Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0002(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0313/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0313/2017

Debates :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Balsojumi :

PV 13/09/2018 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0348

Pieņemtie teksti
PDF 130kWORD 57k
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris - Strasbūra Galīgā redakcija
Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0008),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 16. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0008/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko saistībā ar leģislatīvā akta projektu ir sniedzis Čehijas Senāts, Spānijas parlaments un Portugāles parlaments,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 7. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0313/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumus, kas pievienotas šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK
P8_TC1-COD(2017)0002

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/1725.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Komisija izsaka nožēlu, ka regulas tvērumā nav iekļautas LES 42. panta 1. punktā, 43. un 44. pantā minētās misijas, un norāda, ka līdz ar to attiecībā uz šādām misijām netiks piemēroti datu aizsardzības noteikumi. Komisija norāda, ka ar Padomes lēmumu, kas pamatots uz LES 39. pantu, varētu noteikt tikai datu aizsardzības noteikumus par personas datu apstrādi, ko dalībvalstis veic, īstenojot darbības, kuras ietilpst kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. Šāds Padomes lēmums nevarētu ietvert noteikumus, kas piemērojami darbībām, ko veic ES iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Lai novērstu juridisko nepilnību, varbūtējo Padomes lēmumu līdz ar to vajadzētu papildināt ar vēl vienu papildinošu instrumentu, kas pamatotos uz LESD 16. pantu.

Komisija norāda, ka 9. panta 3. punkts (bijušais Padomes vispārējās pieejas 70a. pants) nenosaka jaunu pienākumu Savienības iestādēm un struktūrām nodrošināt līdzsvaru starp personu datu aizsardzību un publisko piekļuvi dokumentiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 17. septembrisJuridisks paziņojums