Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2128(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0268/2018

Внесени текстове :

A8-0268/2018

Разисквания :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0356

Приети текстове
PDF 191kWORD 62k
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита (2017/2128(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета(2),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006(3),

—  като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск(5),

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди)(6)

—  като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и на съответните му приложения, публикувана от Службата на ЕП за парламентарни изследвания (ГД EPRS)(7) през април 2018 г.,

—  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. по дела C-673/13 P (Комисия/Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe) и C-442/14 (Bayer CropScience/College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

—  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2018 г. относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни](8),

—  като взе предвид мандата и работата на специалната комисия на Европейския парламент относно процедурата на ЕС за разрешаване на пестициди (PEST),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвяне на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към него,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0268/2018),

A.  като има предвид, че оценката на прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 (наричан по-долу „Регламентът“) показа, че целите за защита на здравето на хората и на животните и за опазване на околната среда не са напълно постигнати и че могат да бъдат направени подобрения, за да се постигнат всички цели на Регламента;

Б.  като има предвид, че оценката на прилагането на Регламента следва да се разглежда във връзка с общата политика на ЕС за пестицидите, включително правилата, определени с Директива 2009/128/ЕО [Директивата за устойчивата употреба на пестициди], Регламент (ЕС) № 528/2012 [Регламента за биоцидите], Регламент (ЕО) № 396/2005 [Регламента за максимално допустимите граници на остатъчни вещества] и Регламент (ЕО) № 178/2002 [общото законодателство в областта на храните];

В.  като има предвид, че прилагането на Регламента не показва задоволителни резултати и следва да бъде в съответствие със свързаните политики на ЕС, включително в областта на пестицидите;

Г.  като има предвид, че според наличните доказателства практическото прилагане на трите основни инструмента на Регламента – одобрения, разрешения и гарантиране на изпълнението на регулаторните решения – би могло да се подобри и не гарантира пълното изпълнение на целите на Регламента;

Д.  като има предвид, че някои разпоредби от Регламента изобщо не са прилагани от Комисията, и по-специално член 25 относно одобрението на антидоти и синергисти и член 27 относно отрицателен списък с неприемливи коформуланти;

Е.  като има предвид, че в резултат на неправомерно поведение от страна на Комисията има значително забавяне в приемането на други ключови разпоредби, като например прилагането на критерии за изключване за активни вещества, които са нарушители на функциите на ендокринната система;

Ж.  като има предвид, че заинтересовани страни изразиха опасения относно подхода за оценяване, установен от законодателството, по-специално по отношение на това кой следва да представи научни изследвания и доказателства за оценките на активното вещество и използването на основания на идентификация на опасностите подход по време на тези оценки;

З.  като има предвид, че доказателствената тежест следва да продължи да се носи от заявителя, за да се гарантира, че не се изразходват публични средства за изследвания, които в крайна сметка могат да облагодетелстват частни интереси; като има предвид същевременно, че на всеки етап от процедурата за издаване на разрешение трябва да се гарантира прозрачност при пълно съответствие с правата върху интелектуалната собственост, като също така трябва да се гарантира, че в целия Съюз последователно се спазват принципите на добра лабораторна практика;

И.  като има предвид, че са налице опасения, свързани с прилагането на практика на установения подход за оценяване; като има предвид по-специално, че съществуват сериозни опасения, свързани с непълната хармонизация на изискванията за данните и използваните методики, които могат да възпрепятстват процеса на оценяване;

Й.  като има предвид, че ефективността на националните компетентни органи беше определена като основен фактор, влияещ върху оценката на активни вещества; като има предвид, че са налице съществени различия между държавите членки по отношение на наличните експертни знания и опит и наличния персонал; като има предвид, че Регламентът и съответните съпътстващи законови изисквания не се прилагат по еднакъв начин във всички държави членки, което има съществени последици за здравето и околната среда;

К.  като има предвид, че прозрачността във всички етапи на процедурата на одобряване следва да се подобри, а повишаването на прозрачността може да насърчи общественото доверие в системата за регулиране на продуктите за растителна защита; като има предвид, че прозрачността на дейността на компетентните органи, свързана с издаването на разрешения, също в много случаи е незадоволителна; като има предвид, че Комисията е предложила промени в общото законодателство в областта на храните с цел да разсее безпокойствата, свързани с данните и доказателствата, представени по време на процеса на оценяване, и за да повиши прозрачността;

Л.  като има предвид, че при издаването на разрешения за продукти за растителна защита, което се извършва изключително на национално равнище, често се наблюдават закъснения на решенията, свързани с управлението на риска; като има предвид, че в някои случаи това води до увеличаване на броя на разрешенията, издадени от държавите членки по дерогация съгласно член 53 от Регламента; като има предвид, че има случаи, при които тези дерогации се използват срещу първоначалното намерение на законодателя;

М.  като има предвид, че с Регламента се въвежда разпоредба, която гласи, че интегрираното управление на вредителите (ИУП) следва да стане част от задължителните изисквания за управление в рамките на правилата за кръстосано спазване на общата селскостопанска политика; като има предвид, че това още не е постигнато;

Н.  като има предвид, че според наличните доказателства този регламент на равнището на ЕС засилва и добавя стойност към националните усилия и действия;

О.  като има предвид, че сериозно обсъждане на алтернативи често възниква единствено при промени в правните изисквания; като има предвид например, че в случая на удължена забрана за неоникотиноиди най-скорошната оценка (от 30 май 2018 г.)(9) сочи, че има леснодостъпни нехимични алтернативи за 78% от видовете употреба на неоникотиноиди;

П.  като има предвид, че от 31 май 2016 г. насам не са предлагани за одобрение нови активни вещества; като има предвид, че са важни иновациите и разработването на нови продукти, и по-специално на нискорискови продукти;

Р.   като има предвид, че наличието на фалшифицирани пестициди на пазара поражда сериозни безпокойства; като има предвид, че фалшифицираните пестициди могат да бъдат вредни за околната среда и могат също така да накърнят ефективността на Регламента;

Основни заключения

1.  счита, че равнището на ЕС е целесъобразното равнище, на което следва да продължат да се предприемат регулаторни действия в областта на пестицидите;

2.  отбелязва, че екологичните мерки, насочени към предотвратяване, ограничаване и задържане на разпространението на патогени и вредители, трябва да останат в центъра на всички настоящи и по-нататъшни действия;

3.  счита, че приемането и прилагането на Регламента представлява значителна стъпка напред в подхода към продуктите за растителна защита (ПРЗ) в ЕС в сравнение с миналото;

4.  подчертава, че следва да се обърне особено внимание на ролята на малките и средните предприятия (МСП) в разработването на нови продукти, тъй като често МСП не разполагат със значителни ресурси, които са необходими в процеса на разработване и одобряване на нови вещества;

5.  изразява загриженост във връзка с факта, че Регламентът не се прилага ефективно и че в резултат на това неговите цели по отношение на селскостопанското производство и иновациите не са постигнати на практика; подчертава факта, че отчасти поради ниската степен на иновациите намалява броят на активните вещества на пестицидите;

6.  припомня, че е налице съществена необходимост от интегративен подход и че Регламент (ЕО) № 1185/2009 относно статистиката за пестициди(10) трябва да бъде част от оценката, като се използват резултатите от нея за намаляване на количеството, а оттам и за свеждане до минимум на рисковете и тяхното отрицателно въздействие върху здравето и околната среда;

7.  отбелязва, че целите и инструментите на Регламента и неговото прилагане невинаги са в достатъчна степен в съответствие с политиките на ЕС в областта на селското стопанство, здравето на човека и на животните, продоволствената сигурност, качеството на водата, изменението на климата, устойчивата употреба на пестициди и максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите;

8.  изразява загриженост, че прилагането на Регламента, във връзка с използването на животни при изпитването за идентификация на опасността и оценка на риска, не е в съответствие с изискванията за 3R (принципите на заместване, намаляване и облекчаване) на Директива 2010/63/ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели, и че двугодишното биологично изследване за канцерогенност може да доведе до противоречиви резултати(11);

9.  припомня, че принципът на предпазните мерки е общ принцип на ЕС, предвиден в член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и че този принцип има за цел да гарантира високо равнище на защита на околната среда чрез вземането на превантивни решения;

10.  счита за неприемливо, че изискванията за одобрение на антидоти и синергисти все още не са приложени, което е в противоречие с член 25 от Регламента;

11.  счита за неприемливо, че отрицателният списък с коформуланти все още не е приет особено след забраната на полиетоксилиран амин от лой в комбинация с глифосат, с която се подчерта неблагоприятният ефект, който някои коформуланти могат да имат;

12.  отбелязва текущата оценка на Регламент (ЕО) № 1107/2009, провеждана от Комисията в рамките на програмата REFIT, и планираното ѝ завършване до ноември 2018 г.; надява се, че тези констатации ще послужат на съзаконодателите като подходяща основа за обсъждане на бъдещото развитие на Регламента;

13.  изразява загриженост поради постоянно увеличаващата се употреба и установените случаи на злоупотреба с извънредни разрешения, предоставени по член 53 в някои държави членки; отбелязва, че някои държави членки използват член 53 в значително по-голяма степен, отколкото други държави членки; отбелязва техническото съдействие, предоставяно от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламента, при разглеждането на използването на извънредни разрешения; отбелязва резултатите от разследването на ЕОБХ за извънредните разрешения през 2017 г. по отношение на три неоникотиноида, които показаха, че докато някои извънредни разрешения са били необходими и в рамките на установените в законодателството параметри, други не са били обосновани; счита, че е от съществено значение държавите членки да предоставят необходимите данни, за да може ЕОБХ да изпълнява ефективно своя мандат;

14.  подчертава значението на създаването на политики въз основа на регулаторните науки, осигуряващи проверими и повторяеми доказателства посредством международно договорени научни принципи по отношение на аспекти като насоки, добри лабораторни практики и рецензирани научни изследвания;

15.  изразява загриженост, че непълното хармонизиране на изискванията за данни и изпитване в някои научни области води до неефективни методи на работа, липса на доверие сред националните органи и забавяния в процеса на издаване на разрешения, което може да доведе до отрицателно въздействие върху здравето на човека и на животните, върху околната среда и селскостопанското производство;

16.  изразява съжаление във връзка с ограничения обществен достъп до информация относно процедурата за оценка и издаване на разрешение, както и с ограничения достъп до информация; изразява съжаление, че равнището на прозрачност на докладващите държави членки е ниско (когато действат в рамките на процедурата за одобряване) и предлага достъпността и удобството за ползване на информация на етапа на ЕОБХ да могат да бъдат подобрени, както и че прозрачността на етапа на управление на риска изглежда е недостатъчна и се счита за проблем също и от заинтересованите страни; приветства усилията на Европейската агенция по химикали (ECHA) да засили прозрачността и удобството за използване чрез своя уебсайт и счита, че този модел би могъл да се прилага в бъдеще за подобряване на прозрачността;

17.  подчертава, че доверието в системата за разрешаване на ПРЗ зависи до голяма степен от общественото доверие в агенциите на ЕС, предоставящи научните становища, въз основа на които се издава одобрение и се извършва управлението на риска; подчертава, че прозрачността в процеса на изготвяне на научната оценка е важна за запазването на общественото доверие; поради това призовава да се осигурят подходящо финансиране и необходимият персонал за съответните агенции, за да се гарантира независим, прозрачен и своевременен процес на издаване на разрешения; приветства освен това непрестанните усилия на ЕОБХ да усъвършенства своята система с цел гарантиране на независимост и управление на евентуалните конфликти на интереси, която беше оценена високо от Европейската сметна палата като най-усъвършенстваната система сред агенциите, одитирани през 2012 г., и която претърпя скорошна актуализация през юни 2017 г.; призовава Комисията да предложи подобрения с цел допълнително засилване на прозрачността на регулаторния процес, в това число на достъпа до данните от изследванията за безопасност, представени от производителите като част от заявленията им за разрешения за търговия с ПРЗ в ЕС; признава необходимостта от преглед на процедурата с цел подобряване на оценките, повишаване на степента на независимост на органите, отговарящи за провеждане на изследванията, избягване на конфликти на интереси и повишаване на прозрачността на процедурата;

18.  призовава Комисията да въведе на европейско равнище каталог за употреба, за да подобри хармонизацията на Регламента;

19.  изразява загриженост, че в някои случаи предлаганите на пазара ПРЗ и тяхното прилагане от потребителите невинаги съответстват на относимите условия на разрешението по отношение на техния състав и употреба; подчертава, че употребата за непрофесионални цели следва да бъде ограничена, когато е възможно, за да се намалят злоупотребите;

20.  подчертава важността на обучението за професионалните потребители, за да се гарантира правилната и подходяща употреба на ПРЗ; счита за подходящо да се прави разграничение между професионални и непрофесионални потребители; отбелязва, че ПРЗ се използват в контекста на частни градини, железопътни линии и обществени паркове;

21.  заявява, че правото на държавите членки да отхвърлят разрешени продукти за растителна защита остава незасегнато;

22.  подчертава, че Регламентът следва да отразява по-добре необходимостта от популяризиране на селскостопански практики, основаващи се на ИУВ, включително чрез стимулиране на разработването на вещества с нисък риск; подчертава, че липсата на наличие на продукти за растителна защита с нисък риск възпрепятства развитието на ИУВ; отбелязва със загриженост, че само десет вещества са одобрени като продукти за растителна защита с нисък риск, от общо почти 500 налични на пазара на ЕС;

23.  подчертава, че разрешението и популяризирането на нехимични пестициди с нисък риск е важна мярка за подкрепа на ниското равнище на употреба на пестициди при управление на вредителите; признава необходимостта от по-задълбочено изследване на тези продукти, тъй като техният състав и функциониране са коренно различни от тези на конвенционалните продукти; подчертава, че това включва и необходимостта от повече експертни знания и опит в рамките на ЕОБХ и националните компетентни органи за оценяване на тези биологично активни вещества; подчертава, че ПРЗ с биологичен произход следва да бъдат предмет на същите строги оценки, както и другите вещества; призовава Комисията, в съответствие със своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък риск, да представи специфично законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009, извън общото преразглеждане във връзка с инициативата по REFIT, с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка, разрешаване и регистрация на пестициди с нисък риск;

24.   счита, че Регламент (ЕО) № 1107/2009 също следва да бъде изменен така, че да обхваща по-добре веществата, които не се считат за ПРЗ и които се уреждат от него, когато се използват за растителна защита; отбелязва, че тези вещества представляват интересни алтернативи по отношение на интегрираните методи на производство и някои продукти за биологичен контрол;

25.  подчертава, че следва да се отдаде специално внимание и подкрепа на ПРЗ за минимална употреба, тъй като понастоящем дружествата имат много малък икономически стимул да разработват такива продукти; приветства създаването на инструмент за координация относно минималните употреби като форум за подобряване на координацията между държавите членки, организациите на растениевъдите и сектора с цел разработване на решения за минимални употреби;

26.  подчертава, че множество разрешени ПРЗ не са били оценени съгласно стандартите на ЕС в продължение на повече от 15 години вследствие на забавяния в процедурите за издаване на разрешение;

27.  подчертава, че е важно да се създаде правна уредба, която благоприятства иновациите и която ще позволи замяната на старите химикали с нови и по-добри продукти за растителна защита; подчертава, че е важно да има налице широк спектър продукти за растителна защита с различни начини на действие, така че да се избегне развиването на резистентност и да се запази ефективността при прилагане на продукти за растителна защита;

28.  изразява загриженост, че хармонизирането на насоките все още не е консолидирано;

29.  подчертава, че липсващите или непълни насоки са сериозни пропуски, които имат отрицателни последици за прилагането на Регламента, а оттам и за постигането на неговите цели;

30.  подчертава, че наличните документи с насоки не са правно обвързващи, което поражда регулаторна несигурност за заявителите и поставя под въпрос резултатите от оценките, извършвани в рамките на процедурата за одобряване;

31.  приветства идеята за зонална система и целта ѝ да улеснява ефективното издаване на разрешения за продукти за растителна защита; счита, че процедурата за взаимно признаване е от съществено значение за споделяне на работата и за насърчаване на спазването на крайните срокове; изразява съжаление за проблемите по прилагането, свързани с принципа на взаимно признаване; призовава Комисията да работи заедно с държавите членки с оглед на усъвършенстването на функционирането на зоналната система; подчертава, че пълното прилагане на действащото законодателство следва да има за цел избягване на дублирането на работа и предоставяне на нови вещества на разположение на земеделските стопани без ненужни закъснения;

32.  подчертава необходимостта от споделяне на знанията и придобиване на умения във връзка с алтернативите на химичните пестициди и с интегрираното управление на вредителите, в това число намиране на оптималния сеитбооборот за пазара на земеделските стопани и за климатичните условия; отбелязва също така, че това вече е предвидено в хоризонталния регламент на ОСП, по-специално и в земеделските консултантски услуги, финансирани в рамките на развитието на селските райони;

33.  изразява загриженост относно малкия брой нови вещества, които са одобрени; подчертава значението на това да е налице подходящ инструментариум от ПРЗ за земеделските стопани, за да се осигури снабдяването с храни в ЕС;

34.  изразява загриженост относно факта, че в провежданите напоследък дебати настоящата система на ЕС за научнообоснована оценка на ПРЗ все повече се поставя под въпрос; подчертава значението на това да се запази и да се укрепи допълнително една система, която е поставена на здрави научни основи и която е обективна и се основава доказателства, подложени на партньорска проверка, изведени чрез открит, независим и мултидисциплинарен научен подход, при издаването на разрешение за всяко активно вещество, в съответствие с принципите на ЕС за анализ на опасностите и с принципа на предпазните мерки, определени в общото законодателство в областта на храните; настоява процедурата за повторно одобрение на активни вещества да взема под внимание практическата употреба на ПРЗ, както и научния и технологичния напредък в тази област; посочва, че сложността на настоящата система за оценка и издаване на разрешения води до неспазване на предвидените крайни срокове и би могла да означава неправилно функциониране на цялата система; поради това подчертава необходимостта от преглед и опростяване на системата;

35.  подчертава разликите в броя на заявленията между някои държави членки, които са в една и съща зона, имат сходна големина на територията и сходни селскостопански условия;

36.  счита, че продуктите, които се внасят от държави извън ЕС и при чието отглеждане са използвани ПРЗ, следва да са предмет на същите строги критерии като тези, които са произведени в рамките на ЕС; изразява загриженост, че при производството на вносна продукция може да са използвани ПРЗ, които не са регистрирани в ЕС;

Препоръки

37.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Регламента по отношение на тяхната специфична роля в рамките на процедурите за одобряване и издаване на разрешение;

38.  призовава държавите членки да подобрят сериозния и хроничен недостиг на персонал в националните компетентни органи, който води до забавяния на етапа на идентификация на опасностите и първоначалната оценка на риска, извършвана от държавите членки;

39.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че процедурното удължаване на срока за одобрение, докато продължава процедурата, в съответствие с член 17 от Регламента няма да бъде използвано за активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или за активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, какъвто понастоящем е случаят с вещества като флумиоксазин, тиаклоприд, хлоротолурон и димоксистробин(12);

40.  Трябва да бъде наложена незабавна забрана за употребата на активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или на активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, за които срокът за одобрение вече е бил процедурно удължаван веднъж или повече пъти в съответствие с член 17;

41.  призовава Комисията и държавите членки да признаят, че защитата на здравето на хората и на животните и опазването на околната среда са ключови цели на законодателството, като същевременно се подобрява селскостопанското производство и се гарантира конкурентоспособността на селскостопанския сектор;

42.  призовава индустрията да предостави всички данни и научни изследвания в единен електронен и машинночетим формат на докладващите държави членки и агенциите на ЕС; призовава Комисията да разработи хармонизиран модел за предоставяне на данни, за да улесни обмена на данни между държавите членки на всички етапи от процеса; признава, че тези данни трябва да се разглеждат в рамките на параметрите на защитата на данните и законите относно интелектуалната собственост в ЕС;

43.  призовава докладващите държави членки да прилагат строго член 9 от Регламента относно допустимостта на заявленията и да приемат единствено пълни заявления за оценка на активното вещество;

44.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостното и единно прилагане на критериите за изключване при идентификация на опасност, като се следват съществуващите хармонизирани насоки, и да гарантират, че веществата се подлагат на оценка за риска, който пораждат, само ако има доказателства, че те не проявяват опасни свойства (изключване), както се изисква в Регламента;

45.  призовава Комисията окончателно да приложи разпоредбите относно коформулантите, антидотите и синергистите, да създаде списък с недопустими коформуланти и правила, така че антидотите и синергистите да бъдат изпитвани на равнището на ЕС, и да гарантира, че се разрешава пускането на пазара единствено на тези химикали, които отговарят на критериите на ЕС за одобрение;

46.  приветства тълкуването от страна на Комисията на принципа на предпазните мерки, което е изразено в оценката на общото законодателство в областта на храните(13) в рамките на REFIT, а именно, че не става въпрос за алтернатива на подхода за управление на риска, а по-скоро за конкретна форма на това управление; припомня, че тази гледна точка е подкрепена и от решения на Съда на ЕС(14);

47.  призовава Комисията и държавите членки, когато действат в качеството си на участници в процеса на управление на риска в рамките на процедурите за одобряване и издаване на разрешения, надлежно да прилагат принципа на предпазните мерки и да обръщат особено внимание на защитата на уязвимите групи, както са определени в член 3, параграф 14 от Регламента;

48.  призовава Комисията, агенциите и компетентните органи да прегледат и подобрят своята комуникация в областта на процедурите за оценка на риска и решенията относно управлението на риска, за да подобрят общественото доверие в системата за издаване на разрешения;

49.  призовава държавите членки да прилагат по-добре националните процедури за издаване на разрешения, за да ограничат дерогациите и удълженията по член 53 от Регламента до действителни извънредни ситуации; призовава Комисията да използва пълноценно своите права за контрол по член 53, параграфи 2 и 3; призовава освен това държавите членки изцяло да спазват задължението да информират останалите държави членки и Комисията, изложено в член 53, параграф 1, и по-специално във връзка с мерки, предприети за гарантиране на безопасността на ползвателите, уязвимите групи и потребителите;

50.  призовава Комисията да финализира методите, чрез които се определя кога някои дерогации следва да се прилагат, в частност по отношение на „незначителна експозиция“ или „сериозна опасност за здравето на растенията“, без да се променя буквата или духът на закона; предупреждава Комисията, че всяко ново тълкуване на израза „незначителна експозиция“ като „пренебрежим риск“ би било противно на буквата и духа на закона;

51.  призовава за повече инвестиции от страна на Комисията и държавите членки за стимулиране на научноизследователски инициативи относно активните вещества, включително биологичните вещества с нисък риск, и ПРЗ в рамките на „Хоризонт Европа“ и многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.; подчертава значението на регулаторна рамка относно продуктите за растителна защита на равнището на ЕС, която да защитава околната среда и здравето на хората, както и да стимулира научните изследвания и иновациите с цел разработване на ефективни и безопасни продукти за растителна защита, като същевременно гарантира устойчиви селскостопански практики и ИУВ; подчертава, че за защита на здравето на растенията е необходимо широко разнообразие от безопасни и ефективни инструменти; подчертава потенциала, който техниките на прецизното земеделие и технологичните иновации могат да имат, за да помогнат на европейските земеделски стопани да оптимизират борбата с вредителите по по-целенасочен и по-устойчив начин;

52.  призовава Комисията строго да ограничи използването на процедурата на потвърждаваща информация до нейното предназначение, изложено в член 6, буква е) от Регламента, а именно, ако по време на процеса на оценяване или в резултат на нови научни и технически знания бъдат въведени нови изисквания; подчертава, че пълните досиета са важни за одобренията на активни вещества; изразява съжаление, че процедурата на дерогация чрез потвърждаваща информация е довела до някои продукти за растителна защита, които иначе биха били забранени да останат на пазара за продължителен период от време;

53.  призовава Комисията и държавите членки да повишат цялостната прозрачност на процедурите, включително като осигуряват подробни протоколи от дискусиите на комитология и съответните позиции, по-специално като разясняват и обосновават решенията на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите (Комитета PAFF);

54.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-добра съгласуваност на Регламента и на неговото прилагане със свързаните законодателни актове и политики на ЕС, по-специално с Директивата за устойчива употреба на пестициди, и да предвиждат стимули, включително предоставяне на достатъчно ресурси, които в краткосрочен план насърчават и стимулират развитието и използването на безопасни и нетоксични алтернативи на ПРЗ; отбелязва неуспеха на правната уредба да отчете неизбежни нецелеви последици, по-специално за пчелите и други опрашители, както и за други полезни за земеделието насекоми, които имат поведение на хищници, хранещи се с вредители; отбелязва неотдавнашното научно изследване, показващо унищожението на насекомите, според което на цялата територия на Германия се наблюдава изчезване на регионално равнище на 75% от крилатите насекоми дори и в природните резервати, където не са използвани пестициди за селското стопанство; призовава Комисията и държавите членки да гарантират съгласуваността на ОСП със законодателството относно продуктите за растителна защита, по-специално чрез запазване на задълженията по Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Директива 2009/128/ЕО относно списъка на законоустановените изисквания за управление (ЗИУ 12 и ЗИУ 13), предложени от Комисията в предложението за Регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП(15);

55.  призовава държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Регламента, особено що се отнася до контрола на продуктите за растителна защита, предлагани на пазара в ЕС, независимо от това дали те са произведени в ЕС или внесени от трети държави;

o
o   o

56.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71.
(5) Приети текстове, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
(7)https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES — Национална агенция за безопасност на храните, околната среда и труда (Франция) — Заключения, 2018 г.
(10) ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 1.
(11) Източник: Въз основа на информация и констатации на оценката за прилагането на европейско равнище, проучване на EPRS от април 2018 г., стр. 36 и II-33.
(12) Източник: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Например решение на Общия съд от 9 септември 2011 г., Франция/Комисия, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Предложение за регламент относно стратегически планове по отношение на ОСП (COM(2018)0392).

Последно осъвременяване: 10 юли 2019 г.Правна информация