Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2720(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0399/2018

Texte depuse :

B8-0399/2018

Dezbateri :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Voturi :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0374

Texte adoptate
PDF 118kWORD 50k
Miercuri, 3 octombrie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Agenda UE pentru zonele rurale, montane și îndepărtate
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 3 octombrie 2018 referitoare la abordarea nevoilor specifice zonelor rurale, montane și îndepărtate (2018/2720(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 mai 2016 referitoare la politica de coeziune în regiunile montane ale UE(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 iunie 2017 referitoare la elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2018 intitulată „Consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană: cel de-al șaptelea raport al Comisiei Europene”(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât zonele rurale, montane și îndepărtate constituie 80 % din teritoriul UE, în care trăiesc 57 % din populația sa și care reprezintă 46 % din valoarea adăugată brută;

B.  întrucât PIB-ul pe cap de locuitor în zonele neurbanizate este de 70 % din media UE, în timp ce locuitorii din zonele urbane beneficiază de un PIB pe cap de locuitor care se ridică la 123 % din media UE;

C.  întrucât rata șomajului în zonele neurbanizate a crescut de la 7 % la 10,4 % între 2008 și 2012;

D.  întrucât un sfert din populația din zonele rurale, montane și îndepărtate nu are acces la internet;

E.  întrucât este important ca zonele rurale, montane și îndepărtate să fie sprijinite pentru a depăși provocările cu care se confruntă; întrucât una din aceste provocări este depopularea rurală, persoanele în vârstă (peste 65 de ani) reprezentând 20 % din totalul populației din aceste zone, zone pe care tinerii continuă să le părăsească; întrucât ar trebui să se garanteze numeroșilor cetățeni care trăiesc în afara zonelor urbane aceleași oportunități de care se bucură cei care trăiesc în zone urbane;

F.  întrucât sectorul serviciilor acoperă numai 24 % din locurile de muncă din zonele neurbane;

G.  întrucât economia europeană, orașele, industria (inclusiv turismul) și cetățenii depind în mare măsură de aceste zone în ceea ce privește alimentația, utilizarea solurilor, energie, apă, aer curat și materii prime;

H.  întrucât zonele rurale, montane și îndepărtate se află adesea în zonele de frontieră ale statelor membre și în apropierea frontierelor externe ale UE și întrucât, pentru a aborda nevoile lor specifice, a promova coeziunea și încuraja relații bune de vecinătate, ar trebui exploatate pe deplin posibilitățile oferite de cooperarea transfrontalieră, strategiile macroregionale și alte instrumente, cum ar fi Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT);

I.  întrucât reprezentanți din 40 de țări europene au semnat Declarația Venhorst din 2017 a Parlamentului European Rural, care are ca obiectiv promovarea cooperării în domenii precum conectivitatea, infrastructura, serviciile, consolidarea economiilor locale și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale;

1.  subliniază importanța zonelor rurale, montane și îndepărtate pentru o dezvoltare teritorială echilibrată în Europa și nevoia de a le consolida abordând nevoile lor specifice prin intermediul politicilor UE;

2.  consideră că stimularea dezvoltării locale este esențială pentru stabilizarea și contrabalansarea tendințelor negative de pe piețele locale, dinamica demografică și resursele naturale;

3.  solicită, de asemenea, ca coordonarea politicilor UE să asigure dezvoltarea teritoriilor rurale;

4.  subliniază că investițiile direcționate spre integrarea zonelor rurale, montane și îndepărtate în toate politicile sunt necesare pentru atingerea priorităților UE, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, creștere, siguranța și securitatea alimentară, incluziunea socială, egalitatea de gen, schimbările climatice, crearea de locuri de muncă, digitalizare și o piață internă eficientă;

5.  solicită că Agenda UE privind zonele rurale, montane și îndepărtate să promoveze dezvoltarea socioeconomică, creșterea și diversificarea economiei, bunăstarea socială, protecția naturii și cooperarea și interconectarea cu zonele urbane pentru promovarea coeziunii și prevenirea riscului de fragmentare teritorială; solicită crearea unui pact pentru satele inteligente, pentru a asigura o strategie a politicilor UE cu efect asupra zonelor rurale mai efectivă, mai integrată și mai coordonată, care să implice toate nivelurile de guvernanță, în conformitate cu principiul subsidiarității și cu Agenda urbană pentru Uniunea Europeană stabilită în Pactul de la Amsterdam;

6.  solicită, de asemenea, ca Agenda UE privind zonele rurale, montane și îndepărtate să includă un cadru strategic pentru dezvoltarea acestor zone, coordonat cu strategiile pentru regiunile periferice și cele rămase în urmă, pentru atingerea obiectivelor în materie de „testare în mediu rural”, sate inteligente, acces la servicii publice, digitalizare, formare și inovare; solicită, în plus, consolidarea cooperării și parteneriatelor inteligente dintre polurilor rurale și urbane pentru reechilibrarea relației rural-urban;

7.  încurajează zonele și comunitățile rurale să dezvolte proiecte precum satele inteligente, pe baza punctelor forte și a activelor existente , precum și să dezvolte noi oportunități, cum ar fi serviciile descentralizate, soluțiile de energie și tehnologiile digitale și inovațiile;

8.  subliniază nevoia de a sprijini în continuare dezvoltarea turismului rural și a agroturismului montan, protejând specificitățile acestor zone, cum ar fi tradițiile și produsele locale tradiționale, deoarece turismul are un important impact social, economic și cultural;

9.  subliniază potențialul regiunilor vulcanice montane și al vulcanilor, în special în ceea ce privește contribuția vulcanologiei la atingerea obiectivelor legate de energia din surse regenerabile și de prevenirea și gestionarea dezastrelor naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice;

10.  solicită Comisiei să includă în viitoarele propuneri legislative dispoziții privind abordarea specificităților acestor zone și să asigure o finanțare adecvată pentru politica de coeziune post 2020, în special prin fondurile structurale și de investiții europene;

11.  subliniază faptul că Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) contribuie în mod semnificativ la coeziunea economică și socială, în special în zonele rurale, și are o importantă dimensiune teritorială; recomandă, prin urmare, ca cheltuielile în cadrul FEADR să fie în continuare legate de politica de coeziune, pentru a facilita, de asemenea, o finanțare integrată și complementară și pentru a simplifica procedurile pentru beneficiari, astfel încât regiunile să poată utiliza mai multe surse UE în vederea optimizării oportunităților de finanțare și a realizării de investiții în zonele rurale;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor și statelor membre.

(1) JO C 76, 28.2.2018, p. 11.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2017)0254.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2018)0105.

Ultima actualizare: 7 octombrie 2019Notă juridică