Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/0251(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0280/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0280/2018

Rasprave :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Glasovanja :

PV 03/10/2018 - 9.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0366

Usvojeni tekstovi
PDF 202kWORD 65k
Srijeda, 3. listopada 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Usklađivanje i pojednostavnjenje određenih pravila u sustavu PDV-a *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 3. listopada 2018. o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu usklađivanja i pojednostavnjenja određenih pravila sustava poreza na dodanu vrijednost i uvođenja konačnog sustava za oporezivanje trgovine među državama članicama (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2017)0569),

–  uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0363/2017),

–  uzimajući u obzir članak 78.c Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0280/2018),

1.  prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2.  poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Kada je Vijeće 1967. uvelo zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) donošenjem direktiva Vijeća 67/227/EEZ42 i 67/228/EEZ43, utvrđena je obveza uspostavljanja konačnog sustava PDV-a koji bi unutar Europske zajednice djelovao na jednak način kao i sustav u pojedinačnoj državi članici. Budući da politički i tehnički uvjeti za takav sustav nisu još bili dozreli, kada su 1992. ukinute fiskalne granice među državama članicama donesene su prijelazne odredbe o PDV-u. Direktivom Vijeća 2006/112/EZ44, koja je trenutačno na snazi, predviđeno je da se ta prijelazna pravila zamijene konačnim odredbama.
(1)  Kada je Vijeće 1967. uvelo zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) donošenjem direktiva Vijeća 67/227/EEZ42 i 67/228/EEZ43, utvrđena je obveza uspostavljanja konačnog sustava PDV-a koji bi unutar Europske zajednice djelovao na jednak način kao i sustav u pojedinačnoj državi članici. Budući da politički i tehnički uvjeti za takav sustav nisu još bili dozreli, kada su 1992. ukinute fiskalne granice među državama članicama donesene su prijelazne odredbe o PDV-u. Direktivom Vijeća 2006/112/EZ44, koja je trenutačno na snazi, predviđeno je da se ta prijelazna pravila zamijene konačnim odredbama. Međutim, ta se pravila primjenjuju već nekoliko desetljeća, a rezultat toga je složen prijelazni sustav PDV-a podložan prekograničnim prijevarama povezanima s PDV-om unutar Unije. Ta prijelazna pravila imaju brojne nedostatke, zbog čega sustav PDV-a nije potpuno učinkovit niti kompatibilan sa zahtjevima istinskog jedinstvenog tržišta.
_________________
_________________
42 Prva direktiva Vijeća 67/227/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet (SL 71, 14.4.1967., str. 1301.).
42 Prva direktiva Vijeća 67/227/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet (SL 71, 14.4.1967., str. 1301.).
43 Druga direktiva Vijeća 67/228/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet – Struktura i postupci za primjenu zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost (SL 71, 14.4.1967., str. 1303.).
43 Druga direktiva Vijeća 67/228/EEZ od 11. travnja 1967. o usklađivanju zakonodavstava država članica u vezi s porezima na promet – Struktura i postupci za primjenu zajedničkog sustava poreza na dodanu vrijednost (SL 71, 14.4.1967., str. 1303.).
44 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).
44 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11.12.2006., str. 1.).
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)  U svojoj komunikaciji od 28. listopada 2015. naslovljenoj „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” Komisija je prepoznala složenost trenutačnih propisa o PDV-u kao jednu od glavnih prepreka za konačnu uspostavu jedinstvenog tržišta. Istodobno raste gubitak prihoda od PDV-a, definiran kao razlika između iznosa stvarno prikupljenog PDV-a i teoretskog iznosa za koji se očekuje da će biti prikupljen, te je 2015. dosegnuo iznos od 151,5 milijarde EUR u 28 država članica EU-a. To ukazuje na potrebu za hitnom i sveobuhvatnom reformom sustava PDV-a u smjeru konačnog sustava PDV-a kako bi se olakšala i pojednostavnila prekogranična trgovina unutar Unije, a sustav učinio otpornijim na prijevare.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   Stvaranje jedinstvenog područja PDV-a za EU ključno je za smanjivanje troškova usklađivanja za poduzeća, smanjivanje rizika od prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om i pojednostavnjenje postupaka povezanih s PDV-om. Konačnim sustavom PDV-a ojačat će se jedinstveno tržište i stvoriti bolji poslovni uvjeti za prekograničnu trgovinu. On bi trebao obuhvaćati nužne promjene koje nastaju zbog prilagodbe tehnološkom razvoju i digitalizaciji, promjene poslovnih modela i globalizacije gospodarstva.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)  Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u45 najavila namjeru predstavljanja prijedloga kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica, a koji će se temeljiti na oporezivanju prekograničnih isporuka robe u državi članici odredišta.
(2)  Trenutačni sustav PDV-a u Uniji uveden je 1993. i sličan je europskom carinskom sustavu. Međutim, nedostaju mu istovjetne provjere, zbog čega je podložan prekograničnim prijevarama. Trenutačni sustav PDV-a trebalo bi iz temelja promijeniti tako da se isporuka robe iz jedne države članice u drugu oporezuje kao da se roba isporučuje i kupuje unutar iste države članice. Komisija je u svojem akcijskom planu o PDV-u45 najavila namjeru predstavljanja prijedloga kojim se utvrđuju načela konačnog sustava PDV-a za prekograničnu trgovinu među poduzećima između država članica, a koji će se temeljiti na oporezivanju prekograničnih isporuka robe u državi članici odredišta. Ta promjena trebala bi doprinijeti smanjenju prekograničnih prijevara povezanih s PDV-om za 40 milijardi EUR godišnje.
_________________
_________________
45 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016)0148 final od 7.4.2016.).
45 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru o akcijskom planu o PDV-u, Put k jedinstvenom europskom području PDV-a – vrijeme je za donošenje odluka (COM(2016)0148 final od 7.4.2016.).
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Kako bi se to ostvarilo potrebno je zamijeniti važeći sustav, koji se sastoji od porezno izuzete isporuke u državi članici otpreme robe i stjecanja unutar Zajednice oporezivanog u državi članici odredišta, jednom isporukom koja se oporezuje u državi članici odredišta u skladu sa stopama PDV-a koja se primjenjuje u toj državi. U pravilu će PDV naplaćivati isporučitelj koji će moći internetski provjeriti primjenjivu stopu PDV-a za bilo koju državu članicu putem internetskog portala. Međutim, ako je osoba koja stječe robu ovjereni porezni obveznik (pouzdani porezni obveznik kojeg kao takvog priznaju države članice), primijenio bi se mehanizam prijenosa porezne obveze pa bi ovjereni porezni obveznik trebao biti obveznik PDV-a na isporuku unutar Unije. Osim toga, konačni sustav PDV-a temeljit će se na konceptu jedinstvenog sustava registracije za poduzeća (jedinstvena kontaktna točka (one-stop shop)), kojim će se omogućiti plaćanje i odbitak PDV-a.
(3)  Kako bi se to ostvarilo potrebno je zamijeniti važeći sustav, koji se sastoji od porezno izuzete isporuke u državi članici otpreme robe i stjecanja unutar Zajednice oporezivanog u državi članici odredišta, jednom isporukom koja se oporezuje u državi članici odredišta u skladu sa stopama PDV-a koja se primjenjuje u toj državi. U pravilu će PDV naplaćivati isporučitelj koji će moći internetski provjeriti primjenjivu stopu PDV-a za bilo koju državu članicu putem internetskog portala. Osim toga, konačni sustav PDV-a temeljit će se na konceptu jedinstvenog sustava registracije za poduzeća (jedinstvena kontaktna točka (one-stop shop)), kojim će se omogućiti plaćanje i odbitak PDV-a. Jedinstvena kontaktna točka jezgra je novog sustava utemeljenog na oporezivanju na odredištu, bez kojeg bi se složenost sustava PDV-a i administrativno opterećenje znatno povećali. Stoga bi se proširenje minisustava jedinstvene kontaktne točke na sve isporuke usluga među poduzećima i prodaju robe trebalo provesti u okvirima predloženih poboljšanja trenutačnog sustava.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)  Kako bi se osigurala interoperabilnost, lakoća korištenja i sigurnost od prijevara u budućnosti, jedinstvena kontaktna točka za poduzeća trebala bi funkcionirati s pomoću usklađenog prekograničnog IT sustava koji se temelji na zajedničkim standardima i omogućuje automatsko dohvaćanje i unošenje podataka, primjerice korištenjem ujednačenih standardnih obrazaca.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Ta bi se načela trebala utvrditi u Direktivi i njima bi se trebao zamijeniti važeći koncept u skladu s kojim će se konačne odredbe temeljiti na oporezivanju u državi članici podrijetla.
(4)  Ta bi se načela trebala utvrditi u Direktivi i njima bi se trebao zamijeniti važeći koncept u skladu s kojim će se konačne odredbe temeljiti na oporezivanju u državi članici podrijetla s konačnim sustavom PDV-a. Ta nova načela omogućila bi državama članicama da se lakše bore protiv prijevara povezanih s PDV-om, posebice prijevara s „nepostojećim trgovcem unutar Zajednice” koje se procjenjuju na iznos od barem 50 milijardi EUR godišnje.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)  Vijeće je u svojim zaključcima od 8. studenoga 2016.46 pozvalo Komisiju da uvede određena poboljšanja u pravila Unije o PDV-u za prekogranične transakcije u odnosu na ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu izuzeća za isporuke unutar Zajednice, mehanizme premještanja dobara, lančane transakcije i dokaze o prijevozu za potrebe izuzeća transakcija unutar Zajednice.
(5)  Vijeće je u svojim zaključcima od 8. studenoga 2016.46 pozvalo Komisiju da uvede određena poboljšanja u pravila Unije o PDV-u za prekogranične transakcije u odnosu na četiri područja: ulogu PDV identifikacijskog broja u kontekstu izuzeća za isporuke unutar Zajednice, mehanizme premještanja dobara, lančane transakcije i dokaze o prijevozu za potrebe izuzeća transakcija unutar Zajednice.
_________________
_________________
46 Zaključci Vijeća od 8. studenoga 2016. o Poboljšanju trenutačnih pravila EU-a o PDV-u za prekogranične transakcije (br. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 od 9. studenoga 2016.).
46 Zaključci Vijeća od 8. studenoga 2016. o Poboljšanju trenutačnih pravila EU-a o PDV-u za prekogranične transakcije (br. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023 od 9. studenoga 2016.).
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)  Te posebne mjere za usklađivanje i pojednostavnjivanje određenih mehanizama za poduzeća smatraju se primjerenima imajući u vidu taj zahtjev Vijeća i činjenicu da je za primjenu konačnog sustava PDV-a za trgovinu unutar Unije potrebno nekoliko godina.
(6)  Te posebne mjere za usklađivanje i pojednostavnjivanje određenih mehanizama za poduzeća smatraju se primjerenima samo kao prijelazne mjere imajući u vidu taj zahtjev Vijeća i činjenicu da konačni sustav PDV-a za trgovinu unutar Unije još uvijek nije propisno proveden.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)  Uvođenje statusa ovjerenog poreznog obveznika potrebno je radi učinkovite primjene poboljšanja pravila o PDV-u za prekogranične transakcije, kao i za postupan prijelaz na konačni sustav za trgovinu unutar Unije.
(7)  Uvođenje statusa ovjerenog poreznog obveznika potrebno je radi učinkovite primjene poboljšanja pravila o PDV-u za prekogranične transakcije, kao i za postupan prijelaz na konačni sustav za trgovinu unutar Unije. Međutim, moraju se uspostaviti strogi kriteriji koji će se na usklađen način primjenjivati u svim državama članicama kako bi se odredilo koja poduzeća mogu imati koristi od statusa ovjerenog poreznog obveznika te se trebaju uvesti zajednička pravila i odredbe koji će rezultirati određenim novčanim kaznama i globama za one koji ih se ne pridržavaju.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)  U trenutačnom se sustavu ne razlikuju pouzdani i manje pouzdani porezni obveznici kad je riječ o primjeni pravila o PDV-u. Odobravanje statusa ovjerenog poreznog obveznika na temelju određenih objektivnih kriterija trebalo bi omogućiti identifikaciju tih pouzdanih poreznih obveznika. Taj bi im status zatim omogućio pogodnosti od primjena određenih pravila podložnih prijevarama koja se ne bi primjenjivala na ostale porezne obveznike.
(8)  U trenutačnom se sustavu ne razlikuju pouzdani i manje pouzdani porezni obveznici kad je riječ o primjeni pravila o PDV-u. Odobravanje statusa ovjerenog poreznog obveznika na temelju određenih objektivnih kriterija, koji se trebaju usklađeno primjenjivati u svim državama članicama, trebalo bi omogućiti identifikaciju tih pouzdanih poreznih obveznika i onih koji ne ispunjavaju u cijelosti kriterije. Taj bi im status zatim omogućio pogodnosti od primjena određenih pojednostavljenih pravila prilagođenih korisnicima koja se ne bi primjenjivala na ostale porezne obveznike.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)  Pristup statusu ovjerenog poreznog obveznika trebao bi se temeljiti na kriterijima usklađenima na razini Unije pa bi stoga odobrenje statusa u jednoj državi članici trebalo vrijediti u cijeloj Uniji.
(9)  Pristup statusu ovjerenog poreznog obveznika trebao bi se temeljiti na jasno definiranim kriterijima i biti dostupan poduzećima uključujući MSP-ove. Ti kriteriji trebali bi biti usklađeni na razini Unije pa bi stoga odobrenje statusa u jednoj državi članici trebalo vrijediti u cijeloj Uniji. Stoga bi Komisija trebala predstaviti provedbene akte i sveobuhvatne i jednostavne smjernice kako bi se olakšalo usklađivanje i administrativna suradnja među nadležnim tijelima te osigurala interoperabilnost među državama članicama, provjeravajući pritom primjenjuju li države članice pravilno te usklađene kriterije diljem Unije. Te bi se smjernice trebale strogo uskladiti s kriterijima za ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s Carinskim zakonikom Unije kako bi se smanjilo administrativno opterećenje i osigurala ujednačena provedba i usklađenost među državama članicama Unije.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.a (nova)
(9a)   Komisija bi trebala predstaviti pojednostavljene administrativne postupke na temelju kojih bi MSP-ovi mogli dobiti status ovjerenog poreznog obveznika, s posebnim naglaskom na više troškove usklađivanja za MSP-ove.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.b (nova)
(9b)   Podatak o tome je li gospodarski subjekt ovjereni porezni obveznik trebao bi biti dostupan u sustavu VIES.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 10.
(10)  Određenim poreznim obveznicima koji su obuhvaćeni posebnim mehanizmima na temelju kojih su izuzeti od općih pravila o PDV-u ili poreznim obveznicima koji samo povremeno obavljaju gospodarske aktivnosti ne bi trebalo odobriti status ovjerenog poreznog obveznika u mjeri u kojoj se to odnosi na te posebne mehanizme ili povremene aktivnosti. U suprotnom bi se mogla narušiti neometana primjena predloženih izmjena.
(10)  Određenim poreznim obveznicima koji su obuhvaćeni posebnim mehanizmima na temelju kojih su izuzeti od općih pravila o PDV-u ne bi trebalo odobriti status ovjerenog poreznog obveznika u mjeri u kojoj se to odnosi na te posebne mehanizme ili povremene aktivnosti. U suprotnom bi se mogla narušiti neometana primjena predloženih izmjena. Usto, potrebno je posvetiti posebnu pozornost kako bi se osiguralo da u pogledu dobivanja statusa ovjerenog poreznog obveznika mala i srednja poduzeća ne budu nekonkurentna u odnosu na velika poduzeća.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13a)  Pilot-projekt EU-a o prekograničnim odlukama o PDV-u trebao bi biti osnova za potpuno razvijeni alat Unije koji bi sprečavao sukob pravila o PDV-u koja se tiču poreznih sporova i rješavao slučajeve prekograničnih sporova u vezi s PDV-om unutar Unije. Nacionalni mehanizmi i dalje će se primjenjivati na unutarnje sporove u vezi s PDV-om između poreznog obveznika kojeg se to tiče i nacionalnog poreznog tijela.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.b (nova)
(13b)  Ova Direktiva sadrži odredbe o privremenim aranžmanima prije nego što države članice uvedu konačni sustav oporezivanja trgovine među državama članicama te bi trebala biti popraćena odgovarajućim provedbenim aktima i smjernicama. Ova Direktiva, provedbeni akti i smjernice trebali bi stupiti na snagu u isto vrijeme.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.c (nova)
(13c)  Trebalo bi uspostaviti mehanizam kojim će se zajamčiti transparentan i izravan informacijski sustav preko kojeg bi porezni obveznici primali automatske obavijesti o promjenama i ažuriranju stopa PDV-a u državama članicama. Takav mehanizam trebao bi se temeljiti na usklađenim standardima i obrascima za izvješćivanje kojima bi se osiguralo ujednačeno izvješćivanje i prikupljanje podataka u svim državama članicama. Države članice trebale bi biti obvezne osigurati da sve informacije o njihovim nacionalnim stopama PDV-a budu točne i ažurirane. Države članice bi također trebale osigurati da obavijesti o svakoj promjeni svojih stopa PDV-a koje se šalju putem takvog sustava budu poslane u razumnom roku nakon donošenja tih izmjena, a u svakom slučaju prije nego što se izmjene počnu primjenjivati.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15a)   Vodeći računa o javnom interesu i financijskim interesima Unije zviždačima treba pružiti učinkovitu pravnu zaštitu kako bi se olakšalo otkrivanje i sprečavanje svih oblika prijevare.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 1. – podstavak 1.
Svaki porezni obveznik koji ima mjesto poslovanja ili stalni poslovni nastan u Zajednici ili u nedostatku mjesta poslovanja i stalnog poslovnog nastana ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište u Zajednici te koji u okviru svoje poslovne aktivnosti obavlja ili namjerava obavljati bilo koju transakciju navedenu u člancima 17.a, 20. i 21., ili transakcije u skladu s uvjetima navedenima u članku 138., može poreznim tijelima podnijeti zahtjev za dobivanje statusa ovjerenog poreznog obveznika.
Svaki porezni obveznik koji ima mjesto poslovanja ili stalni poslovni nastan u Zajednici i koji u okviru svoje poslovne aktivnosti obavlja ili namjerava obavljati bilo koju transakciju navedenu u člancima 17.a, 20. i 21., ili transakcije u skladu s uvjetima navedenima u člancima 138. i 138.a, može poreznim tijelima podnijeti zahtjev za dobivanje statusa ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 1. – podstavak 3.
Ako je podnositelj zahtjeva porezni obveznik kojemu je dodijeljen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u carinske svrhe, smatra se da su kriteriji iz stavka 2. ispunjeni.
Ako je podnositelj zahtjeva porezni obveznik kojemu je dodijeljen status ovlaštenog gospodarskog subjekta samo u carinske svrhe, smatra se da su kriteriji iz stavka 2. ispunjeni.
Amandman 22
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2. – točka a
(a)  nepostojanje ikakve teške povrede ili ponovljene povrede poreznih pravila i carinskog zakonodavstva te nepostojanje teških kaznenih djela povezanih s gospodarskim aktivnostima podnositelja zahtjeva;
(a)  nepostojanje ikakve teške povrede ili ponovljene povrede poreznih pravila i carinskog zakonodavstva u posljednje tri godine u kojima obavlja gospodarske aktivnosti, nepostojanje velikih podešavanja poreza kod porezne uprave ili nepostojanje teških kaznenih djela povezanih s njegovim gospodarskim aktivnostima, bez obzira na to obavljaju li se te aktivnosti u Uniji ili izvan nje;
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2. – točka aa (nova)
(aa)  nepostojanje evidencije o teškim kaznenim djelima povezanima s gospodarskom aktivnošću podnositelja zahtjeva uključujući, ali ne isključivo:
i.  pranje novca;
ii.  utaju poreza i poreznu prijevaru;
iii.  zlouporabu fondova i programa Unije;
iv.  prijevaru u vezi sa stečajem ili nesolventnošću;
v.  prijevaru u vezi s osiguranjem ili drugu financijsku prijevaru;
vi.  mito i/ili korupciju;
vii.  kiberkriminalitet;
viii.  sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji;
ix.  kaznena djela u području prava tržišnog natjecanja;
x.  izravnu ili neizravnu uključenost u terorističke aktivnosti;
Amandman 24
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2. – točka b
(b)  podnositelj zahtjeva mora dokazati visoku razinu upravljanja svojim aktivnostima i protokom robe, bilo primjenom sustava za upravljanje poslovnom evidencijom i, gdje je potrebno, prijevoznom evidencijom, čime se omogućuju porezne kontrole, ili s pomoću pouzdanog ili ovjerenog traga internih revizija;
(b)  podnositelj zahtjeva mora dokazati visoku razinu upravljanja svojim aktivnostima i protokom robe, bilo primjenom sustava za upravljanje poslovnom evidencijom i, gdje je potrebno, prijevoznom evidencijom, čime se omogućuju porezne kontrole, ili s pomoću pouzdanog ili ovjerenog traga internih revizija, u skladu s provedbenim uredbama i smjernicama koje će objaviti Komisija;
Amandman 25
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2. – točka c
(c)  podnositelj zahtjeva mora dokazati financijsku solventnost koja se smatra dokazanom ako podnositelj zahtjeva ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike predmetne poslovne aktivnosti ili ako predoči jamstva osiguravateljskih ili drugih financijskih institucija ili drugih gospodarski pouzdanih trećih osoba.
(c)  podnositelj zahtjeva mora dokazati financijsku solventnost tijekom posljednje tri godine koja se smatra dokazanom ako podnositelj zahtjeva ima dobro financijsko stanje koje mu omogućuje ispunjavanje obveza uzimajući u obzir karakteristike predmetne poslovne aktivnosti ili ako predoči jamstva osiguravateljskih ili drugih financijskih institucija ili drugih gospodarski pouzdanih trećih osoba. Podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik bankovnog računa financijske institucije s poslovnim nastanom u Uniji.
Amandman 26
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Ako je podnositelju zahtjeva u posljednje tri godine odbijen status ovlaštenog gospodarskog subjekta u skladu s Carinskim zakonikom Unije, ne dodjeljuje mu se status ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2.a (novi)
2a.   Kako bi se osiguralo usklađeno tumačenje pri odobravanju statusa ovjerenog poreznog obveznika, Komisija u obliku provedbenog akta za države članice donosi smjernice za ocjenjivanje tih kriterija koji vrijede diljem Unije. Prvi provedbeni akt donosi se najkasnije jedan mjesec nakon stupanja na snagu ove Direktive.
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2.b (novi)
2b.   Komisija donosi provedbene akte i smjernice koje su usko povezane s provedbenim aktima i smjernicama za ovlaštene gospodarske subjekte u carinske svrhe.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 2.c (novi)
2c.   Kriterije utvrđene u stavku 2. zajednički primjenjuju sve države članice na temelju jasno i precizno definiranih pravila i postupaka u provedbenom aktu.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 3. – podstavak 1. – točka da (nova)
(da)   porezni obveznici koji nemaju ili više nemaju valjan PDV identifikacijski broj;
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 3. – podstavak 2.
Međutim, poreznim obveznicima navedenima u točkama od (a) do (d) može se dodijeliti status ovjerenog poreznog obveznika za ostale gospodarske aktivnosti koje obavljaju.
Međutim, poreznim obveznicima navedenima u točkama od (a) do (d) može se dodijeliti status ovjerenog poreznog obveznika za ostale gospodarske aktivnosti koje obavljaju pod uvjetom da rezultati tih djelatnosti nisu povezani s djelatnostima zbog kojih ti porezni obveznici ne bi mogli ni dobiti status ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 4. – podstavak 1.
Porezni obveznik koji podnosi zahtjev za status ovjerenog poreznog obveznika dostavlja sve informacije koje zahtijevaju porezna tijela, a koje su im potrebne za donošenje odluke.
Porezni obveznik koji podnosi zahtjev za status ovjerenog poreznog obveznika dostavlja sve informacije koje zahtijevaju porezna tijela, a koje su im potrebne za donošenje odluke. Komisija uspostavlja pojednostavljene administrativne postupke za MSP-ove kako bi dobili status ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 4. – točka a
(a)  tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima sjedište svojeg poslovanja;
(a)  tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima sjedište svojeg poslovanja kako je definirano Direktivom Vijeća (EU) .../... od ... o zajedničkoj osnovici poreza na dobit (CCTB)* i Direktivom Vijeća (EU) .../... od ... o zajedničkoj konsolidiranoj osnovici poreza na dobit (CCCTB)**, kao i Direktivom Vijeća (EU) .../... od ... o utvrđivanju pravila o oporezivanju dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti*** i Direktivom Vijeća (EU) .../... od ... o zajedničkom sustavu poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga****;
_________________
* SL: U tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2016/0337(CNS), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.
** SL: U tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2016/0336(CNS), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.
*** SL: U tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2018/0072(CNS), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.
**** SL: U tekst umetnuti broj Direktive iz dokumenta 2018/0073(CNS), a u bilješku unijeti broj, datum, naslov i upućivanje na SL za tu direktivu.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 4. – podstavak 2. – točka c
(c)   tijela države članice u kojoj podnositelj zahtjeva ima stalnu adresu ili uobičajeno boravište, a u kojoj nema mjesto poslovanja ni stalni poslovni nastan.
Briše se.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 4.a (novi)
4a.   Kada se odobri status ovjerenog poreznog obveznika, informacija o tome mora biti dostupna u sustavu VIES. Promjene tog statusa odmah se ažuriraju u sustavu.
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 5.
5.  Ako je zahtjev odbijen, porezna tijela priopćuju obrazloženje za odbijanje podnositelju zahtjeva zajedno s odlukom. Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe na odluku o odbijanju zahtjeva.
5.  Ako je zahtjev odbijen, porezna tijela priopćuju obrazloženje za odbijanje podnositelju zahtjeva zajedno s odlukom. Države članice osiguravaju da podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe na odluku o odbijanju zahtjeva. Do 1. lipnja 2020. provedbenim aktom mora se uspostaviti žalbeni postupak usklađen na razini Unije koji će obuhvaćati obvezu za države članice da druge države članice preko svojih poreznih tijela obavijeste o odbijanju i o razlozima takve odluke. Žalbeni postupak pokreće se u razumnom roku od trenutka slanja obavijesti podnositelju o toj odluci, što se utvrđuje provedbenim aktom, pri čemu treba uzeti u obzir svaki provedeni postupak primjene pravnog lijeka.
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 6.
6.  Porezni obveznik kojem je odobren status ovjerenog poreznog obveznika odmah obavješćuje porezna tijela o svim čimbenicima koji nastanu nakon što je odluka donesena, a koji mogu utjecati na zadržavanje tog statusa. Porezna tijela oduzimaju taj porezni status ako kriteriji utvrđeni u stavku 2. više nisu ispunjeni.
6.  Porezni obveznik kojem je odobren status ovjerenog poreznog obveznika u roku od jednog mjeseca obavješćuje porezna tijela o svim čimbenicima koji nastanu nakon što je odluka donesena, a koji mogu utjecati na zadržavanje tog statusa. Porezna tijela oduzimaju taj porezni status ako kriteriji utvrđeni u stavku 2. više nisu ispunjeni. Porezna tijela država članica koja su dodijelila status ovjerenog poreznog obveznika preispituju tu odluku, barem svake dvije godine, kako bi osigurala da su uvjeti još uvijek ispunjeni. Ako porezni obveznik nije obavijestio porezna tijela o bilo kojem čimbeniku koji bi mogao utjecati na status ovjerenog poreznog obveznika u skladu s provedbenim aktom ili ga je namjerno prikrio, podliježe razmjernim, učinkovitim i odvraćajućim sankcijama koje uključuju gubitak statusa ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 6.a (novi)
6a.  Porezni obveznik kojem je odbijen status ovjerenog poreznog obveznika ili koji je na svoju inicijativu obavijestio porezno tijelo da više ne ispunjava kriterije utvrđene u stavku 2. može ponovno podnijeti zahtjev za odobravanje statusa ovjerenog poreznog obveznika najranije šest mjeseci nakon datuma odbijanja ili povlačenja tog statusa ako ispunjava sve relevantne kriterije.
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 6.b (novi)
6b.  Ovjerenom poreznom obvezniku koji više nema PDV identifikacijski broj automatski se oduzima status ovjerenog poreznog obveznika.
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 13.a – stavak 7.a (novi)
7a.   Postupci povezani s odbijenim zahtjevima, promjene u situaciji poreznog obveznika, žalbeni postupci i postupci ponovne prijave za dobivanje statusa ovjerenog poreznog obveznika definiraju se provedbenim aktom i ujednačeno se primjenjuju u svim državama članicama.
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 138. – stavak 1. – točka b
(b)  porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik za koje se obavlja isporuka identificirani su za potrebe PDV-a u državi članici različitoj od one u kojoj otprema ili prijevoz robe počinje;
(b)  porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik za koje se obavlja isporuka identificirani su za potrebe PDV-a u državi članici različitoj od one u kojoj otprema ili prijevoz robe počinje i posjeduju PDV identifikacijski broj dostupan u VIES-u;
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 138.a – stavak 3. – točka b
(b)  ,posrednički subjekt’ znači isporučitelj u lancu različit od prvog isporučitelja, a koji sam otprema ili prevozi robu ili to u njegovo ime obavlja treća strana;
(b)  ,posrednički subjekt’ znači isporučitelj u lancu različit od prvog isporučitelja ili posljednjeg primatelja/klijenta, a koji sam otprema ili prevozi robu ili to u njegovo ime obavlja treća strana;
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 5.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 243. – stavak 3. – podstavak 2.
Svi ovjereni porezni obveznici kojima se isporučuje roba u okviru mehanizma premještanja dobara iz članka 17.a moraju voditi evidenciju te robe.
Svi ovjereni porezni obveznici kojima se isporučuje roba u okviru mehanizma premještanja dobara iz članka 17.a moraju voditi digitalnu evidenciju te robe kojoj porezna tijela mogu pristupiti.
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 262. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Svaki porezni obveznik koji je identificiran za potrebe PDV-a podnosi rekapitulacijsko izvješće u kojem se navode:
1.  Svaki porezni obveznik koji je identificiran za potrebe PDV-a nadležnom poreznom tijelu podnosi rekapitulacijsko izvješće u kojem se navode:
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 262. – stavak 1.a (novi)
1a.  Informacije iz stavka 1. dostupne su svim uključenim poreznim tijelima preko VIES-a.
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Glava XIV. – Poglavlje 2.a (novo)
(6a)  u glavi XIV. umeće se sljedeće poglavlje:
„Poglavlje 2.a
Mehanizam rješavanja sporova u vezi s PDV-om
Članak 398.a
1.  Najkasnije do 1. lipnja 2020. uspostavlja se mehanizam za rješavanje sporova u vezi s PDV-om između država članica u pogledu prijavljenih ili zabilježenih ili mogućih pogrešnih prekograničnih plaćanja PDV-a, a primjenjuje se u slučajevima u kojima postupak međusobnog sporazumijevanja u roku od dvije godine nije urodio rješenjem.
2.  Mehanizam iz stavka 1. sastavljen je od nadležnih tijela država članica.
3.  Mehanizmom se ne sprečava primjena nacionalnog zakonodavstva ili odredaba međunarodnih sporazuma ako je to potrebno za sprečavanje utaje poreza, poreznih prijevara ili zlouporabe.
4.  Mehanizam obuhvaća i internetsku platformu za rješavanje sporova u vezi s PDV-om s ciljem da se državama članicama omogući rješavanje sporova bez izravne intervencije mehanizma ili nadležnih tijela isticanjem jasnih pristupa za rješavanje sporova kada se pojave i postupaka za njihovo rješavanje.”;
Amandman 47
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.b (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Glava XIV. – Poglavlje 2.b (novo)
(6b)  u glavi XIV. umeće se sljedeće poglavlje:
„Poglavlje 2.b
Mehanizam automatskog obavješćivanja
Članak 398.b
Najkasnije do 1. lipnja 2020. uspostavlja se mehanizam automatskog obavješćivanja. Tim mehanizmom osigurava se automatsko obavještavanje poreznih obveznika o promjenama i ažuriranju stopa PDV-a u državama članicama. Takve automatske obavijesti šalju se prije nego što se promjena počne primjenjivati, a najkasnije pet dana nakon donošenja odluke.”;
Amandman 48
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva 2006/112/EZ
Članci 403. i 404.
(9)  članci 403. i 404. brišu se.
(9)  članak 403. briše se.
Amandman 49
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 404.
(9a)  članak 404. zamjenjuje se sljedećim:
„Članak 404.
„Članak 404.
Komisija je dužna svake četiri godine nakon donošenja ove Direktive dostaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, na temelju podataka dobivenih od država članica, o funkcioniranju zajedničkog sustava PDV-a u državama članicama, te posebno o funkcioniranju prijelazne odredbe za oporezivanje trgovine između država članica. Uz to izviješće potrebno je, ovisno o slučaju, dostaviti prijedloge koji se odnose na konačnu odredbu.”
Najkasnije do ... [jedna godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive], a zatim svake tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje izvješće o sustavu izuzeća za uvoz iz trećih zemalja i njegovoj usklađenosti s europskim okvirom, kao i o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja, posebice u pogledu borbe protiv prijevara. Najkasnije do ... [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive], a zatim svake tri godine, Komisija Europskom parlamentu i Vijeću šalje izvješće o nacionalnim praksama povezanim s administrativnim i kaznenim sankcijama protiv bilo koje pravne ili privatne osobe proglašene krivom za prijevaru povezanu s PDV-om. Komisija u suradnji s nadležnim nacionalnim i europskim tijelima tom izvješću po potrebi prilaže preporuke usmjerene na osiguravanje minimalnog stupnja usklađenosti.”;
Amandman 50
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)
Direktiva 2006/112/EZ
Članak 404.a (novi)
(9b)   umeće se sljedeći članak 404.a:
„Članak 404.a
Sve države članice svake tri godine Komisiji moraju dostaviti evaluacijsko izvješće o učinkovitosti sustava za praćenje prijevara povezanih s PDV-om, a ona ga zatim mora proslijediti Europolu i OLAF-u.”;
Amandman 51
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – podstavak 2.
One primjenjuju te odredbe od 1. siječnja 2019.
One primjenjuju te odredbe, zajedno s provedbenim aktima i smjernicama, od 1. siječnja 2019.
Amandman 52
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 2.a (novi)
2a.   Najkasnije do ... [datum donošenja ove Direktive], a zatim svake tri godine Komisija je dužna dostaviti izvješće Europskom parlamentu i Vijeću, na temelju podataka dobivenih od država članica, o provedbi kriterija za definiranje ovjerenog poreznog obveznika u državama članicama, te posebno o učinku koji to može imati na borbu protiv prijevara povezanih s PDV-om. Izvješću se, prema potrebi, prilaže prijedlog zakonodavnog akta.
Posljednje ažuriranje: 7. listopada 2019.Pravna napomena