Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0251(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0280/2018

Внесени текстове :

A8-0280/2018

Разисквания :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Гласувания :

PV 03/10/2018 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0366

Приети текстове
PDF 224kWORD 69k
Сряда, 3 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Хармонизиране и опростяване на някои правила от системата на ДДС*
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 3 октомври 2018 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на хармонизирането и опростяването на някои правила от системата на данъка върху добавената стойност и въвеждането на окончателната система за данъчно облагане на търговията между държавите членки (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0569),

—  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0363/2017),

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0280/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43 на Съвета, бе поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС, която да функционира в рамките на Европейската общност така, както би функционирала в рамките на една държава членка. Тъй като политическите и техническите условия не бяха още достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. В действащата понастоящем Директива 2006/112/ЕО44 на Съвета се предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим.
(1)  Когато през 1967 г. Съветът прие общата система на данъка върху добавената стойност (ДДС) посредством директиви 67/227/ЕИО42 и 67/228/ЕИО43на Съвета, бе поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС, която да функционира в рамките на Европейската общност така, както би функционирала в рамките на една държава членка. Тъй като политическите и техническите условия не бяха още достатъчно подходящи за такава система, при премахването на фискалните граници между държавите членки в края на 1992 г. беше приет преходен режим на ДДС. В действащата понастоящем Директива 2006/112/ЕО44на Съвета се предвижда тези преходни правила да бъдат заменени с окончателен режим. Тези правила обаче са в сила вече няколко десетилетия, вследствие на което е налице сложна преходна система на ДДС, уязвима на прзгранични измами с ДДС в рамките на Съюза. Тези преходни правила имат многобройни недостатъци, вследствие на които системата на ДДС нито е напълно ефикасна, нито е съвместима с изискванията на истинския единен пазар.
_________________
_________________
42 Първа Директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
42 Първа Директива 67/227/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателството на държавите членки относно данъка върху оборота (OВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1301).
43 Втора Директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
43 Втора Директива 67/228/ЕИО на Съвета от 11 април 1967 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — структура и процедури за прилагане на общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 71, 14.4.1967 г., стр. 1303).
44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
44 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)  В своето съобщение от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“, Комисията определи сложността на настоящата система на ДДС като една от основните пречки пред доизграждането на единния пазар. Наред с това расте несъответствието в приходите от ДДС, определено като разликата между размера на действително събраните приходи от ДДС и теоретичния размер на очакваните приходи, като през 2015 г. то достигна 151,5 милиарда евро за ЕС-28. Това показва необходимостта от неотложна и всеобхватна реформа на системата на ДДС в посока окончателна система на ДДС, за да се улесни и опрости презграничната търговия в рамките на Съюза и да се направи системата по-устойчива на измами.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)   Създаването на единно пространство по отношение на ДДС в Съюза е от решаващо значение за намаляването на разходите на предприятията за привеждане в съответствие, за намаляването на рисковете от презгранични измами с ДДС и за опростяването на процедурите, свързани с ДДС. Окончателната система на ДДС ще укрепи единния пазар и ще създаде по-добри икономически условия за презграничната търговия. Тя следва да включва необходимите промени вследствие на технологичното развитие и цифровизацията, промените в стопанските модели и глобализацията на икономиката.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  В своя План за действие във връзка с ДДС45 Комисията обяви намерението си да представи предложение, в което се определят принципите на окончателната система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки в държавата членка на местоназначение на стоките.
(2)  Настоящата система на ДДС в Съюза, въведена през 1993 г., е сходна с европейската митническа система. Липсват обаче еквивалентни проверки, което я превръща в прицелна точка за презгранични измами. Настоящата система на ДДС следва да бъде променена из основи по такъв начин, че доставката на стоки от една държава членка до друга да се облага така, както ако са доставени и придобити в рамките на една държава членка. В своя План за действие във връзка с ДДС45 Комисията обяви намерението си да представи предложение, в което се определят принципите на окончателната система на ДДС за презграничната търговия между предприятия от различни държави членки, основана на данъчно облагане на презграничните доставки в държавата членка на местоназначение на стоките. Тази промяна следва да допринесе за намаляване на свързаните с ДДС презгранични измами с 40 милиарда евро годишно.
_________________
_________________
45 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
45 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно план за действие във връзка с ДДС — Към единно пространство на ЕС по отношение на ДДС — Време за избор (COM(2016)0148, 7.4.2016 г.).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  За тази цел ще бъде необходимо да се замени настоящата система, при която има освободена доставка на стоки в отправната държава членка и облагаемо вътреобщностно придобиване в държавата членка на местоназначение, със система, при която има една-единствена доставка, облагана в държавата членка на местоназначение в съответствие със ставките на ДДС на същата държава членка. По правило ДДС ще бъде начисляван от доставчика, който ще може да проверява приложимата ставка на ДДС във всяка държава членка чрез уебпортал. Ако обаче лицето, придобиващо стоките, е сертифицирано данъчно задължено лице (благонадежден данъкоплатец, признат за такъв от държавите членки), ще се прилага механизмът за обратно начисляване и би следвало сертифицираното данъчно задължено лице да е лице — платец на ДДС по вътресъюзната доставка. Окончателната система на ДДС ще се основава също така и на понятието „схема за единна регистрация“ (обслужване на едно гише) на предприятията, позволяваща плащането и приспадането на дължимия ДДС.
(3)  За тази цел ще бъде необходимо да се замени настоящата система, при която има освободена доставка на стоки в отправната държава членка и облагаемо вътреобщностно придобиване в държавата членка на местоназначение, със система, при която има една-единствена доставка, облагана в държавата членка на местоназначение в съответствие със ставките на ДДС на същата държава членка. По правило ДДС ще бъде начисляван от доставчика, който ще може да проверява приложимата ставка на ДДС във всяка държава членка чрез уебпортал. Окончателната система на ДДС ще се основава също така и на понятието „схема за единна регистрация“ (обслужване на едно гише) на предприятията, позволяваща плащането и приспадането на дължимия ДДС. Обслужването на едно гише заема централно място в новата система, която е основана на принципа на облагане в държавата на местоназначение и без която сложността на системата на ДДС и административната тежест биха се увеличили значително. Поради това разширяването на режима за съкратено обслужване на едно гише, така че да обхваща всички услуги и продажби на стоки между предприятия, следва да се извърши в рамките на предложените подобрения на настоящата система.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3а)  За да се гарантират оперативната съвместимост, лесното ползване и бъдещото извършване на проверки за измами, обслужването на едно гише за предприятията следва да се извършва посредством хармонизирана презгранична информационна система, основана на общи стандарти и позволяваща автоматично извеждане и въвеждане на данни, например чрез използването на уеднаквени стандартни формуляри.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Следва горепосочените принципи да бъдат установени в Директивата и да заменят действащата разпоредба, според която окончателният режим е основан на данъчното облагане в държавата членка на произход.
(4)  Следва горепосочените принципи да бъдат установени в Директивата и да заменят действащата разпоредба, според която окончателният режим е основан на данъчното облагане в държавата членка на произход, с окончателна система на ДДС. Тези нови принципи биха позволили на държавите членки да се борят по-успешно с измамите с ДДС, особено с вътреобщностните измами с липсващ търговец, които се изчисляват на най-малко 50 милиарда евро годишно.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В своите заключения от 8 ноември 2016 г.46 Съветът прикани Комисията да внесе някои подобрения в правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, ролята на идентификационния номер за целите на ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.
(5)  В своите заключения от 8 ноември 2016 г.46 Съветът прикани Комисията да внесе някои подобрения в правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки във връзка с четири области: ролята на идентификационния номер за целите на ДДС в контекста на освобождаването на вътреобщностните доставки, режима на складиране на стоки до поискване от клиента, верижните сделки и доказателството за превоз за целите на освобождаването на вътреобщностните сделки.
_________________
_________________
46 Заключения на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно подобряване на действащите правила на ЕС за ДДС за трансграничните трансакции (№ 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 ноември 2016 г.).
46 Заключения на Съвета от 8 ноември 2016 г. относно подобряване на действащите правила на ЕС за ДДС за трансграничните трансакции (№ 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 от 9 ноември 2016 г.).
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Предвид това искане и факта, че до въвеждането на окончателната система на ДДС за вътресъюзната търговия ще изминат няколко години, посочените конкретни мерки, целящи да хармонизират и опростят някои процедури за предприятията, са подходящи.
(6)  Предвид това искане и факта, че все още предстои надлежното въвеждане на окончателната система на ДДС за вътресъюзната търговия, посочените конкретни мерки, целящи да хармонизират и опростят някои процедури за предприятията, са подходящи само като преходен режим.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  За ефикасното прилагане на подобренията на правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, както и за плавния преход към окончателната система на вътресъюзната търговия е необходимо да бъде създаден статусът на сертифицирано данъчно задължено лице.
(7)  За ефикасното прилагане на подобренията на правилата за ДДС на Съюза по отношение на презграничните сделки, както и за плавния преход към окончателната система на вътресъюзната търговия е необходимо да бъде създаден статусът на сертифицирано данъчно задължено лице. Необходимо е обаче да се въведат строги критерии, които да се прилагат по хармонизиран начин от всички държави членки, за определяне кои предприятия могат да се ползват от статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, и общи правила и разпоредби, които да водят до определени глоби и санкции за неспазващите ги.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  В сега действащата система не се прави разграничение между благонадеждните и по-малко благонадеждните данъчно задължени лица, що се отнася до това кои правила за ДДС да се прилагат. Следва предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице въз основа на обективни критерии да позволи идентифицирането на тези благонадеждни данъчно задължени лица. Този статус би им позволил да се възползват от някои правила, при които би могло да има риск от измами и които поради това не биха били приложими към другите данъчно задължени лица.
(8)  В сега действащата система не се прави разграничение между благонадеждните и по-малко благонадеждните данъчно задължени лица, що се отнася до това кои правила за ДДС да се прилагат. Следва предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице въз основа на обективни критерии, които да се прилагат хармонизирано от държавите членки, да позволи идентифицирането на тези благонадеждни данъчно задължени лица, както и на лицата, които не отговарят напълно на критериите. Този статус би им позволил да се възползват от някои опростени и лесни за прилагане правила, които не биха били приложими към другите данъчно задължени лица.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Достъпът до статуса на сертифицирано данъчно задължено лице следва да се основава на критерии, хармонизирани на равнището на Съюза, и следва съответно сертифицирането от една държава членка да е валидно в целия Съюз.
(9)  Достъпът до статуса на сертифицирано данъчно задължено лице следва да се основава на ясно определени критерии и да се предоставя на предприятията, включително МСП. Тезие критерии следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза и следва съответно сертифицирането от една държава членка да е валидно в целия Съюз. С оглед на това Комисията следва да представи актове за изпълнение и всеобхватни и лесни за използване насоки, улесняващи хармонизирането и административното сътрудничество между органите и осигуряващи оперативна съвместимост между държавите членки, като в същото време проверява правилното прилагане от страна на държавите членки на тези хармонизирани критерии в целия Съюз. Тези насоки следва да бъдат тясно съгласувани с критериите за одобрени икономически оператори съгласно Митническия кодекс на Съюза, с оглед намаляване на административната тежест и осигуряване на единно изпълнение и спазване във всички държави членки.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Като обърне специално внимание на по-високите разходи за МСП за привеждане в съответствие, Комисията следва да представи опростени административни процедури за придобиване на статус на сертифицирани данъчно задължени лица от МСП.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)   Информацията дали даден стопански субект е сертифицирано данъчно задължено лице следва да бъде достъпна чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES).
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  На някои данъчно задължени лица, ползващи се от особен режим, който ги изключва от общите правила за ДДС, или които извършват само инцидентна икономическа дейност, не следва да се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице по отношение на този особен режим или тази инцидентна дейност. В против случай би могло да се наруши гладкото прилагане на предложените промени.
(10)  На някои данъчно задължени лица, ползващи се от особен режим, който ги изключва от общите правила за ДДС, не следва да се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице по отношение на този особен режим или тази инцидентна дейност. В против случай би могло да се наруши гладкото прилагане на предложените промени. Освен това следва да се обърне специално внимание на това да се гарантира, че МСП не са поставени в неблагоприятно конкурентно положение в сравнение с големите предприятия във връзка с придобиването на статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 13 a (ново)
(13a)  Пилотният проект за презгранично данъчно становище на ЕС по отношение на ДДС следва да бъде основата за напълно разработен инструмент на Съюза за предотвратяване на конфликти на правилата за ДДС относно данъчните спорове и за разрешаване на вътресъюзни презгранични спорове по дела във връзка с ДДС. Националните механизми ще продължат да се прилагат при вътрешни данъчни спорове във връзка с ДДС между конкретния данъкоплатец и националния данъчен орган.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Настоящата директива предвижда временни разпоредби, преди държавите членки да приемат окончателна система за данъчно облагане на търговията между държавите членки, и следва да бъде придружена от съответните актове за изпълнение и насоки. Настоящата директива, актовете за изпълнение и насоките следва да влязат в сила едновременно.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 13 в (ново)
(13в)  Следва да се създаде механизъм за гарантиране на прозрачна и пряка информационна система, която автоматично да известява данъкоплатците за актуализации и промени в ставките на ДДС на държавите членки. Този механизъм следва да се основава на хармонизирани стандарти и отчетни формуляри, като се гарантират единна отчетност и извличане на данни във всички държави членки. Държавите членки следва да бъдат задължени да гарантират, че цялата информация относно националните ставки на ДДС е вярна и актуална. Държавите членки следва също така да гарантират, че всякакви промени в националните ставки на ДДС се обявяват посредством такава система в разумен срок след тяхното приемане и при всички случаи – преди промените да започнат да се прилагат.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 15 а (ново)
(15a)   С оглед на обществения интерес и финансовите интереси на Съюза лицата, сигнализиращи за нередности, следва да се ползват с ефикасна правна защита с цел да се улеснява откриването и предотвратяването на всички форми на измами.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 1 – алинея 1
Всяко данъчно задължено лице, което има място на стопанска дейност или постоянен обект в Общността или, в случай на липса на място на стопанска дейност или постоянен обект, има постоянен адрес или обичайно местопребиваване в Общността и което в хода на своята икономическа дейност извършва или възнамерява да извърши някоя от сделките по членове 17а, 20 и 21 или сделки в съответствие с условията по член 138, може да подаде заявление до данъчните органи да му бъде издаден статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Всяко данъчно задължено лице, което има място на стопанска дейност или постоянен обект в Общността и което в хода на своята икономическа дейност извършва или възнамерява да извърши някоя от сделките по членове 17а, 20 и 21 или сделки в съответствие с условията по членове 138 и 138а, може да подаде заявление до данъчните органи да му бъде издаден статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 21
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 1 – алинея 3
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени.
Когато заявителят е данъчно задължено лице, на което е предоставен статус на одобрен икономически оператор само за митнически цели, се счита, че критериите по параграф 2 са изпълнени.
Изменение 22
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13а - параграф 2 - буква а
a)  липса на тежко нарушение или повторни нарушения на правилата за данъчно облагане и митническото законодателство, включително липсата на тежки престъпления, свързани с икономическата дейност на заявителя;
a)  липса на тежко нарушение или повторни нарушения на правилата за данъчно облагане и митническото законодателство за последните три години икономическа дейност, липса на сериозна данъчна корекция от страна на данъчните администрации или липса на тежки престъпления, свързани с неговата икономическа дейност, независимо от това дали дейността е протичала в рамките на Съюза или другаде;
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква a а (нова)
aa)  липса на тежки престъпления, свързани с икономическата дейност на заявителя, като например, но не само:
i)  изпиране на пари;
ii)  отклонение от данъчно облагане и данъчни измами;
iii)  злоупотреба с фондове и програми на Съюза;
iv)  измама при фалит (несъстоятелност);
v)  застрахователна или друга финансова измама;
vi)  подкуп и/или корупция;
vii)  киберпрестъпност;
viii)  участие в организирана престъпна група;
ix)  престъпления в областта на конкурентното право;
x)  пряко или косвено участие в терористична дейност;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква б
б)  доказателство от заявителя за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци или посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща подходящ данъчен контрол, или посредством благонадеждна или сертифицирана вътрешна одитна пътека;
б)  доказателство от заявителя за високото равнище на контрол върху неговите операции и стокови потоци или посредством система за управление на търговската и в съответните случаи на транспортната отчетност, позволяваща подходящ данъчен контрол, или посредством благонадеждна или сертифицирана вътрешна одитна пътека, в съответствие с актовете за изпълнение и насоките, които Комисията трябва да приеме;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 – буква в
в)  данни за платежоспособността на заявителя, която се счита за доказана или когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции или на други икономически надеждни трети страни.
в)  данни за платежоспособността на заявителя през последните три години, която се счита за доказана или когато заявителят има добро финансово състояние, което му позволява да изпълнява ангажиментите си при надлежно отчитане на характерните особености на съответния вид стопанска дейност, или чрез представяне на обезпечения на застрахователни или други финансови институции или на други икономически надеждни трети страни. Заявителят притежава банкова сметка във финансова институция, установена в Съюза.
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13a – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Когато през последните три години на заявителя е бил отказан статус на одобрен икономически оператор в съответствие с Митническия кодекс на Съюза, на заявителя не се предоставя статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 a (нов)
2a.   За да се гарантира хармонизирано тълкуване при предоставянето на статус на сертифицирано данъчно задължено лице, Комисията приема с акт за изпълнение допълнителни насоки за държавите членки относно оценката на тези критерии, които са валидни в целия Съюз. Първият акт за изпълнение се приема не по-късно от един месец след влизане в сила на настоящата директива.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 б (нов)
2б.   Комисията приема актове за изпълнение и насоки, тясно свързани с актовете за изпълнение и насоките за одобрените икономически оператори за митнически цели.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 2 в (нов)
2в.   Критериите, изложени в параграф 2, се прилагат еднакво от всички държави членки въз основа на ясно и точно определени правила и процедури в акта за изпълнение.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 3 – алинея 1 – буква г a (нова)
гa)   данъчно задължени лица, които нямат или престават да имат валиден идентификационен номер по ДДС;
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 3 – алинея 2
На данъчно задължените лица по букви а) — г) обаче може да се предостави статус на сертифицирано данъчно задължено лице за другите икономически дейности, които извършват.
На данъчно задължените лица по букви а) — г) обаче може да се предостави статус на сертифицирано данъчно задължено лице за другите икономически дейности, които извършват, при условие че резултатите от тези дейности не пречат на дейностите, които първоначално са били причината за неполучаване на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 4 – алинея 1
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение.
Данъчно задълженото лице, което подава заявление да му бъде предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, набавя цялата информация, изисквана от данъчните органи, за да могат те да вземат решение. Комисията въвежда опростени административни процедури за получаване на статус на сертифицирано данъчно задължено лице от МСП.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а - параграф 4 - буква а
a)  органите на държавата членка, в която заявителят е установил стопанската си дейност;
a)  органите на държавата членка, в която заявителят е установил стопанската си дейност, както е определено в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД)* и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)**, както и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие*** и в Директива (ЕС) .../... на Съвета от ... относно обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги****;
_________________
*OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2016/0337(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
**OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2016/0336(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
***OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2018/0072(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
****OВ: Моля, въведете в текста номера на Директивата, съдържаща се в документ 2018/0073(CNS), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на Директивата в бележката под линия.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 4 – алинея 2 – буква в
в)   органите на държавата членка, в която е постоянният адрес или обичайното местопребиваване на заявителя, когато той не разполага нито с място на стопанска дейност, нито с постоянен обект.
заличава се
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 4 a (нов)
4a.   Когато статусът на сертифицирано данъчно задължено лице бъде предоставен, тази информация става достъпна чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES). Промените в статуса се отразяват в системата без забавяен.
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 5
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи уведомяват заявителя за решението си и за основанията за отхвърлянето. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя право на обжалване на решението за отхвърляне на заявлението.
5.  В случай на отхвърляне на заявлението данъчните органи уведомяват заявителя за решението си и за основанията за отхвърлянето. Държавите членки гарантират, че на заявителя се предоставя право на обжалване на решението за отхвърляне на заявлението. Най-късно до 1 юни 2020 г. чрез акт за изпълнение се установява хармонизирана на равнището на Съюза процедура по обжалване, която включва задължението държавите членки да информират другите държави членки за отхвърлянето и причините за това решение чрез своите данъчни органи. Процедурата по обжалване се открива в разумен срок след уведомяването на заявителя за решението, като този срок се определя с акта за изпълнение, и следва да взема предвид всички приложени процедури за правна защита.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 a – параграф 6
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява данъчните органи без забава за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчният статус се отнема от данъчните органи, когато критериите по параграф 2 вече не се изпълняват.
6.  Данъчно задълженото лице, на което е предоставен статус на сертифицирано данъчно задължено лице, уведомява в срок от един месец данъчните органи за възникването на каквото и да било обстоятелство след вземането на решението, което би могло да повлияе върху продължаването на този статус. Данъчният статус се отнема от данъчните органи, когато критериите по параграф 2 вече не се изпълняват. Данъчните органи на държавите членки, които са предоставили статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, преразглеждат решението си най-малко на всеки две години, за да се гарантира, че условията продължават да се изпълняват. Ако данъчно задълженото лице не е уведомило данъчните органи относно всеки фактор, който евентуално влияе на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице, както е определено в акта за изпълнение, или съзнателно го е скрило, то е обект на пропорционални, ефективни и възпиращи санкции, включително загуба на статуса на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 6 a (нов)
6a.  Данъчно задължено лице, на което е бил отказан статус на сертифицирано данъчно задължено лице или което само е поело инициативата да уведоми данъчните органи, че вече не отговаря на критериите по параграф 2, може да кандидатства отново за статус на сертифицирано данъчно задължено лице най-рано шест месеца след датата на отказа или оттеглянето на този статус, при условие че всички относими критерии са изпълнени.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 6 б (нов)
6б.  Сертифицирано данъчно задължено лице, което вече няма идентификационен номер за целите на ДДС, автоматично губи своя статус на сертифицирано данъчно задължено лице.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Директива 2006/112/ЕО
Член 13 а – параграф 7 a (нов)
7a.   Процедурите относно отхвърлените заявления, промените в ситуацията на данъчно задълженото лице, процедурите по обжалване и процедурите по повторно кандидатстване за статуса на сертифицирано данъчно задължено лице се определят в акт за изпълнение и се прилагат еднакво във всички държави членки.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2006/112/ЕО
Член 138 – параграф 1 – буква б
б)  данъчно задълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за което е извършена доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките;
б)  данъчно задълженото лице или данъчно незадълженото юридическо лице, за което е извършена доставката, е идентифицирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която започва изпращането или превозът на стоките, и притежава идентификационен номер по ДДС, достъпен чрез системата VIES;
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 2006/112/ЕО
Член 138 а – параграф 3 – буква б
б)  „междинен доставчик“ означава доставчик във веригата, различен от първия доставчик, който изпраща или транспортира стоките — сам или чрез трета страна за своя сметка;
б)  „междинен доставчик“ означава доставчик във веригата, различен от първия доставчик или последния получател/клиент, който изпраща или транспортира стоките — сам или чрез трета страна за своя сметка;
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Директива 2006/112/ЕО
Член 243 – параграф 3 – алинея 2
Всяко данъчно задължено лице, на което се доставят стоки под режима на складиране на стоки до поискване от клиента по член 17а, води регистър на тези стоки.
Всяко данъчно задължено лице, на което се доставят стоки под режима на складиране на стоки до поискване от клиента по член 17а, води цифровизиран регистър на тези стоки, достъпен за данъчните органи.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 262 - параграф 1 - уводна част
1.  Всяко данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя обобщена декларация на следното:
1.  Всяко данъчно задължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя обобщена декларация на компетентните данъчни органи относно следното:
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 2006/112/ЕО
Член 262 - параграф 1 а (нов)
1a.  Информацията, посочена в параграф 1, е достъпна за всички ангажирани данъчни органи чрез системата за обмен на информация за ДДС (VIES).
Изменение 46
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XIV – Глава 2 a (нова)
6a)  В дял XIV се добавя следната глава:
„Глава 2а
Механизъм за разрешаване на спорове във връзка с ДДС
Член 398a
1.  До 1 юни 2020 г. се въвежда механизъм за разрешаване на спорове във връзка с ДДС за разрешаване на спорове между държавите членки относно изискани, заведени или предполагаеми погрешни презгранични плащания на ДДС, който се прилага в случаите, в които процедурата за взаимно споразумение не даде резултат в рамките на две години.
2.  Механизмът, посочен в параграф 1, включва компетентните органи на държавите членки.
3.  Механизмът не изключва прилагането на националното законодателство или разпоредбите на международни споразумения, когато това е необходимо за предотвратяване на отклонение от данъчно облагане, данъчни измами или злоупотреби.
4.  Механизмът включва също онлайн платформа за разрешаване на спорове във връзка с ДДС с цел да се даде възможност на държавите членки да разрешават спорове без пряка намеса на механизма или на компетентните органи, като се определят ясни подходи за облекчаване на споровете при възникването им и процедури за разрешаване на спорове.“
Изменение 47
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял XIV – Глава 2 б – (нова)
6б)  В дял XIV се добавя следната глава:
„Глава 2б
Автоматизиран механизъм за уведомяване
Член 398б
До 1 юни 2020 г. се установява автоматизиран механизъм за уведомяване. Механизмът гарантира автоматично уведомяване на данъкоплатците относно промените и актуализациите на ставките на ДДС на държавите членки. Това автоматично уведомяване се активира, преди промяната да стане приложима, и най-късно 5 дни след вземането на решението.“
Изменение 48
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2006/112/ЕО
Членове 403 и 404
(9)  Членове 403 и 404 се заличават.
(9)  Член 403 се заличава.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404
9a)  Член 404 се заменя със следното:
„Член 404
„Член 404
На всеки четири години с начало приемането на настоящата директива, Комисията, на базата на информацията, получена от държавите-членки, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за функционирането на общата система за ДДС в държавите-членки и по-конкретно за действието на преходния режим за облагане с данък на търговията между държавите-членки. Този доклад се придружава, където е подходящо, от предложения за окончателен режим.“
До …[една година от датата на влизането в сила на настоящата директива], а след това на всеки три години Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад във връзка с режима на освобождаване относно вноса от трети държави и неговото съответствие с европейската рамка и във връзка със сътрудничеството с компетентните органи на третите държави, по-специално що се отнася до борбата с измамите. До …[две години от датата на влизането в сила на настоящата директива] и на всеки три години след това Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета доклад относно националните практики във връзка с налагането на административни и наказателни санкции върху юридически и физически лица, признати за виновни за измами с ДДС. Комисията, в сътрудничество с националните и европейските компетентни органи, прилага към този доклад, ако е подходящо, препоръки, целящи постигането на минимална степен на хармонизация.“;
Изменение 50
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 404 а (нов)
9б)   Вмъква се следният член 404a:
„Член 404a
На всеки три години всяка държава членка представя на Комисията доклад за оценка на ефикасността на системата за наблюдение на измамите с ДДС, която от своя страна го изпраща на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).“;
Изменение 51
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Разпоредбите се прилагат от 1 януари 2019 г.
Разпоредбите, заедно с актове за изпълнение и насоките, се прилагат от 1 януари 2019 г.
Изменение 52
Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 а (нов)
2a.   До ... [датата на приемане на настоящата директива] и на всеки три години след това Комисията, на базата на информацията, получена от държавите членки, представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за прилагането на критериите за определяне на сертифицирано данъчно задължено лице в държавите членки и по-конкретно за влиянието, които те могат да имат в борбата с измамите с ДДС. Когато е подходящо, докладът се придружава от предложение за законодателен акт.
Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация