Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0086(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0054/2018

Внесени текстове :

A8-0054/2018

Разисквания :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0349

Приети текстове
PDF 124kWORD 55k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Единен цифров възел ***I
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров възел за предоставяне на информация, процедури и услуги за оказване на съдействие и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0256),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 21, параграф 2, член 48 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0141/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0054/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 81, 2.3.2018 г., стр. 88.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 септември 2018 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) 2018/…на Европейския парламент и на Съвета за създаване на единен цифров възел за предоставяне на достъп до информация, до процедури и до услуги за оказване на помощ и решаване на проблеми и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012
P8_TC1-COD(2017)0086

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1724.)

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация