Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0388/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0350

Přijaté texty
PDF 127kWORD 44k
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk Konečné znění
Požáry ve městě Máti (Attika, Řecko) v červenci 2018 a reakce EU
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. září 2018 o požárech, které v červenci 2018 postihly řecké město Mati v regionu Attika, a o reakci EU (2018/2847(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 174 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, předložený Komisí (COM(2017)0772),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) a na Pařížskou dohodu přijatou rozhodnutím 1/CP.21 na 21. konferenci smluvních stran (COP21) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu a na 11. schůzi konference smluvních stran konanou ve dnech 30. listopadu až 11. prosince 2015 v Paříži, která byla zároveň setkáním smluvních stran Kjótského protokolu (CMP11),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že požáry, které v červenci 2018 zasáhly řecké město Mati v regionu Attika, si vyžádaly 99 obětí a stovky zraněných;

B.  vzhledem k tomu, že tyto požáry zničily domy, takže stovky osob musely být evakuovány, vážně poškodily místní a regionální infrastrukturu a životní prostředí a dolehly na zemědělství a ekonomiku, včetně cestovního ruchu a pohostinství;

C.  vzhledem k tomu, že celá Evropa stále častěji zažívá období extrémního sucha a ničivější a rozsáhlejší lesní požáry, a vzhledem k tomu, že tyto jevy jsou zhoršovány změnou klimatu;

D.   vzhledem tomu, že investice do boje se změnou klimatu jsou nepostradatelným opatřením pro předcházení katastrofálním suchům a rozsáhlým požárům;

E.  vzhledem k tomu, že v létě 2018 požádaly Řecko, Švédsko a Lotyšsko v důsledku požárů o podporu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie;

1.  vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám, jejichž blízcí přišli o život při požárech v Attice;

2.  hluboce soucítí se všemi obyvateli Attiky, kteří byli postiženi lesními požáry;

3.  vyjadřuje hluboké uznání obětavosti hasičů, pobřežních hlídek, dobrovolníků a všech lidí, kteří riskovali svůj život, aby uhasili požáry a zachránili své spoluobčany;

4.  upozorňuje na to, že mechanismus civilní ochrany Unie přispěl k mobilizaci letadel, vozidel, zdravotnického personálu a hasičů z celé Evropské unie;

5.  připomíná, že na rekonstrukci klíčové infrastruktury a sanační práce po přírodní katastrofě lze využít různé evropské fondy, například Fond solidarity EU;

6.  znovu připomíná význam podpory, která je z Fondu soudržnosti EU poskytována na prevenci požárů a řešení nouzových situací, a vyzývá členské státy, aby tyto prostředky plně využívaly a aby informovaly veřejnost o rizicích spojených s lesními požáry;

7.  zdůrazňuje, že je třeba, aby se vědecký výzkum více věnoval mechanismům posuzování rizik, systémům prevence a včasného odhalování hrozeb a dalším prostředkům boje s těmito fenomény a aby regiony a členské státy lépe sdílely své zkušenosti a osvědčené postupy;

8.  zdůrazňuje, že Světová meteorologická organizace ve svém dokumentu zveřejněném dne 1. srpna 2018(2) poskytuje důkazy o tom, že vlna veder, která Evropu zasáhla v roce 2018, souvisí se změnou klimatu; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby stanovily příslušné cíle a prováděly politiky v oblasti klimatu, jež umožní splnit závazky přijaté v Pařížské dohodě COP 21;

9.  zdůrazňuje, že v oblastech zasažených lesními požáry je třeba zajistit ochranu před záplavami, a zabránit tak dalším katastrofám;

10.  vyzývá Komisi, aby při posuzování stávajících opatření EU, např. strategie v oblasti lesnictví a strategie pro přizpůsobení se změně klimatu, přihlížela k riziku vypuknutí lesních požárů a k lesnímu hospodářství a péči o krajinu na ekosystémovém základě a aby tyto strategie upravila, pokud odhalí jakékoli nedostatky;

11.  vyzývá Radu a Komisi, aby ukončily interinstitucionální jednání s Parlamentem o novém mechanismu civilní ochrany Unie a do konce roku 2018 vytvořily systém rescEU;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, vládám členských států a regionálním orgánům oblastí postižených požáry.

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Poslední aktualizace: 10. července 2019Právní upozornění