Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2847(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0388/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0350

Teksty przyjęte
PDF 126kWORD 50k
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 września 2018 r. w sprawie pożarów w Mati w regionie Attyka w Grecji w lipcu 2018 r. oraz reakcji UE (2018/2847(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając wniosek Komisji dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (COM(2017)0772),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając Ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i porozumienie paryskie przyjęte na mocy decyzji 1/CP.21 na 21. konferencji stron (COP 21) konwencji UNFCCC oraz 11. sesję konferencji stron służącą jako spotkanie stron protokołu z Kioto (CMP 11), które odbyły się w Paryżu (Francja) w dniach 30 listopada – 11 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w tragicznych pożarach, które wybuchły w Mati w lipcu 2018 r. (region Attyka w Grecji) zginęło 99 osób, a setki osób odniosły obrażenia;

B.  mając na uwadze, że pożary te zniszczyły domy, powodując konieczność ewakuacji kilkuset osób, spowodowały poważne szkody w infrastrukturze lokalnej i regionalnej oraz szkody środowiskowe, negatywnie wpływając na rolnictwo, oraz utrudniły prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w branży turystycznej i hotelarskiej;

C.  mając na uwadze, że rośnie częstotliwość, intensywność i skala ekstremalnych susz i pożarów lasów w całej Europie oraz że zjawiska te nasilają się w wyniku zmiany klimatu;

D.  mając na uwadze, że pilnie potrzebne są inwestycje w zwalczanie zmiany klimatu, aby zapobiegać katastrofalnym suszom i pożarom;

E.  mając na uwadze, że w lecie 2018 r. w związku z pożarami o pomoc ze strony UE z wykorzystaniem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zwróciły się Grecja, Szwecja i Łotwa;

1.  składa najszczersze kondolencje rodzinom wszystkich osób, które straciły życie w pożarach w regionie Attyki;

2.  wyraża współczucie dla wszystkich mieszkańców poszkodowanych w wyniku pożarów w Attyce;

3.  składa hołd poświęceniu strażaków, straży przybrzeżnej, ochotników i innych osób, które narażały życie, aby ugasić pożary i ratować ludzi;

4.  podkreśla rolę Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności w mobilizowaniu samolotów, pojazdów, personelu medycznego i strażaków z całej Unii Europejskiej;

5.  przypomina, że można skorzystać z różnych unijnych funduszy – np. z Funduszu Solidarności UE – by odbudować kluczową infrastrukturę i przeprowadzić prace porządkowe po klęsce żywiołowej;

6.  przypomina o znaczeniu wsparcia ze strony UE w zapobieganiu pożarom i w sytuacjach wyjątkowych, z wykorzystaniem Funduszu Spójności, i apeluje do państw członkowskich, by w pełni wykorzystywały te środki finansowe i informowały opinię publiczną o zagrożeniu pożarowym w lasach;

7.  podkreśla konieczność prowadzenia szerzej zakrojonych badań nad mechanizmami oceny ryzyka i systemami prewencji i wczesnego ostrzegania oraz innymi środkami służącymi walce z opisanymi zjawiskami, i szerszego dzielenia się doświadczeniem i najlepszymi praktykami między regionami i państwami członkowskimi;

8.  podkreśla, że opublikowany 1 sierpnia 2018 r. przez Światową Organizację Meteorologiczną dokument(2) zawiera dowody na to, iż fala upałów w Europie w 2018 r. jest związana ze zmianą klimatu; wzywa Komisję i państwa członkowskie do wyznaczenia celów i wdrożenia polityki klimatycznej, która umożliwi wypełnienie zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego COP 21;

9.  podkreśla, że należy zabezpieczyć przed powodzią obszary dotknięte pożarami lasów, by uniknąć dalszych katastrof;

10.  wzywa Komisję do uwzględnienia ryzyka pożarów lasów i zarządzania lasami i krajobrazem ukierunkowanego na ekosystem podczas oceny realizowanych przez UE działań, takich jak strategia leśna UE i strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, oraz do adekwatnego dostosowania tych strategii w razie stwierdzenia braków;

11.  wzywa Radę i Komisję do zakończenia negocjacji międzyinstytucjonalnych z Parlamentem w sprawie nowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i utworzenia rescUE do końca 2018 r.;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Komitetowi Regionów, rządom państw członkowskich oraz władzom regionalnym obszarów dotkniętych pożarami.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2019Informacja prawna