Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/2849(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0384/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 13/09/2018 - 10.9

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0351

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 50k
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2018. aasta resolutsioon Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iisraeli ja Palestiina konflikti kohta,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 7. septembri 2018. aasta avaldust Khan al‑Ahmari küla kavandatava lammutamisega seotud viimaste arengute kohta,

–  võttes arvesse ELi suuniseid rahvusvahelise humanitaariõiguse kohta,

–  võttes arvesse Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi 10. septembri 2018. aasta ühisavaldust Khan al‑Ahmari küla kohta,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi (IV) konventsiooni, eriti selle artikleid 49, 50, 51 ja 53,

–  võttes arvesse Euroopa välisteenistuse poolt 24. augustil 2018. aastal avaldatud poolaasta‑aruannet ELi rahastatud rajatiste lammutamise ja konfiskeerimise kohta Läänekaldal, sh Ida-Jeruusalemmas 2018. aasta jaanuarist kuni juunini,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et 5. septembril 2018 lükkas Iisraeli kõrgem kohus tagasi Khan al‑Ahmari elanike petitsioonid; arvestades, et kõrgem kohus otsustas, et asjaomastel ametivõimudel on õigus ellu viia kava, mille kohaselt asustatakse külaelanikud ümber Jahalin Westi; arvestades, et kõrgem kohus lubas Iisraeli ametivõimudel Khan al-Ahmari lammutuskavaga jätkata;

B.  arvestades, et Khan al‑Ahmar on üks 46‑st beduiini kogukonnast Läänekalda keskosas, mida ÜRO arvates ähvardab suur sunniviisilise ümberasustamise oht; arvestades, et see kogukond koosneb 32 perest, milles on kokku 173 inimest, sealhulgas 92 alaealist; arvestades, et Iisraeli armee on andnud lammutuskäsu kõigi küla rajatiste kohta;

C.  arvestades, et 2010. aastal leidis Iisraeli kõrgem kohus, et kõik Khan al‑Ahmari rajatised tervikuna on rajatud ebaseaduslikult ning üld- ja detailplaneerimise seadusi rikkudes ja kuuluvad seetõttu lammutamisele; arvestades, et kõrgem kohus rõhutas samuti, et Iisraeli ametivõimud peavad kooli jaoks ning kogukonna elanike jaoks leidma sobiva alternatiivi; arvestades, et Iisraeli riik on kirjalikult teatanud, mida ta pakub Jahalin Westi (Abu Dis) ümberasuvatele peredele, koos väljavaatega rajada teine ümberasustuskoht Jeerikost ida poole; arvestades, et Khan al‑Ahmari kogukond on ümberasustamisest keeldunud;

D.  arvestades, et okupeeritud alade elanike sunniviisiline ümberasustamine, välja arvatud juhul, kui elanikkonna turvalisus või mõjuvad sõjalised põhjused seda nõuavad, on Genfi (IV) konventsiooni alusel keelatud ja kujutab endast rahvusvahelise humanitaarõiguse rasket rikkumist;

E.  arvestades, et Iisraeli võimud on Läänekaldal piirkonna C palestiinlastest elanikele kehtestanud äärmiselt piiravad ehituseeskirjad; arvestades, et need eeskirjad muudavad palestiinlaste seadusliku ehitustegevuse piirkonnas peaaegu võimatuks ning neid kasutatakse palestiinlaste väljatõrjumiseks ning asunduste rajamise laiendamiseks; arvestades, et Iisraeli asundused on rahvusvahelise õiguse järgi ebaseaduslikud ja kujutavad endast suurt takistust rahupüüetele; arvestades, et vastavalt rahvusvahelisele õigusele on mis tahes kolmandal osapoolel, sh ELi liikmesriikidel kohustus mitte tunnustada, aidata ega abistada asundusi okupeeritud aladel ning samuti kohustus olla nende vastu;

F.  arvestades, et Khan al-Ahmar asub okupeeritud Läänekaldal E1 koridori piirkonnas; arvestades, et selles piirkonnas praeguse olukorra säilitamine on fundamentaalse tähtsusega kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse seisukohast ning tulevikus ühtse ja elujõulise Palestiina riigi loomiseks; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud vastuseisu mis tahes tegevusele, mis ohustab kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ning soovitanud tungivalt mõlemal poolel näidata nii oma poliitika kui ka tegevuse kaudu tõelist pühendumust kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevale lahendusele, et taastada usaldus;

G.  arvestades, et 10 ELi liikmesriiki toetavad Khan al‑Ahmaris humanitaarprogramme, sh algkooli ehitamist, ning nüüd on ohtu sattunud hinnanguliselt 315 000 euro väärtuses ELi rahastatud humanitaarabi;

H.  arvestades, et Palestiinas asuva ELi esindaja büroo teatel on 2018. aasta esimesel poolel jätkunud palestiinlaste vara hävitamine ja konfiskeerimine okupeeritud Läänekaldal, sh Ida‑Jeruusalemmas; arvestades, et Khan al‑Ahmari lammutamisega võidakse luua negatiivne pretsedent kümnete teiste Läänekaldal asuvate beduiinikülade jaoks;

1.  ühineb asepresidendi ja kõrge esindaja, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriigi nõudmisega Iisraeli valitsusele peatada ümberpaigutamiskava, mis tooks kaasa Khan al‑Ahmari lammutamise ja selle elanike sunniviisilise ümberasustamise teise asukohta; on seisukohal, et Euroopa Liidu jaoks on ülimalt tähtis kõnelda sel teemal jätkuvalt ühel häälel;

2.  hoiatab Iisraeli ametivõime, et Khan al‑Ahmari lammutamine ja selle elanikkonna sunniviisiline ümberasustamine oleks rahvusvahelise humanitaarõiguse raske rikkumine;

3.  väljendab muret Khan al‑Ahmari lammutamise mõju pärast, mis ohustaks veelgi kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisust ja kahjustaks rahu saavutamise väljavaateid; kordab, et kahe riigi kooseksisteerimisel põhineva lahenduse elujõulisuse kaitse ja säilitamine on Iisraeli-Palestiina konflikti ning Lähis‑Ida rahuprotsessiga seotud Euroopa Liidu poliitika ja meetmete esmane prioriteet;

4.  nõuab tungivalt, et juhul, kui Khan al‑Ahmari lammutamine ja elanike ümberasustamine tõepoolest aset leiab, peab ELi reaktsioon vastama sellise arengu tõsidusele ja olema kooskõlas tema pikaajalise toetusega Khan al-Ahmari kogukonnale; kutsub komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tõhustama kontakte Iisraeli ametiasutustega seoses Palestiina elanikkonna õiguste täieliku austamisega piirkonnas C ning nõudma Iisraelilt hüvitist ELi rahastatud infrastruktuuri hävitamise eest;

5.  kutsub Iisraeli valitsust üles viivitamata lõpetama Negevis ja okupeeritud Läänekalda piirkonnas C elavate beduiini kogukondade vastu suunatud lammutamisega ähvardamise ja tegeliku ümberasustamise poliitika; rõhutab, et okupeeritud Palestiina aladel asuvate majade, koolide ja muu elutähtsa taristu lammutamine on vastavalt rahvusvahelisele humanitaarõigusele ebaseaduslik;

6.  tuletab meelde, et vastavalt Genfi (IV) konventsioonile kannab Iisrael täielikku vastutust tema okupatsiooni all elavate inimeste jaoks vajalike teenuste, sh hariduse, tervishoiu ja sotsiaalteenuste tagamise eest;

7.  on kindlalt veendunud, et ainus püsiv lahendus Lähis‑Ida konfliktile on kaks demokraatlikku riiki, Iisrael ja Palestiina, mis eksisteerivad rahulikult kõrvuti turvalistes ja tunnustatud piirides, mille aluseks on 1967. aasta piir, ja mille mõlema pealinn on Jeruusalemm; mõistab hukka kõik ühepoolsed otsused või meetmed, mis võivad selle lahenduse väljavaateid kahjustada;

8.  kutsub Iisraeli võime üles oma asunduspoliitika koheselt peatama ja tagasi pöörama; kutsub ELi üles jääma kõnealuses küsimuses vankumatuks;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Lähis-Ida rahuprotsessi erisaadikule, Knessetile ja Iisraeli valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2019Õigusalane teave