Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0413(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0394/2017

Ingivna texter :

A8-0394/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 21
CRE 11/09/2018 - 21

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0338

Antagna texter
PDF 118kWORD 45k
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0825),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 33 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0001/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren och det spanska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2017(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av de ansvariga utskotten enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 27 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för ekonomi- och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, i enlighet med artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi- och valutafrågor och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8‑0394/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 246, 28.7.2017, s. 22.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005
P8_TC1-COD(2016)0413

(Eftersom en överenskommelse nåddes mellan parlamentet och rådet överensstämmer parlamentets ståndpunkt med den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2018/1672.)

Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande