Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2017

Внесени текстове :

A8-0313/2017

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0348

Приети текстове
PDF 131kWORD 58k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0008),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 16, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0008/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становищата относно проекта на законодателен акт, представени от Сената на Чешката република, Парламента на Испания и от Парламента на Португалия,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8-0313/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО
P8_TC1-COD(2017)0002

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1725.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЯ НА КОМИСИЯТА

Комисията изразява съжаление за изключването от приложното поле на регламента на мисиите, посочени в членове 42, параграф 1, 43 и 44 от ДЕС, и отбелязва, че в резултат на това няма да има правила за защита на данните за такива мисии. Комисията отбелязва, че решение на Съвета, основаващо се на член 39 от ДЕС, може да установява само правила за защита на данните за обработването на личните данни от държавите членки при извършване на дейности, които попадат в обхвата на Общата външна политика и политика на сигурност. Такова решение на Съвета не би могло да се включа правила, които се прилагат за дейности, извършвани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза. С цел да се отстрани този правен пропуск, едно евентуално решение на Съвета следователно ще трябва да бъде придружено от допълнителен инструмент, основан на член 16 от ДФЕС.

Комисията отбелязва, че параграф 3 на член 9 (предишен член 70а от Общия подход на Съвета) не създава ново задължение за институциите и органите на Съюза, що се отнася до намирането на баланс между защитата на личните данни и публичния достъп до документи.

Последно осъвременяване: 17 септември 2019 г.Правна информация