Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0412(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0001/2018

Внесени текстове :

A8-0001/2018

Разисквания :

PV 03/10/2018 - 16
CRE 03/10/2018 - 16

Гласувания :

PV 04/10/2018 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0380

Приети текстове
PDF 123kWORD 60k
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I
P8_TA(2018)0380A8-0001/2018
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация (COM(2016)0819 – C8-0002/2017 – 2016/0412(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0819),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 1, алинея втора, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0002/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Чешката република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 юни 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по икономически и парични въпроси и комисията по правни въпроси (A8-0001/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени с друг текст, внесе съществени промени или възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 октомври 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация
P8_TC1-COD(2016)0412

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2018/1805.)

Последно осъвременяване: 7 октомври 2019 г.Правна информация