Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2278(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0229/2018

Predkladané texty :

A8-0229/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 4
CRE 04/10/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0378

Prijaté texty
PDF 347kWORD 53k
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg Prechodná verzia
Balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania
P8_TA-PROV(2018)0378A8-0229/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2018 o balíku opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania (2017/2278(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2017 s názvom Za fungujúce a prínosné verejné obstarávanie v Európe (COM(2017)0572),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2017 s názvom Napomáhanie investovaniu prostredníctvom dobrovoľného ex ante posúdenia aspektov týkajúcich sa verejného obstarávania v súvislosti s veľkými projektmi v oblasti infraštruktúry (COM(2017)0573),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/1805 z 3. októbra 2017 o profesionalizácii verejného obstarávania – Budovanie architektúry profesionalizácie verejného obstarávania (C(2017)6654)(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií(4),

–  so zreteľom na správu Komisie zo 17. mája 2017 o preskúmaní praktického uplatňovania jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie (ďalej len „JED“) (COM(2017)0242),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní(5),

–  so zreteľom na správu Komisie z 11. októbra 2017 o posúdení európskej normy pre elektronickú fakturáciu podľa smernice 2014/55/EÚ (COM(2017)0590),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. februára 2018,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod a pozíciu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vo forme pozmeňujúcich návrhov (A8-0229/2018),

A.  keďže úplný potenciál verejného obstarávania, aby prispel k budovaniu konkurenčného sociálne trhového hospodárstva, sa musí ešte rozvinúť, a keďže viac ako 250 000 verejných orgánov v Únii vynakladá každoročne približne 14 % HDP, alebo takmer 2 000 miliárd EUR, na nákup služieb, prác a dodávok;

B.  keďže na verejné obstarávanie sa vynakladá značný objem peňazí daňovníkov, čo znamená, že by sa malo vykonávať eticky, transparentne a celistvo a čo najefektívnejšie z hľadiska nákladov, ako aj dodanej kvality, aby sa občanom poskytovali kvalitné tovary a služby;

C.  keďže správne vykonané pravidlá verejného obstarávania sú užitočným nástrojom v službách silnejšieho jednotného trhu a na podporu rastu spoločností z EÚ a vytvárania pracovných miest v Únii a keďže inteligentné využívanie verejného obstarávania môže byť strategickým nástrojom na dosiahnutie cieľov EÚ v podobe inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, čím sa urýchli prechod na udržateľnejšie dodávateľské reťazce a obchodné modely;

D.  keďže v kontexte transpozície pravidiel EÚ o verejnom obstarávaní a koncesiách je nevyhnutná úplná transpozícia a vykonávanie práva Únie, aby sa malým a stredným podnikom umožnilo uchádzať sa o verejné zákazky jednoduchšie a hospodárnejšie pri plnom dodržiavaní zásad EÚ v oblasti transparentnosti a hospodárskej súťaže;

E.  keďže Komisia začala 3. októbra 2017 cielené konzultácie o návrhu usmernení k verejnému obstarávaniu inovácií a 7. decembra 2017 cielené konzultácie o rozsahu a štruktúre príručky Komisie o sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní;

F.  keďže podľa prieskumu z roku 2016, ako sa uvádza v oznámení Komisie (COM(2017)0572), len štyri členské štáty využívali pri všetkých hlavných krokoch pri verejnom obstarávaní digitálne technológie, ako sú elektronické oznámenia, elektronický prístup k súťažným podkladom, elektronické predkladanie ponúk, elektronické hodnotenie, elektronické zadávanie zákaziek, elektronické objednávanie, elektronická fakturácia a elektronická platba;

G.  keďže podľa informatívneho prehľadu európskeho semestra z novembra 2017, ktorý sa týka verejného obstarávania, stúpol počet verejných obstarávaní len s jednou ponukou v období 2006 – 2016 zo 14 % na 29 % a keďže podľa oznámenia Komisie (COM(2017)0572) „malé a stredné podniky získavajú len 45 % z hodnoty verejných zákaziek, ktoré presahujú prahové hodnoty EÚ, čo zďaleka nezodpovedá ich hodnote v rámci hospodárstva“;

H.  keďže nové pravidlá zavedené smernicami z roku 2014 by mali uľahčením verejného obstarávania a uložením ďalších kontrol prispievať k vykonávaniu stratégie Európa 2020 pre udržateľné, sociálnejšie, inovatívnejšie a inkluzívnejšie hospodárstvo;

I.  keďže podľa oznámenia Komisie (COM(2017)0572) sa pri 55 % postupov verejného obstarávania ako jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk stále používa najnižšia cena namiesto toho, aby sa používali napríklad strategické sociálne a environmentálne kritériá;

J.  keďže Európska únia sa zaviazala plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

K.  keďže je mimoriadne dôležité, aby dodávatelia dôverovali tomu, že systémy Únie pre verejné obstarávanie ponúkajú jednoduché a dostupné digitálne postupy, úplnú transparentnosť, integritu a bezpečnosť údajov;

Legislatívny rámec a vykonávanie

1.  takmer štyri roky po ukončení rozsiahlej revízie legislatívneho rámca Únie v oblasti verejného obstarávania víta súbor nelegislatívnych opatrení, ktoré navrhla Komisia, a očakáva, že sa tým vytvoria impulzy pre lepšie vykonávanie;

2.  je hlboko sklamaný tempom, akým mnohé členské štáty transponovali smernice z roku 2014 v oblasti verejného obstarávania, ako aj mnohými oneskoreniami, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia musela v prípade niekoľkých členských štátov začať postup v prípade nesplnenia povinnosti; naliehavo vyzýva na rýchle dokončenie transpozície vo všetkých členských štátoch a bez ďalšieho odkladu;

3.  je znepokojený ďalším kolom termínov stanovených smernicami, pokiaľ ide o elektronické obstarávanie a prechod členských štátov na plne elektronické obstarávanie vrátane elektronickej fakturácie; zdôrazňuje, že je potrebné, aby digitálne agendy členských štátov zahŕňali podporu plne elektronického obstarávania;

4.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene dokončila usmernenia k verejnému obstarávaniu inovácií a príručku o sociálne zodpovednom verejnom obstarávaní s cieľom uľahčiť vykonávanie príslušných právnych ustanovení v členských štátoch;

5.  žiada Komisiu, aby príručky a ďalšie nástroje vyvinuté s cieľom pomôcť členským štátom s vykonávaním rámca pre verejné obstarávanie lepšie a jasnejšie usporiadala, a to dostupnejšou a používateľsky ústretovejšou formou, ktorá ponúkne dobrý prehľad pre všetkých odborníkov a zároveň sa bude rovnako venovať pozornosť dostupným jazykom;

6.  víta nové usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z februára 2018, ktorého účelom je pomôcť verejným činiteľom na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni zabezpečiť v prípade projektov financovaných EÚ efektívne a transparentné postupy verejného obstarávania;

Strategické a koordinované obstarávanie

7.  poukazuje na to, že súčasné právne predpisy Únie umožňujú viac ako kedykoľvek predtým využívať verejné obstarávanie ako strategický nástroj na podporu politických cieľov EÚ, a nabáda členské štáty, aby túto možnosť využívali v maximálnej možnej miere; pripomína, že na regionálnej a miestnej úrovni je verejné obstarávanie rovnako dôležitým nástrojom na doplnenie miestnych a regionálnych stratégií a nabáda na vykonávanie verejných vypočutí a konzultácií s koncovými používateľmi výrobkov a služieb;

8.   žiada rozsiahle využívanie inovatívneho obstarávania na dosiahnutie inteligentného, ekologického a inkluzívneho rastu a na posilnenie obehového hospodárstva; zdôrazňuje význam obehového hospodárstva a v tejto súvislosti nové možnosti, ktoré ponúkajú nové smernice o verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o tovary a služby opätovne použité, opravené, opätovne spracované, modernizované a iné trvalo udržateľné výrobky a riešenia efektívne využívajúce zdroje;

9.  vyzýva členské štáty, aby verejné obstarávanie využívali strategicky na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a to aj v prípade MSP a sociálnych podnikov; zdôrazňuje, že si to od členských štátov vyžaduje, aby na takéto politiky systematicky upozorňovali na najvyššej úrovni a na tento účel podporovali obstarávateľov a odborníkov z verejnej správy;

10.  poukazuje na význam podmienok ponúk, ktoré nie sú príliš zaťažujúce, aby sa naďalej umožňoval prístup k verejným zákazkám pre všetky spoločnosti vrátane MSP;

11.  víta príklad, ktorým je prijatie vnútroštátnych stratégií pre verejné obstarávanie, a nabáda, aby tento príklad nasledovalo viac členských štátov s cieľom modernizovať a zjednodušovať svoje systémy verejného obstarávania, a teda zvýšiť ich efektívnosť; zdôrazňuje, že verejné obstarávanie je prierezovou oblasťou pre rôzne odvetvia verejnej správy, a že je preto nevyhnutné, aby okrem koordinácie malo aj riadiacu štruktúru, ktorá by zahŕňala hlavné zainteresované strany, aby sa základné rozhodnutia mohli prijímať v rámci širšej spolupráce a aby boli prijateľné pre všetky zapojené strany;

12.  víta skutočnosť, že mnohé členské štáty zaviedli ustanovenia pre využívanie kritérií kvality (vrátane najlepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou) a nabáda na ich systematické používanie; nabáda verejných obstarávateľov k tomu, aby uplatňovali iné kritériá, ako je len najnižšia cena alebo nákladová účinnosť, a to s prihliadnutím na kvalitatívne, environmentálne a/alebo sociálne aspekty;

13.  hoci uznáva, že v niektorých prípadoch nízka cena môže odrážať inovatívne riešenia a efektívne riadenie, je znepokojený nadmerným používaním najnižšej ceny ako hlavného kritéria na vyhodnotenie ponúk v rade členských štátov bez ohľadu na kvalitu, udržateľnosť a sociálne začlenenie, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby analyzovali dôvody tejto situácie a podali o nich správu a v prípade potreby navrhli vhodné riešenia;

14.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že prax verejného obstarávania bude v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím; vyzýva členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali konzultácie s osobami so zdravotným postihnutím a s ich zastupujúcimi organizáciami;

15.  žiada prijatie európskeho etického kódexu pre verejné obstarávanie pre rôznych účastníkov procesu obstarávania;

16.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby verejní obstarávatelia pri rozhodovaní o nákupoch zvážili celý životný cyklus výrobkov vrátane ich vplyvu na životné prostredie, keď to bude vhodné, a vyzýva Komisiu, aby poskytla pomoc pri vypracovaní metodík na uplatňovanie koncepcie „nákladov na životný cyklus“;

17.  konštatuje, že inovatívne, sociálne a environmentálne aspekty sú legitímnymi a dôležitými kritériami na vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní, a že verejní obstarávatelia môžu prostredníctvom dobre premyslených špecifikácií a umožnením variantných ponúk nediskriminačným spôsobom sledovať rovnako ekologické, inovatívne či sociálne ciele, za predpokladu, že tieto charakteristiky sú naviazané na predmet zákazky a sú primerané jej hodnote a cieľom;

18.  pripomína, že právny rámec Únie v oblasti verejného obstarávania ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby dodávatelia a subdodávatelia plne dodržiavali ustanovenia týkajúce sa environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré sa uplatňujú v mieste, kde sa vykonávajú práce, poskytujú služby alebo vyrába či dodáva tovar, ako sa stanovuje v platných medzinárodných dohovoroch, v práve Únie a vo vnútroštátnom práve, ako aj v kolektívnych zmluvách uzatvorených v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi; vyzýva Komisiu, aby zaručila, že členské štáty plnia túto povinnosť pri transpozícii a uplatňovaní smerníc z roku 2014, a aby uľahčila výmenu najlepších postupov v tejto oblasti;

19.  uznáva, že kvalitatívne posúdenie ponúk si vyžaduje kvalifikovaných obstarávateľov, a vyzýva Komisiu, aby členským štátom pomáhala so šírením metodík a postupov hodnotenia, najmä prostredníctvom organizovania seminárov a odbornej prípravy; zdôrazňuje, že takáto pomoc by mala byť dostupná na všetkých administratívnych úrovniach, v ktorých sa uskutočňuje obstarávanie;

20.  poukazuje na to, že sociálne zodpovedné verejné obstarávanie musí zohľadňovať dodávateľské reťazce a riziká spojené s moderným otroctvom, sociálnym dampingom a porušovaním ľudských práv; konštatuje, že je potrebné vynaložiť úsilie, aby sa zabezpečilo, že sa tovary a služby získané prostredníctvom verejného obstarávania nebudú vyrábať takým spôsobom, ktorým by sa porušovali ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby do svojej novej príručky o sociálnych aspektoch verejného obstarávania zahrnula podstatné ustanovenia o etike v dodávateľských reťazcoch;

21.  víta úsilie niekoľkých členských štátov zriadiť orgány, ktoré by zodpovedali za koordináciu obstarávania, a uznáva, že to prispieva k vykonávaniu strategického a efektívneho obstarávania;

22.  žiada, aby viac členských štátov využívalo výhody centrálneho obstarávania a zlučovania verejných nákupov, a konštatuje, že centrálne obstarávacie organizácie by mohli a mali urýchliť šírenie odborných poznatkov, najlepších postupov a inovácií;

23.  zdôrazňuje, že najmä s cieľom podporiť inovácie je dôležité, aby sa verejní obstarávatelia zaoberali trhom a dostatočne využívali fázu predchádzajúcu obstarávaniu ako prípravu na ďalšie kroky; domnieva sa, že fáza predchádzajúca obstarávaniu je rovnako nevyhnutnou fázou podpory zapojenia MSP;

24.  domnieva sa, že nový postup týkajúci sa partnerstva prispeje k podpore inovácií, a nabáda verejných obstarávateľov, aby spolupracovali s trhom na účely vývoja inovatívnych metodík, výrobkov, prác alebo služieb, ktoré ešte neexistujú; v tejto súvislosti víta, že sa doteraz iniciovalo 17 postupov inovatívneho partnerstva;

25.  víta dobrovoľné ex ante posúdenie aspektov obstarávania v prípade veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ako navrhuje Komisia, a vyzýva Komisiu, aby pružne zaviedla asistenčnú službu, mechanizmus oznamovania a mechanizmus výmeny informácií pri plnom dodržiavaní dôvernosti;

Digitalizácia a riadne riadenie postupov obstarávania

26.  vyjadruje poľutovanie nad pomalým zavádzaním digitálnych technológií do verejného obstarávania v Únii a vyzýva členské štáty, aby sa usilovali o rýchlu digitálnu transformáciu postupov a o zavedenie elektronických postupov do všetkých hlavných fáz, konkrétne od oznámenia, prístupu k verejným súťažiam a predloženia ponuky až po hodnotenie, zadávanie zákaziek, objednávanie, fakturáciu a platbu;

27.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaviedli elektronické formuláre (eForms) najneskôr do konca roka 2018;

28.  pripomína, že elektronické obstarávanie ponúka celý rad dôležitých prínosov, ako sú výrazné úspory pre všetky strany, zjednodušené a skrátené postupy, nižšia byrokracia a administratívne zaťaženie, vyššia transparentnosť, väčšia inovácia, ako aj lepší prístup MSP na trhy verejného obstarávania;

29.  súhlasí s Komisiou, že registre zákaziek môžu predstavovať nákladovo efektívny nástroj pre správu zákaziek, zlepšovanie transparentnosti, integrity a údajov, ako aj pre lepšie riadenie verejného obstarávania;

30.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť prepojenia vnútroštátnych registrov zákaziek s databázou Tenders Electronic Daily (TED) s cieľom odstrániť povinnosť verejných obstarávateľov uverejňovať tie isté informácie v dvoch systémoch;

31.  upozorňuje na ťažkosti, ktoré môžu uchádzačom, a najmä MSP vzniknúť, pokiaľ ide o požiadavky na osvedčenia a podpisy, a v tejto súvislosti podporuje systém miernych požiadaviek spolu s úplným uplatňovaním zásady „jedenkrát a dosť“ s cieľom minimalizovať záťaž pre uchádzačov;

32.  zdôrazňuje, že všetky členské štáty by mali byť schopné poskytnúť všetky potrebné údaje o vykonávaní verejného obstarávania vrátane údajov o ponukách, postupoch a zákazkách a štatistických informácií, a to aj s cieľom umožniť Komisii posúdiť jednotný trh v oblasti obstarávania;

33.  vyzýva členské štáty, aby podporovali inovatívne využívanie údajov v otvorenom formáte, keďže takéto údaje sú pre každú vládu nevyhnutné na riadenie verejnej správy, a zároveň umožnili, aby hospodársky potenciál takýchto údajov využívali spoločnosti, pričom zároveň podporujú transparentnosť a zodpovednosť v rámci inštitúcií a orgánov, ktoré sa zaoberajú verejným obstarávaním; poukazuje na to, že takéto údaje sa musia vždy uverejňovať s náležitým ohľadom na zásadu proporcionality a v súlade s acquis EÚ o ochrane údajov a obchodnom tajomstve;

Jednotný trh a lepší prístup k obstarávaniu

34.  zdôrazňuje, že súťažné predkladanie ponúk je pre verejné obstarávanie nevyhnutné a s poľutovaním konštatuje, že v Únii v posledných rokoch došlo k zníženiu intenzity hospodárskej súťaže v oblasti verejného obstarávania; naliehavo vyzýva členské štáty s vysokým percentom oznámení len s jedným uchádzačom, aby tento problém riešili;

35.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili spoločné postupy obstarávania, a to aj na cezhraničnej úrovni, ktoré sa uľahčili revidovanými pravidlami EÚ, a vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti poskytla rozsiahlu podporu; domnieva sa, že takéto postupy by ale nemali mať za následok zákazky takej veľkosti, že MSP budú prakticky vylúčené z možnosti sa zúčastniť v čo najskoršej fáze procesu;

36.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že MSP a podniky sociálneho hospodárstva stále čelia ťažkostiam pri prístupe k verejnému obstarávaniu, a vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť opatrení stanovených smernicami z roku 2014 a aby v prípade potreby predložila nové riešenia;

37.  žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu podala správu o praktickom vykonávaní zásady „uplatni alebo vysvetli“ uvedenej v článku 46 smernice 2014/24/EÚ, podľa ktorej sa od verejných obstarávateľov vyžaduje, aby uviedli hlavné dôvody svojho rozhodnutia nerozdeliť zákazku na časti, čo musí byť systematicky vysvetlené v súťažných podkladoch alebo v individuálnej správe;

38.  vyzýva členské štáty, aby podporovali účasť MSP v ponukových konaniach, napríklad povinným rozdelením na časti, ak je to možné, alebo stanovením limitu na obrat, ktorý je potrebný na účasť na postupe obstarávania; zdôrazňuje, že rozdelenie verejných zákaziek na časti podporuje hospodársku súťaž na trhu, ako aj zamedzuje riziku závislosti od jedného dodávateľa; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozvíjali poradenské služby a odbornú prípravu pre MSP s cieľom zlepšiť ich účasť na postupoch obstarávania;

39.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala najmä prekážky cezhraničného verejného obstarávania v dôsledku jazykových, administratívnych, právnych alebo akýchkoľvek iných bariér a aby navrhla riešenia alebo zasiahla s cieľom zaručiť funkčné cezhraničné obstarávanie;

40.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť interoperabilitu zakúpeného tovaru a služieb a zamedziť odkázanosti na určitého predajcu, a vyzýva Komisiu, aby v tejto oblasti navrhla opatrenia;

41.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatočne jasnými a konsolidovanými údajmi o verejnom obstarávaní v EÚ a konštatuje, že spoľahlivé údaje o prístupe k verejnému obstarávaniu sú nevyhnutné na overenie zodpovednosti verejných orgánov a sú prostriedkom v boji proti podvodom a korupcii;

42.  akceptuje výsledok hodnotenia smernice o opravných prostriedkoch a rozhodnutie Komisie nenavrhnúť legislatívnu revíziu, ale vyzýva na pokračovanie spolupráce vnútroštátnych orgánov zodpovedných za preskúmanie a na väčšiu mieru usmernenia k smerniciam zo strany Komisie;

43.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že smernica o obstarávaní v oblasti obrany ešte nepriniesla želané výsledky, najmä pokiaľ ide o nadnárodné projekty v oblasti infraštruktúry, a naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie o lepšie vykonávanie v súčasnosti platných pravidiel;

44.  zdôrazňuje význam transparentnosti a nediskriminačnej povahy postupov verejného obstarávania; pripomína, že je dôležité, aby sa zaviedli riadne odvolacie konania, a že je dôležitý prístup k usmerneniam o tom, ako také odvolanie podať;

Medzinárodné verejné obstarávanie

45.  vyzýva na opatrenie Únie na zlepšenie prístupu dodávateľov z EÚ na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, keďže trh verejného obstarávania v Únii je jedným z najotvorenejších na svete;

46.   vyjadruje znepokojenie nad nekalou súťažou v rámci postupov verejného obstarávania v dôsledku zasahovania štátu voči konkurentom z tretích krajín, najmä, ale nie výlučne, na trhu s elektrickými vozidlami a batériami; domnieva sa, že existuje potreba prepojiť nástroje na ochranu obchodu a postupy verejného obstarávania;

47.  zdôrazňuje, že trhy verejného obstarávania majú veľký hospodársky význam vzhľadom na to, že podľa odhadov výdavky na obstarávanie predstavujú 20 % svetového HDP, a zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, ako aj rovnaké podmienky pre európske podniky preto môžu byť hlavnou hnacou silou rastu obchodu s tovarom a službami a zároveň viesť k širšej ponuke a lepšej hodnote pre peniaze daňovníkov v EÚ aj tretích krajinách;

48.  poukazuje na to, že trhy verejného obstarávania v tretích krajinách sú pre uchádzačov z EÚ často de iure a/alebo de facto uzavreté; vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala a poskytovala lepšie údaje o medzinárodných postupoch verejného obstarávania; pripomína, že podľa odhadov Komisie je viac ako polovica svetového trhu obstarávania v súčasnosti uzavretá pre voľnú medzinárodnú hospodársku súťaž v dôsledku protekcionistických opatrení, ktoré sú celosvetovo na vzostupe, zatiaľ čo verejné obstarávanie EÚ v hodnote približne 352 miliárd EUR je otvorené uchádzačom z členských krajín Dohody Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní; zdôrazňuje, že EÚ musí túto nerovnováhu riešiť bez toho, aby sa uchýlila k protekcionistickým opatreniam; žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby európske spoločnosti dostali podobný prístup na trh, aký využívajú naši zahraniční konkurenti na trhu EÚ, a poznamenáva, že navrhovaný takzvaný nástroj medzinárodného obstarávania by za určitých podmienok mohol byť prostriedkom na zabezpečenie lepšieho prístupu na trh;

49.  víta to, že jednou zo šiestich prioritných oblastí pre činnosť Komisie v oblasti verejného obstarávania je zlepšenie prístupu na tieto trhy; zdôrazňuje, že zlepšenie prístupu na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách, a to aj na nižšej než vnútroštátnej úrovni, je pre EÚ v obchodných rokovaniach silným ofenzívnym záujmom vzhľadom na to, že mnoho spoločnosti z EÚ má v rôznych odvetviach vysokú konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že vládne obstarávanie by malo byť zahrnuté do všetkých budúcich obchodných dohôd s cieľom maximalizovať účasť európskych spoločností na zahraničnom obstarávaní; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie a správne vykonávanie ustanovení týkajúcich sa trhov verejného obstarávania obsiahnutých v dohodách EÚ o voľnom obchode; pripomína, že obchodné dohody by sa mali využívať na zlepšenie prístupu k trhom verejného obstarávania v tretích krajinách a že lepší prístup na trhy obstarávania v tretích krajinách a posilnené pravidlá pre moderné, efektívne a transparentné postupy obstarávania, ktoré majú zásadný význam pre dosiahnutie lepšej hodnoty za verejné peniaze, by mali byť zásadným prvkom každej obchodnej dohody, ktoré má EÚ uzatvoriť, pričom sa v plnej miere musia rešpektovať legitímne ciele verejnej politiky zakotvené v smerniciach Únie o verejnom obstarávaní; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty tretích krajín musia spĺňať európske sociálne a environmentálne kritériá na splnenie podmienok pre udelenie verejnej zákazky, ako sa stanovuje v smerniciach 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ a 2014/25/EÚ, a v súlade s tým nabáda na používanie kritérií ekonomicky najvýhodnejších ponúk pri zadávaní zákaziek; konštatuje, že dvojstranné a subregionálne dohody o voľnom obchode nie vždy garantujú plný prístup k trhom obstarávania; žiada Komisiu, aby rokovala o čo najširšom možnom prístupe na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách;

50.  zdôrazňuje, že akákoľvek stratégia zameraná na prístup na trhy verejného obstarávania v tretích krajinách musí riešiť konkrétne prekážky a špecifické potreby MSP s cieľom uľahčiť ich prístup na trhy, keďže sú osobitne znevýhodnené, pokiaľ ide o prístup na trhy verejného obstarávania tretích krajín, a zároveň sa musí rovnako venovať náležitá pozornosť účinkom vystavenia MSP novým konkurentom z tretích krajín; vyzýva Komisiu, aby podporovala začlenenie postupov obstarávania priaznivých pre MSP (vrátane cezhraničných iniciatív a rozdelenia zákaziek na viacero častí) do obchodných dohôd; zdôrazňuje prínosy, ktoré majú získať najmä MSP z digitalizácie a využívania elektronického obstarávania vo všetkých postupoch verejného obstarávania s tretími krajinami;

51.  poukazuje na to, že hlavné rozvíjajúce sa ekonomiky, ako je Brazília, Čína, India a Rusko, zatiaľ nie sú súčasťou GPA, pričom Čína a Rusko sú oficiálne v procese pristúpenia, a žiada Komisiu, aby nabádala tretie krajiny k úsiliu o pripojenie sa k GPA a podporovala ich k tomu, keďže mnohostranné a viacstranné dohody sú z dlhodobého hľadiska najlepším nástrojom na vytvorenie rovnakých podmienok; zdôrazňuje, že dvojstranné obchodné dohody s ambicióznymi ustanoveniami o obstarávaní, ktoré rešpektujú základné zásady GPA, môžu byť odrazovým mostíkom pre posilnenú mnohostrannú spoluprácu;

52.  zdôrazňuje význam GPA nielen pre to, že poskytuje de iure prístup k trhom obstarávania v tretích krajinách, ale aj pre to, že zvyšuje transparentnosť a predvídateľnosť postupov obstarávania; nabáda Komisiu, aby podporovala rozvoj celosvetových a konvergentných noriem pre transparentné obstarávanie, ktoré by predstavovali významný nástroj v boji proti korupcii; konkrétnejšie žiada Komisiu, aby sa usilovala o začlenenie ustanovení o spoločných pravidlách verejného obstarávania do obchodných dohôd, ktoré umožnia nahlasovanie korupcie, zjednodušenie postupov a posilnenie integrity a transparentnosti pre uchádzačov;

Profesionalizácia

53.  víta odporúčania Komisie týkajúce sa profesionalizácie a vyzýva členské štáty, aby prednostne vypracovali vnútroštátne plány; navrhuje, aby každý plán rozlišoval medzi druhmi obstarávania, najmä keďže prístup MSP k obstarávaniu služieb a digitálnej infraštruktúry môže byť uľahčený iným spôsobom ako prístup k obstarávaniu v prípade veľkých infraštruktúrnych zákaziek;

54.  vyzýva Komisiu, aby navrhla spôsob, ako poskytnúť finančnú podporu z finančných prostriedkov Únie na príslušné opatrenia týkajúce sa profesionalizácie v členských štátoch;

55.  vyjadruje poľutovanie nad nízkou úrovňou profesionalizácie medzi tými, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie a vyzýva členské štáty, aby zlepšili zručnosti všetkých, ktorí sú zapojení do všetkých fáz procesu verejného obstarávania;

56.  zdôrazňuje, že obstarávatelia aj dodávatelia musia byť primerane vyškolení, aby pracovali efektívne vo všetkých fázach obstarávania, a že pokiaľ ide o profesionalizáciu, pozornosť sa musí venovať všetkým úrovniam verejnej správy a kritériám kvality vrátane sociálnych a environmentálnych kritérií; domnieva sa, že lepšie výsledky možno dosiahnuť zlepšením toho, ako verejné orgány zvažujú, čo budú obstarávať, ako aj to, ako to obstarajú; bez toho, aby bolo dotknuté rokovacie konanie, vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie môže byť často ovládnuté skúsenejšími podnikmi, ktoré pomáhajú vo fáze návrhu verejnej zákazky, a v dôsledku toho sú v lepšej pozícii takúto zákazku získať;

57.  žiada členské štáty, aby nabádali univerzity k vytvoreniu ďalších univerzitných kurzov v oblasti európskeho práva týkajúceho sa verejného obstarávania a aby zlepšili odbornú prípravu a riadenie kariérneho rozvoja odborníkov, ktorí sa zaoberajú obstarávaním, vrátane tých, ktorí pracujú v MSP, a to aj pokiaľ ide o rozvoj a využívanie dostupných nástrojov IT; podporuje vytvorenie spoločného európskeho rámca príslušných technických a počítačových zručností;

o
o   o

58.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 259, 7.10.2017, s. 28.
(2) Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.
(3) Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.
(4) Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 1.

Posledná úprava: 5. októbra 2018Právne oznámenie