Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0414(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0405/2017

Ingivna texter :

A8-0405/2017

Debatter :

PV 11/09/2018 - 22
CRE 11/09/2018 - 22

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0339

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Onsdagen den 12 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 september 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0826),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0534/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av bidragen från den tjeckiska deputeradekammaren, den tjeckiska senaten och det spanska parlamentet om utkastet till lagstiftningsakt,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 juni 2018 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor (A8-0405/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 12 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/… om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser
P8_TC1-COD(2016)0414

(Eftersom en överenskommelse nåddes mellan parlamentet och rådet överensstämmer parlamentets ståndpunkt med den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2018/1673.)

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande