Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2720(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0399/2018

Predkladané texty :

B8-0399/2018

Rozpravy :

PV 01/10/2018 - 20
CRE 01/10/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 03/10/2018 - 9.9
CRE 03/10/2018 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0374

Prijaté texty
PDF 126kWORD 44k
Streda, 3. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Agenda EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny
P8_TA(2018)0374B8-0399/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 3. októbra 2018 o riešení osobitných potrieb vidieckych, horských a vzdialených regiónov (2018/2720(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2016 o politike súdržnosti v horských regiónoch EÚ(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2017 o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o posilnení hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európskej únii: 7. správa Európskej komisie(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vidiecke, horské a vzdialené regióny predstavujú 80 % územia EÚ, žije v nich 57 % jej obyvateľov a vytvárajú 46 % hrubej pridanej hodnoty;

B.  keďže HDP na obyvateľa v mimomestských oblastiach predstavuje 70 % priemeru EÚ, kým niektoré mestské oblasti majú HDP na obyvateľa na úrovni 123 % priemeru EÚ;

C.  keďže miera nezamestnanosti v mimomestských oblastiach sa medzi rokmi 2008 až 2012 zvýšila zo 7 % na 10,4 %;

D.  keďže štvrtina obyvateľov vidieckych, horských a vzdialených regiónov nemá prístup k internetu;

E.  keďže je dôležité podporovať vidiecke, horské a vzdialené regióny pri prekonávaní výziev, ktorým čelia; keďže jednou z týchto výziev je vyľudňovanie vidieka, pričom starší ľudia (nad 65 rokov) predstavujú 20 % celkového počtu obyvateľov týchto oblastí a mladí ľudia z týchto oblastí stále odchádzajú; keďže mnohí občania žijúci mimo mestských oblastí by preto mali mať istotu, že sa im budú poskytovať rovnaké príležitosti ako obyvateľom mestských oblastí;

F.  keďže v sektore služieb pracuje iba 24 % obyvateľov mimomestských oblastí;

G.  keďže európske hospodárstvo, mestá, priemysel (vrátane cestovného ruchu) a občania od týchto oblastí v značnej miere závisia, či už ide o potraviny, využitie pôdy, energiu, vodu, čistý vzduch a suroviny;

H.  keďže vidiecke, horské a vzdialené regióny sa často nachádzajú v pohraničných oblastiach členských štátov a v blízkosti vonkajších hraníc EÚ a keďže v záujme riešenia ich osobitných potrieb, podpory súdržnosti a podpory dobrých susedských vzťahov by sa mali v plnej miere využívať možnosti vyplývajúce z cezhraničnej spolupráce, makroregionálnej stratégie a ďalších nástrojov, akým je napríklad Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS);

I.  keďže zástupcovia zo 40 európskych krajín podpísali venhorstskú deklaráciu, ktorú vydal Európsky vidiecky parlament v roku 2017 a ktorej cieľom je podpora spolupráce v oblastiach, ako je pripojiteľnosť, infraštruktúra, služby, posilňovanie miestnych hospodárstiev a boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

1.  zdôrazňuje význam vidieckych, horských a vzdialených regiónov pre vyvážený územný rozvoj v Európe a potrebu ich posilnenia prostredníctvom politík EÚ zameraných na riešenie ich špecifických potrieb,

2.  domnieva sa, že podpora miestneho rozvoja je nevyhnutná z hľadiska stabilizácie a vyvažovania negatívnych trendov na miestnych trhoch, demografickej dynamiky a prírodného bohatstva;

3.  okrem toho vyzýva na koordináciu politík EÚ s cieľom zabezpečiť rozvoj vidieckych oblastí;

4.  zdôrazňuje, že investície zamerané na integráciu vidieckych, horských a vzdialených regiónov do všetkých politík sú potrebné na dosiahnutie priorít EÚ, akými sú napr. inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, bezpečnosť a ochrana potravín, sociálne začlenenie, rodová rovnosť, zmena klímy, tvorba pracovných miest, digitalizácia a efektívny vnútorný trh;

5.  požaduje, aby sa v Agende EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny podporoval sociálno-hospodársky rozvoj, hospodársky rast a diverzifikácia, sociálny blahobyt, ochrana prírody a spolupráca a prepojenie s mestskými oblasťami s cieľom podporiť súdržnosť a predísť riziku územnej rozdrobenosti; naliehavo vyzýva na zriadenie inteligentného paktu obcí s cieľom zabezpečiť účinnejší, integrovanejší a koordinovanejší prístup k politikám EÚ s dosahom na vidiecke oblasti za účasti všetkých úrovní správy, v súlade so zásadou subsidiarity a mestskou agendou pre Európu stanovenou v Amsterdamskom pakte;

6.  okrem toho žiada, aby sa v rámci Agendy EÚ pre vidiecke, horské a vzdialené regióny vypracoval strategický rámec rozvoja vidieckych, horských a odľahlých regiónov, ktorý by bol koordinovaný so stratégiami zameranými na zaostávajúce a okrajové regióny, s cieľom splniť ciele týkajúce sa ochrany vidieka, inteligentných dedín, prístupu k verejným službám, digitalizácie, odbornej prípravy a inovácií; vyzýva ďalej na posilnenie inteligentnej spolupráce a partnerstiev medzi vidieckymi a mestskými pólmi s cieľom obnoviť vyváženosť vzťahu medi vidiekom a mestami;

7.  nabáda vidiecke oblasti a komunity, aby rozvíjali projekty ako inteligentné dediny, stavali na ich silných stránkach a aktívach a rozvíjali nové príležitosti, ako sú decentralizované služby, energetické riešenia a digitálne technológie a inovácie;

8.  zdôrazňuje potrebu podporovať ďalší rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a horskej agroturistiky a zároveň zachovať špecifickosť týchto oblastí, napríklad tradície a tradičné miestne výrobky, keďže cestovný ruch má významný sociálny, hospodársky a kultúrny dosah;

9.  zdôrazňuje potenciál sopečných horských oblastí a sopiek, najmä pokiaľ ide o prínos vulkanológie k dosiahnutiu cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a k prevencii a zvládaniu prírodných katastrof, ako sú sopečné erupcie;

10.  vyzýva Komisiu, aby do budúcich legislatívnych návrhov zahrnula ustanovenia, ktoré sa týkajú špecifík týchto oblastí, a aby zabezpečila primerané financovanie politiky súdržnosti po roku 2020, najmä z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

11.  zdôrazňuje, že Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) výrazne prispieva k hospodárskej a sociálnej súdržnosti, najmä vo vidieckych oblastiach, a má dôležitý teritoriálny rozmer; odporúča preto, aby sa aj naďalej spájali výdavky z EPFRV s politikou súdržnosti, a to aj s cieľom uľahčiť integrované a doplňujúce financovanie a zjednodušiť postupy pre príjemcov, aby mohli regióny čerpať z rôznych zdrojov EÚ a optimalizovať tak možnosti financovania a investovať do vidieckych oblastí;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov a členským štátom.

(1) Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 11.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0254.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2018)0105.

Posledná úprava: 7. októbra 2019Právne oznámenie