Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0384/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0351

Antagna texter
PDF 130kWORD 44k
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg Slutlig utgåva
Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Europaparlamentets resolution av den 13 september 2018 om hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (2018/2849(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konflikten mellan Israel och Palestina,

–  med beaktande av uttalandet av den 7 september 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, om den senaste utvecklingen när det gäller den planerade rivningen av Khan al-Ahmar,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om internationell humanitär rätt,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet om byn Khan al-Ahmar av den 10 september 2018 från Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Förenade kungariket,

–  med beaktande av Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid (nedan kallad den fjärde Genèvekonventionen) från 1949, särskilt artiklarna 49, 50, 51 och 53,

–  med beaktande av Europeiska utrikestjänstens halvårsrapport om rivningar och konfiskering av egendom på Västbanken (Six-Month Report on Demolitions and Confiscations of EU funded structures in the West Bank including East Jerusalem (January-June 2018)) av den 24 augusti 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 5 september 2018 avslog Israels högsta domstol framställningarna från invånarna i Khan al-Ahmar. Högsta domstolen slog fast att de berörda myndigheterna har rätt att verkställa planen att omplacera invånarna till Västra Jahalin och gav de israeliska myndigheterna tillstånd att gå vidare med rivningsplanerna för Khan al-Ahmar.

B.  Khan al-Ahmar är en av 46 beduinbyar, som enligt FN löper stor risk att tvångsförflyttas på centrala Västbanken. Byn består av 32 familjer och sammanlagt 173 personer, varav 92 barn. Den israeliska armén har utfärdat rivningsbeslut för samtliga byggnader i byn.

C.  Israels högsta domstol slog 2010 fast att alla byggnader i Khan al‑Ahmar hade uppförts olagligt, i strid med lagstiftningen om detaljplaner och zonindelning, och att de därför måste rivas. Högsta domstolen betonade också att de israeliska myndigheterna måste hitta lämpliga alternativ för att inhysa både skolan och byns invånare. Israel har skriftligen förklarat att man kommer att ge de familjer som vill flytta till Västra Jahalin (Abu Dis) möjlighet att utveckla ett andra bosättningsområde öster om Jeriko. Den berörda byn Khan al-Ahmar har vägrat att tvångsförflyttas.

D.  Tvångsförflyttningar av invånare på ett ockuperat område av andra skäl än befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl är förbjudna enligt den fjärde Genèvekonventionen och utgör ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt.

E.  De israeliska myndigheterna tillämpar mycket restriktiva byggregler på de palestinska invånarna i område C på Västbanken. Dessa regler gör det nästan omöjligt för palestinierna att bygga lagligt i området och används som ett sätt att fördriva palestinierna och utvidga bosättningsverksamheten. De israeliska bosättningarna är olagliga enligt internationell rätt och utgör ett stort hinder för fredsansträngningarna. Enligt internationell rätt har alla tredje parter, däribland EU:s medlemsstater, en skyldighet att inte erkänna, hjälpa eller bistå bosättningar på ett ockuperat område samt en skyldighet att effektivt motarbeta dem.

F.  Khan al-Ahmar ligger i den s.k. E1-korridoren på den ockuperade Västbanken. Upprätthållandet av status quo inom detta område är av avgörande betydelse för en fungerande tvåstatslösning och för upprättandet av en sammanhängande och livskraftig palestinsk stat i framtiden. Parlamentet har upprepade gånger motsatt sig alla åtgärder som undergräver tvåstatslösningens genomförbarhet och uppmanat båda sidor att i politik och handling visa ett genuint åtagande för en tvåstatslösning för att återupprätta förtroendet.

G.  Tio EU-medlemsstater stöder humanitära program i Khan al-Ahmar, bland annat byggandet av en skola, och EU-finansierat humanitärt bistånd till ett uppskattat värde av 315 000 euro är nu i fara.

H.  Enligt uppgifter från kontoret för EU:s representant i Palestina fortsatte rivningen och beslagtagandet av palestinskt egendom på den ockuperade Västbanken, bland annat i östra Jerusalem, under första halvåret 2018. Rivningen av Khan al-Ahmar riskerar att skapa ett negativt prejudikat för dussintals andra beduinbyar över hela Västbanken.

1.  Europaparlamentet ansluter sig till kravet från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Förenade kungariket på den israeliska regeringen om att stoppa omplaceringsplanen, som kommer att leda till att Khan al‑Ahmar rivs och dess invånare tvångsförflyttas till en annan plats. Parlamentet anser att det är ytterst viktigt att EU fortsätter att tala med en röst i denna fråga.

2.  Europaparlamentet varnar de israeliska myndigheterna för att en rivning av Khan al‑Ahmar och en tvångsförflyttning av dess invånare utgör ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över konsekvenserna av en rivning av Khan al‑Ahmar, som ytterligare skulle hota en fungerande tvåstatslösning och undergräva utsikterna till fred. Parlamentet upprepar att skyddet och bevarandet av tvåstatslösningens genomförbarhet är en omedelbar prioritet i EU:s politik och åtgärder när det gäller konflikten mellan Israel och Palestina samt fredsprocessen i Mellanöstern.

4.  Europaparlamentet insisterar på att EU:s åtgärder – om rivningen av Khan al-Ahmar och fördrivningen av dess invånare äger rum – måste stå i proportion till hur allvarlig denna utveckling är och vara förenliga med EU:s mångåriga stöd till byn Khan al‑Ahmar. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att skärpa EU:s ton mot de israeliska myndigheterna när det gäller full respekt för den palestinska befolkningens rättigheter i område C och att kräva ersättning från Israel för förstörelsen av EU-finansierad infrastruktur.

5.  Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen att omedelbart upphöra med sina hot om rivning och faktisk fördrivning som den riktar mot beduinbyarna i Negevöknen och område C på den ockuperade Västbanken. Parlamentet betonar att rivning av byggnader, skolor och annan viktig infrastruktur i det ockuperade palestinska området strider mot internationell humanitär rätt.

6.  Europaparlamentet påminner om att Israel, i enlighet med den fjärde Genèvekonventionen, bär det fulla ansvaret för tillhandahållandet av nödvändiga tjänster, bland annat utbildning, hälso- och sjukvård samt välfärd för de människor som bor i de ockuperade områdena.

7.  Europaparlamentet är fast övertygat om att den enda varaktiga lösningen på konflikten i Mellanöstern är två demokratiska stater, Israel och Palestina, som lever sida vid sida i fred inom säkra och erkända gränser, på grundval av 1967 års gräns och med Jerusalem som huvudstad i båda staterna. Parlamentet fördömer alla ensidiga beslut eller åtgärder som riskerar att försämra möjligheterna att nå en sådan lösning.

8.  Europaparlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med sin bosättningspolitik och vända utvecklingen. EU uppmanas att inte vika sig i denna fråga.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för fredsprocessen i Mellanöstern, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s särskilda samordnare för fredsprocessen i Mellanöstern, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Senaste uppdatering: 17 september 2019Rättsligt meddelande