Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2847(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0388/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2018)0350

Приети текстове
PDF 129kWORD 51k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС (2018/2847(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид предложението на Комисията за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2017)0772),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Парижкото споразумение, приети чрез Решение 1/CP.21 и 21-вата конференция на страните по РКООНИК (COP21), както и 11-ата конференция на страните, служеща като среща на страните по Протокола от Киото (CMP11), проведена в Париж, Франция, от 30 ноември до 11 декември 2015 г.,

—  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че през юли 2018 г. при пожарите в Мати, област Атика в Гърция трагично загинаха 99 души и стотици бяха ранени;

Б.  като има предвид, че въпросните пожари унищожиха домове, като стотици хора трябваше да бъдат евакуирани, сериозно засегнаха местната и регионалната инфраструктура и околната среда, като оказаха въздействие върху селското стопанство и засегнаха стопански дейности, включително туризма и настаняването;

В.  като има предвид, че се увеличи честотата, сериозността и сложността на ситуациите на екстремна суша и горски пожари, и че те оказват въздействие навсякъде в Европа и се изострят поради изменението на климата;

Г.  като има предвид, че инвестициите в борбата с изменението на климата представляват неотложна мярка за предотвратяване на сушите и горските пожари;

Д.  като има предвид, че през лятото на 2018 г. в резултат на пожари Гърция, Швеция и Латвия поискаха подкрепа от ЕС чрез Механизма на Съюза за гражданска защита;

1.  изразява искрените си съболезнования на семействата на лицата, загубили живота си при пожарите в област Атика;

2.  изразява съболезнованията си на всички жители, засегнати от пожарите в област Атика;

3.  отдава почит на жертвоготовността на пожарникарите, граничната охрана, доброволците и други лица, рискували живота си, за да гасят горските пожари и спасяват граждани;

4.  подчертава ролята на Механизма на Съюза за гражданска защита за предоставяне на самолети, превозни средства, медицински персонал и противопожарни служби в рамките на Европейския съюз;

5.  припомня, че след природно бедствие могат да се използват различни фондове на ЕС, като фонд „Солидарност“, за възстановяване на жизненоважната инфраструктура и за операции по разчистване;

6.  потвърждава значението на подкрепата по линия на Кохезионния фонд на ЕС за превенция и предоставяне на отговор при извънредни ситуации и призовава държавите членки да използват пълноценно посоченото финансиране и да информират обществеността относно рисковете от горски пожари;

7.  подчертава необходимостта от повече научни изследвания на механизмите за оценка на риска, превенцията и системите за ранно установяване, както и на други средства за борба срещу посочените явления, както и за подобряване на обмена на опит и най-добри практики между регионите и държавите членки;

8.  подчертава, че публикуван на 1 август 2018 г. от Световната метеорологична организация документ(2) предоставя доказателство, че горещата вълна в Европа през 2018 г. е свързана с изменението на климата; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да определят цели и да прилагат политики в областта на изменението на климата, чрез които ще бъдат изпълнени ангажиментите, поети в съответствие със Споразумението от Париж/COP21;

9.  подчертава необходимостта от осигуряване на превенция на наводненията в районите, засегнати от горски пожари, с цел избягване на нови бедствия;

10.  призовава Комисията да вземе предвид опасността от горски пожари и основано на екосистемите управление на горите и земите, когато оценява действащите в ЕС мерки, като стратегията на ЕС за горите и стратегията на ЕС за приспособяване към изменението на климата, и да адаптира въпросните стратегии, в случай че установи наличието на пропуски;

11.  призовава Съвета и Комисията да приключат междуинституционалните преговори с Парламента относно новия Механизъм на Съюза за гражданска защита и създаването на rescEU до края на 2018 г.;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите, на правителствата на държавите членки и на регионалните органи в районите, засегнати от пожарите.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация