Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0002(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0313/2017

Teksty złożone :

A8-0313/2017

Debaty :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0348

Teksty przyjęte
PDF 135kWORD 57k
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodnego przepływu takich danych i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 45/2001 i decyzję nr 1247/2002/WE. (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0008),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 16 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0008/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uwagi zgłoszone przez czeską Izbę Deputowanych, Kortezy Generalne Hiszpanii i Zgromadzenie Republiki Portugalii w sprawie projektu aktu ustawodawczego,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 7 czerwca 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz opinię Komisji Prawnej (A8-0313/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE
P8_TC1-COD(2017)0002

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2018/1725.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIA KOMISJI

Komisja wyraża ubolewanie z powodu wykluczenia misji, o których mowa w art. 42 ust. 1, art. 43 i art. 44 TUE, z zakresu rozporządzenia i zwraca uwagę, że w konsekwencji nie będzie żadnych przepisów dotyczących ochrony danych w odniesieniu do takich misji. Komisja zauważa, że decyzja Rady, której podstawą jest art. 39 TUE, może jedynie ustanowić przepisy dotyczące ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez państwa członkowskie w ramach realizacji działań objętych zakresem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Taka decyzja Rady nie może zawierać przepisów, które stosują się do działań realizowanych przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE. W celu usunięcia tej luki prawnej ewentualnej decyzji Rady powinien towarzyszyć dodatkowy, uzupełniający instrument, którego podstawą jest art. 16 TFUE.

Komisja zauważa, że art. 9 ust. 3 (dawny art. 70a podejścia ogólnego Rady) nie nakłada nowego obowiązku na instytucje i organy unijne w odniesieniu do zapewnienia równowagi między ochroną danych osobowych a publicznym dostępem do dokumentów.

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2019Informacja prawna