Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0413(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0394/2017

Внесени текстове :

A8-0394/2017

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0338

Приети текстове
PDF 124kWORD 52k
Сряда, 12 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Контрол на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него ***I
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 12 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0825),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 33 и 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0001/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на депутатите на Чешката република и Генералните кортеси на Кралство Испания, относно проекта на законодателен акт,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 27 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 55 от Правилника за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0394/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 246, 28.7.2017 г., стр. 22.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 12 септември 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се внасят в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005
P8_TC1-COD(2016)0413

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1672.)

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация