание основните права, използването на изключения и ограничения, както и гарантирането, че тежестта върху МСП остава подходяща и че се избягва автоматизираното блокиране на съдържание.
Изменения 78 и 252
Предложение за директива
Член 13 а (нов)
Член 13а
Държавите членки предвиждат, че по отношение на споровете между правоприемниците и доставчиците на услуги на информационното общество относно прилагането на член 13, параграф 1 може да се прилага система за алтернативно разрешаване на спорове.
Държавите членки създават или определят безпристрастен орган, разполагащ с необходимия опит, с цел подпомагане на страните при разрешаването на техния спор в рамките на тази система.
Не по-късно от (датата, посочена в член 21, параграф 1) държавите членки информират Комисията за създаването на този орган.
Изменение 79
Предложение за директива
Член 13 б (нов)
Член 13б
Използване на защитено съдържание чрез услуги на информационното общество, предоставящи автоматизирано съпоставяне на изображения
Държавите членки гарантират, че доставчиците на услуги на информационното общество, които автоматично възпроизвеждат или съпоставят значителни обеми визуални произведения, защитени с авторско право, и ги предоставят на публиката за целите на индексиране и съпоставяне, сключват справедливи и балансирани лицензионни споразумения с всички носители на права, които желаят това, за да се гарантира справедливото им възнаграждение. Въпросите във връзка с това възнаграждение могат да се управляват от организацията за колективно управление, представляваща съответните носители на права.
Изменение 80
Предложение за директива
Глава 3 – Член -14 (нов)
Член -14
Принцип на справедливо и пропорционално възнаграждение
1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават справедливо и пропорционално възнаграждение за използването на техните произведения и други обекти, включително за използването им в онлайн среда. Това може да се постигне за всеки отделен сектор чрез комбинация от споразумения, включително колективни споразумения и законоустановени механизми за възнаграждение.
2.  Параграф 1 не се прилага, когато авторът или артистът изпълнител отстъпва безплатно неизключително право за използване на неговото произведение в полза на всички ползватели.
3.  Държавите членки вземат предвид особеностите на всеки сектор, когато насърчават пропорционалното възнаграждение за правата, отстъпени от авторите и артистите изпълнители.
4.  Възнаграждението за всеки от начините на използване се определя с договори .
Изменение 81
Предложение за директива
Член 14
Член 14
Член 14
Задължение за прозрачност
Задължение за прозрачност
1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно и с оглед на особеностите на всеки сектор своевременна, адекватна и достатъчна информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните приходи и дължимото възнаграждение.
1.  Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители получават редовно, най-малко веднъж годишно и с оглед на особеностите на всеки сектор и на относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях своевременно точна, относима и подробна и информация за използването на техните произведения и изпълнения от лицата, на които са отстъпили по лицензия или прехвърлили своите права, особено по отношение на начините на използване, реализираните преки и непреки приходи и дължимото възнаграждение.
1a.  Държавите членки гарантират, че когато лицензополучателят или приобретателят на правата на авторите и артистите изпълнители впоследствие отстъпят по лиценз тези права на друго лице, това лице предоставя на лицензополучателя или на приобретателя цялата информация, посочена в параграф 1.
Главният лицензополучател или приобретател предава цялата информация, посочена в първа алинея, на автора или артиста изпълнител. Тази информация остава непроменена, освен в случаите на чувствителна в търговско отношение информация съгласно правото на Съюза или националното право, по отношение на която, без да се засягат членове 15 и 16а, може да бъде сключено споразумение за неразкриване на същата, с цел запазване на лоялната конкуренция. Когато основният лицензополучател или приобретател не предостави своевременно информацията, посочена в настоящата алинея, авторът или артистът изпълнител има право да изиска тази информация директно от вторичния лицензополучател.
2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира подходяща степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира подходяща степен на прозрачност.
2.  Задължението по параграф 1 трябва да е съразмерно и ефективно и да гарантира висока степен на прозрачност във всеки сектор. При все това, в случаите, в които произтичащата от задължението административна тежест би била несъразмерна с оглед на получените от използването на произведението или изпълнението приходи, държавите членки могат да адаптират задължението по параграф 1, при условие че задължението запази своята ефективност и гарантира висока степен на прозрачност.
3.  Държавите членки могат да решат, че задължението по параграф 1 не се прилага, когато приносът на автора или артиста изпълнител е незначителен спрямо цялостното произведение или изпълнение.
4.  Параграф 1 не се прилага за субекти, които имат задължения за прозрачност в съответствие с Директива 2014/26/ЕС.
4.  Параграф 1 не се прилага по отношение на субекти, които имат задължения за прозрачност в съответствие с Директива 2014/26/ЕС или по отношение на колективни споразумения, когато тези задължения или споразумения предвиждат изисквания за прозрачност, съпоставими с посочените в параграф 2.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
Държавите членки гарантират, че авторите и артистите изпълнители имат право да поискат подходящо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с последващите приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.
Държавите членки гарантират, че при липсата на колективни споразумения, предвиждащи съпоставим механизъм, авторите и артистите изпълнители или тяхна представителна организация, действащи от тяхно име, имат право да предявят претенция за подходящо и справедливо допълнително възнаграждение от страната, с която са сключили договор за упражняване на права, когато първоначално договореното възнаграждение е несъразмерно ниско в сравнение с последващите преки и непреки приходи и ползи от използването на произведенията или изпълненията.
Изменение 83
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1
Държавите членки предвиждат, че споровете относно задължението за прозрачност по член 14 и механизма за адаптиране на договорите по член 15 могат да се отнесат за разрешаване чрез доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.
Държавите членки предвиждат, че споровете относно задължението за прозрачност по член 14 и механизма за адаптиране на договорите по член 15 могат да се отнесат за разрешаване чрез доброволна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. Държавите членки гарантират, че представителните организации на авторите и артистите изпълнители могат да започнат такива процедури по искане на един или повече автори или артисти изпълнители.
Изменение 84
Предложение за директива
Член 16 а (нов)
Член 16a
Право на оттегляне
1.  Държавите членки гарантират, че когато автор или артист изпълнител е отстъпил по лицензия или е прехвърлил своите права върху произведение или друг закрилян обект на изключителна основа, той има право да оттегли правата си, когато произведението или друг закрилян обект не се използва или при липса на редовна отчетност в съответствие с член 14 за продължителен период от време. Държавите членки могат да предвидят специални разпоредби, отчитащи особеностите на различните сектори и произведения, както и очаквания период на използване, по-специално като предвидят преклузивни срокове за упражняване на правото на оттегляне.
2.  Правото на оттегляне, предвидено в параграф 1, може да се упражни само след изтичането на разумен срок от сключването на лицензионното споразумение или на споразумението за прехвърляне на правото, и единствено с писмено предизвестие, в което се определя подходящ краен срок, в който да започне използването въз основа на отстъпените по лицензия или прехвърлените права. След изтичането на този краен срок авторът или артистът изпълнител може да реши да прекрати изключителността на договора, вместо да оттегли правата. Когато произведение или друг обект е резултат на приноса на различни автори или артисти изпълнители, упражняването на индивидуалното право на оттегляне на правата от страна на тези автори или артисти изпълнители се урежда от националното законодателство, в което се определят правилата относно правото на оттегляне по отношение на колективни произведения, като се взема предвид относителното значение на индивидуалния принос на всеки от тях.
3.  Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако правата не се упражняват предимно поради обстоятелства, за които е разумно да се очаква, че ще бъдат премахнати от автора или артиста изпълнител.
4.  Договорни или други уговорки, които предвиждат изключения от правото на оттегляне, са законосъобразни само ако са сключени чрез договорка, която се основава на колективно споразумение.
Изменение 85
Предложение за директива
Член 17 а (нов)
Член 17 a
Държавите членки могат да приемат или запазят в сила по-общи разпоредби, които са съвместими с предвидените в правото на Съюза изключения и ограничения, относно начини на използване, обхванати от предвидените в настоящата директива изключения или ограничения.
Изменение 86
Предложение за директива
Член 18 – параграф 2
2.   Разпоредбите на член 11 се прилагат също така за публикациите в пресата, публикувани преди [датата, посочена в член 21, параграф 1].
заличава се

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0245/2018).

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация