Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 17. apríla 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a Libanonom: účasť Libanonu na Partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***
 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou: rybolovné možnosti a finančný príspevok ***
 Dohoda medzi EÚ a Nórskom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch ***
 Európska stratégia podpory bielkovinových plodín
 Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I
 Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I
 Štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií ***I
 Energetická hospodárnosť budov ***I
 Vykonávanie 7. environmentálneho akčného programu
 Rodová rovnosť v mediálnom sektore v EÚ
 Posilňovanie postavenia žien a dievčat prostredníctvom digitálneho sektora
 Vykonávanie nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu
 Zlepšenie udržateľnosti dlhu rozvojových krajín
 Posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ
Texty
Finálna verzia (334 kb)
Právne oznámenie