Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0444/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

Teksty przyjęte
PDF 146kWORD 58k
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Sytuacja w Jemenie
P8_TA(2018)0383RC-B8-0444/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie (2018/2853(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 25 lutego 2016 r.(1) i z dnia 15 czerwca 2017 r.(2) w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie oraz z dnia 9 lipca 2015 r.(3) i z dnia 30 listopada 2017 r.(4) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając sprawozdanie działającej przy Radzie Praw Człowieka ONZ grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ds. Jemenu, opublikowane w dniu 28 sierpnia 2018 r. i poświęcone sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, w tym przypadkom łamania i naruszania tych praw od września 2014 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa z 13 czerwca 2018 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w okolicach Al-Hudajdy w Jemenie oraz z 4 sierpnia 2018 r. w sprawie nalotów w tym mieście,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 25 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 marca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 6 września 2018 r., wydane przez specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje nr 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konflikt w Jemenie toczy się od czterech lat i doprowadził do sytuacji, w której ponad 22 mln osób wymaga pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że ponad 17 mln osób zmaga się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a ponad 8 milionów z nich odczuwa dotkliwe skutki braku takiego bezpieczeństwa i jest zagrożonych śmiercią głodową; mając na uwadze, że obecne rozdrobnienie konfliktu wyraźnie świadczy o zaniku jedności państwa; mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie może też poważnie zagrozić stabilności regionu;

B.  mając na uwadze, że konflikt rozpoczął się w 2015 r., kiedy popierani przez Iran rebelianci Huti usunęli uznawanego przez społeczność międzynarodową prezydenta kraju, który następnie zwrócił się o pomoc do międzynarodowej koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, aby walczyć z rebeliantami i ze sprzymierzonymi z nimi wojskami;

C.  mając na uwadze, że od listopada 2017 r. koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej wprowadziła blokadę ogółu przywozów na tereny kontrolowane przez rebeliantów Huti, z wyjątkiem materiałów służących do pilnej pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że według Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej od czasu wprowadzenia blokady Jemen zaspokoił zaledwie 21% swojego zapotrzebowania na paliwo oraz 68% zapotrzebowania na przywożoną żywność; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach rebelianci Huti zablokowali dostawy podstawowych środków medycznych, żywności i pomocy humanitarnej do miast kontrolowanych przez rząd;

D.  mając na uwadze, że w czerwcu 2018 r. koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczęła ofensywę w celu przejęcia miasta Al-Hudajda; mając na uwadze, że Międzynarodowe Przymierze Save the Children poinformowało o setkach ofiar cywilnych podczas tej operacji; mając na uwadze, że Al-Hudajda jest najważniejszym portem w Jemenie i stanowi punkt tranzytowy dla przepływu aż 70% żywności i pomocy humanitarnej o podstawowym znaczeniu dla tego kraju; mając na uwadze, że według ONZ od początku czerwca 2018 r. prawie 470 000 osób uciekło z prowincji Al-Hudajda; mając na uwadze, że dalsze ataki na Al-Hudajdę miałyby tragiczne skutki dla cywilów; mając na uwadze, że strony konfliktu mają obowiązek umożliwić i ułatwić szybki i niezakłócony przepływ pomocy humanitarnej, w tym leków, żywności i innych produktów niezbędnych do przeżycia;

E.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie zawieszenia broni, którymi kierował specjalny wysłannik ONZ do Jemenu Martin Griffiths, poskutkowały tymczasowym wstrzymaniem ofensywy; mając na uwadze, że niepowodzenie ostatniej próby przeprowadzenia rozmów pokojowych w Genewie doprowadziło do wznowienia działań wojennych 7 września 2018 r.; mając na uwadze, że od początku ofensywy liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów wzrosła o 164%; mając na uwadze, że pomimo międzynarodowych nacisków na rzecz osiągnięcia trwałego i uwzględniającego wszystkie podmioty politycznego rozwiązania kryzysu stronom konfliktu oraz ich regionalnym i międzynarodowym stronnikom, w tym Arabii Saudyjskiej i Iranowi, nie udało się doprowadzić do zawieszenia broni ani jakiegokolwiek innego rodzaju ugody; mając również na uwadze, że nie ustają walki ani masowe bombardowania;

F.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. w ataku przeprowadzonym przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską trafiono w autobus szkolny na rynku w północnej prowincji Sada, w wyniku czego zginęło wiele osób, w tym co najmniej 40 dzieci, głównie w wieku poniżej 10 lat; mając na uwadze, że dwa tygodnie później, w dniu 24 sierpnia 2018 r., doszło do kolejnego ataku koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, w którym zginęło 27 cywilów, w większości dzieci, uciekających przed przemocą w obleganym mieście Al-Hudajda na południu kraju;

G.  mając na uwadze, że kampania prowadzona przez Arabię Saudyjską i intensywne naloty bombowe, w tym masowe ataki na gęsto zaludnione obszary, potęgują wpływ wojny na sytuację humanitarną; mając na uwadze, że prawo konfliktów zbrojnych zabrania umyślnych i masowych ataków na ludność cywilną i cele cywilne, takie jak szkoły i szpitale; mając na uwadze, że w świetle ustaleń grupy niezależnych wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych takie ataki można uznać za zbrodnie wojenne, a osoby dopuszczające się ich mogą być ścigane za takie zbrodnie; mając na uwadze, że dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w Jemenie, prowadzone przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską, nie były wiarygodne i nie doprowadziły do zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom cywilnym;

H.  mając na uwadze, że od marca 2015 r. zginęło ponad 2500 dzieci, ponad 3500 dzieci zostało okaleczonych lub rannych, a siły zbrojne w terenie rekrutują do swych szeregów coraz większą ich liczbę; mając na uwadze, że w wyniku toczących się działań wojennych cierpią w szczególności kobiety i dzieci; mając na uwadze, że według UNICEF-u niemal dwa miliony dzieci nie uczęszczają do szkoły, co zagraża przyszłości całego pokolenia dzieci w Jemenie w wyniku ograniczonego dostępu do edukacji lub jego braku, przez co będą one podatne na werbowanie do wojska oraz na przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć;

I.  mając na uwadze, że w sierpniu 2018 r. w sprawozdaniu sporządzonym przez wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka stwierdzono, iż „są uzasadnione powody ku temu, aby sądzić”, że wszystkie strony konfliktu w Jemenie mogły dopuścić się zbrodni wojennych; mając na uwadze, że siły obu stron konfliktu oskarżono o ostrzeliwanie z broni ciężkiej obszarów zabudowanych i gęsto zaludnionych, w tym o ataki na szpitale i inne obiekty niewojskowe;

J.  mając na uwadze, że wojna doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i załamania się jemeńskiej gospodarki, spowodowała dramatyczne braki w dostawach podstawowych towarów i świadczeniu usług komunalnych oraz pogorszyła warunki sanitarne i utrudniła dostęp do czystej wody pitnej; mając na uwadze, że 1,4 mln jemeńskich cywilnych pracowników sektora publicznego praktycznie przestało otrzymywać regularne wypłaty pensji pod koniec 2016 r.;

K.  mając na uwadze, że zakaz korzystania przez międzynarodowe media i organizacje broniące praw człowieka z lotów ONZ utrudnia sporządzanie niezależnych relacji z Jemenu, a także przyczynia się do lekceważenia konfliktu przez resztę świata;

L.  mając na uwadze, że od wybuchu konfliktu przemoc seksualna warunkowana płcią lawinowo wzrosła; mając na uwadze, że już i tak ograniczona możliwość radzenia sobie z przemocą seksualną i uwarunkowaną płcią przez system sądownictwa karnego zupełnie zanikła, tak że w ogóle nie prowadzi się dochodzeń w kwestii praktyk takich jak porwania i gwałty kobiet lub grożenie im gwałtem w celu wyłudzenia pieniędzy od ich krewnych i społeczności;

M.  mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka są ofiarami nieustannych szykan, gróźb i kampanii oszczerstw, których dopuszczają się wszystkie strony konfliktu; mając na uwadze, że obrończynie praw człowieka, dziennikarki i aktywistki doświadczają szczególnych represji ze względu na swoją płeć;

N.  mając na uwadze, że samozwańcze władze Huti prowadzą regularną kampanię nękania obrońców praw człowieka, dziennikarzy i mniejszości religijnych, dokonują arbitralnych i bezprawnych zatrzymań, doprowadzają do wymuszonych zaginięć i stosują tortury wobec tych grup; mając na uwadze, że 24 Jemeńczykom pochodzącym z mniejszości bahaickiej, w tym jednemu dziecku, stawia się zarzuty, za które grozi kara śmierci, a które dotyczą tylko ich przekonań i działań pokojowych;

O.  mając na uwadze, że rebeliantów Huti oskarżono o spowodowanie licznych ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej podczas oblężenia trzeciego pod względem wielkości miasta Jemenu, jakim jest Ta’izz; mając na uwadze, że rebelianci prowadzą wojnę mającą na celu wyniszczenie ludności cywilnej na obszarach kontrolowanych przez siły rządowe; mając na uwadze, ze stosują oni również zakazane miny przeciwpiechotne i rekrutują do swych szeregów dzieci;

P.  mając na uwadze, że Kamel Dżendubi, przewodniczący grupy wybitnych ekspertów, która w dniu 28 sierpnia 2018 r. przekazała Radzie Praw Człowieka sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, jest ofiarą kampanii oszczerstw mającej na celu zastraszenie członków grupy oraz podanie w wątpliwość jej ustaleń;

Q.  mając na uwadze, że Jemen podpisał Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale jeszcze go nie ratyfikował; mając na uwadze, że niektóre postanowienia statutu rzymskiego, zwłaszcza te związane ze zbrodniami wojennymi, odzwierciedlają zwyczajowe prawo międzynarodowe;

R.  mając na uwadze, że w lutym 2018 r. Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której wskazano na zaangażowanie Iranu w konflikt;

S.  mając na uwadze międzynarodowe embargo na broń godzące we wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, a także fakt, że zgodnie z 18. sprawozdaniem rocznym UE w sprawie wywozu broni od czasu nasilenia się konfliktu państwa członkowskie UE w dalszym ciągu zezwalają na przekazywanie broni do Arabii Saudyjskiej, naruszając w ten sposób wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli wywozu broni(5); mając na uwadze, że w ubiegłym roku niektóre państwa członkowskie UE częściowo lub całkowicie zawiesiły przekazywanie broni do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich; mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wzywał wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by zainicjowała nałożenie unijnego embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

T.  mając na uwadze, że większość ataków przeprowadzanych przez siły amerykańskie w Jemenie to śmiertelne ataki z wykorzystaniem dronów; mając na uwadze, że decyzje o dodaniu pewnych osób do wykazu celów w ramach operacji prowadzonych z wykorzystaniem dronów podejmuje się często bez nakazu czy orzeczenia sądowego; mając na uwadze, że namierzanie, a następnie uśmiercanie niektórych osób w pewnych okolicznościach może być postrzegane jako egzekucja pozasądowa;

U.  mając na uwadze, że wojna w Jemenie otwiera przestrzeń dla grup ekstremistów, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego, które rozszerzają zasięg swojej działalności, przez co stanowią zagrożenie na jeszcze większym obszarze; mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen z prawidłowo działającym rządem ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

V.  mając na uwadze, że stabilność w tym regionie jest dla UE niezwykle istotna; mając na uwadze, że UE jest oddana kompleksowemu i strategicznemu podejściu obejmującemu wszystkie odnośne podmioty w regionie; mając na uwadze, że priorytetem UE i całej społeczności międzynarodowej powinno być znalezienie politycznego rozwiązania tego konfliktu pod auspicjami inicjatywy pokojowej ONZ w Jemenie;

W.  mając na uwadze, że UE jest nadal zdecydowana kontynuować dostarczanie ratującej życie pomocy wszystkim potrzebującym w Jemenie; mając na uwadze, że jednocześnie UE podziela obawy ONZ i innych darczyńców dotyczące stałego kurczenia się przestrzeni przeznaczonej na pomoc humanitarną; mając na uwadze, że od 2015 r. do chwili obecnej UE przeznaczyła ponad 233 mln EUR na pomoc humanitarną dla Jemenu;

1.  potępia z całą surowością utrzymującą się w Jemenie przemoc i wszelkie ataki na cywilną ludność i infrastrukturę; podkreśla, że jest zaniepokojony konfliktem, który może przerodzić się w jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych, politycznych i gospodarczych naszych czasów; przypomina wszystkim zaangażowanym stronom oraz ich stronnikom w regionie i na arenie międzynarodowej, że umyślne kierowanie ataków na cywilów i infrastrukturę cywilną, w tym szpitale i personel medyczny, sieci wodociągowe, porty, lotniska i targowiska, stanowi rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego;

2.  głęboko ubolewa nad śmiertelnymi ofiarami konfliktu oraz nad cierpieniem osób biorących udział w walkach, a także kieruje wyrazy współczucia do rodzin ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

3.  wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania walk; apeluje do Arabii Saudyjskiej i innych podmiotów zaangażowanych w konflikt, by zaprzestały dalszego blokowania Jemenu; apeluje do wszystkich państw zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio oraz do odpowiednich podmiotów, w tym do Iranu, o wywarcie na wszystkie strony jak największego nacisku, by dążyły do deeskalacji i niezwłocznie wycofały polityczne, wojskowe i finansowe wsparcie – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie – dla walczących ze sobą stron;

4.  podkreśla, że jedynie polityczne, globalne i będące wynikiem negocjacji rozwiązanie może przywrócić pokój oraz zachować jedność, suwerenność, niepodległość i terytorialną integralność Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnej współpracy ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania;

5.  popiera wysiłki specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu Martina Griffithsa mające na celu ponowne uruchomienie procesu politycznego; przyjmuje do wiadomości oświadczenie skierowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 11 września 2018 r., z którego wynika, że „pomimo braku jednej ze stron konsultacji genewskich w ubiegłym tygodniu, a nawet mimo iż zdecydowanie nie przebiegały one zgodnie z planem, i tak udało nam się ponownie uruchomić proces polityczny przy pełnym wsparciu ze strony obywateli Jemenu i społeczności międzynarodowej”; z zadowoleniem przyjmuje wizytę Martina Griffithsa w Sanie w dniu 16 września 2018 r.; apeluje o zapewnienie specjalnemu wysłannikowi pełnego i niezakłóconego dostępu do całego terytorium Jemenu; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel oraz wszystkie państwa członkowskie UE do udzielenia Martinowi Griffithsowi wsparcia politycznego, by w drodze negocjacji doprowadzić do rozwiązania niewykluczającego żadnej ze stron;

6.  potępia z całą surowością wszelkie ataki terrorystyczne; jest głęboko zaniepokojony coraz większą obecnością w Jemenie grup przestępczych i terrorystycznych, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego oraz ISIS/Daisz; wzywa wszystkie strony konfliktu do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko takim grupom; potępia obecność zagranicznych bojowników i apeluje o ich całkowite usunięcie z Jemenu;

7.  wzywa wszystkie strony konfliktu do niezwłocznego umożliwienia organizacjom humanitarnym pełnego dostępu do obszarów dotkniętych konfliktem, by można było pomóc potrzebującym; wzywa Radę oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ, by wdrażając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216, wskazały osoby utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu i nałożyły na nie ukierunkowane sankcje;

8.  zaznacza, że Rada Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła swoje poparcie dla oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji oraz że UE w pełni popiera jego kontynuację, a także pełne i niezakłócone wykonywanie mandatu udzielonego w ramach tego mechanizmu;

9.  apeluje do wszystkich stron o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich ataków na wolność wypowiedzi, a także o uwolnienie wszystkich dziennikarzy i obrońców praw człowieka więzionych wyłącznie z powodu korzystania z przysługujących im praw człowieka; wzywa wszystkie strony, by przestały utrudniać pracę międzynarodowych mediów i pracowników organizacji humanitarnych związaną z konfliktem;

10.  apeluje do wszystkich stron konfliktu, by podjęły niezbędne działania na rzecz przeprowadzenia skutecznych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń i łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie ze standardami międzynarodowymi; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu doniesień o ograniczaniu wolności religii lub przekonań, obejmującym dyskryminację, bezprawne zatrzymania, stosowanie przemocy i łamanie praw człowieka, w tym przemoc seksualną i inne formy przemocy wobec kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców, co jest równoznaczne z pogwałceniem międzynarodowych norm;

11.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zaprzestanie werbowania dzieci i wykorzystywania ich jako żołnierzy, a także o zaprzestanie innych poważnych naruszeń popełnianych wobec dzieci z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego i międzynarodowych norm; wzywa wszystkie strony do uwolnienia wszystkich zwerbowanych już dzieci oraz do współpracy z ONZ w celu ich rehabilitacji i reintegracji w społecznościach; wspiera kluczowe działania UNICEF-u w Jemenie;

12.  wzywa specjalny trybunał karny w Sanie na obszarach kontrolowanych przez Huti, by uniewinnił i uwolnił Asmaę al-Omeissy’ego, Saeeda al-Ruwaiszeda i Ahmeda Bawazeera, których ujęto siłą, poddawano torturom i w toku rażąco niesprawiedliwego procesu sądowego skazano na śmierć za rzekome udzielanie pomocy wrogiemu krajowi;

13.  wzywa specjalny trybunał karny w Sanie, by niezwłocznie uwolnił 25 wyznawców bahaizmu, którzy są obecnie przetrzymywani za pokojowe wyznawanie swojej religii i którym postawiono zarzuty skutkujące karą śmierci;

14.  przypomina wszystkim stronom konfliktu, że zgodnie z prawem międzynarodowym odpowiadają za wszystkie popełnione zbrodnie; wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu pociągnięcia domniemanych sprawców do odpowiedzialności, szczególnie w ramach krajowego i międzynarodowego ścigania konkretnych osób, grup i organizacji podejrzanych o tego rodzaju przestępstwa lub poprzez zastosowanie zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz w ramach dochodzeń i ścigania domniemanych sprawców aktów okrucieństwa w Jemenie;

15.  wyraża uznanie dla pracy grupy niezależnych wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ONZ ds. Jemenu i solidaryzuje się z jej przewodniczącym Kamelem Dżendubim; z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdanie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z 24 września 2018 r. na temat sytuacji w Jemenie, w którym Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła przedłużyć mandat grupy wybitnych ekspertów o kolejny rok, z możliwością odnowienia po zatwierdzeniu przez Radę Praw Człowieka, a także uwzględnić gromadzenie materiałów dowodowych w związku ze zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionymi w Jemenie, aby ścigać i karać winnych takich przestępstw; apeluje o skierowanie sprawy dotyczącej sytuacji w Jemenie do Międzynarodowego Trybunału Karnego; wzywa Jemen do przyjęcia statutu MTK, co umożliwi ściganie wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w czasie konfliktu, jeżeli sprawy nie przekaże trybunałowi Rada Bezpieczeństwa ONZ;

16.  wzywa Unię Europejską i wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia spójnego, szybkiego i skutecznego wsparcia grupie wybitnych ekspertów we wszystkich odnośnych organach ONZ, w szczególności w Radzie Praw Człowieka;

17.  apeluje do Rady, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel oraz państw członkowskich, by sprzeciwiły się egzekucjom pozasądowym, w tym z wykorzystaniem dronów, potwierdziły stanowisko UE zgodne z prawem międzynarodowym i zagwarantowały, że państwa członkowskie nie będą prowadzić ani ułatwiać bezprawnych śmiercionośnych operacji, ani w żaden inny sposób w nich uczestniczyć; apeluje do Rady o przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie stosowania uzbrojonych dronów;

18.  wzywa UE, aby podczas kolejnego posiedzenia Rady Praw Człowieka poruszyła kwestię członkostwa państw o bardzo wątpliwych standardach w zakresie praw człowieka;

19.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie, by kontynuowały dialog z krajami w regionie na temat praw człowieka i podstawowych wolności; wyraża gotowość do prowadzenia konstruktywnego i otwartego dialogu z władzami krajów w regionie na temat realizacji ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw człowieka; apeluje o wymianę wiedzy specjalistycznej w zakresie sądownictwa i kwestii prawnych, aby poprawić ochronę praw jednostki w krajach tego regionu;

20.  wzywa Radę, aby skutecznie wspierała przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE; podkreśla w szczególności potrzebę rygorystycznego stosowania przez wszystkie państwa UE zasad określonych we wspólnym stanowisku 2008/944/CFSP; w związku z tym przywołuje rezolucje Parlamentu dotyczące sytuacji w Jemenie z 25 lutego 2016 r. i 30 listopada 2017 r.; w związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, by nie sprzedawały broni ani sprzętu wojskowego Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, wszystkim członkom koalicji międzynarodowej, rządowi Jemenu i innym stronom konfliktu;

21.  ubolewa nad zniszczeniem jemeńskiego dziedzictwa kulturowego, w tym starego miasta w Sanie oraz zabytkowego miasta Zabid, podczas nalotów prowadzonych przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej; wyraża żal z powodu popełnionych przez koalicję czynów i przypomina o jej odpowiedzialności za zniszczenia, a także podkreśla, że koalicja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności również za takie działania; zwraca się do sekretarza generalnego ONZ, aby skierował do Rady Bezpieczeństwa wniosek o przygotowanie rezolucji w sprawie obrony wszystkich obiektów kultury zagrożonych w wyniku konfliktu jemeńskiego;

22.  z zadowoleniem przyjmuje plan pomocy humanitarnej dla Jemenu opracowany w 2018 r. przez ONZ oraz zorganizowanie w tym samym roku spotkania wysokiego szczebla, na którym darczyńcy międzynarodowi zobowiązali się przekazać ponad 2 mld USD na pomoc humanitarną dla Jemenu; ubolewa jednak, że fundusze na pomoc dla Jemenu są wciąż niewystarczające; z zadowoleniem przyjmuje, że UE zobowiązała się pomóc ofiarom konfliktu w Jemenie i przekazać na ten cel 107,5 mln EUR; wzywa wszystkich darczyńców do szybkiego przekazania obiecanych kwot; wyraża zadowolenie, że UE będzie nadal dostarczać Jemenowi pomoc rozwojową, priorytetowo traktując działania ukierunkowane na ustabilizowanie sytuacji w kraju, a na stabilnych obszarach będzie współpracować z władzami lokalnymi na rzecz większej odporności, utrzymania podstawowych usług oraz wspierania trwałych źródeł utrzymania społeczności;

23.  zastrzega sobie prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do czasu osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania; zaleca, aby Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego monitorowała sytuację w zakresie praw człowieka w Jemenie i sporządziła sprawozdanie na temat łamania praw człowieka i praw obywatelskich w tym kraju;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

(1) Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142.
(2) Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 146.
(3) Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.
(4) Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.
(5) Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności