Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0388/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

Antagna texter
PDF 126kWORD 44k
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2018 om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (COM(2017)0772),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och Parisavtalet, som antogs genom beslut 1/CP.21 vid den tjugoförsta partskonferensen (COP 21) inom ramen för UNFCCC och den elfte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (CMP 11), som hölls i Paris, Frankrike, den 30 november–11 december 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  99 personer dog och hundratals skadades i de tragiska bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018.

B.  Bränderna förstörde hus och tvingade hundratals människor att evakueras, orsakade stora skador på lokal och regional infrastruktur och på miljön, med återverkningar på jordbruket, och drabbade den ekonomiska aktiviteten, bland annat i turism- och hotellbranschen.

C.  Situationer med extrem torka och skogsbränder har blivit vanligare, allvarligare och mer komplexa och berör hela Europa, samt förvärras av klimatförändringarna.

D.  Investeringar för att bekämpa klimatförändringarna är en åtgärd som är akut nödvändig om katastrofer till följd av torka och bränder ska kunna förhindras.

E.  Grekland, Sverige och Lettland begärde alla EU-stöd genom unionens civilskyddsmekanism under sommaren 2018 på grund av bränder.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupaste deltagande med de anhöriga till alla dem som miste livet i bränderna i Attikaregionen.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt medlidande med alla invånare som har drabbats av bränderna i Attikaregionen.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin tacksamhet mot brandmän, kustbevakare, frivilliga och andra som riskerade sina liv för att försöka släcka bränderna och hjälpa sina medmänniskor.

4.  Europaparlamentet framhåller betydelsen av unionens civilskyddsmekanism för att tillhandahålla flygplan, fordon, sjukvårdspersonal och brandmän från hela EU.

5.  Europaparlamentet påminner om att olika EU-fonder, såsom EU:s solidaritetsfond, kan användas för att återställa kritisk infrastruktur och för uppröjningsinsatser efter en naturkatastrof.

6.  Europaparlamentet upprepar betydelsen av stöd från EU:s sammanhållningsfonder för förebyggande arbete och katastrofinsatser och uppmanar medlemsstaterna att utnyttja detta stöd till fullo och att informera allmänheten om risken för skogsbränder.

7.  Europaparlamentet framhåller att det behövs mer vetenskaplig forskning om riskbedömningsmekanismer, system för förebyggande och tidig upptäckt och andra metoder för att bekämpa dessa fenomen och att utbytet av erfarenheter och bästa praxis bland regioner och medlemsstater måste förbättras.

8.  Europaparlamentet framhåller att ett dokument som publicerades av Meteorologiska världsorganisationen den 1 augusti 2018(2) presenterar belägg för att värmeböljan i Europa 2018 är kopplad till klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fastställa mål och genomföra klimatåtgärder som innebär att åtagandena enligt COP 21-avtalet från Paris kommer att fullgöras.

9.  Europaparlamentet framhåller behovet av att förebygga översvämningar i de skogsbrandsdrabbade områdena för att undvika ytterligare katastrofer.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till risken för skogsbränder och till ekosystembaserad skogs- och landskapsförvaltning när den utvärderar nuvarande EU-åtgärder, såsom EU:s skogsstrategi och EU-strategin för klimatanpassning, och att anpassa dessa strategier vid eventuella brister.

11.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet slutföra de interinstitutionella förhandlingarna om unionens nya civilskyddsmekanism och inrättandet av rescEU före utgången av 2018.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, medlemsstaternas regeringar och de regionala myndigheterna i de branddrabbade områdena.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts

Senaste uppdatering: 10 juli 2019Rättsligt meddelande