Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0251(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0280/2018

Předložené texty :

A8-0280/2018

Rozpravy :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Hlasování :

PV 03/10/2018 - 9.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0366

Přijaté texty
PDF 221kWORD 63k
Středa, 3. října 2018 - Štrasburk Konečné znění
Harmonizace a zjednodušení určitých pravidel v systému DPH *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. října 2018 k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0569),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0363/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0280/2018),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  V roce 1967, kdy Rada prostřednictvím směrnic Rady 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH), byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH, který bude v celém Evropském společenství fungovat stejně jako v rámci jednoho členského státu. Protože pro takový systém nebyly nastaveny politické ani technické podmínky, když byly koncem roku 1992 zrušeny daňové hranice mezi členskými státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný režim. Aktuálně platná směrnice Rady 2006/112/ES44 stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem.
(1)  V roce 1967, kdy Rada prostřednictvím směrnic Rady 67/227/EHS42 a 67/228/EHS43 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH), byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH, který bude v celém Evropském společenství fungovat stejně jako v rámci jednoho členského státu. Protože pro takový systém nebyly nastaveny politické ani technické podmínky, když byly koncem roku 1992 zrušeny daňové hranice mezi členskými státy, byl v oblasti DPH přijat přechodný režim. Aktuálně platná směrnice Rady 2006/112/ES44 stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem. Uvedená pravidla se však již uplatňují několik desetiletí, což vede ke složitému přechodnému systému DPH, náchylnému k vnitrounijním přeshraničním podvodům v oblasti DPH. Přechodný režim má řadu nedostatků, kvůli čemuž není systém DPH plně efektivní ani slučitelný s požadavky skutečného jednotného trhu.
_________________
_________________
42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301).
42 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1301).
43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).
43 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).
44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
44 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Ve svém sdělení ze dne 28. října 2015 nazvaném „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ Komise vyhodnotila složitost stávajícího systému DPH jako jednu z hlavních překážek bránících dokončení jednotného trhu. Výpadek příjmů z DPH, který je stanoven jako rozdíl mezi výší DPH, jež byla skutečně vybrána, a teoretickou částkou, která by se měla vybrat, současně narůstá a v roce 2015 dosáhl v EU-28 výše 151,5 miliard EUR. To dokazuje, že je nutné provést naléhavou a komplexní reformu systému DPH směřující ke konečnému systému DPH s cílem usnadnit přeshraniční obchod uvnitř Unie a zvýšit odolnost tohoto systému vůči podvodům.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)   Vytvoření jednotného prostoru EU v oblasti DPH je klíčové pro snížení nákladů na dodržování předpisů pro podniky, omezení rizik přeshraničních podvodů v oblasti DPH a zjednodušení postupů týkajících se DPH. Konečný systém DPH posílí jednotný trh a vytvoří lepší podnikatelské podmínky pro přeshraniční obchod. Měl by zahrnovat změny nezbytné v důsledku technologického vývoje a digitalizace, změny obchodních modelů a globalizace hospodářství.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Ve svém akčním plánu v oblasti DPH 45 oznámila Komise záměr předložit návrh stanovující zásady konečného systému DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod mezi členskými státy, který bude vycházet ze zdanění přeshraničních dodání zboží v členském státě určení.
(2)  Stávající unijní systém DPH, který byl zaveden v roce 1993, je podobný evropskému celnímu systému. Chybí v něm však rovnocenné kontroly, a je proto terčem přeshraničních podvodů. Stávající systém DPH je třeba zásadně změnit tak, aby dodávky zboží z jednoho členského státu do druhého byly zdaněny stejně, jako by bylo zboží dodáno a nabyto uvnitř jediného členského státu. Ve svém akčním plánu v oblasti DPH 45 oznámila Komise záměr předložit návrh stanovující zásady konečného systému DPH pro přeshraniční mezipodnikový (B2B) obchod mezi členskými státy, který bude vycházet ze zdanění přeshraničních dodání zboží v členském státě určení. Tato změna by měla přispět ke snížení přeshraničních podvodů v oblasti DPH o 40 miliard EUR ročně.
_________________
_________________
45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016)0148 final ze dne 7. dubna 2016).
45 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí (COM(2016)0148 final ze dne 7. dubna 2016).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Pro tyto účely bude nutné nahradit současný systém sestávající z dodání osvobozeného od daně v členském státě zahájení přepravy zboží a zdaněného pořízení zboží uvnitř Společenství v členském státě určení systémem jediného dodání, které bude zdaňováno v členském státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. DPH bude zpravidla účtována dodavatelem, který si bude moci ověřit platnou sazbu DPH kteréhokoli členského státu na internetu prostřednictvím webového portálu. Bude-li však osobou pořizující zboží certifikovaná osoba povinná k dani (subjekt, který byl členskými státy uznán spolehlivým plátcem daně), bude uplatňován mechanismus přenesení daňové povinnosti a k DPH z dodání uvnitř Unie bude povinná tato certifikovaná osoba povinná k dani. Konečný systém DPH bude dále vycházet z konceptu jednotné registrace (jednoho správního místa) podniků, který bude umožňovat zaplacení a odpočet splatné DPH.
(3)  Pro tyto účely bude nutné nahradit současný systém sestávající z dodání osvobozeného od daně v členském státě zahájení přepravy zboží a zdaněného pořízení zboží uvnitř Společenství v členském státě určení systémem jediného dodání, které bude zdaňováno v členském státě určení v souladu s jeho sazbami DPH. DPH bude zpravidla účtována dodavatelem, který si bude moci ověřit platnou sazbu DPH kteréhokoli členského státu na internetu prostřednictvím webového portálu. Konečný systém DPH bude dále vycházet z konceptu jednotné registrace (jednoho správního místa) podniků, který bude umožňovat zaplacení a odpočet splatné DPH. Jádrem nového systému založeného na zásadě místa určení je jedno správní místo, neboť bez něj by značně stoupla složitost systému DPH a administrativní zátěž. Proto by mělo v rámci navrhovaných zlepšení současného systému dojít k rozšíření působnosti zjednodušených jednotných správních míst, aby pokrývaly veškeré mezipodnikové služby a prodej zboží.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Aby byla zajištěna interoperabilita, jednoduchost používání a odolnost vůči podvodům v budoucnu, mělo by být jedno správní místo pro podniky provozováno prostřednictvím harmonizovaného přeshraničního IT systému založeného na společných normách a umožňujícího automatické vyhledávání a vkládání údajů, například pomocí jednotných standardních formulářů.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Tyto zásady by měly být stanoveny ve směrnici a měly by nahradit současné pojetí, podle kterého musí být konečný režim založen na zdanění v členském státě původu.
(4)  Tyto zásady by měly být stanoveny ve směrnici a měly by nahradit současné pojetí, podle kterého musí být konečný režim založen na zdanění v členském státě původu s konečným systémem DPH. Tyto nové zásady by členským státům umožnily lépe bojovat proti podvodům v oblasti DPH, zejména podvodům na bázi chybějícího obchodníka při obchodech uvnitř Společenství, jejichž výše se odhaduje na nejméně 50 miliard EUR ročně.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Rada ve svých závěrech ze dne 8. listopadu 201646 vyzvala Komisi k zavedení jistých zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění, pokud jde o úlohu identifikačního čísla pro účely DPH v kontextu osvobození dodání uvnitř Společenství od daně, režim konsignačního skladu, řetězová plnění a doklady o přepravě pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně.
(5)  Rada ve svých závěrech ze dne 8. listopadu 201646 vyzvala Komisi k zavedení jistých zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění, a to ve čtyřech oblastech: pokud jde o úlohu identifikačního čísla pro účely DPH v kontextu osvobození dodání uvnitř Společenství od daně, režim konsignačního skladu, řetězová plnění a doklady o přepravě pro účely osvobození plnění uvnitř Společenství od daně.
_________________
_________________
46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti DPH týkajících se přeshraničních plnění (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze dne 9. listopadu 2016).
46 Závěry Rady ze dne 8. listopadu 2016 o zlepšení stávajících pravidel EU v oblasti DPH týkajících se přeshraničních plnění (č. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 ze dne 9. listopadu 2016).
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Vzhledem k tomuto požadavku a skutečnosti, že zavádění konečného systému DPH pro obchod uvnitř Unie potrvá několik let, jsou tato opatření k harmonizaci a zjednodušení některých pravidel pro podniky vhodná.
(6)  Vzhledem k tomuto požadavku a skutečnosti, že konečný systém DPH pro obchod uvnitř Unie ještě není řádně zaveden, jsou tato opatření k harmonizaci a zjednodušení některých pravidel pro podniky vhodná pouze v přechodném smyslu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  K zajištění účinného uplatňování těchto zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění i postupného přechodu na konečný systém pro obchod uvnitř Unie je nutné vytvořit status certifikované osoby povinné k dani.
(7)  K zajištění účinného uplatňování těchto zdokonalení unijních pravidel DPH pro přeshraniční plnění i postupného přechodu na konečný systém pro obchod uvnitř Unie je nutné vytvořit status certifikované osoby povinné k dani. Je však třeba zavést přísná pravidla, jež se budou harmonizovaně uplatňovat ve všech členských státech, ke stanovení toho, které podniky mohou požívat statusu certifikované osoby povinné k dani, a společná pravidla a ustanovení, jejichž nedodržování bude mít za následek pokuty a postihy.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Současný systém nerozlišuje při uplatňování pravidel DPH mezi spolehlivými a méně spolehlivými osobami povinnými k dani. Udělení statusu certifikované osoby povinné k dani na základě určitých objektivních kritérií by mělo umožnit identifikovat spolehlivé osoby povinné k dani. Tento status by takovým osobám umožnil využívat některých pravidel, která jsou náchylná k podvodům a nevztahovala by se na jiné osoby povinné k dani.
(8)  Současný systém nerozlišuje při uplatňování pravidel DPH mezi spolehlivými a méně spolehlivými osobami povinnými k dani. Udělení statusu certifikované osoby povinné k dani na základě určitých objektivních kritérií uplatňovaných harmonizovaným způsobem všemi členskými státy by mělo umožnit identifikovat spolehlivé osoby povinné k dani a osoby, které tato kritéria zcela nesplňují. Tento status by takovým osobám umožnil využívat některých zjednodušených a uživatelsky vstřícných pravidel, jež by se nevztahovala na jiné osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Přístup ke statusu certifikované osoby povinné k dani by měl vycházet z kritérií harmonizovaných na úrovni Unie a certifikace udělená jedním členským státem by tak měla platit v celé Unii.
(9)  Přístup ke statusu certifikované osoby povinné k dani by měl vycházet z jasně vymezených kritérií a měl by být dostupný pro podniky včetně malých a středních podniků. Tato kritéria by měla být harmonizována na úrovni Unie, a certifikace udělená jedním členským státem by tak měla platit v celé Unii. Komise by proto měla předložit prováděcí akty a komplexní a snadno použitelné pokyny, které usnadní harmonizaci a správní spolupráci mezi orgány a zajistí interoperabilitu mezi členskými státy, a zároveň ověřovat řádné uplatňování těchto harmonizovaných kritérií členskými státy v Unii. Tyto pokyny by měly být důkladně sladěny s kritérii oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu Unie, aby se snížila administrativní zátěž a zajistilo jednotné uplatňování a soulad ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Se zvláštním zřetelem k vyšším nákladům na dodržování předpisů pro malé a střední podniky by měla Komise předložit zjednodušené správní postupy, na jejichž základě budou malé a střední podniky moci získat status certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)   Informace o tom, zda je daný hospodářský subjekt certifikovanou osobou povinnou k dani, by měla být přístupná prostřednictvím systému VIES.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Některým osobám povinným k dani, na něž se vztahuje zvláštní režim vedoucí k jejich vyloučení z obecných pravidel DPH nebo které vykonávají hospodářskou činnost jen příležitostně, by vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu nebo k této příležitostné činnosti status certifikované osoby povinné k dani udělován být neměl. Jinak by mohlo být narušeno řádné provádění navrhovaných změn.
(10)  Některým osobám povinným k dani, na něž se vztahuje zvláštní režim vedoucí k jejich vyloučení z obecných pravidel DPH, by vzhledem k tomuto zvláštnímu režimu nebo k této příležitostné činnosti status certifikované osoby povinné k dani udělován být neměl. Jinak by mohlo být narušeno řádné provádění navrhovaných změn. Dále je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění toho, aby nebyly malé a střední podniky konkurenčně znevýhodněny oproti velkým podnikům, pokud jde o získání statusu certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Pilotní projekt EU týkající se přijímání závazných stanovisek o DPH s přeshraničním prvkem by měl tvořit základ pro plně rozvinutý unijní nástroj, který by umožňoval předcházet rozporům mezi předpisy v oblasti DPH v případě daňových sporů a řešit případy přeshraničních sporů ohledně DPH uvnitř Unie. Na vnitřní spory o DPH mezi dotčeným plátcem daně a vnitrostátním správcem daně se budou i nadále uplatňovat vnitrostátní mechanismy.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)  Tato směrnice stanoví přechodná opatření do doby, než členské státy přijmou konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy, a měly by ji doprovázet odpovídající prováděcí akty a pokyny. Tato směrnice, prováděcí akty a pokyny by měly vstoupit v platnost současně.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)
(13c)  Měl by být zaveden mechanismus, kterým se zajistí transparentní a přímý informační systém, jenž plátce daně automaticky vyrozumí o aktualizacích a změnách sazeb DPH v členských státech. Tento mechanismus by měl být založen na harmonizovaných normách a výkazech, a zajišťovat tak jednotné vykazování a vyhledávání údajů ve všech členských státech. Členské státy by měly být povinny zajistit, aby veškeré informace o vnitrostátních sazbách DPH byly správné a aktuální. Dále by měly zajistit, aby veškeré změny vnitrostátních sazeb DPH byly oznamovány prostřednictvím tohoto systému v přiměřené lhůtě po jejich přijetí, v každém případě však předtím, než změny vstoupí v platnost.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)   S ohledem na veřejný zájem a finanční zájmy Unie by se na oznamovatele měla vztahovat účinná právní ochrana, aby se usnadnilo odhalování a prevence všech druhů podvodů.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13 a – odst. 1 – pododstavec 1
Jakákoli osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu na území Společenství nebo má v případě neexistence takového sídla či provozovny na území Společenství bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, a která v průběhu své ekonomické činnosti uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 nebo plnění podle podmínek uvedených v článku 138, může požádat správce daně o status certifikované osoby povinné k dani.
Jakákoli osoba povinná k dani, která má sídlo ekonomické činnosti nebo stálou provozovnu na území Společenství a která v průběhu své ekonomické činnosti uskuteční nebo hodlá uskutečnit kterékoli z plnění uvedených v článcích 17a, 20 a 21 nebo plnění podle podmínek uvedených v článcích 138 a 138a, může požádat správce daně o status certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 1 – pododstavec 3
Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou splněna.
Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pouze pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou splněna.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. a
a)  žadatel se nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení daňových pravidel ani celních předpisů a nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností;
a)  žadatel se v posledních třech letech ekonomické činnosti nedopustil žádného závažného nebo opakovaného porušení daňových pravidel ani celních předpisů, nedošlo k žádné závažné daňové úpravě ze strany daňové správyžadatel nemá žádný záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností, bez ohledu na to, zda tato činnost probíhala v rámci Unie nebo jinde;
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  žadatel nemá záznam, pokud jde o závažné trestné činy související s jeho ekonomickou činností, jako je například, kromě jiného:
i)  praní peněz;
ii)  daňové úniky a daňové podvody;
iii)  zneužití finančních prostředků a programů Unie;
iv)  úpadkový nebo insolvenční podvod;
v)  pojistný nebo jiný finanční podvod;
vi)  úplatkářství nebo korupce;
vii)  kyberkriminalita;
viii)  účast na zločinném spolčení;
ix)  trestné činy v oblasti práva hospodářské soutěže;
x)  přímé nebo nepřímé zapojení do teroristické činnosti;
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. b
b)  žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly nad svými operacemi a nad tokem zboží, ať už prostřednictvím systému spravujícího obchodní a případně i přepravní záznamy, který umožňuje řádné daňové kontroly, nebo na základě spolehlivých nebo certifikovaných vnitřních kontrolních záznamů;
b)  žadatel prokáže vysokou úroveň kontroly nad svými operacemi a nad tokem zboží, ať už prostřednictvím systému spravujícího obchodní a případně i přepravní záznamy, který umožňuje řádné daňové kontroly, nebo na základě spolehlivých nebo certifikovaných vnitřních kontrolních záznamů, a to v souladu s prováděcími akty a pokyny, které přijme Komise;
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. c
c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami.
c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele v posledních třech letech, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami. Žadatel má bankovní účet u finanční instituce se sídlem v Unii.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
V případě, že bylo žadateli během posledních tří let zamítnuto udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu Unie, nesmí mu být udělen status certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 a (nový)
2a.   V zájmu zajištění harmonizovaného výkladu při udílení statusu certifikované osoby povinné k dani přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu další pokyny pro členské státy týkající se hodnocení těchto kritérií, které budou platit v celé Unii. První prováděcí akt přijme nejpozději [jeden měsíc po vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 b (nový)
2b.   Komise přijme prováděcí akty a pokyny v úzké provázanosti s prováděcími akty a pokyny pro oprávněné hospodářské subjekty pro celní účely.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 c (nový)
2c.   Kritéria stanovená v odstavci 2 se jednotně uplatní ve všech členských státech na základě pravidel a postupů jasně a přesně vymezených v prováděcím aktu.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)   osoby povinné k dani, které nemají nebo již nemají platné identifikační číslo pro účely DPH;
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 3 – pododstavec 2
Osobám povinným k dani uvedeným v písmenech a) až d) může však být udělen status certifikované osoby povinné k dani pro účely jiných ekonomických činností, které vykonávají.
Osobám povinným k dani uvedeným v písmenech a) až d) může však být udělen status certifikované osoby povinné k dani pro účely jiných ekonomických činností, které vykonávají, a to pod podmínkou, že výsledky těchto činností nemají žádný dopad na činnosti, pro které nebyl daným osobám povinným k dani status certifikované osoby povinné k dani původně udělen.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 – pododstavec 1
Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí.
Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí. Pro malé a střední podniky stanoví Komise zjednodušené správní postupy k získání statusu certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 – písm. a
a)  správce daně členského státu, kde má žadatel sídlo ekonomické činnosti;
a)  správce daně členského státu, kde má žadatel sídlo ekonomické činnosti, ve smyslu směrnice Rady (EU) .../... ze dne ... o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB)* , směrnice Rady (EU) .../... ze dne ... o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)**, směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., která stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti*** a směrnice Rady (EU) .../... ze dne ... o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb****;
_________________
* Úř. věst.: Vložte číslo směrnice obsažené v dokumentu 2016/0337(CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice obsažené v dokumentu 2016/0336(CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
*** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice obsažené v dokumentu 2018/0072(CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
**** Úř. věst.: Vložte číslo směrnice obsažené v dokumentu 2018/0073(CNS) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c
c)   správce daně členského státu, kde má žadatel bydliště nebo místo, kde se obvykle zdržuje, nemá-li ani sídlo ekonomické činnosti, ani stálou provozovnu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 a (nový)
4a.   V případě udělení statusu certifikované osoby povinné k dani se tato informace zpřístupňuje prostřednictvím systému VIES. Změny tohoto statusu se v systému neprodleně aktualizují.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 5
5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také důvody zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti.
5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také důvody zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti. Do 1. června 2020 bude prostřednictvím prováděcího aktu zavedeno odvolací řízení harmonizované na úrovni Unie, které bude zahrnovat povinnost členských států informovat prostřednictvím svých správců daně ostatní členské státy o tomto zamítnutí a o důvodech, které k tomuto rozhodnutí vedly. Odvolací řízení musí být zahájeno v přiměřené lhůtě od oznámení rozhodnutí žadateli, jež bude stanovena v prováděcím aktu, a mělo by zohlednit všechny uplatněné opravné prostředky.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6
6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně bez prodlení jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2.
6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně do jednoho měsíce jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2. Správce daně členského státu, který udělil status certifikované osoby povinné k dani, toto rozhodnutí nejméně jednou za dva roky přezkoumá, aby se ujistil, že jsou podmínky stále splněny. Pokud osoba povinná k dani neinformovala správce daně o některé skutečnosti, která by případně mohla ovlivnit její status certifikované osoby povinné k dani v souladu s prováděcím aktem, nebo takovou skutečnost úmyslně zatajila, vztahují se na ni přiměřené, účinné a odrazující sankce, včetně ztráty statusu certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6 a (nový)
6a.  Osoba povinná k dani, jíž bylo udělení statusu certifikované osoby povinné k dani zamítnuto nebo která z vlastního podnětu informovala správce daně o tom, že již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2, může o opětovné udělení statusu certifikované osoby povinné k dani požádat nejdříve za šest měsíců od data zamítnutí či odebrání statusu, a to za předpokladu, že jsou splněna všechna příslušná kritéria.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6 b (nový)
6b.  Certifikované osobě povinné k dani, která již nemá identifikační číslo pro účely DPH, musí být status certifikované osoby povinné k dani automaticky odebrán.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 7 a (nový)
7a.   Postupy týkající se zamítnutých žádostí, změn situace osob povinných k dani, odvolacích řízení a opětovných žádostí o status certifikované osoby povinné k dani se stanoví v prováděcím aktu a uplatňují se jednotně ve všech členských státech.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 138 – odst. 1 – písm. b
b)  osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, pro niž se dodání uskutečňuje, je identifikována pro účely DPH v jiném členském státě, než je členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží;
b)  osoba povinná k dani nebo právnická osoba nepovinná k dani, pro niž se dodání uskutečňuje, je identifikována pro účely DPH v jiném členském státě, než je členský stát zahájení odeslání nebo přepravy zboží, a má identifikační číslo pro účely DPH přístupné prostřednictvím systému VIES;
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 138a – odst. 3 – písm. b
b)  „zprostředkujícím subjektem“ dodavatel v řetězci, který není prvním dodavatelem a který sám či svým jménem prostřednictvím třetí osoby odesílá či přepravuje zboží;
b)  „zprostředkujícím subjektem“ dodavatel v řetězci, který není prvním dodavatelem či koncovým příjemcem/zákazníkem a který sám či svým jménem prostřednictvím třetí osoby odesílá či přepravuje zboží;
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243 – odst. 3 – pododstavec 2
Každá certifikovaná osoba povinná k dani, které je dodáváno zboží v režimu konsignačního skladu uvedeném v článku 17a, vede rejstřík tohoto zboží.“
Každá certifikovaná osoba povinná k dani, které je dodáváno zboží v režimu konsignačního skladu uvedeném v článku 17a, vede digitalizovaný rejstřík tohoto zboží, který je přístupný správci daně.“;
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 262 – odst. 1 – návětí
1.  Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podává souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto údaje:
1.  Každá osoba povinná k dani identifikovaná pro účely DPH podává příslušnému správci daně souhrnné hlášení, ve kterém uvede tyto údaje:
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 262 – odst. 1 a (nový)
1a.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou prostřednictvím systému VIES dostupné všem příslušným daňovým správcům.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Název XIV – kapitola 2 a (nová)
6a)  V hlavě XIV se vkládá nová kapitola, která zní:
„Kapitola 2a
Mechanismus řešení sporů týkajících se DPH
Článek 398a
1.  Do 1. června 2020 se zřídí mechanismus řešení sporů týkajících se DPH za účelem urovnávání sporů mezi členskými státy, které se týkají nárokovaných, zaznamenaných či pravděpodobně chybných přeshraničních plateb DPH, a uplatní se v případech, kdy řízení vedoucí ke vzájemné dohodě nepřinese do dvou let žádný výsledek.
2.  Mechanismus uvedený v odstavci 1 se skládá z příslušných orgánů členských států.
3.  Tímto mechanismem není dotčeno uplatnění vnitrostátních právních předpisů či ustanovení mezinárodních dohod v případech, kdy je nutné předcházet daňovým únikům, daňovým podvodům či zneužívání.
4.  Tento mechanismus zahrnuje také internetovou platformu pro řešení sporů týkajících se DPH s cílem umožnit členským státům vyřešit spory bez přímého zásahu mechanismu řešení sporů nebo příslušných orgánů, a to stanovením jasných přístupů na zmírnění vzniklých sporů a postupů řešení sporů.“;
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Název XIV – kapitola 2 b (nová)
6b)  V hlavě XIV se vkládá nová kapitola, která zní:
„Kapitola 2b
Automatizovaný mechanismus oznamování
Článek 398b
Do 1. června 2020 se zřídí automatizovaný mechanismus oznamování. Tento mechanismus zajistí, aby byly plátcům daně automaticky oznamovány změny a aktuální úpravy sazeb DPH v členských státech. Tato automatická oznámení se aktivují předtím, než změna nabude účinnosti, avšak nejpozději do pěti dnů od přijetí souvisejícího rozhodnutí.“;
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2006/112/ES
Články 403 a 404
9.  Články 403 a 404 se zrušují.
9.  Článek 403 se zrušuje.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404
9a.  Článek 404 se nahrazuje tímto:
„Článek 404
„Článek 404
Každé čtyři roky od přijetí této směrnice předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování společného systému DPH v členských státech, a zejména o uplatňování přechodného režimu zdanění obchodu mezi členskými státy, kterou vypracuje na základě informací získaných od členských států, v případě potřeby doprovázenou návrhy týkajícími se konečného režimu.“
Do ... [jeden rok po vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o režimu osvobození od daňové povinnosti při dovozu ze třetích zemí a jeho slučitelnosti s právním rámcem Unie a o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí, zejména pokud jde o boj proti podvodům. Do ...[dva roky po vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o vnitrostátních postupech, pokud jde o ukládání správních a trestních sankcí právnickým a fyzickým osobám usvědčeným z podvodu v oblasti DPH. Komise ve spolupráci s vnitrostátními a evropskými příslušnými orgány k této zprávě v náležitých případech připojí doporučení ohledně zajištění minimální míry harmonizace.“;
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404 a (nový)
9b)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 404a
Každé tři roky předloží každý členský stát Komisi hodnotící zprávu o účinnosti systému monitorování podvodů v oblasti DPH. Komise tuto zprávu předá úřadu OLAF.“;
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2019.
Tyto předpisy spolu s prováděcími akty a pokyny použijí ode dne 1. ledna 2019.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)
2a.   Do ... [datum přijetí této směrnice] a poté každé tři roky předloží Komise na základě informací získaných od členských států zprávu Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování kritérií pro definování certifikované osoby povinné k dani v členských státech, a zejména o dopadu, který to může mít na boj proti podvodům v oblasti DPH. K této zprávě se v případě potřeby připojí návrh legislativního aktu.
Poslední aktualizace: 7. října 2019Právní upozornění