Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2017/0251(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0280/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0280/2018

Debates :

PV 02/10/2018 - 16
CRE 02/10/2018 - 16

Balsojumi :

PV 03/10/2018 - 9.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0366

Pieņemtie teksti
PDF 215kWORD 65k
Trešdiena, 2018. gada 3. oktobris - Strasbūra Galīgā redakcija
PVN sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošana un vienkāršošana *
P8_TA(2018)0366A8-0280/2018

Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra – apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2017)0569),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0363/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0280/2018),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  1967. gadā, kad Padome ar Padomes Direktīvām 67/227/EEK42 un 67/228/EEK43 pieņēma kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN sistēmu, kas Eiropas Kopienā darbotos tādā pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN pārejas režīms. Pašlaik spēkā esošā Padomes Direktīva 2006/112/EK44 paredz, ka šie pārejas noteikumi ir jāaizstāj ar galīgo režīmu.
(1)  1967. gadā, kad Padome ar Padomes Direktīvām 67/227/EEK42 un 67/228/EEK43 pieņēma kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN sistēmu, kas Eiropas Kopienā darbotos tādā pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN pārejas režīms. Pašlaik spēkā esošā Padomes Direktīva 2006/112/EK44 paredz, ka šie pārejas noteikumi ir jāaizstāj ar galīgo režīmu. Tomēr šie noteikumi ir spēkā jau vairākas desmitgades, un rezultātā ir izveidojusies sarežģīta transnacionāla PVN sistēma, kas ir jutīga pret Savienības iekšienē īstenotu krāpšanu PVN jomā. Minētie transnacionālie noteikumi rada daudzas nepilnības, kuru rezultātā PVN sistēma nav pilnībā efektīva un nav arī saderīga ar patiesa vienotā tirgus prasībām.
_________________
_________________
42 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu (OV 71, 14.4.1967., 1301. lpp.)
42 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu (OV 71, 14.4.1967., 1301. lpp.)
43 Padomes Otrā direktīva 67/228/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopējās pievienotās vērtības nodokļu sistēmas struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 14.4.1967., 1303. lpp.).
43 Padomes Otrā direktīva 67/228/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopējās pievienotās vērtības nodokļu sistēmas struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 14.4.1967., 1303. lpp.).
44 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
44 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1a)  Komisija savā 2015. gada 28. oktobra paziņojumā „Vienotā tirgus pilnīgošana — plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmējdarbībai” norādīja uz pašreizējās PVN sistēmas sarežģītību kā vienu no galvenajiem šķēršļiem vienotā tirgus izveides pabeigšanai. Vienlaikus PVN iztrūkums, kas noteikts kā starpība starp faktiski iekasēto PVN ieņēmumu summu un teorētisko summu, ko paredzēts iekasēt, ir kļuvis lielāks, 2015. gadā sasniedzot EUR 151,5 miljardus 28 ES dalībvalstīs. Tas liecina, ka steidzami jāveic visaptveroša PVN sistēmas reforma, lai noteiktu galīgo PVN režīmu, sekmētu un vienkāršotu pārrobežu tirdzniecību Savienībā un padarītu sistēmu noturīgāku pret krāpniecību.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)
(1b)   Vienotas ES PVN telpas izveidei ir izšķirīga nozīme, lai mazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem, mazinot risku, ka notiek pārrobežu krāpšana PVN jomā, un lai vienkāršotu ar PVN saistītās procedūras. PVN galīgā sistēma stiprinās vienoto tirgu un radīs labākus uzņēmējdarbības apstākļus pārrobežu tirdzniecībai. Tajā būtu jāparedz izmaiņas, kas vajadzīgas, ņemot vērā tehnoloģiju attīstību un digitalizāciju, izmaiņas uzņēmējdarbības modeļos un ekonomikas globalizāciju.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Savā rīcības plānā PVN45 jomā Komisija paziņoja par nodomu iesniegt priekšlikumu, kurā būtu noteikti principi attiecībā uz galīgu PVN sistēmu dalībvalstu vidū īstenotai pārrobežu tirdzniecībai starp uzņēmumiem (B2B), kuras pamatā būtu nodokļa uzlikšana preču pārrobežu piegādēm galamērķa dalībvalstī.
(2)  Pašreizējā Eiropas PVN sistēma, kura tika ieviesta 1993. gadā, ir līdzīga Eiropas muitas sistēmai. Tomēr tajā trūkst līdzvērtīgu pārbaužu, kas padara to par pārrobežu krāpšanas mērķi. Pašreizējo PVN sistēmu vajadzētu būtiski mainīt, lai preču piegāde no vienas dalībvalsts citā dalībvalsti tiktu aplikta ar nodokļiem tā, it kā tās būtu tikušas piegādātas un iegādātas vienā dalībvalstī. Savā rīcības plānā PVN45 jomā Komisija paziņoja par nodomu iesniegt priekšlikumu, kurā būtu noteikti principi attiecībā uz galīgu PVN sistēmu dalībvalstu vidū īstenotai pārrobežu tirdzniecībai starp uzņēmumiem (B2B), kuras pamatā būtu nodokļa uzlikšana preču pārrobežu piegādēm galamērķa dalībvalstī. Ar šo izmaiņu vajadzētu panākt, ka par EUR 40 miljardiem gadā samazinās pārrobežu krāpšana PVN jomā.
_________________
_________________
45 Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” (COM(2016)148, 7.4.2016.).
45 Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par rīcības plānu PVN jomā “Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu” (COM(2016)0148, 7.4.2016.).
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Tas nozīmē, ka pašreizējā sistēma, kas paredz piegādi, kas ir atbrīvota no nodokļa preču nosūtīšanas dalībvalstī, un preču iegādi Kopienas iekšienē, ko apliek ar nodokli galamērķa dalībvalstī, būtu jāaizstāj ar sistēmu, kas paredz vienu piegādi, ko apliek ar nodokli galamērķa dalībvalstī, piemērojot šīs dalībvalsts PVN likmes. Parasti PVN iekasēs piegādātājs, kurš varēs pārbaudīt jebkuras dalībvalsts piemērojamo PVN likmi tiešsaistē, izmantojot tīmekļa portālu. Tomēr, ja persona, kura iegādājas preces, ir sertificēts nodokļa maksātājs (uzticams nodokļa maksātājs, ko par tādu atzinušas dalībvalstis), tiktu piemērota apgrieztās maksāšanas sistēma un sertificētais nodokļa maksātājs būtu atbildīgs par PVN nomaksu par piegādēm Savienībā. Galīgās PVN sistēmas pamatā būs arī koncepcija par uzņēmumiem paredzētu vienotu reģistrācijas sistēmu (vienoto kontaktpunktu), kas ļauj veikt PVN maksājumus un atskaitījumus.
(3)  Tas nozīmē, ka pašreizējā sistēma, kas paredz piegādi, kas ir atbrīvota no nodokļa preču nosūtīšanas dalībvalstī, un preču iegādi Kopienas iekšienē, ko apliek ar nodokli galamērķa dalībvalstī, būtu jāaizstāj ar sistēmu, kas paredz vienu piegādi, ko apliek ar nodokli galamērķa dalībvalstī, piemērojot šīs dalībvalsts PVN likmes. Parasti PVN iekasēs piegādātājs, kurš varēs pārbaudīt jebkuras dalībvalsts piemērojamo PVN likmi tiešsaistē, izmantojot tīmekļa portālu. Galīgās PVN sistēmas pamatā būs arī koncepcija par uzņēmumiem paredzētu vienotu reģistrācijas sistēmu (vienoto kontaktpunktu), kas ļauj veikt PVN maksājumus un atskaitījumus. Vienotais kontaktpunkts ir pamatelements jaunajā uz galamērķi balstītajā sistēmā, un bez tā PVN sistēmas sarežģītība un administratīvais slogs būtiski palielinātos. Tādēļ mini vienotā kontaktpunkta darbības paplašināšanai, lai tas attiektos uz visiem B2B pakalpojumiem un preču pārdošanu, būtu jānotiek saistībā ar ierosinātajiem uzlabojumiem pašreizējā sistēmā.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
(3a)  Lai nodrošinātu sadarbspēju, ērtu lietošanu un noturību pret krāpniecību nākotnē, uzņēmumiem paredzētajam vienotajam kontaktpunktam vajadzētu izmantot saskaņotu pārrobežu IT sistēmu, kas balstīta uz kopējiem standartiem un ļauj automātiski izgūt un ievadīt datus, piemēram, izmantojot vienotas standarta veidlapas.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
(4)  Šie principi būtu jānosaka direktīvā, un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes dalībvalstī.
(4)  Šie principi būtu jānosaka direktīvā, un tiem būtu jāaizstāj pašreizējā koncepcija, saskaņā ar kuru galīgais režīms balstās uz nodokļa uzlikšanu izcelsmes dalībvalstī ar galīgo PVN sistēmu. Šie jaunie principi ļautu dalībvalstīm labāk cīnīties ar krāpšanu PVN jomā, jo īpaši ar „pazudušā tirgotāja” krāpniecisku darbību Kopienā (MTIC), kas saskaņā ar aplēsēm sasniedz vismaz EUR 50 miljardus gadā.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums
(5)  Padome 2016. gada 8. novembra secinājumos46 aicināja Komisiju veikt dažus uzlabojumus Savienības PVN noteikumos par pārrobežu darījumiem, proti, attiecībā uz PVN identifikācijas numura nozīmi saistībā ar atbrīvojumu no nodokļa piegādēm Kopienas iekšienē, noteikumiem par preču piegādi uz saņēmēja noliktavu, ķēdes darījumiem un pierādījumu par transportu atbrīvojuma saņemšanai darījumiem Kopienas iekšienē.
(5)  Padome 2016. gada 8. novembra secinājumos46 aicināja Komisiju veikt dažus uzlabojumus Savienības PVN noteikumos par pārrobežu darījumiem četrās jomās: attiecībā uz PVN identifikācijas numura nozīmi saistībā ar atbrīvojumu no nodokļa piegādēm Kopienas iekšienē, noteikumiem par preču piegādi uz saņēmēja noliktavu, ķēdes darījumiem un pierādījumu par transportu atbrīvojuma saņemšanai darījumiem Kopienas iekšienē.
_________________
_________________
46 Padomes 2016. gada 8. novembra secinājumi par uzlabojumiem spēkā esošajos ES PVN noteikumos attiecībā uz pārrobežu darījumiem (Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 2016. gada 9. novembris).
46 Padomes 2016. gada 8. novembra secinājumi par uzlabojumiem spēkā esošajos ES PVN noteikumos attiecībā uz pārrobežu darījumiem (Nr. 14257/16 FISC 190 ECOFIN 1023, 2016. gada 9. novembris).
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  Ņemot vērā šo lūgumu un faktu, ka būs nepieciešami vairāki gadi, lai īstenotu galīgo PVN sistēmu Savienības iekšējai tirdzniecībai, šie īpašie pasākumi, kas paredzēti, lai saskaņotu un vienkāršotu konkrētus uzņēmumiem paredzētus noteikumus, ir atbilstoši.
(6)  Ņemot vērā šo lūgumu un faktu, ka galīgā PVN sistēma Savienības iekšējai tirdzniecībai vēl nav pienācīgi īstenota, šie īpašie pasākumi, kas paredzēti, lai saskaņotu un vienkāršotu konkrētus uzņēmumiem paredzētus noteikumus, ir atbilstoši tikai kā pārejas pasākumi.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Ir nepieciešams ieviest sertificēta nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi piemērotu uz pārrobežu darījumiem attiecināmo Savienības PVN noteikumu uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības iekšienē.
(7)  Ir nepieciešams ieviest sertificēta nodokļa maksātāja statusu, lai efektīvi piemērotu uz pārrobežu darījumiem attiecināmo Savienības PVN noteikumu uzlabojumus un pakāpeniski pārietu uz galīgo sistēmu tirdzniecībai Savienības iekšienē. Tomēr ir jāievieš stingri kritēriji, ko saskaņoti piemēro visās dalībvalstīs, lai noteiktu, kuri uzņēmumi var gūt labumu no sertificēta nodokļa maksātāja statusa, kā arī jāievieš kopīgi noteikumi un normas, paredzot noteiktus naudassodus un sankcijas tiem, kuri tos neievēro.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums
(8)  Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti uzticami un mazāk uzticami nodokļa maksātāji saistībā ar piemērojamajiem PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa maksātāja statusa piešķiršanai, pamatojoties uz konkrētiem objektīviem kritērijiem, vajadzētu nodrošināt šādu uzticamu nodokļa maksātāju identificēšanu. Šis statuss viņiem ļautu gūt labumu no konkrētu krāpšanas ziņā sensitīvu noteikumu piemērošanas, ko nevar piemērot citiem nodokļa maksātājiem.
(8)  Pašreizējā sistēmā netiek nošķirti uzticami un mazāk uzticami nodokļa maksātāji saistībā ar piemērojamajiem PVN noteikumiem. Sertificēta nodokļa maksātāja statusa piešķiršanai, pamatojoties uz konkrētiem objektīviem un kopējiem kritērijiem, ko saskaņoti piemēro visās dalībvalstīs, vajadzētu nodrošināt, ka tiek identificēti šādi uzticami nodokļa maksātāji un tie, kuri pilnībā neatbilst minētajiem kritērijiem. Šis statuss viņiem ļautu gūt labumu no konkrētu vienkāršotu un lietotājdraudzīgu noteikumu piemērošanas, ko nevar piemērot citiem nodokļa maksātājiem.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums
(9)  Piekļuve sertificēta nodokļa maksātāja statusam būtu jāpiešķir, pamatojoties uz Savienības līmenī saskaņotiem kritērijiem, un tādējādi vienas dalībvalsts izsniegtam sertifikātam vajadzētu būt spēkā visā Savienībā.
(9)  Piekļuve sertificēta nodokļa maksātāja statusam būtu jāpiešķir, pamatojoties uz skaidri noteiktiem kritērijiem, un tā būtu jānodrošina uzņēmumiem, tostarp MVU. Minētie kritēriji būtu jāsaskaņo Savienības līmenī, un tādējādi vienas dalībvalsts izsniegtam sertifikātam vajadzētu būt spēkā visā Savienībā. Tāpēc Komisijai būtu jāiesniedz īstenošanas akti un visaptverošas un viegli izmantojamas nostādnes, atvieglojot iestādēm savstarpējo saskaņošanu un administratīvo sadarbību un nodrošinot dalībvalstu sadarbspēju, vienlaikus pārbaudot, kā dalībvalstis visā Savienībā pareizi piemēro šādus saskaņotus kritērijus. Šīs nostādnes vajadzētu cieši saskaņot ar Savienības Muitas kodeksā paredzētajiem atzītā uzņēmēja kritērijiem, lai samazinātu administratīvo slogu un visās dalībvalstīs nodrošinātu vienveidīgu īstenošanu un atbilstību.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
(9a)   Īpašu uzmanību pievēršot tam, ka MVU rodas lielākas atbilstības nodrošināšanas izmaksas, Komisijai vajadzētu ierosināt MVU paredzētas vienkāršotas administratīvās procedūras sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)
(9b)   Informācijai par to, vai ekonomikas dalībnieks ir sertificēts nodokļa maksātājs, vajadzētu būt pieejamai, izmantojot VIES sistēmu.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums
(10)  Atsevišķiem nodokļa maksātājiem, uz kuriem attiecas īpaši režīmi, ar kuriem viņi tiek izslēgti no vispārējo PVN noteikumu darbības jomas, vai kuri veic neregulāras saimnieciskās darbības, nebūtu jāpiešķir sertificēta nodokļa maksātāja statuss, ciktāl tas attiecas uz šiem īpašajiem režīmiem vai neregulārām darbībām. Pretējā gadījumā varētu tikt traucēta ierosināto izmaiņu saskanīga piemērošana.
(10)  Atsevišķiem nodokļa maksātājiem, uz kuriem attiecas īpaši režīmi, ar kuriem viņi tiek izslēgti no vispārējo PVN noteikumu darbības jomas, nebūtu jāpiešķir sertificēta nodokļa maksātāja statuss, ciktāl tas attiecas uz šiem īpašajiem režīmiem vai neregulārām darbībām. Pretējā gadījumā varētu tikt traucēta ierosināto izmaiņu saskanīga piemērošana. Turklāt īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, lai nodrošinātu, ka MVU nenonāk konkurencei neizdevīgākos apstākļos salīdzinājumā ar lielajiem uzņēmumiem attiecībā uz sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanu.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
(13a)  ES PVN pārrobežu nolēmumu izmēģinājuma projekts jāizmanto par pamatu pilnībā izstrādātam Savienības instrumentam, kas novērstu pretrunas PVN noteikumos par nodokļu strīdiem un atrisinātu Savienības teritorijā pastāvošos pārrobežu strīdus PVN lietās. Valstu mehānismus arī turpmāk piemēros iekšzemes strīdiem par PVN starp attiecīgo nodokļu maksātāju un valsts nodokļu iestādi.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
13.b apsvērums (jauns)
(13b)  Šajā direktīvā paredzēti pagaidu pasākumi pirms dalībvalstis pieņem galīgo nodokļa uzlikšanas sistēmu, kas ieviešama tirdzniecībā starp dalībvalstīm, un tos vajadzētu papildināt ar attiecīgiem īstenošanas aktiem un nostādnēm. Šai direktīvai, īstenošanas aktiem un nostādnēm vajadzētu stāties spēkā vienlaikus.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
13.c apsvērums (jauns)
(13c)  Vajadzētu izveidot mehānismu nolūkā nodrošināt pārredzamu un tiešu informācijas sistēmu, kas automātiski paziņo nodokļu maksātājiem par dalībvalstu PVN likmju atjauninājumiem un izmaiņām. Šāda mehānisma pamatā vajadzētu būt saskaņotiem standartiem un ziņošanas veidlapām, kas nodrošina vienotu ziņošanu un datu izguvi visās dalībvalstīs. Dalībvalstīm būtu pienākums nodrošināt, ka visa informācija par valsts PVN likmēm ir pareiza un atjaunināta. Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka jebkādas izmaiņas valsts PVN likmēs tiek paziņotas, izmantojot šādu sistēmu, saprātīgā laikposmā pēc to pieņemšanas un jebkurā gadījumā — pirms izmaiņu stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)
(15a)   Ņemot vērā sabiedrības intereses un Savienības finanšu intereses, trauksmes cēlējiem būtu jānodrošina efektīva tiesiskā aizsardzība, lai veicinātu visu krāpšanas veidu atklāšanu un novēršanu.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 1. punkts – 1. daļa
Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai pastāvīga iestāde Kopienā vai, ja saimnieciskās darbības pastāvīgas vietas vai pastāvīgas iestādes nav, – pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta Kopienā un kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros veic vai gatavojas veikt kādu no darījumiem, kas minēti 17.a, 20. un 21. pantā, vai darījumus saskaņā ar 138. pantā minētajiem nosacījumiem, var lūgt nodokļu iestādes tam piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja statusu.
Ikviens nodokļa maksātājs, kuram ir saimnieciskās darbības pastāvīga vieta vai pastāvīga iestāde Kopienā un kurš savas saimnieciskās darbības ietvaros veic vai gatavojas veikt kādu no darījumiem, kas minēti 17.a, 20. un 21. pantā, vai darījumus saskaņā ar 138. un 138.a pantā minētajiem nosacījumiem, var lūgt nodokļu iestādes tam piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja statusu.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 1. punkts – 3. daļa
Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas vajadzībām, 2. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja statuss tikai muitas vajadzībām, 2. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – a apakšpunkts
a)   nav izdarīti nodokļu noteikumu un tiesību aktu muitas jomā nopietni vai atkārtoti pārkāpumi, kā arī nav liecību par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību;
(a)  pēdējo trīs ekonomiskās darbības gadu laikā nav izdarīti nodokļu noteikumu un tiesību aktu muitas jomā nopietni vai atkārtoti pārkāpumi, nodokļu administrācijas nav veikušas nopietnus nodokļu pielāgojumus, vai nav liecību par smagiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību, neatkarīgi no tā, vai šī darbība notikusi Savienībā vai kaut kur citur;
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
(aa)  nav reģistrēti smagi noziedzīgi nodarījumi saistībā ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību, tostarp, piemēram (bet ne tikai):
i)  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;
ii)  izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un krāpšanu nodokļu jomā;
iii)  Savienības fondu un programmu ļaunprātīgu izmantošanu;
iv)  krāpšanos ar bankrotu vai maksātnespēju;
v)  krāpšanos ar apdrošināšanu un citu krāpšanu finanšu jomā;
vi)  kukuļdošanu un/vai korupciju;
vii)  kibernoziedzību,
viii)  dalību noziedzīgā organizācijā;
ix)  nodarījumiem konkurences tiesību jomā;
x)  tiešu vai netiešu līdzdalību teroristiskās darbībās;
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – b apakšpunkts
(b)  pieteikuma iesniedzējs ir demonstrējis augsta līmeņa kontroli pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komercreģistru un attiecīgos gadījumos pārvadājumu reģistru pārvaldības sistēmu, kas ļauj veikt pienācīgu nodokļu kontroli, vai izmantojot uzticamu vai sertificētu iekšējās revīzijas izsekojamību;
(b)  pieteikuma iesniedzējs ir demonstrējis augsta līmeņa kontroli pār savām darbībām un preču plūsmu, izmantojot komercreģistru un attiecīgos gadījumos pārvadājumu reģistru pārvaldības sistēmu, kas ļauj veikt pienācīgu nodokļu kontroli, vai izmantojot uzticamu vai sertificētu iekšējās revīzijas izsekojamību, saskaņā ar Komisijas pieņemtajiem īstenošanas aktiem un nostādnēm;
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju, ko uzskata par pierādītu tad, ja pieteikuma iesniedzējam ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams, lai pildītu saistības, ņemot vērā attiecīgā saimnieciskās darbības veida specifiku, vai ja tiek iesniegtas garantijas, ko nodrošinājušas apdrošināšanas iestādes, citas finanšu iestādes vai citas ekonomiskā ziņā uzticamas trešās puses.
(c)  pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju pēdējo trīs gadu laikposmā, ko uzskata par pierādītu tad, ja pieteikuma iesniedzējam ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams, lai pildītu saistības, ņemot vērā attiecīgā saimnieciskās darbības veida specifiku, vai ja tiek iesniegtas garantijas, ko nodrošinājušas apdrošināšanas iestādes, citas finanšu iestādes vai citas ekonomiskā ziņā uzticamas trešās puses. Pieteikuma iesniedzējam ir bankas konts Savienībā reģistrētā finanšu iestādē.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts — 1.a daļa (jauna)
Ja pieteikuma iesniedzējam pēdējo trīs gadu laikā ir atteikts Savienības Muitas kodeksā paredzētais atzītā uzņēmēja statuss, sertificēta nodokļa maksātāja statusu tam nepiešķir.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Lai nodrošinātu saskaņotu interpretāciju, piešķirot sertificēta nodokļu maksātāja statusu, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem turpmākus norādījumus dalībvalstīm attiecībā uz minēto kritēriju novērtēšanu, kuri ir spēkā visā Savienībā. Pirmo īstenošanas aktu pieņem ne vēlāk vienu mēnesi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2.b punkts (jauns)
2.b   Komisija pieņem īstenošanas aktus un nostādnes ciešā saistībā ar īstenošanas aktiem un nostādnēm attiecībā uz atzītā uzņēmēja statusu muitas vajadzībām.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2.c punkts (jauns)
2.c   Šā panta 2. punktā izklāstītos kritērijus visas dalībvalstis kopīgi piemēro, pamatojoties uz īstenošanas aktā skaidri un precīzi definētiem noteikumiem un procedūrām.
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 3. punkts – 1. daļa – da apakšpunkts (jauns)
(da)   nodokļa maksātāji, kuriem nav vai vairs nav derīga PVN reģistrācijas numura;
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 3. punkts – 2. daļa
Tomēr a) līdz d) punktā minētajiem nodokļa maksātājiem var piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja statusu attiecībā uz citām to veiktām saimnieciskajām darbībām.
Tomēr a) līdz d) punktā minētajiem nodokļa maksātājiem var piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja statusu attiecībā uz citām to veiktām saimnieciskajām darbībām ar nosacījumu, ka attiecīgo darbību rezultāti netraucē veikt darbības, kuras sākotnēji bija par iemeslu tam, ka šiem nodokļa maksātājiem nevarēja piešķirt sertificēta nodokļa maksātāja statusu.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4. punkts – 1. daļa
Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, iesniedz visu informāciju, ko pieprasījušas nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt lēmumu.
Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, iesniedz visu informāciju, ko pieprasījušas nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt lēmumu. Komisija izveido MVU paredzētas vienkāršotas administratīvās procedūras sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts
(a)  tās dalībvalsts iestādes, kurā ir pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta;
(a)  tās dalībvalsts iestādes, kurā ir pieteikuma iesniedzēja saimnieciskās darbības pastāvīgā vieta, kā noteikts Padomes ... Direktīvā (ES) .../... par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB)* un Padomes ... Direktīvā (ES) .../... par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB)**, kā arī Padomes ... Direktīvā (ES) .../..., ar ko paredz noteikumus par uzņēmumu nodokļa uzlikšanu nozīmīgas digitālas klātbūtnes gadījumā***, un Padomes ... Direktīvā (ES) .../... par digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko rada konkrētu digitālo pakalpojumu sniegšana****;
_________________
* OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2016/0337(CNS) ietvertās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās direktīvas numuru, datumu, nosaukumu un OV atsauci.
** OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2016/0336(CNS) ietvertās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās direktīvas numuru, datumu, nosaukumu un OV atsauci.
*** OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2018/0072(CNS) ietvertās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās direktīvas numuru, datumu, nosaukumu un OV atsauci.
**** OV: Lūgums tekstā ievietot dokumentā 2018/0073(CNS) ietvertās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē ievietot minētās direktīvas numuru, datumu, nosaukumu un OV atsauci.
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts
(c)   tās dalībvalsts iestādes, kurā ir pieteikuma iesniedzēja pastāvīgā adrese vai parastā dzīvesvieta un kurā viņam nav ne saimnieciskās darbības vietas, nedz pastāvīgas iestādes vietas.
svītrots
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4.a punkts (jauns)
4.a   Ja sertificēta nodokļu maksātāja statuss ir piešķirts, minēto informāciju dara pieejamu, izmantojot VIES sistēmu. Minētā statusa izmaiņas sistēmā atjaunina bez kavēšanās.
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 5. punkts
5.  Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.
5.  Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma noraidīšanu. Līdz 2020. gada 1. jūnijam ar īstenošanas aktu Savienības līmenī izveido saskaņotu pārsūdzības procedūru un tajā ietver dalībvalstu pienākumu ar to nodokļu iestāžu starpniecību informēt citas dalībvalstis par šāda atteikuma un minētā lēmuma iemesliem. Pārsūdzības procedūru uzsāk saprātīgā termiņā pēc lēmuma paziņošanas pieteikuma iesniedzējam, ko nosaka ar īstenošanas aktu, un tajā būtu jāņem vērā visas īstenotās tiesiskās aizsardzības procedūras.
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6. punkts
6.  Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts sertificēta nodokļa maksātāja statuss, nekavējoties informē nodokļu iestādes par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti.
6.  Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts sertificēta nodokļa maksātāja statuss, viena mēneša laikā informē nodokļu iestādes par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti. Dalībvalstu nodokļu iestādes, kas piešķīrušas sertificēta nodokļa maksātāja statusu, minēto lēmumu pārskata vismaz reizi divos gados, lai nodrošinātu, ka nosacījumi joprojām ir izpildīti. Ja nodokļa maksātājs nav informējis nodokļu iestādes par jebkādu apstākli, kas varētu ietekmēt sertificēta nodokļa maksātāja statusu, kā tas paredzēts īstenošanas aktā, vai apzināti to ir slēpis, tam piemēro samērīgas, efektīvas un preventīvas sankcijas, tostarp atņem sertificēta nodokļa maksātāja statusu.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6.a punkts (jauns)
6.a  Nodokļa maksātājs, kuram atteikts sertificēta nodokļa maksātāja statuss vai kurš pēc savas iniciatīvas ir informējis nodokļu iestādi par to, ka tas vairs neatbilst 2. punktā noteiktajiem kritērijiem, var atkārtoti pieteikties sertificēta nodokļu maksātāja statusam ne ātrāk kā sešus mēnešus no šā statusa atteikuma vai atsaukuma dienas, ja ir izpildīti visi attiecīgie kritēriji.
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6.b punkts (jauns)
6.b  Ja sertificētam nodokļa maksātājam vairs nav PVN identifikācijas numura, tiek automātiski atsaukts tā sertificēta nodokļu maksātāja statuss.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 7.a punkts (jauns)
7.a   Procedūras attiecībā uz noraidītajiem pieteikumiem, izmaiņām nodokļa maksātāja situācijā, pārsūdzības procedūrām un procedūrām atkārtotai pieteikuma iesniegšanai sertificēta nodokļa maksātāja statusa saņemšanai nosaka īstenošanas regulā un vispārēji piemēro visās dalībvalstīs.
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts
Direktīva 2006/112/EK
138. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
(b)  nodokļa maksātājs vai juridiska persona, kas nav nodokļa maksātāja, kam preces piegādā, ir identificēta PVN nolūkos dalībvalstī, kas nav preču nosūtīšanas vai transportēšanas sākumpunkta dalībvalsts;
(b)  nodokļa maksātājs vai juridiska persona, kas nav nodokļa maksātājs, kuram preces piegādā, ir identificēts PVN nolūkos dalībvalstī, kas nav preču nosūtīšanas vai transportēšanas sākumpunkta dalībvalsts, un tam ir piešķirts VIES sistēmā pieejams PVN identifikācijas numurs;
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2006/112/EK
138.a pants – 3. punkts – b apakšpunkts
(b)  “uzņēmējs-starpnieks” ir piegādātājs ķēdes ietvaros, kas nav pirmais piegādātājs un kas nosūta vai transportē preces pats vai arī ar trešās personas starpniecību, kura rīkojas viņa vārdā;
(b)  “uzņēmējs-starpnieks” ir piegādātājs ķēdes ietvaros, kas nav pirmais piegādātājs vai pēdējais saņēmējs/pircējs un kas nosūta vai transportē preces pats vai arī ar trešās personas starpniecību, kura rīkojas viņa vārdā;
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Direktīva 2006/112/EK
243. pants – 3. punkts – 2. daļa
Ikviens sertificēts nodokļa maksātājs, kuram tiek piegādātas preces, veicot preču piegādi saņēmējam uz noliktavu, kā noteikts 17.a pantā, uztur šo preču reģistru.”;
Ikviens sertificēts nodokļa maksātājs, kuram tiek piegādātas preces, veicot preču piegādi saņēmējam uz noliktavu, kā noteikts 17.a pantā, uztur digitalizētu šo preču reģistru, kas ir pieejams nodokļu iestādēm.”
Grozījums Nr. 44
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2006/112/EK
262. pants – 1. punkts – ievaddaļa
1.  Ikviens PVN nolūkā identificēts nodokļa maksātājs iesniedz kopsavilkuma paziņojumu par :
1.  Ikviens PVN nolūkā identificēts nodokļa maksātājs iesniedz kompetentajai nodokļu iestādei kopsavilkuma paziņojumu par:
Grozījums Nr. 45
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Direktīva 2006/112/EK
262. pants – 1.a punkts (jauns)
1.a  Informācija, kas minēta 1. punktā, ir pieejama visām iesaistītajām nodokļu iestādēm, izmantojot VIES.
Grozījums Nr. 46
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
XIV sadaļa – 2. a nodaļa (jauna)
(6a)  direktīvas XIV sadaļā iekļauj šādu nodaļu:
“2.a nodaļa
PVN strīdu izšķiršanas mehānisms
398.a pants
1.  Mehānismu izveido līdz 2020. gada 1. jūnijam, lai atrisinātu strīdus starp dalībvalstīm par pieprasītajiem vai iesniegtajiem, vai iespējami kļūdaini veiktiem pārrobežu PVN maksājumiem, un to piemēro, ja savstarpējas vienošanās procedūrā divu gadu laikā nav panākts rezultāts.
2.  Panta 1. punktā minētajā mehānismā piedalās dalībvalstu kompetentās iestādes.
3.  Mehānisms neliedz piemērot valstu tiesību aktus vai starptautisko nolīgumu noteikumus, ja tas vajadzīgs, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, krāpšanu nodokļu jomā vai ļaunprātīgu izmantošanu.
4.  Mehānisms ietver arī tiešsaistes PVN strīdu izšķiršanas platformu, kuras mērķis ir ļaut dalībvalstīm izšķirt strīdus, neizmantojot tiešu mehānismu un neiesaistot kompetentās iestādes, bet nosakot skaidras pieejas, kā novērst strīdus, kad tie rodas, un strīdu izšķiršanas procedūras.”
Grozījums Nr. 47
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
XIV sadaļa – 2. b nodaļa (jauna)
(6b)  direktīvas XIV sadaļā iekļauj šādu nodaļu:
“2.b nodaļa
Automātiskas paziņošanas mehānisms
398.b pants
Automātiskas paziņošanas mehānismu izveido līdz 2020. gada 1. jūnijam. Šis mehānisms nodrošina automātisku paziņošanu nodokļu maksātājiem par dalībvalstu veiktajām PVN likmju izmaiņām un atjauninājumiem. Šādus automātiskus paziņojumus aktivizē pirms izmaiņu stāšanās spēkā un ne vēlāk kā piecas dienas pēc lēmuma pieņemšanas.”
Grozījums Nr. 48
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts
Direktīva 2006/112/EK
403. un 404. pants
(9)  403. un 404. pantu svītro.
(9)  403. pantu svītro.
Grozījums Nr. 49
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404. pants
(9a)  direktīvas 404. pantu aizstāj ar šādu:
404. pants
“404. pants
Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, reizi četros gados no šīs direktīvas pieņemšanas dienas, iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par kopējās PVN sistēmas darbību dalībvalstīs, jo īpaši par pārejas perioda pasākumu darbību, uzliekot nodokli tirdzniecībai starp dalībvalstīm. Ja nepieciešams, ziņojumam pievieno priekšlikumus attiecībā uz galīgo režīmu.
Līdz ... [viens gads pēc Direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par atbrīvojuma shēmu importam no trešām valstīm un tās saderību ar Eiropas regulējumu un par sadarbību ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, jo īpaši attiecībā uz krāpšanas apkarošanu. Līdz ... [divi gadi pēc Direktīvas stāšanās spēkā] un pēc tam reizi trijos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par valstu praksi attiecībā uz administratīvu sodu un kriminālsodu piemērošanu juridiskām un fiziskām personām, kas ir atzītas par vainīgām saistībā ar krāpšanu PVN jomā. Komisija, sadarbojoties ar kompetentajām valsts un Eiropas iestādēm, vajadzības gadījumā šim ziņojumam pievieno ieteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt minimālu saskaņošanu.”;
Grozījums Nr. 50
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404.a pants (jauns)
(9b)   iekļauj šādu 404.a pantu:
“404.a pants
Reizi trijos gados katra dalībvalsts iesniedz Komisijai ziņojumu, kurā tā novērtē, cik efektīva ir PVN krāpšanas uzraudzības sistēma, un Komisija šo ziņojumus nosūta OLAF.”
Grozījums Nr. 51
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – 2. daļa
Tās piemēro minētos noteikumus no 2019. gada 1. janvāra.
Tās piemēro minētos noteikumus kopā ar īstenošanas aktiem un nostādnēm no 2019. gada 1. janvāra.
Grozījums Nr. 52
Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Līdz ... [šīs direktīvas pieņemšanas datums] un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā tiek īstenoti kritēriji, atbilstoši kuriem definē sertificētu nodokļa maksātāju dalībvalstīs, un jo īpaši par to, kā tas var ietekmēt cīņu pret krāpšanu PVN jomā. Vajadzības gadījumā minētajam ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums