Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2220(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0294/2018

Teksty złożone :

A8-0294/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0363

Teksty przyjęte
PDF 146kWORD 52k
Wtorek, 2 października 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2018/001 NL/Financial service activities – Niderlandy
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0294/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Niderlandy złożyły wniosek EGF/2018/001 NL/Financial service activities o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku z 1 324 zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 według NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach: NL12 – Fryzja, NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel w Niderlandach, który to wniosek jest pierwszym wnioskiem w tym sektorze gospodarki od momentu utworzenia EFG;

D.  mając na uwadze, że podstawą przedmiotowego wniosku jest kryterium interwencji przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczanych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Niderlandy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 192 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 987 500 EUR;

2.  zauważa, że władze niderlandzkie złożyły wniosek w dniu 23 lutego 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Niderlandy dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 20 lipca 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi w dniu 20 sierpnia 2018 r.;

3.  zauważa, że władze niderlandzkie argumentują, że zwolnienia są związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz z jego wpływem na usługi i funkcjonowanie niderlandzkich banków; przyznaje, że niskie stopy procentowe wprowadzone w reakcji na kryzys finansowy, bardziej rygorystyczne warunki regulacyjne, znaczne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych i spadek poziomu kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) doprowadziły do zmniejszenia rentowności i wystąpienia pilnej potrzeby ograniczenia kosztów; ubolewa, że w rezultacie banki zredukowały swój personel, przede wszystkim zamykając regionalne oddziały i przechodząc na bankowość internetową;

4.  przyznaje, że chociaż w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, to jednak wciąż udziela się mniej kredytów niż przed kryzysem finansowym;

5.  ubolewa, że sektory finansowe w innych państwach członkowskich znajdują się pod podobną presją; przyznaje, że w niektórych przypadkach zwolnienia mogą być rozłożone na zbyt długi okres, aby spełnić kryteria EFG; zachęca jednak rządy państw członkowskich do rozważenia, czy EFG mógłby odegrać użyteczną rolę w umożliwieniu pracownikom dostosowania się do tych zmian;

6.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w 20 przedsiębiorstwach działających w niderlandzkim sektorze bankowym, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki, że bezrobocie w trzech prowincjach objętych wnioskiem (Fryzja, Drenthe i Overijssel) jest wyższe od średniej krajowej, oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, z niskim wykształceniem zwolnionych pracowników oraz z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

7.  zauważa, że wniosek dotyczy 1 324 zwolnionych pracowników; zastanawia się jednak, dlaczego jedynie 450 z nich zostanie objętych proponowanymi środkami; wskazuje na fakt, że większość zwolnionych pracowników (59 %) to kobiety, należące do personelu administracyjnego lub recepcjonistki; ponadto zauważa, że 27 % zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych szczególnie wrażliwych grup na rynek pracy;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Holandii o skierowaniu pomocy do grup znajdujących się w trudnej sytuacji oraz o udzieleniu pomocy osobom zmieniającym zawód, sektor lub region, w tym o zapewnieniu szkoleń dla sektora detalicznego i w zakresie nowych profili zawodowych, takich jak transport, usługi informatyczne i zawody techniczne, które oferują większe możliwości zatrudnienia;

9.  zauważa, że władze niderlandzkie planują wdrożyć siedem rodzajów działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych przedmiotowym wnioskiem: (i) przyjęcie, (ii) pomoc w poszukiwaniu pracy, (iii) baza danych pracowników mobilnych, (iv) szkolenie dotyczące przedsiębiorczości i coaching, (v) szkolenie i przekwalifikowanie, (vi) zwolnienia monitorowane; (vii) dotacja na promowanie przedsiębiorczości;

10.  zauważa, że baza danych pracowników mobilnych stanowi prawie 30 % całego pakietu zindywidualizowanych usług; rozumie, że chodzi tu o coaching dla osób, które w przeciwnym razie miałyby trudności ze znalezieniem zatrudnienia;

11.  uznaje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi, takimi jak Niderlandzkie Stowarzyszenie Banków (NVB), Niderlandzka Federacja Związków Zawodowych (FNV) oraz Narodowa Federacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych (CNV);

12.  podkreśla, że władze niderlandzkie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii;

13.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

17.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji decyzji (UE) 2018/1675.)

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Informacja prawna