Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2849(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0384/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0351

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

2018 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Izraelio ir Palestinos konflikto,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini 2018 m. rugsėjo 7 d. pareiškimą dėl naujausių įvykių, susijusių su planuojamu Khan al-Ahmaro sugriovimu,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl tarptautinės humanitarinės teisės,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 10 d. Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės bendrą pareiškimą dėl Khan al-Ahmaro,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ketvirtąją Ženevos konvenciją , ypač į jos 49, 50, 51 ir 53 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 24 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) paskelbtą Šešių mėnesių ataskaitą dėl ES finansuojamų pastatų griovimų ir konfiskavimų Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, 2018 m. sausio–birželio mėn.,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2018 m. rugsėjo 5 d. Izraelio Aukščiausiasis Teisingumo Teismas atmetė Khan al-Ahmaro gyventojų peticijas; kadangi Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad atitinkamoms valdžios institucijoms leidžiama įgyvendinti gyventojų perkėlimo į Vakarų Jahaliną planą; kadangi Aukščiausiasis Teismas leido Izraelio valdžios institucijoms tęsti Khan al-Ahmaro griovimo planų vykdymą;

B.  kadangi Khan al-Ahmaras yra viena iš 46 beduinų bendruomenių, kurioms, JT manymu, gresia priverstinis perkėlimas į Vakarų Kranto centrinę dalį; kadangi šią bendruomenę sudaro 32 šeimos, t. y. iš viso 173 žmonės, įskaitant 93 nepilnamečius; kadangi Izraelio armija išleido įsakymą sugriauti visus statinius šiame kaime;

C.  kadangi 2010 m. Izraelio Aukščiausiasis Teismas nusprendė, kad visa grupė Khan al-Ahmaro statinių buvo pastatyta neteisėtai, pažeidžiant planavimo ir zonavimo įstatymus, ir todėl turi būti nugriauta; kadangi Aukščiausiasis Teismas taip pat pabrėžė, kad Izraelio valdžios institucijos turėjo surasti tinkamą alternatyvą mokyklai ir bendruomenės gyventojams; kadangi Izraelio valstybė raštu pareiškė, kad ji pasirūpins šeimomis, kurios vyks Vakarų Jahalino vietovę (Abu Disas), ir įrengs dar vieną perkėlimo vietą į rytus nuo Jerichono; kadangi Khan al-Ahmaro bendruomenė atsisakė būti perkelta;

D.  kadangi pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją priverstinis gyventojų perkėlimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai to reikia dėl gyventojų saugumo arba būtinų karinių priežasčių, ir yra sunkus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas;

E.  kadangi Izraelio valdžios institucijos Vakarų Kranto C zonoje gyvenantiems palestiniečiams taiko itin ribojančią statybų tvarką; kadangi dėl šios tvarkos palestiniečiams teisėtai vykdyti statybas šioje zonoje beveik neįmanoma ir ja naudojamasi siekiant iškeldinti palestiniečius ir plėtoti gyvenviečių kūrimą; kadangi izraeliečių gyvenvietės pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos ir sudaro didelę kliūtį siekiant taikos; kadangi pagal tarptautinę teisę bet kuri trečioji šalis, įskaitant ES valstybes nares, turi pareigą nepripažinti gyvenviečių okupuotoje teritorijoje, neteikti joms pagalbos ar paramos, taip pat pareigą veiksmingai prieštarauti joms;

F.  kadangi Khan al-Ahmaras yra įsikūręs okupuoto Vakarų Kranto E1 koridoriaus zonoje; kadangi, siekiant užtikrinti dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo gyvybingumą ir ateityje sukurti vientisą ir gyvybingą Palestinos valstybę, itin svarbu šioje zonoje išsaugoti status quo; kadangi Parlamentas ne kartą prieštaravo bet kokiems veiksmams, kuriais kenkiama dviejų valstybių sambūviu pagrįstam sprendimui, ir primygtinai ragino abi šalis savo vykdoma politika ir veiksmais demonstruoti tikrą įsipareigojimą įgyvendinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą, kad būtų atkurtas pasitikėjimas;

G.  kadangi 10 ES valstybių narių remia Khan al-Ahmare vykdomas humanitarines programas, įskaitant pradinės mokyklos statybas, ir kadangi kilo grėsmė maždaug 315 000 EUR vertės ES finansuojamai humanitarinei pagalbai;

H.  kadangi, ES įgaliotinio biuro Palestinoje duomenimis, palestiniečių nuosavybės naikinimas ir konfiskavimas okupuotame Vakarų Krante, įskaitant Rytų Jeruzalę, buvo tęsiamas 2018 m. pirmąjį pusmetį; kadangi Khan al-Ahmaro sugriovimas gali tapti neigiamu precedentu dešimtims kitų beduinų bendruomenių Vakarų Krante;

1.  prisijungia prie Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos bei Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės raginimo Izraelio vyriausybei atsisakyti perkėlimo plano, kurį įgyvendinant Khan al-Ahmaras būtų sugriautas, o jo gyventojai priverstinai perkelti į kitą vietovę; mano, jog nepaprastai svarbu, jog ES ir toliau laikytųsi vieningos pozicijos šiuo klausimu;

2.  įspėja Izraelio valdžios institucijas, kad Khan al-Ahmaro griovimas ir priverstinis gyventojų perkėlimas yra sunkus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas;

3.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad griovimo veiksmai Khan al-Ahmare sukeltų didelę grėsmę dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo gyvybingumui ir kenktų taikos užtikrinimo perspektyvai; pakartoja, kad dviejų valstybių sambūviu pagrįsto sprendimo apsauga ir šio sprendimo gyvybingumo išsaugojimas yra tiesioginis ES politikos ir veiksmų, susijusių su Izraelio ir Palestinos konfliktu bei Artimųjų Rytų taikos procesu, prioritetas;

4.  primygtinai reikalauja, kad, jei bus vykdomas Khan al-Ahmaro griovimas ir jo gyventojų iškeldinimas, ES atsakas būtų proporcingas šių įvykių svarbai ir atitiktų ES ilgalaikę paramos Khan al-Ahmaro bendruomenei poziciją; ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad ES reikalautų Izraelio valdžios institucijas visapusiškai gerbti C zonoje gyvenančių palestiniečių teises, ir reikalauti, kad Izraelis atlygintų nuostolius, susijusius su ES lėšomis finansuojamos infrastruktūros sunaikinimu;

5.  ragina Izraelio vyriausybę nedelsiant nutraukti vykdomą politiką, susijusią su grasinimais nugriauti beduinų bendruomenių, gyvenančių Izraelio Negevo dykumoje ir okupuoto Vakarų Kranto C zonoje, kaimus ir iškeldinti gyventojus; pabrėžia, kad namų, mokyklų ir kitos itin svarbios infrastruktūros okupuotoje Palestinos teritorijoje griovimas neteisėtas pagal tarptautinę humanitarinę teisę;

6.  primena, kad Izraeliui pagal Ketvirtąją Ženevos konvenciją tenka visa atsakomybė už reikiamų paslaugų, įskaitant švietimo ir sveikatos priežiūros paslaugas ir gerovės užtikrinimą, teikimą okupacijoje gyvenantiems asmenims;

7.  tebėra tvirtai įsitikinęs, kad vienintelis ilgalaikis konflikto Artimuosiuose Rytuose sprendimas – dviejų demokratinių valstybių – Izraelio ir Palestinos – taikus sambūvis nustačius saugias ir pripažintas sienas pagal 1967 m. nustatytą sieną ir Jeruzalę paskelbus abiejų valstybių sostine; smerkia bet kokius vienašališkus sprendimus ar veiksmus, kurie gali pakenkti šio sprendimo perspektyvoms;

8.  ragina Izraelio valdžios institucijas nedelsiant nutraukti savo gyvenviečių plėtros politiką ir imtis priešingos politikos; ragina ES toliau ryžtingai laikytis šios pozicijos;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų specialiajam Artimųjų Rytų taikos proceso koordinatoriui, Izraelio Knesetui ir vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 17 d.Teisinis pranešimas