Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Λευκορωσία
 Φιλιππίνες
 Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή *
 Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I
 Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I
 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I
 Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová
 Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία
 Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
 Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
 Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
 Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
 Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια

Λευκορωσία
PDF 419kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με τη Λευκορωσία (2018/2661(RSP))
P8_TA(2018)0174RC-B8-0197/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και συστάσεις του σχετικά με τη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τις βουλευτικές εκλογές της 11ης Σεπτεμβρίου 2016, τις προεδρικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 2015 και τις δημοτικές εκλογές της 18ης Φεβρουαρίου 2018 στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Φεβρουαρίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με τις δημοτικές εκλογές της Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την από 25ης Μαρτίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις εξελίξεις κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια της Ημέρας Ελευθερίας στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Λευκορωσία, και ιδίως αυτά της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την άρση των κυρώσεων εις βάρος 170 ιδιωτών και τριών λευκορωσικών εταιρειών και για τον καθορισμό του πλαισίου για τον πολιτικό διάλογο και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα μπορούσαν να εξελιχθούν πιο θετικά, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της 24ης Νοεμβρίου 2017, καθώς και την έγκριση των 20 παραδοτέων για το 2020, που έχουν ως στόχο να φέρουν αποτελέσματα για τους πολίτες,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη του Επιτρόπου Hahn στη Λευκορωσία τον Ιανουάριο του 2018 και τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να παραταθούν για ένα χρόνο, έως τον Φεβρουάριο 2019, τα εναπομείναντα περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας, στα οποία περιλαμβάνονται το εμπάργκο όπλων, η απαγόρευση των εξαγωγών εμπορευμάτων με σκοπό την εσωτερική καταστολή, καθώς και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εις βάρος τεσσάρων ατόμων που σχετίζονται με την ανεξιχνίαστη εξαφάνιση δύο πολιτικών της αντιπολίτευσης, ενός επιχειρηματία και ενός δημοσιογράφου, το 1999 και το 2000,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και όλες τις συμβάσεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων η Λευκορωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την από 28ης Μαρτίου 2018 δήλωση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 και τις βουλευτικές εκλογές του 2016, πραγματοποιήθηκαν στη Λευκορωσία και δημοτικές εκλογές, στις 18 Φεβρουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχετικές με την εκλογική νομοθεσία συστάσεις που έχουν διατυπώσει εδώ και καιρό το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) και η Επιτροπή της Βενετίας δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ξένους διπλωμάτες και λευκορώσους παρατηρητές, το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώθηκε εκ νέου κατά τις δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2018·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Φεβρουάριο του 2016, η ΕΕ ήρε, ως ένδειξη καλής θέλησης, τα περισσότερα από τα περιοριστικά μέτρα κατά αξιωματούχων και νομικών οντοτήτων της Λευκορωσίας, με στόχο να ενθαρρυνθεί η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει τονίσει κατ’ επανάληψη ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σαφή προϋπόθεση για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η κατάσταση στη χώρα εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι παρατηρούνται, εν προκειμένω, μόνον πολύ περιορισμένα και διστακτικά βήματα προόδου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυαναμενόμενες συνταγματικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, που θα επέτρεπαν να δημιουργηθεί μια πραγματική δημοκρατία, καθυστερούν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιχειρηθεί ακόμη η μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας και, όπως κατέδειξαν οι δημοτικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2018, εξακολουθούν να σημειώνονται πολλές σοβαρές ελλείψεις και διαδικαστικές ανωμαλίες, μεταξύ άλλων ένα περιοριστικό νομικό πλαίσιο για τα πολιτικά δικαιώματα σε όλα τα στάδια των προεκλογικών εκστρατειών, καθώς και προβλήματα στην παρακολούθηση, τη διαδικασία ψηφοφορίας και την καταμέτρηση των ψήφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 1994 και μετά δεν έχουν διεξαχθεί ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στη Λευκορωσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εκλήθησαν διεθνείς παρατηρητές για να παρακολουθήσουν τις δημοτικές εκλογές, ενώ οι λευκορώσοι παρατηρητές, από την πλευρά τους, συγκέντρωσαν απτές αποδείξεις μαζικών προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο για τη διόγκωση του ποσοστού συμμετοχής, καθώς και περιστατικών πολλαπλής ψήφου (πρακτική «καρουζέλ»), τα οποία σημειώθηκαν για πρώτη φορά εδώ και αρκετά χρόνια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι δραστηριότητες εκφοβισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται πολλά κρούσματα κράτησης ανεξάρτητων ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, πολιτικών και δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για άλλη μια φορά, εξέχοντα μέλη της αντιπολίτευσης και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είτε παρεμποδίστηκαν να συμμετάσχουν είτε συνελήφθησαν πριν ή κατά τη διάρκεια της άνευ αδείας διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Μινσκ, στις 25 Μαρτίου 2018, για τον εορτασμό της 100ης επετείου από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Λευκορωσίας, παρόλο που στη συνέχεια οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθεί κατηγορία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο πολιτικοί κρατούμενοι, ο Mikhail Zhamchuzhny και ο Dzmitry Paliyenka, παραμένουν υπό κράτηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει εδώ και χρόνια την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας, καθώς, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ στη Λευκορωσική Ένωση Δημοσιογράφων το 2004 και στον Alaksandr Milinkievich το 2006·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδηλώσεις της Ημέρας Ελευθερίας το 2018 καταδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την πολιτική της συνήθεια να καταστέλλει σε μαζική κλίμακα τα δικαιώματα που οι πολίτες επιχειρούν να ασκήσουν, τα οποία προβλέπονται από το Σύνταγμα και τις διεθνείς συνθήκες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Ιανουαρίου 2018 το Υπουργείο Πληροφόρησης μπλόκαρε αυθαίρετα την πρόσβαση στην κορυφαία ανεξάρτητη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Charter97.org στην επικράτεια της Λευκορωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος ανεξάρτητων μπλόγκερ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδεχόμενη έγκριση του σχεδίου τροποποίησης του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης συνιστά μια νέα και σημαντική απειλή για την ελευθερία έκφρασης στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Λευκορωσία υιοθέτησε το πρώτο εθνικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε με ψήφισμα του Υπουργικού Συμβουλίου της χώρας, το οποίο καθορίζει τα βασικά μέτρα για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της χώρας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκορωσία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να εφαρμόζει τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία παρατήρησε ότι η θανατική ποινή στη Λευκορωσία μπορεί να θεωρηθεί άκρως αμφισβητήσιμη, δεδομένου ότι το σύστημα απονομής δικαιοσύνης δεν είναι ανεξάρτητο και δεν εφαρμόζεται η αρχή της δίκαιης δίκης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Λευκορωσία διαπραγματεύονται επί του παρόντος για τις εξατομικευμένες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης, της οποίας οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν την οικονομική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό, την ενίσχυση των θεσμών και τη χρηστή διακυβέρνηση, τη συνδεσιμότητα και τις διαπροσωπικές επαφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Λευκορωσίας έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιδιώκει την εξομάλυνση των σχέσεων με την ΕΕ, την άρση των υπόλοιπων κυρώσεων και την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η πρόοδος στον τομέα αυτό εξαρτάται κατ’ ανάγκην από το κατά πόσο η Λευκορωσία θα επιδείξει πολιτική βούληση και δέσμευση για την επικράτηση των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

1.  τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης των σχέσεων της ΕΕ με τη Λευκορωσία, με κριτικό πνεύμα, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις με στόχο τον εκδημοκρατισμό και ότι οι αρχές της Λευκορωσίας θα σέβονται πλήρως τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

2.  σημειώνει με απογοήτευση το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκαν, παρά τις προηγούμενες εκκλήσεις, οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας μετά τις προεδρικές εκλογές του 2015 και τις βουλευτικές εκλογές του 2016, παρόλο που έπρεπε να υλοποιηθούν πριν από τις δημοτικές εκλογές του 2018· καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να ξαναρχίσουν, χωρίς καθυστέρηση, να εργάζονται για μια συνολική εκλογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας εκδημοκρατισμού και σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την παρενόχληση των δημοσιογράφων και των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία κατά την παρακολούθηση των δημοτικών εκλογών, μεταξύ άλλων για την παράνομη απομάκρυνση από εκλογικό κέντρο και τη βάναυση μεταχείριση προς τον δημοσιογράφο του Belsat TV Andrus Kozel, και για το κλείσιμο της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Charter97·

4.  καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να προβούν σε άμεση και άνευ όρων άρση των μέτρων που επιβλήθηκαν στην κορυφαία ανεξάρτητη ειδησεογραφική ιστοσελίδα Charter97.org, να αποσύρουν τις τροποποιήσεις του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες, αν εγκριθούν, θα θέσουν σε κίνδυνο την ελευθερία της έκφρασης, και να παύσουν την ποινική δίωξη των ανεξάρτητων μπλόγκερ που ασκούσαν το δικαίωμα τους να εκφράζονται ελεύθερα·

5.  σημειώνει ότι ο αριθμός των εκπροσώπων της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στα εκλογικά κέντρα σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών ήταν δυσανάλογα χαμηλός σε σχέση με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν·

6.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την επανειλημμένη απόρριψη των αιτήσεων καταχώρησης από κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης· ζητεί την άρση των περιορισμών και την απλούστευση των διαδικασιών για την καταχώρηση πολιτικών κομμάτων στη Λευκορωσία· τονίζει ότι πρέπει να επιτραπεί σε όλα τα πολιτικά κόμματα να ασκούν χωρίς περιορισμούς πολιτικές δραστηριότητες, ιδίως κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών· ζητεί την κατάργηση του άρθρου 193/1 του Ποινικού Κώδικα της Λευκορωσίας, το οποίο επιβάλλει κυρώσεις για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες μη καταχωρημένων οργανισμών·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσανάλογη αντίδραση των αρχών της Λευκορωσίας στις προσπάθειες των ακτιβιστών της αντιπολίτευσης να διοργανώσουν χωρίς άδεια διαδήλωση για τον εορτασμό της Ημέρας Ελευθερίας στις 25 Μαρτίου 2018, γεγονός που οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις, μεταξύ άλλων, ηγετών της αντιπολίτευσης και των Mikalai Statkevich και Uladzimir Niakliaev, πρώην υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει ότι οποιαδήποτε σοβαρή οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία και το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, περιλαμβανομένων των περαιτέρω συλλήψεων πολιτικών κρατουμένων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιφέρει σαφή αντίδραση από πλευράς της ΕΕ στο πλαίσιο των σχέσεών της με τη Λευκορωσία·

8.  απευθύνει έντονη έκκληση για την απελευθέρωση των Mikhail Zhamchuzhny και Dzmitry Paliyenka, δύο ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, καθώς και για την επανένταξη όλων των πρώην πολιτικών κρατουμένων και την αποκατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αρχές της Λευκορωσίας να εξασφαλίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Λευκορωσία·

10.  επισημαίνει ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε υγιούς δημοκρατίας· προτρέπει τις αρχές της Λευκορωσίας να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό και ανοικτό διάλογο με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να δοθούν εγγυήσεις για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών, ιδίως για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και της έκφρασης, καθώς και για να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός πλαισίου για τη λειτουργία ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

11.  παροτρύνει τη Λευκορωσία να συνταχθεί με το παγκόσμιο μορατόριουμ στην εκτέλεση της θανατικής ποινής ως πρώτο βήμα για τη μόνιμη κατάργησή της· υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή αποτελεί απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, δεν έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί αποτρεπτικά, και καθιστά τα δικαστικά σφάλματα ανεπανόρθωτα· σημειώνει με λύπη ότι το 2018 τα δικαστήρια εξέδωσαν νέες αποφάσεις θανατικής ποινής·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συνεχίσουν να στηρίζουν οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία και στο εξωτερικό· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να υποστηριχθούν όλες οι ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών για την κοινωνία της Λευκορωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης που εκπέμπουν στη λευκορωσική γλώσσα, και από το εξωτερικό·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τον τομεακό διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας σε τεχνικό επίπεδο και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομική μεταρρύθμιση, η αποδοτική χρήση των πόρων, η πράσινη οικονομία και η προστασία του περιβάλλοντος· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θέσουν σε προτεραιότητα την ασφάλεια του λευκορωσικού πυρηνικού σταθμού στο Ostrovets και να διασφαλίσουν ότι η πρόοδος στις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας θα εξαρτάται από την ενίσχυση της διαφάνειας και της συνεργασίας και από την πλήρη συμμόρφωση της Λευκορωσίας με τις διεθνείς πυρηνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές ασφαλείας·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο σημερινός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα και παροτρύνει τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να βρει τρόπους και μέσα για την προώθηση της πλήρους και ουσιαστικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· ζητεί την αποφυλάκιση όλων των πολιτικών κρατουμένων·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Λευκορωσίας και προσβλέπει στην ταχεία ολοκλήρωσή τους, η οποία θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της διμερούς συνεργασίας προς όφελος των πολιτών και των δύο πλευρών και θα επιτρέψει στη Λευκορωσία πρόσβαση σε ευρύτερο φάσμα χρηματοδοτικής συνδρομής και συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει σαφή και απτά μέτρα προς την κατεύθυνση του εκδημοκρατισμού και της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένης, κατά προτεραιότητα, της συνολικής μεταρρύθμισης του εκλογικού συστήματος· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο της Επιτροπής να αυξήσει την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας για την περίοδο 2018-2020· επιμένει ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης της Λευκορωσίας για μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν σαφέστερες και συνιστά τη δημιουργία χάρτη πορείας για τη σύσφιξη των σχέσεων ΕΕ-Λευκορωσίας υπό μορφή κριτηρίων συγκριτικής αξιολόγησης και χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των δεσμεύσεων·

16.  ζητεί να συνεχιστεί η υποστήριξη της ΕΕ στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να ακολουθεί τις συστάσεις του· καλεί την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να εξασφαλίσει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αντλώντας έμπνευση από τις κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 27 Νοεμβρίου 2017· επισημαίνει την αυξανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της Λευκορωσίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

17.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναζητήσουν τρόπους για να ενημερώνουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας και να διαβουλεύονται μαζί τους σχετικά με τον εν εξελίξει διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας και τις οικείες διαπραγματεύσεις·

18.  σημειώνει με ικανοποίηση την έναρξη της εφαρμογής της εταιρικής σχέσης κινητικότητας ΕΕ-Λευκορωσίας και προσβλέπει στην ολοκλήρωση των συμφωνιών ΕΕ-Λευκορωσίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων και την επανεισδοχή, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα συμβάλουν στην προαγωγή των διαπροσωπικών και επιχειρηματικών επαφών·

19.  χαιρετίζει την απόφαση των αρχών του Μινσκ, η οποία απαλλάσσει, από τον Φεβρουάριο του 2018, αλλοδαπούς πολίτες 80 χωρών από την υποχρέωση θεώρησης για σύντομη παραμονή στη Λευκορωσία·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση των ανταλλαγών νέων και των διαπροσωπικών επαφών μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας, μεταξύ άλλων μέσω του συστήματος κινητικότητας της ΕΕ MOST, του Erasmus+, του «Ορίζων 2020» και του προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (ΤΑΙΕΧ), καθώς και με την προσχώρηση της Λευκορωσίας στη διαδικασία της Μπολόνια· ζητεί την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια, σύμφωνα με τον χάρτη πορείας που συμφωνήθηκε από κοινού από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ) και τη Λευκορωσία, καθώς πρόκειται για μέτρο που θα ωφελήσει τους νέους Λευκορώσους και θα βελτιώσει περαιτέρω τις ανταλλαγές και τις διαπροσωπικές επαφές με τους πολίτες της ΕΕ·

21.  ζητεί την ανανέωση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία· ζητεί από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας να συνεργαστεί πλήρως με τον Ειδικό Εισηγητή· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν και να στηρίξουν την παράταση της εντολής του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ, και καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνεργαστεί με τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τη βελτίωση της κατάστασης στη χώρα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις αρχές της Λευκορωσίας.


Φιλιππίνες
PDF 416kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με τις Φιλιππίνες (2018/2662(RSP))
P8_TA(2018)0175RC-B8-0198/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(1) και της 16ης Μαρτίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 16ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις Φιλιππίνες και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ και του εκπροσώπου τύπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και της ΑΕ/ΥΕ, της 19ης Ιανουαρίου 2018, για την αξιολόγηση των Φιλιππίνων από το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση» («GSP+»), η οποία καλύπτει την περίοδο 2016-2017 (SWD(2018)0032),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, σχετικά με τις κατηγορίες που διατύπωσε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων, σύμφωνα με τις οποίες η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμμετείχαν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες,

–  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πανηγυρικής διάσκεψης κορυφής ASEAN-ΕΕ για την 40ή επέτειο από την ανάπτυξη σχέσεων διαλόγου μεταξύ ΕΕ και ASEAN, καθώς και το σχέδιο δράσης ASEAN-ΕΕ (2018-2022),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2018, ότι «είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η γερουσιαστής De Lima κρατείται στη φυλακή χωρίς να της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες»,

–  έχοντας υπόψη τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των Φιλιππίνων και της ΕΕ (πρώην Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ)), που συνήφθησαν στις 12 Μαΐου 1964 με τον διορισμό του Πρέσβη των Φιλιππίνων στην ΕΟΚ,

–  έχοντας υπόψη το καθεστώς των Φιλιππίνων ως ιδρυτικού μέλους του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική εξαφάνιση,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το καταστατικό της Ρώμης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες και η ΕΕ έχουν μακρόχρονες διπλωματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την επικύρωση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Φιλιππίνες επιβεβαίωσαν την κοινή τους δέσμευση, αφενός στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, αφετέρου, στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, και στην ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, από την 1η Ιουλίου 2016, περίπου 12 000 άνθρωποι στις Φιλιππίνες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, έχουν δολοφονηθεί σε μία συνεχιζόμενη εκστρατεία κατά των ναρκωτικών γνωστή διεθνώς ως ο «πόλεμος του Προέδρου Duterte κατά των ναρκωτικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte δεσμεύθηκε να συνεχίσει την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών έως τη λήξη της προεδρικής του θητείας το 2022· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να εκφράζει πολύ σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τον υψηλό αριθμό δολοφονιών που συνδέονται με την εκστρατεία κατά των παράνομων ναρκωτικών στις Φιλιππίνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, Victoria Tauli-Corpuz, υπήκοος Φιλιππινών, έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατία από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων και τέθηκε, τον Μάρτιο του 2018, μαζί με 600 άλλα άτομα στα οποία περιλαμβάνονται και αυτόχθονες ηγέτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κατάλογο που εμφανίζει τις τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν νομική ασυλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν όταν η Tauli-Corpuz καταδίκασε τις επιθέσεις του στρατού εναντίον του αυτόχθονου πληθυσμού Lumad στο Mindanao· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Tauli-Corpuz διαπίστωσε ότι άτομα που ανήκαν σε αυτόχθονους πληθυσμούς τα οποία προσπαθούσαν να προστατέψουν με ειρηνικό τρόπο την ιδιοκτησία τους υπήρξαν αντικείμενο παρενοχλήσεων, βασανιστηρίων και συλλήψεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής Leila De Lima, ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ευρέως γνωστή για την κριτική της εναντίον της εκστρατείας του Προέδρου των Φιλιππίνων Duterte κατά των ναρκωτικών, απομακρύνθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016 από τη θέση που κατείχε ως Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γερουσίας και συνελήφθη στις 23 Φεβρουαρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γερουσιαστής De Lima ηγήθηκε των ερευνών για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις στο Νταβάο, όταν ο Πρόεδρος Duterte ήταν δήμαρχος της πόλης· λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη βάσιμων φόβων ότι οι κατηγορίες για τα αδικήματα που αποδίδονται στην γερουσιαστή De Lima είναι εξ ολοκλήρου χαλκευμένες και έχουν πολιτικά κίνητρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχοποίηση των αυτοχθόνων πληθυσμών από τις αρχές των Φιλιππινών αποτελεί ζήτημα που προκαλεί σοβαρή ανησυχία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο τέλος του Δεκεμβρίου, τα Ηνωμένα Έθνη προέβησαν σε προειδοποίηση των αρχών για τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του πληθυσμού των Lumads στη νήσο Μιντανάο των Φιλιππίνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί των ΗΕ εκτιμούν ότι, από τον Οκτωβρίου 2017, τουλάχιστον 2 500 άτομα του πληθυσμού των Lumads έχουν εκτοπιστεί· λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους για το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις υποκινούνται από αβάσιμες υποψίες ότι οι Lumads εμπλέκονται σε τρομοκρατικές ομάδες, ή επειδή έχουν προβάλει αντίσταση στην εξορυκτική εκμετάλλευση της γης των προγόνων τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες υπέγραψαν το Καταστατικό της Ρώμης στις 28 Δεκεμβρίου 2000 και το κύρωσαν στις 30 Αυγούστου 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) έχει αρχίσει προκαταρκτική εξέταση για την κατάσταση στις Φιλιππίνες, και θα διερευνήσει για τα εγκλήματα που εικάζεται ότι διεπράχθησαν στην χώρα τουλάχιστον από την 1η Ιουλίου 2016 και μετά στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των ναρκωτικών», μία εκστρατεία που δρομολόγησε η κυβέρνηση των Φιλιππίνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Μαρτίου 2018 το ΔΠΔ έλαβε επίσημη κοινοποίηση από τον ΟΗΕ ότι οι Φιλιππίνες είχαν καταθέσει στις 17 Μαρτίου 2018 γραπτή κοινοποίηση της αποχώρησής τους από το Καταστατικό της Ρώμης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων των Φιλιππίνων ενέκρινε στις 7 Μαρτίου 2017 νομοσχέδιο για την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο απαιτεί έγκριση από τη Γερουσία προτού το υπογράψει ο Πρόεδρος μετατρέποντάς το σε νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte υποστήριξε ενεργά την επαναφορά της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαναφορά της θανατικής ποινής θα συνιστούσε σαφή παραβίαση του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο έχουν προσχωρήσει οι Φιλιππίνες από το 2007·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τη διαφθορά, οι Φιλιππίνες βρίσκονται στην 111η θέση μεταξύ των 180 στην παγκόσμια κατάταξη διαφθοράς που δημοσιεύει ετησίως η Διεθνής Διαφάνεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χώρος για την κοινωνία των πολιτών συρρικνώνεται συνεχώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα όλο και πιο εχθρικό περιβάλλον στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte έχει προβεί σε δηλώσεις που ενθάρρυναν τις επιθέσεις της αστυνομίας κατά ομάδων και υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις κατά των εξωδικαστικών εκτελέσεων αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απαγόρευσης της εισόδου τους στις Φιλιππίνες·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Duterte προέβη σε σειρά προσβλητικών και υποτιμητικών δηλώσεων σχετικά με τις γυναίκες, έχει επανειλημμένα δικαιολογήσει πράξεις βιασμού γυναικών και συνέστησε στους στρατιώτες του να πυροβολούν γυναίκες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές αντιμετωπίζουν τακτικά απειλές, γίνονται αντικείμενα παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας επειδή εκθέτουν κατηγορίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της κοινότητας των ΛΟΑΔΔΑ αντιμετωπίζουν συνεχείς παρενοχλήσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Φιλιππίνες είναι χώρα που επωφελείται από την προτιμησιακή μεταχείριση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (GSP+)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Φιλιππίνων ζητεί την εδραίωση ουσιαστικού διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη μορφή ομάδας εργασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.  καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να θέσει άμεσα τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις που πραγματοποιούνται με το πρόσχημα του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»· καταδικάζει απερίφραστα τον υψηλό αριθμό εξωδικαστικών εκτελέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις και τις πολιτοφυλακές που συνδέονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· εκφράζει σοβαρή ανησυχία για αξιόπιστες μαρτυρίες ότι οι αστυνομικές αρχές των Φιλιππίνων προβαίνουν σε παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων για να δικαιολογούν τις εξωδικαστικές εκτελέσεις που στοχεύουν κυρίως τις φτωχές αστικές κοινότητες·

2.  σημειώνει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο ενοποιημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προσπάθειες καταπολέμησης των ναρκωτικών δια της επιβολής του νόμου, της δικαιοσύνης, της υποστήριξης, της αποκατάστασης και της ολοκλήρωσης· εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα 516 της Γερουσίας που κατατέθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις Φιλιππίνες με το οποίο καλούνται οι αρχές να «λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσει το κύμα δολοφονιών, ιδίως των παιδιών μας»· καλεί την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση των δικτύων εμπορίας ναρκωτικών και των βαρόνων των ναρκωτικών αντί να καταδιώκει τους μικρούς καταναλωτές· τονίζει ότι οι αρχές των Φιλιππίνων πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, θέτοντας στο επίκεντρο τη δημόσια υγεία και σε πλήρη συμμόρφωση με τη δέουσα διαδικασία, σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο· καλεί την κυβέρνηση να εγκρίνει συγκεκριμένες πολιτικές κατά της βίας·

3.  καλεί τις αρχές να συνεργασθούν πλήρως με τις ειδικές διαδικασίες του ΟΗΕ· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διεξαγάγουν ανυπερθέτως αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες για τις εξωδικαστικές εκτελέσεις και να διώξουν και προσαγάγουν όλους τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την έρευνα των ΗΕ με αντικείμενο τις δολοφονίες στις Φιλιππίνες και να μεριμνήσουν ώστε να προσαχθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης·

4.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρχές των Φιλιππίνων να απελευθερώσουν την γερουσιαστή Leila de Lima και, ενόσω κρατείται, να μεριμνήσουν ώστε να έχει επαρκή ασφάλεια και ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής· επαναλαμβάνει επίσης την έκκλησή του προς τις αρχές να εγγυηθούν τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης και να άρουν όλες τις εναντίον της πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες· καλεί την ΕΕ να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση της γερουσιαστού De Lima·

5.  καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να διαγράψουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον κατάλογο των τρομοκρατών, να άρουν όλες τις εις βάρος τους κατηγορίες και να τους επιτρέψουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε κλίμα ειρήνης· υπενθυμίζει στις αρχές των Φιλιππίνων ότι η κ. Victoria Tauli-Corpuz απολαύει ασυλίας δυνάμει της σύμβασης σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες του 1946·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) να ερευνήσει τις καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο των δολοφονιών που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια του «πολέμου κατά των ναρκωτικών»· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να συνεργαστεί πλήρως με το Γραφείο του Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που αφορά τις Φιλιππίνες· εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση της κυβέρνησης των Φιλιππίνων να δρομολογήσει την απόσυρσή της από το Καταστατικό της Ρώμης· καλεί την κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφαση αυτή·

7.  επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία για την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να επαναφέρει την θανατική ποινή· καλεί τις αρχές των Φιλιππίνων να θέσουν άμεσα τέρμα στις τρέχουσες διαδικασίες για την επαναφορά της θανατικής ποινής· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η θανατική ποινή συνιστά σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία η οποία δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για εγκληματικές συμπεριφορές· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να μην μειώσει την ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τα αυξανόμενα επίπεδα διαφθοράς που σημειώθηκαν στη διάρκεια της θητείας της σημερινής κυβέρνησης των Φιλιππίνων· ζητεί από τις αρχές των Φιλιππίνων να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς· υπογραμμίζει τη σημασία του σεβασμού στις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

9.  καταδικάζει κάθε μορφή απειλής, παρενόχλησης, εκφοβισμού και βίας σε βάρος προσώπων που εκθέτουν κατηγορίες για εξωδικαστικές εκτελέσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Φιλιππίνες, περιλαμβανομένων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων και ακτιβιστών· καλεί την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να εγγυηθούν ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δημοσιογράφοι και οι ακτιβιστές μπορούν να επιτελούν το έργο τους σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον και χωρίς τον φόβο αντιποίνων·

10.  καλεί τις Φιλιππίνες να άρουν την απαγόρευση εισόδου στη χώρα προσώπων που θεωρούνται ως επικριτές της πολιτικής που ακολουθεί ο Πρόεδρος Duterte·

11.  καλεί τις Φιλιππίνες να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας τους στο πλαίσιο ενόπλων συγκρούσεων·

12.  καταδικάζει όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και υπενθυμίζει ότι η εν λόγω βία αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών· καταδικάζει απερίφραστα τις ταπεινωτικές και μισογυνικές δηλώσεις του Προέδρου Duterte όσον αφορά τις γυναίκες-μαχητές· υπενθυμίζει στον Πρόεδρο ότι όταν ενθαρρύνονται οι κρατικές δυνάμεις να διαπράττουν σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· καλεί τον Πρόεδρο να φέρεται στις γυναίκες με σεβασμό και να μην υποκινεί τη βία κατά των γυναικών·

13.  ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο διαγραφής της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών πριν λήξει η τρέχουσα συμμετοχή της ως μέλους σε αυτό στο τέλος του 2018·

14.  υπενθυμίζει στις αρχές των Φιλιππίνων τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου, του καθεστώτος του ΣΓΠ+ και της ΣΕΣΣ, ιδίως όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτά· τονίζει ότι, ενώ η πρόοδος που σημείωσε η υλοποίηση των συμβάσεων ΣΓΠ+ είναι σε μεγάλο βαθμό θετική , εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες γύρω από τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το προηγούμενο ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις Φιλιππίνες, και καλεί την Επιτροπή και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων των ΣΕΣΣ, για να πείσουν τις Φιλιππίνες να θέσουν τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις που σχετίζονται με την εκστρατεία κατά των ναρκωτικών και, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις, να κινήσουν τα διαδικαστικά στάδια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε προσωρινή κατάργηση των προτιμησιακών όρων του ΣΓΠ+· ζητεί από την ΕΕ να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να βοηθήσει την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο των Φιλιππίνων, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του ASEAN.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0349.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0088.


Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας
PDF 413kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας (2018/2663(RSP))
P8_TA(2018)0176RC-B8-0191/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη και την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) Federica Mogherini, της 31ης Μαρτίου 2018, και της εκπροσώπου της, της 5ης και 7ης Απριλίου και της 19ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ António Guterres, της 5ης Απριλίου 2018, και του εκπροσώπου του, της 30ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Εισαγγελέως του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou Bensouda, της 8ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση (IV) της Γενεύης περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου του 1949,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και όπλων από όργανα επιβολής του νόμου, του 1990,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ με τίτλο «Γάζα, δέκα χρόνια μετά» («Gaza Ten Years Later»), του Ιουλίου του 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεγάλη Πορεία της Επιστροφής (Great March of Return), μια εβδομαδιαία μαζική εκδήλωση διαμαρτυρίας, διάρκειας έξι εβδομάδων ξεκίνησε στις 30 Μαρτίου 2018 στη Λωρίδα της Γάζας, με πρωτοβουλία ομάδων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις κάλεσαν τον λαό να συμμετάσχει στην πορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές αρχές ανέφεραν ότι, οι ένοπλες δυνάμεις τους δέχτηκαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, και ότι ορισμένοι διαδηλωτές επιχείρησαν να χαλάσουν και να περάσουν τον φράχτη για να εισέλθουν στο έδαφος του Ισραήλ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών χρησιμοποιώντας πραγματικά πυρά στις 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου και 13 Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 30 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2 000 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών και γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ António Guterres, η ΑΠ/ΥΕ Federica Mogherini και μια πλειάδα άλλων διεθνών παραγόντων έκαναν έκκληση για διενέργεια ανεξάρτητων και διαφανών ερευνών για τα βίαια αυτά γεγονότα, με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση πραγματικών πυρών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές του ΟΗΕ για τη χρήση βίας και όπλων από όργανα επιβολής του νόμου επιτρέπει την εκ προθέσεως θανάσιμη χρήση όπλων μόνο εφόσον συντρέχουν οι συνθήκες που περιγράφονται στην Αρχή 9·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς περιλαμβάνεται στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ και ζητεί την καταστροφή του Ισραήλ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα ισραηλινά εδάφη συνεχίζεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων έχει σημειωθεί αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ με κλιμάκωση των στρατιωτικών επεισοδίων εντός και πέριξ της Γάζας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας, το 47 % των νοικοκυριών υποφέρουν από σοβαρής ή μεσαίας μορφής επισιτιστική ανασφάλεια, το 97 % της υδροδότησης είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, το 80 % των ενεργειακών αναγκών δεν καλύπτονται, και περισσότερο από το 40 % του πληθυσμού της περιοχής είναι άνεργοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς εξακολουθεί να διατηρεί τον πληθυσμό υπό τον έλεγχο και την πίεσή της στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει κέντρο διεθνώς αναγνωρισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι βασικές ελευθερίες, όπως η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία της έκφρασης, περιορίζονται σημαντικά από τις αρχές των οποίων ηγείται η Χαμάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι. πέρα από τον αποκλεισμό, ο ενδοπαλαιστινιακός διχασμός μειώνει έτι περαιτέρω την ικανότητα των τοπικών θεσμικών παραγόντων στη Γάζα να παρέχουν βασικές υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας του παλαιστίνιου πρωθυπουργού Rami Hamdallah, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή, έχει επιτείνει το αδιέξοδο στη διαδικασία συμφιλίωσης των Παλαιστινίων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Avera Mengistu, η οποία μετανάστευσε στο Ισραήλ από την Αιθιοπία και ο Hisham al-Sayed, Παλαιστίνιος Βεδουίνος από το Ισραήλ, και οι δύο άτομα με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, πιστεύεται ότι κρατούνται παράνομα και έχουν τεθεί σε απομόνωση στη Λωρίδα της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σοροί των ισραηλινών στρατιωτών Hadar Goldin και Oron Shaul εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή της Χαμάς στη Γάζα·

1.  ζητεί να επιδειχθεί η μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση και τονίζει ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της βίας και απώλειας ανθρώπινων ζωών·

2.  εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια ζωών· καταδικάζει τις δολοφονίες και τον τραυματισμό αθώων παλαιστίνιων διαδηλωτών στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων εβδομάδων, και καλεί τις ένοπλές δυνάμεις του Ισραήλ να απόσχουν από τη χρήση θανάσιμης βίας εναντίον άοπλων διαδηλωτών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει την ανάγκη να καταστεί δυνατή η άμεση παράδοση ιατρικού εξοπλισμού σε όσους τον χρειάζονται και να επιτραπούν οι μεταφορές σε νοσοκομεία εκτός Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους·

3.  αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και την ανάγκη να προστατέψει τα εδάφη και τα σύνορά του κάνοντας χρήση αναλογικών μέσων· καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες εναντίον του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών, της διείσδυσης σε ισραηλινά εδάφη και της κατασκευής σηράγγων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Χαμάς φαίνεται να αποσκοπεί στην κλιμάκωση των εντάσεων· καταδικάζει απερίφραστα την επαναλαμβανόμενη τακτική της Χαμάς να χρησιμοποιεί πολίτες ως ανθρώπινη ασπίδα για τρομοκρατικές δραστηριότητες·

4.  υπογραμμίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων να διαδηλώνουν ειρηνικά ως νόμιμη έκφραση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι· καλεί όσους ηγούνται των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας στη Λωρίδα της Γάζας να αποφεύγουν την υποκίνηση βίας και να διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε διαμαρτυρία, διαδήλωση και συγκέντρωση παραμένει αυστηρά μη βίαιη και δεν μπορεί να τύχει εκμετάλλευσης για άλλους σκοπούς· καλεί το Ισραήλ να σεβαστεί αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας·

5.  υποστηρίζει τις εκκλήσεις για ανεξάρτητες και διαφανείς έρευνες σχετικά με τα βίαια αυτά γεγονότα· σημειώνει τη σύσταση του μηχανισμού διερευνητικής αξιολόγησης (Fact-Finding Assessment Mechanism) από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, για την έρευνα σχετικά με τις ενέργειες του ισραηλινού στρατού και συγκεκριμένα περιστατικά τα οποία έχουν λάβει χώρα στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα από τις 30 Μαρτίου 2018· υπενθυμίζει τη σημασία της λογοδοσίας και το γεγονός ότι η εκ προθέσεως χρήση θανάσιμης βίας εναντίον διαδηλωτών οι οποίοι δεν αποτελούν άμεση απειλή για τη ζωή ή για σοβαρό τραυματισμό αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και στο πλαίσιο κατοχής αποτελεί σοβαρή παραβίαση της σύμβασης (IV) της Γενεύης·

6.  σημειώνει με ανησυχία την προειδοποίηση που αναφέρεται σε διάφορες εκθέσεις του ΟΗΕ σύμφωνα με τις οποίες η Λωρίδα της Γάζας μπορεί να καταστεί αβίωτη μέχρι το 2020· καταδικάζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο τομέας της υγείας βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές ελλείψεις σε επίπεδο ιατρικής, εξοπλισμού και ηλεκτρικού ρεύματος· ζητεί την άμεση και ουσιαστική διεθνή προσπάθεια για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση της Γάζας, με στόχο την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης· επιδοκιμάζει το έργο της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), που παρέχει επισιτιστική βοήθεια, πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες υγείας, καθώς και άλλες ζωτικής σημασίας υπηρεσίες σε πληθυσμό 1,3 εκατομμυρίων παλαιστίνιων προσφύγων που βρίσκονται στην περιοχή·

7.  ζητεί τον άμεσο και άνευ όρων τερματισμό του αποκλεισμού και κλεισίματος της Λωρίδας της Γάζας που έχει οδηγήσει σε μια επιδεινούμενη, άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή·

8.  ζητεί εκ νέου την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να αναλάβει τα κυβερνητικά της καθήκοντα, κάτι που θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα· καλεί όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις να συνεχίσουν τις προσπάθειες στην κατεύθυνση της συμφιλίωσης, η οποία είναι επίσης κρίσιμη για τη βελτίωση της κατάστασης του πληθυσμού της Γάζας· τονίζει ότι η παλαιστινιακή συμφιλίωση, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας των, από καιρό αναμενόμενων, προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών είναι σημαντική για την επίτευξη της συμφωνίας της λύσης των δύο κρατών και θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζεται από την ΕΕ μέσω καινοτόμων δράσεων· ζητεί τον αφοπλισμό όλων των ενόπλων ομάδων στη Λωρίδα της Γάζας·

9.  ζητεί την απελευθέρωση των Avera Mengistu και Hisham al-Sayed και την επιστροφή τους στο Ισραήλ· ζητεί την επιστροφή των σορών των Hadar Goldin και Oron Shaul και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους· ζητεί την επιστροφή των σορών των φονευθέντων Παλαιστινίων·

10.  καλεί ξανά όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διένεξη να σεβαστούν πλήρως τα δικαιώματα των κρατουμένων και των φυλακισθέντων·

11.  υπενθυμίζει ότι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει να εξεταστεί μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή· επαναλαμβάνει ότι κύριος στόχος της ΕΕ είναι η επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης μέσω της λύσης των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας το ασφαλές κράτος του Ισραήλ και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, με βάση το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου·

12.  τονίζει πως τα μη βίαια μέσα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, τόσο από κρατικούς όσο και από μη κρατικούς παράγοντες, είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση και μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους· πιστεύει επίσης ότι η συνεχιζόμενη βία, οι τρομοκρατικές ενέργειες και η υποκίνηση βίας είναι ριζικά ασυμβίβαστες με την προώθηση μιας ειρηνικής λύσης δύο κρατών· επισημαίνει ότι η τήρηση της δέσμευσης για αποτελεσματική δράση κατά της βίας, της τρομοκρατίας, της ρητορικής και της υποκίνησης μίσους είναι καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την αποτροπή μιας κλιμάκωσης που θα υπονομεύσει περαιτέρω τις προοπτικές ειρήνευσης·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Κνεσέτ, στον Πρόεδρο και την κυβέρνηση του Ισραήλ, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο και στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής.


Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή *
PDF 374kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ που αφορά το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με την υποχρεωτική εφαρμογή κατώτατου κανονικού συντελεστή (COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS))
P8_TA(2018)0177A8-0124/2018

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0783),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0007/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (Α8-0124/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***I
PDF 128kWORD 54k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD))
P8_TA(2018)0178A8-0056/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0450),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 50 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0265/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 12ης Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0056/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ ΕΕ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/843.)

(1) ΕΕ C 459 της 9.12.2016, σ. 3.
(2) ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 121.


Έγκριση και εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά ***I
PDF 394kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))
P8_TA(2018)0179A8-0048/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0015/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0048/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/858.)

(1) ΕΕ C 303 της 19.8.2016, σ. 86.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 4 Απριλίου 2017 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0097).


Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων ***I
PDF 131kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους] και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))
P8_TA(2018)0180A8-0311/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0180),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 42 και 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση της Επιτροπής (C7‑0109/2014),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Λουξεμβουργιανό Κοινοβούλιο και το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Δεκεμβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Νοεμβρίου 2017, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0311/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/848.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά πειράματα για βιολογικές ποικιλίες

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να θεσπιστούν όροι για την ανάπτυξη βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για τη βιολογική παραγωγή.

Για τον καθορισμό των κριτηρίων για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των «βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για τη βιολογική παραγωγή», καθώς και για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους οι «βιολογικές ποικιλίες κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή» μπορούν να παράγονται με σκοπό τη διάθεσή τους στο εμπόριο, η Επιτροπή θα διοργανώσει ένα προσωρινό πείραμα, το αργότερο 6 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Το εν λόγω προσωρινό πείραμα θα θεσπίσει κριτήρια για την περιγραφή της διακριτότητας, της ομοιομορφίας, της σταθερότητας και, ανάλογα με την περίπτωση, της αξίας για καλλιέργεια και χρήση βιολογικών ποικιλιών που είναι κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή, και θα εξετάσει άλλους όρους εμπορίας, όπως η επισήμανση και η συσκευασία. Οι εν λόγω όροι και τα κριτήρια θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τους στόχους της βιολογικής γεωργίας, όπως είναι η ενίσχυση της γενετικής ποικιλομορφίας, της αντοχής στις ασθένειες και της προσαρμογής στις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Θα καταρτίζονται ετήσιες εκθέσεις για την παρακολούθηση της προόδου του προσωρινού πειράματος.

Στο πλαίσιο ενός τέτοιου πειράματος, που έχει διάρκεια επτά ετών και προβλέπει επαρκείς ποσότητες, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται στην οδηγία 66/401/ΕΟΚ, στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ, στην οδηγία 68/193/ΕΟΚ, στην οδηγία 2002/53/ΕΚ, στην οδηγία 2002/54/ΕΚ, στην οδηγία 2002/55/ΕΚ, στην οδηγία 2002/56/ΕΚ, στην οδηγία 2002/57/ΕΚ, στην οδηγία 2008/72/ΕΚ και στην οδηγία 2008/90/ΕΚ.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, με σκοπό να προτείνει την προσαρμογή των απαιτήσεων της οριζόντιας νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία σπόρων προς σπορά και λοιπού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού στα χαρακτηριστικά των «βιολογικών ποικιλιών που είναι κατάλληλες για τη βιολογική παραγωγή».

Δήλωση της Επιτροπής για το άρθρο 55

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η επίκληση του άρθρου 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) κατά συστηματικό τρόπο είναι αντίθετη με το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). Η προσφυγή στην εν λόγω διάταξη πρέπει να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη παρέκκλισης από την αρχή σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει σχέδιο εκτελεστικής πράξης όταν δεν υποβάλλεται γνώμη. Δεδομένου ότι αποτελεί εξαίρεση στον γενικό κανόνα που θεσπίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος 4, η προσφυγή στο εδάφιο 2 στοιχείο β) δεν μπορεί να εκλαμβάνεται απλώς ως εμπίπτουσα στη «διακριτική ευχέρεια» του νομοθέτη, αλλά πρέπει να ερμηνεύεται περιοριστικά και, συνεπώς, πρέπει να αιτιολογείται.

(1) ΕΕ C 12 της 15.1.2015, σ. 75.
(2) ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 84.


Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών *
PDF 601kWORD 74k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2017)0677 – C8-0424/2017 – 2017/0305(NLE))
P8_TA(2018)0181A8-0140/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0677),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 148 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0424/2017),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0140/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού και αγορών εργασίας ανταποκρινόμενων στις εξελίξεις της οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις ευθύνες για τη διαχείριση και το εργατικό δυναμικό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίζουν τη σχετική τους δράση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
(1)  Τα κράτη μέλη και η Ένωση πρέπει να εργαστούν για την ανάπτυξη και χάραξη μιας αποτελεσματικής και συντονισμένης στρατηγικής για την απασχόληση, και ιδίως για την προώθηση αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και ανταποκρινόμενων στις οικονομικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες και αλλαγές, με τη χρήση ειδικευμένου, εκπαιδευμένου και ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού, και για τη διασφάλιση της ευεξίας όλων των εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πλήρους απασχόλησης και της κοινωνικής προόδου που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών όσον αφορά τις ευθύνες για τη διαχείριση και το εργατικό δυναμικό, τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν την προώθηση της απασχόλησης θέμα κοινού ενδιαφέροντος και να συντονίζουν τη σχετική τους δράση στα πλαίσια του Συμβουλίου.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, όπως και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.
(2)  Η Ένωση πρέπει να καταπολεμά κάθε μορφή φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων σε όλα τα πεδία της ζωής και να προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, όπως και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ο γενικός αυτός στόχος θα πρέπει να επιδιωχθεί με ενωσιακές νομικές πράξεις και πολιτικές σε άλλα πεδία. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση πρέπει να συνεκτιμά τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και με ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ένωση πρέπει να προαγάγει την ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Σύμφωνα με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μέσα συντονισμού πολιτικών για τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και τη διαρθρωτική πολιτική. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αποτελούν μέρος αυτών των μηχανισμών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτησή μεταξύ των κρατών μελών. Οι αντίστοιχες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν από κοινού ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών το οποίο θα πρέπει να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα.
(3)  Σύμφωνα με την Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση έχει αναπτύξει και εφαρμόσει μέσα συντονισμού πολιτικών για τη δημοσιονομική, τη μακροοικονομική και τη διαρθρωτική πολιτική, τα οποία έχουν μεγάλη επίπτωση στα κοινωνικά και την απασχόληση εντός της Ένωσης, με πιθανές αρνητικές συνέπειες όπως π.χ. ανασφάλεια, φτώχεια και ανισότητα. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αποτελούν μέρος αυτών των μηχανισμών, μαζί με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης, όπως παρατίθενται στη σύσταση (ΕΕ) 2015/1184 του Συμβουλίου, αποτελούν τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Καθοδηγούν την υλοποίηση της πολιτικής στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας την αλληλεξάρτησή μεταξύ των κρατών μελών. Οι αντίστοιχες συντονισμένες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις δημιουργούν από κοινού ένα κατάλληλο συνολικό μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών το οποίο θα πρέπει να επιτύχει θετικά δευτερογενή αποτελέσματα για όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)   Για να εξασφαλιστεί δημοκρατικότερη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες επηρεάζουν τους πολίτες και τις αγορές εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, είναι σημαντικό να λαμβάνει το Συμβούλιο υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία1, τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας2, τη σύσταση του Συμβουλίου για διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων3 και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας4.
(4)  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διάφορες πρωτοβουλίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της σύστασης του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία1, τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας2, τη σύσταση του Συμβουλίου για διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων3 και την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας4.
__________________
__________________
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1–6
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
2 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1–5
2 ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.
3 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1–6
3 ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1.
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE)
4 COM(2017)0563 - 2017/0244 (NLE).
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συγκεντρώνει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο την ολοκληρωμένη πολυμερή εποπτεία των οικονομικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας, ως περιλαμβάνονται στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου5. Από το 2015, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχύεται συνεχώς και εξορθολογίζεται, ιδίως για να επικεντρωθεί περισσότερο στην απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα και να διευκολύνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
(5)  Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συγκεντρώνει τα διάφορα μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο με στόχο την ολοκληρωμένη πολυμερή εποπτεία των οικονομικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης και αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μείωση της φτώχειας, ως περιλαμβάνονται στην απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου5. Από το 2015, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ενισχύεται συνεχώς και εξορθολογίζεται, ιδίως για να επικεντρωθεί περισσότερο στην απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα και να διευκολύνει τον διάλογο με τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών διατηρώντας παράλληλα μεγάλη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στην ανταγωνιστικότητα.
_________________
_________________
5 ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46–5
5 ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική κρίση ενισχύει μεν τις θετικές τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών. Η κρίση κατέδειξε τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας. Η πρόοδος της Ένωσης προς ένα καθεστώς έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής, σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Με συνδυασμό μέτρων σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση, η εν λόγω πολιτική δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των επενδύσεων, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις ως προς την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, καθώς και άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των επιπτώσεών τους στην απασχόληση και την κοινωνία.
(6)  Η ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την οικονομική κρίση ενισχύει μεν τις θετικές τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και διαφορές στις οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις μεταξύ και εντός των κρατών μελών, δεδομένου ότι η οικονομική μεγέθυνση δεν αποφέρει αυτόματα περισσότερη απασχόληση. Η κρίση κατέδειξε τη στενή αλληλεξάρτηση των οικονομιών των κρατών μελών και των αγορών εργασίας. Η πρόοδος της Ένωσης προς ένα καθεστώς έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, συνοδευόμενο από τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, είναι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η πρόκληση αυτή απαιτεί συντονισμένη, φιλόδοξη και αποτελεσματική δράση πολιτικής, σε ενωσιακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, σε συμμόρφωση με τη ΣΛΕΕ και την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση. Με συνδυασμό μέτρων σχετικά την προσφορά και τη ζήτηση, η εν λόγω πολιτική δράση θα πρέπει να περιλαμβάνει προώθηση των επενδύσεων, μεταξύ άλλων και στην κυκλική και την πράσινη οικονομία και σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές επενδύσεις, ανανέωση της δέσμευσης για κατάλληλα προγραμματισμένες, κοινωνικά και οικονομικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, τις επιδόσεις ως προς την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις, καθώς και άσκηση δημοσιονομικής ευθύνης, ενώ παράλληλα αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση και την κοινωνία.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για μια ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, μεταξύ άλλων της βελτίωσης των πολιτικών ανταγωνιστικότητας, δημιουργίας θέσεων εργασίας, διά βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και των πραγματικών εισοδημάτων.
(7)  Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μηχανισμών καθορισμού των μισθών, θα πρέπει να ακολουθούν τις εθνικές πρακτικές κοινωνικού διαλόγου και να παρέχουν την απαραίτητη ευκαιρία για μια ευρεία εξέταση των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων, μεταξύ άλλων της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, της ισότητας, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, των πολιτικών δια βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και των πραγματικών εισοδημάτων.
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, η οποία να παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, όπως έχει τονίσει επίσης η Επιτροπή στη σύστασή της σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας6. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες, να εξασφαλιστούν πρόσβαση και ευκαιρίες για όλους, και επίσης μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), κυρίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής στην εκπαίδευση/κατάρτιση και στην αγορά εργασίας. Επειδή δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στην ΕΕ, οι χώροι εργασίας, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέες σχέσεις εργασίας διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης.
(8)  Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και να επιδιώξουν την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικά δίκαιης, η οποία να παρέχει στους πολίτες τα μέσα να προβλέπουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές και στην οποία να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή, όπως έχει τονίσει επίσης η Επιτροπή στη σύστασή της σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας6. Θα πρέπει να καταπολεμηθούν οι ανισότητες και οι διακρίσεις, να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για όλους, και επίσης εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (ειδικότερα των παιδιών), κυρίως με τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών εργασίας και επαρκών και αποτελεσματικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την άρση των εμποδίων της συμμετοχής στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην αγορά εργασίας. Επειδή δημιουργούνται νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα στην ΕΕ, οι χώροι εργασίας, αλλάζουν επίσης οι σχέσεις εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι νέες σχέσεις εργασίας διατηρούν και ενισχύουν το κοινωνικό πρότυπο της Ευρώπης εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε νεοεμφανιζόμενες μορφές εργασίας καλύπτονται και προστατεύονται από κανονισμούς για την απασχόληση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική εξέλιξη.
__________________
__________________
6 COM(2008)0639
6 COM(2008)0639.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν χώρους σκέψης και διαλόγου με την υποστήριξη των ειδικευμένων μη κυβερνητικών οργανισμών (ΜΚΟ) και οργανώσεων εκπροσώπησης ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, ώστε αυτά τα άτομα να μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση των πολιτικών που τα αφορούν.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για όλες τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις που ενδέχεται να απευθύνει το Συμβούλιο στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων για την προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
(11)  Οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για καλά στοχοθετημένες ειδικές κατά χώρα συστάσεις που το Συμβούλιο απευθύνει στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και άλλων ενωσιακών ταμείων για την προαγωγή της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης και της δημόσιας διοίκησης. Αν και οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στα κράτη μέλη και στην Ένωση, θα πρέπει να εφαρμόζονται σε συνεργασία με όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, με τη στενή σύμπραξη των κοινοβουλίων, καθώς και των κοινωνικών εταίρων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο υλοποίησης των σχετικών πολιτικών υπό το πρίσμα των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης, σε εκπλήρωση των οικείων και βασισμένων στη Συνθήκη εντολών τους. Αυτές οι επιτροπές και άλλα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που ασχολούνται με το συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά,
(12)  Η Επιτροπή Απασχόλησης και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας θα πρέπει να παρακολουθούν τον τρόπο υλοποίησης των σχετικών πολιτικών υπό το πρίσμα των κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης, σε εκπλήρωση των οικείων και βασισμένων στη Συνθήκη εντολών τους. Αυτές οι επιτροπές και άλλα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου που ασχολούνται με το συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικότερα με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λογοδοσία,
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων μειώνοντας τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πρόσληψη ατόμων, προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση και, ειδικότερα, στηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία, να τονώσουν την κοινωνική καινοτομία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν και να επενδύσουν στη δημιουργία βιώσιμων, προσβάσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας για όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, σε όλους τους τομείς της αγοράς εργασίας, σε όλες τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων αναπτύσσοντας πλήρως το δυναμικό των μελλοντοστραφών τομέων, όπως είναι η πράσινη και η κυκλική οικονομία, ο τομέας της φροντίδας και ο ψηφιακός τομέας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμφιλιώνουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, να μεριμνούν ώστε οι χώροι εργασίας να είναι προσαρμοσμένοι για άτομα με αναπηρίες και για πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, να βοηθούν τις επιχειρήσεις στην πρόσληψη υπαλλήλων και να προάγουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση, ειδικότερα, στηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ενεργά την κοινωνική οικονομία, να τονώσουν την κοινωνική καινοτομία.
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές εργασίας, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για όλους με υπεύθυνο τρόπο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν καινοτόμες μορφές εργασίας, που να δημιουργούν ευκαιρίες ποιοτικής απασχόλησης για όλους με υπεύθυνο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, τις εθνικές νομοθεσίες και απασχολησιακές πρακτικές, καθώς και τα συστήματα εργασιακών σχέσεων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγουν τις ορθές πρακτικές στον εν λόγω τομέα.
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν τη γραφειοκρατία, ώστε να μειωθεί κάθε άσκοπη επιβάρυνση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αυτές συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 3
Η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, λαμβανομένης υπόψη της αναδιανεμητικής επίδρασης του φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν σταδιακά να μειώσουν τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και να τη μετατοπίσουν από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, λαμβανομένης υπόψη της αναδιανεμητικής επίδρασης του φορολογικού συστήματος, με εξασφάλιση της προστασίας των εσόδων για επαρκή κοινωνική προστασία και δαπάνες για την ενίσχυση της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και επενδύσεων σε δημόσιες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος.
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 5 – παράγραφος 4
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν διαφανείς και προβλέψιμους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιους μισθούς που προβλέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων και τις αποκλίσεις όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες, τομείς και εταιρείες. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα ελάχιστου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν διαφανείς και προβλέψιμους μηχανισμούς καθορισμού των μισθών, που επιτρέπουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης των μισθών στις εξελίξεις της παραγωγικότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα δίκαιους μισθούς που προβλέπουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Οι εν λόγω μηχανισμοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές ως προς τα επίπεδα δεξιοτήτων και τις αποκλίσεις όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις ανά περιφέρειες, τομείς και εταιρείες. Με σεβασμό των εθνικών πρακτικών, τα κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διασφαλίσουν επαρκή επίπεδα ελάχιστου μισθού, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη φτώχεια των εργαζομένων.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – τίτλος
Κατευθυντήρια γραμμή 6: Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας: πρόσβαση στην απασχόληση, δεξιότητες και ικανότητες
Κατευθυντήρια γραμμή 6: Ενίσχυση της προσφοράς εργασίας και βελτιωμένη πρόσβαση σε απασχόληση δεξιότητες και ικανότητες
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 1
Στο πλαίσιο των τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, θα πρέπει να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με σωστή παροχή κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών στα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να παρέχεται ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων σε κατάρτιση κατά τη διάρκεια επαγγελματικής αλλαγής. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει σε όλους καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και προσαρμογή τους σε αυτές, καθώς και επιτυχή διαχείριση των αλλαγών, έτσι ώστε η οικονομία συνολικά να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις.
Στο πλαίσιο των τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να προωθήσουν την βιωσιμότητα, την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα με σωστή παροχή κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής ζωής, που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και προβλεπόμενες μελλοντικές ευκαιρίες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων και μέσω στοχοθετημένης προαγωγής της κατάρτισης στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο στην αρχική όσο και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση, καλύπτοντας όχι μόνο την τυπική εκπαίδευση αλλά και την μη τυπική και την άτυπη μάθηση και διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και ίση πρόσβαση σε όλους. Θα πρέπει να συνεργαστούν με τους κοινωνικούς εταίρους, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τη βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και την αντιμετώπιση διαρθρωτικών αδυναμιών σε αυτά, ώστε να παρέχεται ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων. Θα πρέπει να διασφαλίσουν τη μεταφορά των δικαιωμάτων σε κατάρτιση κατά τη διάρκεια των αλλαγών στην επαγγελματική ζωή μέσω ενός συστήματος μορίων και μέσω της άθροισης των σχετικών δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να επιτρέψει σε όλους καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και προσαρμογή τους σε αυτές, αποτροπή αναντιστοιχιών στις δεξιότητες καθώς και επιτυχή διαχείριση των αλλαγών, έτσι ώστε η οικονομία συνολικά να είναι πιο ανθεκτική στις κρίσεις.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως για τους λιγότερο ειδικευμένους. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση με βάση την εργασία στο πλαίσιο των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας, να προβάλουν και να καταστήσουν συγκρίσιμες τις δεξιότητες και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να βελτιώσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητά τους, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της δημιουργίας διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της επικύρωσης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης, και να αυξήσουν τα συνολικά επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως για τους λιγότερο ειδικευμένους και τους εκπαιδευόμενους που προέρχονται από μη προνομιούχο κοινωνικό περιβάλλον. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, να αναπτύξουν και ενισχύσουν τις βασικές δεξιότητες, να προωθήσουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να μειώσουν τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, να ενισχύσουν τη σύνδεση της αγοράς εργασίας με πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να βελτιώσουν την παρακολούθηση και πρόβλεψη των δεξιοτήτων και να αυξήσουν τη συμμετοχή των ενηλίκων στη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων και με πολιτικές που να προβλέπουν εκπαιδευτική άδεια και άδεια κατάρτισης, καθώς και ενδοεργασιακή επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τη μάθηση με βάση την εργασία στο πλαίσιο των συστημάτων τους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω ποιοτικών και αποτελεσματικών θέσεων μαθητείας, να προβάλουν και να καταστήσουν συγκρίσιμες τις δεξιότητες και να πολλαπλασιάσουν τις ευκαιρίες για αναγνώριση και επικύρωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του επίσημου πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα πρέπει να βελτιώσουν και να αυξήσουν την προσφορά και την αξιοποίηση της ευέλικτης συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων για να διατηρήσουν ή να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα την απασχολησιμότητά τους, με την ενίσχυση της πρόσβασης σε μαθησιακές ευκαιρίες υψηλής ποιότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών, μέσω της δημιουργίας διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των δεξιοτήτων, της προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα αντιστοιχεί στις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά εργασίας, καθώς και της επικύρωσης και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 2 α (νέα)
Για να προωθήσουν την μακροπρόθεσμη καλή διαβίωση και παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα συστήματά τους εκπαίδευσης και κατάρτισης, πέρα από την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, θα επιδιώκουν και την προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης, την κοινωνική συνοχή, τη διαπολιτισμική κατανόηση και τη δημιουργία ενεργών πολιτών.
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 3
Η υψηλή ανεργία και αεργία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια που βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτισης, και απόκτησης νέων προσόντων. Για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί η διαρθρωτική ανεργία, θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση το αργότερο μετά από 18 μήνες ανεργίας. Η ανεργία των νέων και το μεγάλο ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (ΕΕΑΚ) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία1.
Η υψηλή ανεργία και η μακροχρόνια ανεργία και αεργία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων με την έγκαιρη, ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη βοήθεια που βασίζεται στην υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας, κατάρτισης, και απόκτησης νέων προσόντων και στη σωστή παρακολούθηση της συνέχειας. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται μια συντονισμένη προσέγγιση απέναντι στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες απασχόλησης, κάτι που σημαίνει στενή συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνικών εταίρων και τοπικών αρχών. Για να μειωθεί σημαντικά και να προληφθεί η μακρόχρονη και η διαρθρωτική ανεργία, θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη ατομική αξιολόγηση το ενωρίτερο δυνατό. Η ανεργία των νέων και το μεγάλο ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή απασχόλησης (ΕΕΑΚ) θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται με διαρθρωτική βελτίωση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της πλήρους εφαρμογής των εγγυήσεων για τη νεολαία1.
__________________
__________________
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1–6
1 ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 4
Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη μετατόπιση των φόρων από την εργασία θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των εμποδίων και αντικινήτρων της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ιδίως για όσους είναι οι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης δράσεων και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις για τη σταδιακή μετατόπιση των φόρων από την εργασία θα πρέπει να αποσκοπούν σε άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων και της υπερβολικής γραφειοκρατίας και στην παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως για όσους είναι οι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μετατοπίσεις των φόρων δεν θα διακυβεύουν τη βιωσιμότητα του κράτους πρόνοιας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν ένα κατάλληλο περιβάλλον εργασίας για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένης της στοχοθετημένης χρηματοδοτικής στήριξης δράσεων και υπηρεσιών που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία εν γένει. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προαγάγουν την υποστηριζόμενη απασχόληση σε μια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς αγορά εργασίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 6 – παράγραφος 5
Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Ο συνδυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να προωθηθεί, ιδίως μέσω της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες άδειες για οικογενειακούς λόγους και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και θα πρέπει να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών.
Θα πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια στη συμμετοχή και την επαγγελματική εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότητα των φύλων και η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της ίσης αμοιβής για ίση εργασία σε όλους τους κλάδους και όλα τα επαγγέλματα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των μισθών ώστε να κλείσει τη μισθολογική ψαλίδα μεταξύ των φύλων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να επιβάλουν την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ορίζοντας αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για όσους εργοδότες καταβάλλουν διαφορετικούς μισθούς για την ίδια εργασία ανάλογα με το εάν εκτελείται από άνδρα ή από γυναίκα. Ο συνδυασμός επαγγελματικής, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής θα πρέπει να κατοχυρωθεί για όλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι γονείς και όλα τα πρόσωπα με υποχρεώσεις φροντίδας διαθέτουν πρόσβαση σε κατάλληλες άδειες για οικογενειακούς λόγους και για παροχή φροντίδας, σε οικονομικά προσιτή μακρόχρονη φροντίδα ποιότητας και σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, καθώς και σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας με γνώμονα τις ανάγκες του εργαζόμενου, όπως τηλεργασία και έξυπνη εργασία, με στόχο την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, και θα πρέπει να προωθήσουν την ισορροπημένη χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παροχή υποστήριξης στους φροντιστές που αναγκάζονται να περιορίσουν ή να τερματίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να μπορέσουν να ασχοληθούν σωστά με τη φροντίδα κάποιου.
________________
Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 2
Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την υποστήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και βελτιώνοντας τη σύνδεσή τους με την εισοδηματική στήριξη, με βάση τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ανέργων που αναζητούν ενεργά εργασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία, στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.
Οι πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση της προσαρμογής στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την υποστήριξη των μεταβάσεων στην αγορά εργασίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να προοδεύσουν στη σταδιοδρομία τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργοποιούν και να διευκολύνουν αποτελεσματικά αυτούς που μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας μέσω εξατομικευμένης υποστήριξής τους και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αντίληψης για την ενεργό ένταξη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας διευρύνοντας τη χρηματοδότηση, τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και διασφαλίζοντας επαρκή εισοδηματική στήριξη των ανέργων όσο αυτοί αναζητούν ενεργά εργασία και συνεκτιμώντας τα δικαιώματα και τις ευθύνες των ανέργων. Τούτο περιλαμβάνει τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η λογοδοσία αυτών των πολιτικών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα, τη διασύνδεση και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, εξασφαλίζοντας έγκαιρη και εξατομικευμένη βοήθεια σε όσους αναζητούν εργασία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναζητήσουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, στηρίζοντας τη ζήτηση της αγοράς εργασίας και εφαρμόζοντας διαχείριση βάσει επιδόσεων.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 3
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους επαρκή επιδόματα ανεργίας με εύλογη διάρκεια, σύμφωνα με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω επιδόματα δεν θα πρέπει να συνιστούν αντικίνητρο για τη γρήγορη επιστροφή στην απασχόληση.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στους ανέργους επαρκή επιδόματα ανεργίας για χρονικό διάστημα αρκετό προκειμένου αυτοί να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας, σύμφωνα με τις συνεισφορές τους και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας. Τα εν λόγω επιδόματα θα πρέπει να συνοδεύονται από ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας και από μέτρα που θα συνιστούν κίνητρα για τη γρήγορη επιστροφή σε ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 4
Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων θα πρέπει να προωθηθεί με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων και στην αναγνώριση των προσόντων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν παρεμποδίζουν ούτε περιπλέκουν την κατάσταση για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη όταν αποδέχονται μια θέση εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν πιθανότητες «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές.
Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως θεμελιώδης ελευθερία με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Θα πρέπει επίσης να προωθηθεί η εσωτερική κινητικότητα. Θα πρέπει να αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των επαγγελματικών και ατομικών συντάξεων, της πρόσβασης σε κοινωνική προστασία, στην αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων καθώς και οι δυσανάλογες γλωσσικές απαιτήσεις. Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης, μεταξύ άλλων με τη βελτιωμένη πρόσβασή τους στα δικαιώματα κατά την εργασία και με την ενημέρωσή τους για αυτά. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι διοικητικές διαδικασίες δεν παρεμποδίζουν ούτε περιπλέκουν την κατάσταση για τους εργαζομένους από άλλα κράτη μέλη όταν αποδέχονται μια θέση εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αποτρέπουν την καταχρηστική εφαρμογή υφισταμένων κανόνων και να αντιμετωπίζουν πιθανότητες «φυγής εγκεφάλων» από ορισμένες περιοχές. Για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να αυξήσουν και να στηρίξουν τις επενδύσεις σε τομείς όπως η πράσινη και η κυκλική οικονομία, ο τομέας της φροντίδας και ο ψηφιακός τομέας, που διαθέτουν πραγματικές δυνατότητες δημιουργίας ευκαιριών για υψηλής ποιότητας απασχόληση.
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 7 – παράγραφος 5
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, και προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά και απασχόλησης, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις επί των ζητημάτων που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση.
Σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και τις αρχές που διέπουν τις εταιρικές σχέσεις, και προκειμένου να επιτευχθούν πιο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος και διάλογος των πολιτών και καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την έγκαιρη, γνήσια και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων σε θέματα οικονομικά, κοινωνικά και απασχόλησης σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας, μεταξύ άλλων με την παροχή στήριξης για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να προχωράει πέρα από την απλή διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις επί των ζητημάτων που τους αφορούν, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους και του δικαιώματος στη συλλογική δράση. Οι εργαζόμενοι με άτυπες συμβάσεις εργασίας και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να μπορούν επίσης να ασκούν το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ενισχύσουν το ρόλο των κοινωνικών εταίρων.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – τίτλος
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Προαγωγή των ίσων ευκαιριών για όλους, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Κατευθυντήρια γραμμή 8: Προαγωγή των ίσων ευκαιριών και της μη διακριτικής μεταχείρισης για όλους, προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν μια αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτή σε όλους, με τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων για την προαγωγή ίσων ευκαιριών των υποεκπροσωπούμενων ομάδων στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα για να καταπολεμήσουν όλες τις μορφές διακρίσεων και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινωνία για όλους. Στα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκείνα που προωθούν αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, ανοιχτές σε όλους, μεταξύ άλλων και χάρη σε μέτρα κατά των διακρίσεων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και μέσα σε αυτήν, ώστε να στηριχθούν όσοι σήμερα υφίστανται διακρίσεις, υποεκπροσωπούνται ή είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Θα πρέπει να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση και να καταπολεμήσουν κάθε είδος διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτόν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη στήριξη ατόμων ευρισκόμενων σε ευάλωτη κατάσταση, και πρέπει να πλαισιωθούν με επαρκή χρηματοδότηση, προκειμένου να αποτραπεί κάθε πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ των ενδιαφερόμενων δικαιούχων.
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 2
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσει στη βελτίωση της προσβασιμότητας, της βιωσιμότητας, της επάρκειας και της ποιότητας.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ώστε να παρέχουν ουσιαστική, αποτελεσματική και επαρκή κοινωνική προστασία σε όλα τα στάδια της ζωής του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και των αυτοαπασχολουμένων, με την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης και της ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, με την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και με την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μεταξύ άλλων με τον σχεδιασμό των συστημάτων φορολογίας και παροχών. Οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες στα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να οδηγήσουν σε καλύτερη πρόσβαση, διαθεσιμότητα, βιωσιμότητα, επάρκεια και ποιότητα.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 3
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και στρατηγικές πρόληψης με τον συνδυασμό των τριών συνιστωσών της ενεργού ένταξης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα σε επαρκείς παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και προωθούν την κοινωνική ένταξη, παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές και στρατηγικές πρόληψης με τον συνδυασμό των τριών συνιστωσών της ενεργού ένταξης: επαρκής εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς παροχές ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άνθρωπο που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους και να προωθούν την κοινωνική ένταξη, παρακινώντας τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 3 α (νέα)
Κατά τον ίδιο τρόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει, με τη υποστήριξη της Επιτροπής, να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των ειδικευμένων στην καταπολέμηση της φτώχειας ΜΚΟ, και των οργανώσεων ατόμων που βιώνουν τη φτώχεια, στη χάραξη πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 4
Οι οικονομικά προσιτές, προσπελάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η παιδική φροντίδα, η εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, μεταξύ άλλων για τα παιδιά και τους νέους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας των εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων στις βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του νερού, της αποχέτευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ψηφιακών επικοινωνιών. Για όσους έχουν ανάγκη και για τα ευάλωτα άτομα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική βοήθεια όσον αφορά την κατοικία καθώς και το δικαίωμα σε κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της έξωσης. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, προσπελάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες, όπως η παιδική φροντίδα, η εξωσχολική φροντίδα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η στέγαση, οι υπηρεσίες υγείας, αποκατάστασης και μακροχρόνιας φροντίδας, και η διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών, μεταξύ άλλων για τα παιδιά, τους νέους, τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες. Τα παιδιά που ζουν στη φτώχεια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν φροντίδα, αξιοπρεπή κατοικία και κατάλληλη διατροφή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της φτώχειας των εργαζομένων,και στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων σε οικονομικά προσιτές βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, του καθαρού νερού, της αποχέτευσης, της ενέργειας, των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ψηφιακών επικοινωνιών. Για όσους έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε κατάλληλη κοινωνική βοήθεια όσον αφορά την κατοικία καθώς και το δικαίωμα σε κατάλληλη βοήθεια και προστασία έναντι της έξωσης. Η έλλειψη στέγης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με εξειδικευμένο τρόπο. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες, καθώς και το δυναμικό, των ατόμων με αναπηρία. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει τα κράτη μέλη μεταξύ άλλων να επανεξετάσουν τα συστήματά τους αξιολόγησης της αναπηρίας, ώστε να μην δημιουργούνται φραγμοί για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να παρέχεται η κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλευτική στους εργοδότες που απασχολούν άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να προαχθεί και να υποστηριχθεί η παροχή προσωπικής βοήθειας στα άτομα με αναπηρίες κατά την εκπαίδευση και εκ μέρους των υπηρεσιών απασχόλησης.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 5
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν το δικαίωμα έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – κατευθυντήρια γραμμή 8 – παράγραφος 6
Λόγω της αύξησης της μακροζωίας και των δημογραφικών αλλαγών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κατοχυρώσουν τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων για γυναίκες και άνδρες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους και των δύο φύλων, να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικών συστημάτων για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα πρέπει να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου και αύξησης της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως περιορίζοντας την πρόωρη αποχώρηση από την αγορά εργασίας και αυξάνοντας τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το προσδόκιμο ζωής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επειγόντως να κατοχυρώσουν τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων για γυναίκες και άνδρες, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους, για να αποκτήσουν επαρκή νόμιμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης, καθώς και ενός επαρκούς εισοδήματος για τους ηλικιωμένους, που να είναι τουλάχιστον πάνω από το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να παρέχεται άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε συμπληρωματικά συστήματα που να μπορούν να χρησιμεύουν ως συμπλήρωμα σταθερών νόμιμων συντάξεων. Ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις και την εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, οι συντάξεις με βάση μόνο τον πρώτο πυλώνα ή σε συνδυασμό με τον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να στοιχειοθετούν ένα αξιοπρεπές εισόδημα υποκατάστασης με βάση τις προηγούμενες αποδοχές του εργαζόμενου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκή συνταξιοδοτικά μόρια στα άτομα που, προκειμένου να παρέχουν φροντίδα σε άτυπη βάση, είχαν βρεθεί για καιρό εκτός αγοράς εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αύξησης του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση, θα πρέπει να πλαισιώνονται από στρατηγικές ενεργού και υγιούς γήρανσης και να στηρίζονται από μέτρα παράτασης του επαγγελματικού βίου για όσους επιθυμούν να εργαστούν περισσότερα χρόνια. Οι εργαζόμενοι που πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την εκούσια μείωση των ωραρίων εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών και να επιτρέψουν την κατάλληλη σταδιακή εφαρμογή όλων των μεταρρυθμίσεων.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0355.
(2) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 201.


Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2019 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 533kWORD 70k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019 (2018/2001(BUD))
P8_TA(2018)0182A8-0146/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Απριλίου 2017, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 96 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α8-0146/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα διαδικασία είναι η τέταρτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το έκτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2019, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο ετήσιας αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα V, τόσο με βάση τον πληθωρισμό όσο και πραγματικής, στοιχείο που εξασφαλίζει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις και επιτρέπει τη συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών εξοικονόμησης πόρων και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας οι οποίες είναι προσανατολισμένες σε έναν προϋπολογισμό βάσει επιδόσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των πρωταρχικών στόχων που έχει προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για τον προϋπολογισμό του 2019 περιλαμβάνονται οι εξής: η προεκλογική εκστρατεία για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, έργα στον τομέα της ασφάλειας, πολυετή κτιριακά έργα, ανάπτυξη ΤΠ, βελτίωση των υπηρεσιών για τους βουλευτές και προώθηση μιας περιβαλλοντικής προσέγγισης για τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2019, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 2 016 644 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,38 % σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2018 (συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες) και σε μερίδιο 18,79 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών που αφορούν κυρίως τις αποδοχές, τις συντάξεις, τις ιατρικές δαπάνες και τις αποζημιώσεις των εν ενεργεία και των συνταξιούχων βουλευτών (23 %) και του προσωπικού (34 %), καθώς και τα κτίρια (13 %), οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και το καθεστώς των βουλευτών με βάση την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(8), τόνιζε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα έπρεπε να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται έως ένα βαθμό από την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις δαπάνες του και να αναπτύσσει τη δημοκρατία σε ενωσιακό επίπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προαιρετικό Ταμείο Συντάξεων ιδρύθηκε το 1990 με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Προεδρείου που διέπουν το καθεστώς (προαιρετικής) συμπληρωματικής συντάξεως των βουλευτών(9)·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2019 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20% του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2019 αντιστοιχεί στο 18,53 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2018 (18,85 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V επί περισσότερα από 15 έτη·

2.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

3.  σημειώνει ότι, λόγω των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2019, οι δαπάνες θα είναι σημαντικά υψηλότερες σε ορισμένους τομείς, ιδίως σε σχέση με τους μη επανεκλεγόμενους βουλευτές και τους βοηθούς τους, ενώ εξοικονόμηση, αν και σε μικρότερη κλίμακα, θα προκύψει σε άλλους τομείς λόγω μείωσης του όγκου της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια ενός έτους εκλογών·

4.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεννόηση μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 26 Μαρτίου 2018 και στις 10 Απριλίου 2018, όσον αφορά τον καθορισμό της αύξησης του προϋπολογισμού του 2018 στο 2,48 %, ποσοστό που αντιστοιχεί στο συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεών του για το 2019 ύψους 1 999 144 000 EUR, τη μείωση του επιπέδου δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που ενέκρινε το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018 κατά 17,5 εκατομμύρια EUR και την ανάλογη μείωση των πιστώσεων που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού: 1004 – Συνήθη έξοδα ταξιδίου 105 – Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής για βουλευτές 1404 – Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιχορηγήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων 1612 – Επαγγελματική επιμόρφωση 1631 – Κινητικότητα 2000 – Μισθώματα 2007 – Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων: 2022 – Διατήρηση, συντήρηση, τεχνική παρακολούθηση και καθαρισμός των κτιρίων 2024 – Κατανάλωση ενέργειας 2100 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες 2101 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Τακτικές δραστηριότητες – Υποδομή 2105 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες – Επενδύσεις σε έργα 212 – Έπιπλα 214 – Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις 230 – Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα 238 – Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας 300 – Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας 302 – Έξοδα υποδοχής και παράστασης 3040 – Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων 3042 – Συνεδριάσεις, συνέδρια, διασκέψεις και αντιπροσωπείες 3049 – Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων 3243 – Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 3248 – Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα 325 – Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών 101 – Αποθεματικό για απρόβλεπτα· εγγράφει στη θέση 1400 – Άλλο προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες πιστώσεις 50 000 EUR, στη θέση 320 – Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης πιστώσεις 50 000 EUR και στη θέση 3211 – Ευρωπαϊκός κόμβος επιστημονικών μέσων ενημέρωσης πιστώσεις 800 000 EUR· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι αλλαγές αυτές εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 16 Απριλίου 2018·

5.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να συννομοθετεί με το Συμβούλιο και να αποφασίζει για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων·

6.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

7.  σημειώνει ότι το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων και τα συνοδευτικά έγγραφα παρελήφθησαν με καθυστέρηση και μόνο αφού είχαν πλέον εγκριθεί από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018· ζητεί να παραλαμβάνει εγκαίρως στα επόμενα έτη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων·

Διαφάνεια και προσβασιμότητα

8.  χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών που διατυπώθηκε σε διάφορα ψηφίσματα για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, τις επενδύσεις, τις υποχρεώσεις βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, τις λειτουργικές δαπάνες και μια μεθοδολογία με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι τους συντελεστές· σημειώνει ότι τα κατ’ αποκοπή ποσά είναι ένα χρήσιμο και αναγνωρισμένο εργαλείο για την ενίσχυση της ευελιξίας και της διαφάνειας·

9.  σημειώνει ότι, όπως ίσχυσε και για τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους, προτείνεται να προβλεφθεί ένα ποσό για «έκτακτες» επενδύσεις και δαπάνες, δηλαδή επενδύσεις και δαπάνες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες ή τυπικές για το Κοινοβούλιο και έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης· σημειώνει ότι, το 2019, οι εν λόγω επενδύσεις και δαπάνες ανέρχονται σε 71,6 εκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων 37,3 εκατομμυρίων EUR για την αλλαγή κοινοβουλευτικής περιόδου και 34,3 εκατομμυρίων EUR για άλλες έκτακτες δαπάνες· υπενθυμίζει ότι αποκλειστικός σκοπός της διάκρισης μεταξύ τακτικών και έκτακτων δαπανών, που έγινε στον προϋπολογισμό του 2016 και περιλήφθηκε στους επόμενους προϋπολογισμούς, ήταν να καλυφθεί η εφαρμογή επειγόντων μέτρων για την ασφάλεια των κτιρίων και την κυβερνοασφάλεια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις· θεωρεί ότι η υπέρμετρη προσφυγή στη διάκριση αυτή, δηλαδή η ενσωμάτωση άλλων δαπανών στις έκτακτες δαπάνες, παρέχει εσφαλμένες ενδείξεις σχετικά με την εξέλιξη του δημοσιονομικού περιθωρίου και, επομένως, αντίκειται στην αρχή της διαφάνειας των δαπανών του Κοινοβουλίου·

10.  αναμένει ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου για το 2019 θα είναι ρεαλιστικός και ακριβής στην αντιστοίχιση των αναγκών και του κόστους τους, ώστε να αποφευχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι διογκωμένες εγγραφές πιστώσεων·

Brexit

11.  σημειώνει ότι, στις 8 Δεκεμβρίου 2017, οι διαπραγματευτές της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία όσον αφορά τον δημοσιονομικό διακανονισμό για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, ο οποίος περιλαμβάνει διάταξη σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμμετάσχει στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ένωσης του 2019 και 2020 σαν να εξακολουθούσε να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεισφέρει το μερίδιό του στη χρηματοδότηση της Ένωσης για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020· σημειώνει ότι το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως των βουλευτών περιλαμβάνεται ως υποχρέωση στον ισολογισμό της ΕΕ και ότι το θέμα της συνεισφοράς στις εναπομένουσες υποχρεώσεις για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σε προγενέστερο στάδιο αλλά εκτείνονται πέραν του 2020 θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων·

12.  σημειώνει ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επικύρωσε, με την ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Φεβρουάριο του 2018, έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, και συγκεκριμένα τη μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 705 μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση· σημειώνει ότι, μετά την άτυπη συνεδρίαση των 27 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 23ης Φεβρουαρίου 2018, ο Πρόεδρος Tusk επισήμανε την ευρεία αποδοχή της οποίας τυγχάνει η πρόταση αυτή· σημειώνει ότι, σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι κράτος μέλος κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024, ο αριθμός των βουλευτών θα παραμείνει 751, μέχρις ότου η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταστεί νομικά ισχυρή· επισημαίνει, ωστόσο, ότι για τη διαδικασία αυτή απαιτείται ομόφωνη απόφαση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αφού λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου αποτυπώνει, προς το παρόν, ένα στάτους κβο όπου το Κοινοβούλιο αποτελείται από 678 βουλευτές από 27 κράτη μέλη από τις 30 Μαρτίου 2019 έως τη λήξη της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, και ένα Κοινοβούλιο απαρτιζόμενο από 705 μέλη από 27 κράτη μέλη από την αρχή της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου έως το τέλος του οικονομικού έτους 2019· σημειώνει με ικανοποίηση τις προσαρμογές που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας οι οποίες εγκρίθηκαν από το Προεδρείο στις 12 Μαρτίου 2018·

Ευρωπαϊκές εκλογές 2019

13.  χαιρετίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να εξηγηθεί στους πολίτες ποιον σκοπό εξυπηρετούν η Ένωση και το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία αυτή θα πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καθήκοντά του, όπως η εκλογή του προέδρου της Επιτροπής, και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των πολιτών·

14.  υπενθυμίζει ότι, όπως εγκρίθηκε κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 33,3 εκατομμύρια EUR για τα δύο έτη, εκ των οποίων 25 εκατομμύρια EUR για το 2018 (λόγω του χρόνου που απαιτείται για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και τη σύναψη των συμβάσεων) και 8,33 εκατομμύρια EUR για το 2019· σημειώνει ότι η στρατηγική για την εκστρατεία, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν στις τελευταίες εκλογές, εγκρίθηκε από το Προεδρείο τον Νοέμβριο του 2017·

15.  τονίζει ότι οι διεργασίες επικοινωνίας για τις ευρωπαϊκές εκλογές καλύπτουν τρεις βαθμίδες: η πλέον ορατή βαθμίδα αφορά τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους τους, η δεύτερη βαθμίδα συνίσταται στη διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidaten), που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2014, και η τρίτη βαθμίδα είναι η θεσμική εκστρατεία που υπενθυμίζει τι είναι το Κοινοβούλιο, τι κάνει, με ποιον τρόπο επηρεάζει τη ζωή των πολιτών και για ποιον λόγο η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική·

16.  τονίζει ότι από μόνο του το Κοινοβούλιο δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να προσεγγίσει τα 400 εκατομμύρια πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου και ότι, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, ως εκ τούτου, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δίκτυα πολλαπλασιαστών· θεωρεί ότι οι κοινοποιήσεις μέσω ιστοτόπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο· επισημαίνει ότι, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2018 θα διοργανωθεί μια σειρά διασκέψεων για τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς και ότι, σε εθνικό επίπεδο, τα γραφεία συνδέσμου θα έχουν ρόλο καίριας σημασίας· θα συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους της στην προσέγγιση όσον αφορά τη δικτύωση· θεωρεί ότι στην τελική ευθεία πριν από τις εκλογές τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα εθνικά κόμματα θα διαδραματίσουν παράλληλα καθοριστικό ρόλο, ιδίως στο πλαίσιο της διαδικασίας «Spitzenkandidaten»· προτείνει, ως εκ τούτου, να τους δοθεί η δυνατότητα να εκπληρώσουν αυτή την αποστολή με ειδική αύξηση της χρηματοδότησης για το 2019·

Ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

17.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα περιλαμβάνει περαιτέρω δόσεις επενδύσεων ουσιαστικού χαρακτήρα που άρχισαν ήδη το 2016 με σκοπό τη σημαντική βελτίωση της ασφάλειας του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι τα εν λόγω έργα καλύπτουν διάφορους τομείς, κυρίως όσον αφορά τα κτίρια, δηλαδή την αναβάθμιση της ασφάλειας στην είσοδο, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, όπως το σχέδιο iPACS, αλλά και βελτιώσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των επικοινωνιών·

18.  χαιρετίζει το μνημόνιο συμφωνίας που τέθηκε σε ισχύ το 2017 μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων οργάνων με έδρα τις Βρυξέλλες, σχετικά με τους ελέγχους διαπίστευσης ασφαλείας για όλο το προσωπικό των εξωτερικών αναδόχων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· υπενθυμίζει το αίτημά του προς τον Γενικό Γραμματέα, στο πλαίσιο της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το 2018, να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας στους μόνιμους υπαλλήλους, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους ασκουμένους, ώστε να καθίσταται δυνατή η διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας πριν από την πρόσληψή τους· ζητεί, ως εκ τούτου, από τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με την πρόοδο του φακέλου αυτού·

19.  θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ είναι σημαντικά για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, αλλά ευάλωτα, ωστόσο, σε κυβερνοεπιθέσεις· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την ελαφρά αύξηση των προβλεπόμενων πιστώσεων που θα επιτρέψει στο Όργανο να προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πληροφορίες του μέσω της συνέχισης του σχεδίου δράσης για την κυβερνοασφάλεια·

Κτιριακή πολιτική

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση την έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού·

21.  σημειώνει τη διαδικασία βελτίωσης του περιβάλλοντος εργασίας των βουλευτών και των υπαλλήλων, όπως αποφασίστηκε από το Προεδρείο τον Δεκέμβριο του 2017, η οποία θα συνεχιστεί το 2019 με σκοπό την παροχή ευέλικτων χώρων εργασίας για τους βουλευτές που θα καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από την αλλαγή των προτύπων εργασίας, ενώ μετά τις εκλογές του 2019 θα τους παρέχονται τρία γραφεία στις Βρυξέλλες και δύο στο Στρασβούργο· τονίζει, ωστόσο, ότι θα ήταν χρησιμότερο να προβλεφθούν ευέλικτοι χώροι συνεδριάσεων στο Στρασβούργο· σημειώνει τις δαπάνες για τη συντήρηση των κτιρίων του Κοινοβουλίου το 2019, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την ασφάλεια και το περιβάλλον· εκφράζει την απορία του για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ορισμένων από τις αλλαγές που προτείνονται, συγκεκριμένα όσον αφορά: τη μετακίνηση της Βιβλιοθήκης και των αντίστοιχων γραφείων, την ανακαίνιση του εστιατορίου των βουλευτών (κτίριο Spinelli) και την ανακαίνιση του εστιατορίου του κτιρίου Churchill· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με τις αποφάσεις αυτές πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018, δεδομένου ότι ορισμένα έργα θα αναβληθούν·

22.  διατυπώνει ερωτηματικά όσον αφορά το ποσό του 1 580 000 EUR που προβλέπεται για μελέτες για την ανακαίνιση του κτιρίου Spaak, δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό του 2018 έχουν ήδη εγγραφεί 14 εκατομμύρια EUR· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2018·

23.  ζητεί περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της επίπλωσης στο κτήριο ASP στις Βρυξέλλες τα οποία να δικαιολογούν την αντικατάστασή της, καθώς και για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της νέας επίπλωσης, ιδίως για τη σχέση μεταξύ της τιμής της επίπλωσης και της ανάγκης για αντικατάσταση·

24.  λαμβάνει υπό σημείωση την επικαιροποιημένη περιγραφή καθηκόντων για τα γραφεία πληροφοριών, τα οποία ονομάζονται πλέον «Γραφεία συνδέσμου», σύμφωνα με την απόφαση του Προεδρείου του Νοεμβρίου 2017· σημειώνει ότι το κύριο καθήκον των γραφείων συνδέσμου είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο εξ ονόματος του Κοινοβουλίου με πολιτικά ουδέτερο τρόπο, για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την Ένωση και τις πολιτικές της, μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών·

25.  σημειώνει ότι τα πρώτα τμήματα της ανατολικής πτέρυγας του νέου κτιρίου KAD θα παραδοθούν και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στα τέλη του 2018 ενώ τα υπόλοιπα γραφεία και οι αίθουσες συνεδριάσεων της ανατολικής πτέρυγας θα τίθενται σε χρήση σταδιακά κατά τη διάρκεια του 2019· σημειώνει ότι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο δυτικό εργοτάξιο·

26.  υπενθυμίζει την ανάλυση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2014 στην οποία το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 114 εκατομμύρια EUR ετησίως· σημειώνει, επιπλέον, ότι, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(10), το 78 % του συνόλου των μετακινήσεων του μόνιμου και λοιπού προσωπικού του Κοινοβουλίου προκύπτουν ως άμεσο αποτέλεσμα της γεωγραφικής του διασποράς· τονίζει ότι η έκθεση εκτιμά επίσης τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς μεταξύ 11 000 και 19 000 τόνων εκπομπών CO2· υπογραμμίζει τη δυνητική εξοικονόμηση πόρων στον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα επιφέρει μια ενιαία έδρα και ζητεί, συνεπώς, ένα χάρτη πορείας προς μία ενιαία έδρα·

27.  υπενθυμίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου βάσει της οδηγίας 2012/27/ΕΕ, σχετικά με την ενεργειακή απόδοση(11), η οποία αναφέρει ότι «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6» της οδηγίας αυτής, λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει το Κοινοβούλιο σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει ότι η συμμόρφωση προς τη δήλωση αυτή επείγει, αν μη τι άλλο χάριν της ίδιας της αξιοπιστίας του στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών σχετικά με τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και την ενεργειακή απόδοση·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές και τους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς

28.  χαιρετίζει το έργο της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των γραμματειών των πολιτικών ομάδων και των γραφείων των βουλευτών με στόχο την υποστήριξη των βουλευτών στην εντολή τους· υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες προάγουν την ικανότητα των βουλευτών να ελέγχουν το έργο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να εκπροσωπούν τους πολίτες·

29.  εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διαρκώς βελτιούμενη ποιότητα της συμβουλευτικής και ερευνητικής υποστήριξης που παρέχουν στους βουλευτές και στις επιτροπές η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τα θεματικά τμήματα· λαμβάνει υπό σημείωση την ενδιάμεση αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αυτών υπηρεσιών που παρέσχε ο Γενικός Γραμματέας τον Οκτώβριο του 2017· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να δώσει περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο υπηρεσίες συντονίζουν τις εργασίες τους ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πελατών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα νέα και τα υφιστάμενα ειδικά έργα στον τομέα ΤΠ, η ανάπτυξη των οποίων θα πραγματοποιηθεί εν όλω ή εν μέρει εντός του 2019: το έργο ηλεκτρονικό Κοινοβούλιο (e-Parliament), το Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού αρχείου (ERMS), το πρόγραμμα της ανοικτής ψηφιακής βιβλιοθήκης, το νέο έργο έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με τη μηχανική μάθηση με μεταφραστικές μνήμες και το εργαλείο καταγραφής των συμμετεχόντων σε διασκέψεις και εκδηλώσεις·

30.  υπενθυμίζει τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 και της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ) για τους βουλευτές· καλεί το Προεδρείο του Κοινοβουλίου να μεριμνήσει για τη βελτίωση της καθοδήγησης όσον αφορά τη λογοδοσία για τις δαπάνες που εγκρίνονται στο πλαίσιο της αποζημίωσης αυτής, χωρίς να προκληθεί πρόσθετο κόστος ή διοικητική επιβάρυνση για τη διοίκηση του Κοινοβουλίου· επισημαίνει ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του επιδόματος θητείας των βουλευτών θα απαιτούσε 40 έως 75 νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων(12), και θα βρισκόταν συνεπώς σε αντίθεση προς το σχέδιο μείωσης του προσωπικού·

31.  υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει ότι είναι ευθύνη των εκλεγμένων βουλευτών να χρησιμοποιούν τις δαπάνες για κοινοβουλευτικές δραστηριότητες και ότι υπάρχει η δυνατότητα για τους βουλευτές που το επιθυμούν να δημοσιεύουν την κατάσταση δαπανών τους σε σχέση με την ΑΓΕ στις προσωπικές τους ιστοσελίδες· τονίζει το γεγονός ότι το κατ’ αποκοπή ποσό χρησιμοποιείται ευρέως και αναγνωρίζεται ως χρήσιμο εργαλείο στα κράτη μέλη· τονίζει το γεγονός ότι η τρέχουσα χρήση των κατ’ αποκοπή ποσών δεν απαιτεί πρόσθετο προσωπικό ούτε συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφεύγει την πρόκληση υποχρεωτικού πρόσθετου κόστους και διοικητικής επιβάρυνσης για τους βουλευτές και τα γραφεία τους· επαναλαμβάνει ότι βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν σημαίνει παραβίαση της ιδιωτικής ζωής·

32.  καλεί την ομάδα εργασίας του Προεδρείου σχετικά με την αποζημίωση γενικών εξόδων να ολοκληρώσει τις εργασίες της ώστε να καταστεί δυνατή η εξέταση των συστάσεων που βασίζονται στην άποψη την οποία εξέφρασε το Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2017 πριν από τις εκλογές της ένατης κοινοβουλευτικής περιόδου·

33.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς το Προεδρείο να μεριμνήσει για την τήρηση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των βουλευτών και των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών και για τη διάθεση επαρκών δημοσιονομικών μέσων· επαναλαμβάνει, επ’ αυτού, την έκκλησή του για εξεύρεση εφικτής λύσης για τους ΔΚΒ εκείνους οι οποίοι, έχοντας εργαστεί αδιαλείπτως για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους στο τέλος της τρέχουσας, δεν θα δικαιούνται να ενταχθούν στο ευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότησης διότι δεν θα έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη δεκαετή υπηρεσία όπως ορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, λόγω της πρόωρης διεξαγωγής των εκλογών το 2014 και της καθυστερημένης επικύρωσης των νέων συμβάσεων ΔΚΒ εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας κατά την περίοδο μετά τις εκλογές του 2009· υπενθυμίζει ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· σημειώνει, ωστόσο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα σε σχέση με το καθεστώς προαιρετικής συντάξεως και καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να διερευνήσουν όλες τις δυνατότητες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου·

34.  θεωρεί επαρκείς τις πιστώσεις του κονδυλίου του προϋπολογισμού 422 «Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών»·

35.  σημειώνει την αναθεώρηση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις υπηρεσιακές μετακινήσεις τους μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι ζήτησε από το Προεδρείο να ενεργήσει προκειμένου να ευθυγραμμιστούν πλήρως οι αποζημιώσεις υπαλλήλων, λοιπού προσωπικού και ΔΚΒ αρχής γενομένης από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο·

36.  ενόψει της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ζητεί για άλλη μια φορά από τη Διάσκεψη των Προέδρων να αναθεωρήσει τις διατάξεις εφαρμογής που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον οι ΔΚΒ μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές·

37.  καλεί το Προεδρείο να τροποποιήσει την απόφαση του Προεδρείου της 19ης Απριλίου 2010 «Διατάξεις που αφορούν τους/τις ασκούμενους/ες των βουλευτών» για να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς αποδοχές στη σύμβαση ασκουμένου· υπογραμμίζει ότι το επίπεδο των αποδοχών των ασκουμένων στα γραφεία βουλευτή ή στις πολιτικές ομάδες πρέπει να είναι, τουλάχιστον, τέτοιο ώστε να διασφαλίζει την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης στις Βρυξέλλες ή στην πόλη στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση·

38.  φρονεί ότι θα πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την εφαρμογή του χάρτη πορείας για την προσαρμογή των προληπτικών μέτρων και μέτρων έγκαιρης στήριξης με στόχο την αντιμετώπιση συγκρούσεων και περιστατικών παρενόχλησης μεταξύ βουλευτών και ΔΚΒ ή άλλων υπαλλήλων·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

39.  μειώνει το οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας του για το 2019 κατά 59 θέσεις (στόχος για μείωση του προσωπικού κατά 1 %), με βάση με τη συμφωνία της 14ης Νοεμβρίου 2015 με το Συμβούλιο όσον αφορά τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, στην οποία ορίζεται ότι τα μέτρα του Κοινοβουλίου για την ετήσια μείωση προσωπικού θα συνεχιστούν έως το 2019·

40.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως φαίνεται θα βαίνουν μειούμενοι, έχει σημασία τα ίδια τα θεσμικά όργανα να μπορούν να προσλαμβάνουν και να διατηρούν το προσωπικό που είναι το πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος, με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

41.  θεωρεί ότι, μέχρι τη διακοπή των εργασιών λόγω εκλογών, το Κοινοβούλιο θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια μοναδική κατάσταση που θα προκύψει από τη χρονική σύμπτωση της συνηθισμένης σπουδής στο τέλος μιας κοινοβουλευτικής περιόδου με την πολύπλοκη δέσμη νομοθετικών προτάσεων για το ΠΔΠ, το Brexit και τον αυξανόμενο αριθμό των τριμερών διαλόγων· θεωρεί ότι, για να είναι σε θέση το Κοινοβούλιο και οι επιτροπές του να διεκπεραιώνουν την κύρια δραστηριότητά τους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξακολουθήσουν να έχουν στη διάθεσή τους ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων·

42.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, για τις οποίες η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) αποτελεί ένα πολύ θετικό παράδειγμα· ζητεί να εντοπιστούν τομείς, μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες ΤΠ και η ασφάλεια, στους οποίους οι συνέργειες μεταξύ των υπηρεσιών υποστήριξης (back office) θα μπορούσαν να αυξηθούν με την αξιοποίηση της εμπειρίας του Κοινοβουλίου και των δύο οργάνων και λαμβανομένων πλήρως υπόψη των προβλημάτων διακυβέρνησης και των διαφορών κλίμακας με στόχο την ανάπτυξη συμφωνιών συνεργασίας· ζητεί, επιπλέον, από τον Γενικό Γραμματέα να εκπονήσει μελέτη σχετικά με πιθανές συνέργειες – όσον αφορά τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης – που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με άλλα θεσμικά όργανα·

43.  ζητεί αξιολόγηση της εξοικονόμησης και των πλεονεκτημάτων που επιτεύχθηκαν για κάθε ένα από τα μέρη χάρη στη διοργανική συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, τόσο στους τομείς που εμπίπτουν στις κοινές υπηρεσίες όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στη συνεργασία, και της δυνητικής εξοικονόμησης και των οφελών που θα προκύψουν από ενδεχόμενες μελλοντικές συμφωνίες με άλλα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

44.  χαιρετίζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(13)· εκτιμά ότι το ψήφισμα είναι ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κάθε είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την εφαρμογή των αιτημάτων του ψηφίσματος·

Άλλα θέματα

45.  σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· επισημαίνει, με βάση τα στοιχεία για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017, ότι η «συγκεντρωτική μεταφορά υπολοίπων» στο τέλος του έτους γίνεται συστηματικά στα ίδια κεφάλαια και τίτλους και, με λίγες εξαιρέσεις, ακριβώς στα ίδια κονδύλια· διερωτάται, κατά συνέπεια, εάν υπάρχει προγραμματισμένη υπερεκτίμηση των κεφαλαίων και κονδυλίων αυτών προκειμένου να συγκεντρώνονται χρήματα για τη χρηματοδότηση της δημοσιονομικής πολιτικής·

46.  αμφισβητεί την αναγκαιότητα να διατίθενται ακουστικά και να τοποθετούνται κάμερες δικτύου στα γραφεία στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για όλους τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς, ενώ οι περισσότεροι εξ αυτών δεν το έχουν καν ζητήσει· αμφισβητεί συνεπώς το κόστος μιας τέτοιας απόφασης και τους λόγους για τους οποίους ελήφθη· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών κάθε πληροφορία σχετική με την απόφαση αυτή·

47.  σημειώνει ότι οι περιορισμοί στην πρόσβαση στους τομείς εστίασης του Κοινοβουλίου ήρθησαν τη 1η Ιανουαρίου 2017· αποδέχεται την πρακτική σύμφωνα με την οποία όσοι εργάζονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου ή εισέρχονται στους χώρους του για διοργανική συνεδρίαση γευματίζουν στα κυλικεία και στα εστιατόρια του Κοινοβουλίου· σημειώνει, ωστόσο, ότι η πρόσβαση στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης ASP στις Βρυξέλλες και στο εστιατόριο αυτοεξυπηρέτησης LOW στο Στρασβούργο έχει καταστεί ιδιαίτερα πολύπλοκη λόγω της καθημερινής παρουσίας ομάδων επισκεπτών· ζητεί, συνεπώς, να ξαναρχίσουν σύντομα οι έλεγχοι στην είσοδο των εν λόγω δύο εστιατορίων αυτοεξυπηρέτησης, όχι για τα μέλη και το προσωπικό των άλλων θεσμικών οργάνων, αλλά προκειμένου οι ομάδες αυτές να κατευθύνονται συστηματικά στους χώρους εστίασης που προορίζονται για αυτές·

48.  σημειώνει τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· τονίζει ότι είναι αναγκαία η υπέρβαση του υφιστάμενου πλαισίου Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μόνιμες συνέργειες σε ό, τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου ούτως ώστε να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της συμβολής του Κοινοβουλίου και της Ένωσης στα κράτη μέλη·

49.  ζητεί αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού κόμβου πολυμέσων, που εγκρίθηκε στον προϋπολογισμό του 2018, για τη συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους με στόχο τη διαμόρφωση στόχων κατάρτισης για νέους δημοσιογράφους, ιδίως όσον αφορά τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις ειδήσεις που βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και αξιολογούνται από ομοτίμους·

50.  χαιρετίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας·

51.  καλεί το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια οικολογικά βιώσιμη προσέγγιση και να μεριμνήσει ώστε κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στους χώρους του να είναι φιλική προς το περιβάλλον·

52.  σημειώνει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και με σαφή εντολή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο της εφαρμοστέας περιφερειακής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας, μεταξύ άλλων και στον συγκεκριμένο τομέα· τάσσεται υπέρ της προώθησης της χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και του αεροδρομίου· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν σε αυτό το πλαίσιο τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου των οχημάτων του· ζητεί από το Προεδρείο να θεσπίσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα σύστημα παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας· επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

53.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και μια προσέγγιση λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματικότητα, να μειωθεί η χρήση εντύπων και να περιοριστεί η γραφειοκρατία στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου· τονίζει ότι στην πράξη λιτή διαχείριση είναι η συνεχής βελτίωση των εργασιακών διαδικασιών χάρη στην απλούστευση και την πείρα του διοικητικού προσωπικού·

o
o   o

54.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2019·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0114.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0408.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0458.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.
(11) Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0150.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0417.


Προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová
PDF 444kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))
P8_TA(2018)0183B8-0186/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR),

–  έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το άρθρο 19 του ICCPR (Ελευθερίες της γνώμης και της έκφρασης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2141 (2017) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 24ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 30ής Απριλίου 2014, σχετικά με την προστασία της δημοσιογραφίας και την ασφάλεια των δημοσιογράφων και άλλων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης,

–  έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΟΑΣΕ στους τομείς της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελεύθερης ροής πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που δόθηκε στο ψήφισμα της επιτροπής CRIM(4),

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή της 6ης Μαρτίου 2018 που απηύθυναν 17 οργανώσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στον Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων στην Ευρώπη: η υπόθεση του Σλοβάκου δημοσιογράφου Ján Kuciak και της Martina Kušnírová,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των αξιών και αρχών που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν έννομες υποχρεώσεις στην Ένωση και τα κράτη μέλη της και πρέπει να τηρούνται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 6 παράγραφος 3 ΣΕΕ επιβεβαιώνει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται από την ΕΣΔΑ και όπως απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, αποτελούν μέρος των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ λειτουργεί στη βάση της αμοιβαίας πίστης ότι τα κράτη μέλη σέβονται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο ICCPR·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και απρόσκοπτα μέσα ενημέρωσης αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας δημοκρατικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν το καθήκον να διασφαλίζουν ότι η ελευθερία του Τύπου και οι δημοσιογράφοι προστατεύονται στην επικράτειά τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της γνώμης είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πλήρη υλοποίηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι προσηλωμένα στον σεβασμό της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στο δικαίωμα πληροφόρησης και στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 19 του ICCPR· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση δημόσιου ελέγχου από τα μέσα ενημέρωσης είναι καίριας σημασίας για τον σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών και για την προστασία όλων των άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση διαθέτει τη δυνατότητα να ενεργεί προκειμένου να προστατεύσει τις κοινές αξίες πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζονται ισοδύναμα σε όλα τα κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Σλοβάκος ερευνητής δημοσιογράφος Ján Kuciak και η σύντροφός του Martina Kušnírová βρέθηκαν δολοφονημένοι στην οικία τους στο Veľká Mača στις 25 Φεβρουαρίου 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα ανεξάρτητης και διαφανούς πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό στοιχείο του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες αυτών των δολοφονιών αλλά και όσοι εμπλέκονται σε προγενέστερες υποθέσεις δεν έχουν ακόμη προσαχθεί στη δικαιοσύνη, και ότι πρέπει να καταδικαστεί η νοοτροπία της ατιμωρησίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η πέμπτη υπόθεση δολοφονίας δημοσιογράφου σε κράτος μέλος της ΕΕ τα τελευταία δέκα έτη(5), και η δεύτερη δολοφονία ερευνητή δημοσιογράφου που ασχολείτο με τα έγγραφα του Παναμά στην ΕΕ, μετά τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα τον Οκτώβριο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στην ερευνητική δημοσιογραφία είναι εγκλήματα κατά του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ján Kuciak ειδικευόταν στη διερεύνηση σκανδάλων φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας, υποθέσεων φορολογικής απάτης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ότι στο τελευταίο του άρθρο, που δημοσιεύθηκε μετά το θάνατο του, διερευνούσε την πιθανή εκβιαστική απόσπαση ενωσιακών γεωργικών επιδοτήσεων από τη συμμορία Ντραγκέτα της ιταλικής μαφίας, στην οποία μπορεί επίσης να εμπλέκονταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που ανήκαν στον στενό κύκλο υψηλόβαθμων πολιτικών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δολοφονία οδήγησε στις μεγαλύτερες ειρηνικές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις μετά τη Βελούδινη Επανάσταση του 1989, με αιτήματα για δικαιοσύνη, λογοδοσία, κράτος δικαίου, σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές και οι Σλοβάκοι πολίτες έχουν επιδείξει σημαντική δυσπιστία στα κρατικά όργανα και στους κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στα κρατικά όργανα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι καταχρήσεις και τα εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων έχουν βαθύ ανασταλτικό αντίκτυπο στην ελευθερία της έκφρασης και διευρύνουν το φαινόμενο της αυτολογοκρισίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Organized Crime and Corruption Reporting Project, τα προσωπικά στοιχεία του Ján Kuciak ενδέχεται να διέρρευσαν σε συνέχεια της υποβολής σειράς αιτημάτων του προς τις κρατικές αρχές της Σλοβακίας στο πλαίσιο της ελευθερίας πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kuciak υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία, κατόπιν απειλής που δέχθηκε από Σλοβάκο επιχειρηματία και, στη συνέχεια, ανέφερε ότι, 44 ημέρες μετά την υποβολή της μήνυσης, η υπόθεση δεν ανατέθηκε σε αστυνομικό και έκλεισε χωρίς να εξεταστούν μάρτυρες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία των δημοσιογράφων και των δημοσιογραφικών πηγών, περιλαμβανομένων των καταγγελτών, διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, και ότι στα περισσότερα κράτη μέλη δεν προβλέπεται η παροχή αποτελεσματικής προστασίας από αντίποινα, κατηγορίες δυσφήμισης, απειλές, εκφοβιστικές αγωγές ή άλλες αρνητικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεπαρκής προστασία που παρέχουν ορισμένα κράτη μέλη στους δημοσιογράφους, καθώς και η αυξανόμενη εχθρότητα που ορισμένα δημόσια πρόσωπα επιδεικνύουν εναντίον τους, υπονομεύουν ουσιαστικά τις βασικές ελευθερίες τους·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση ανά χώρα του Παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης για το 2016, στην περίπτωση της Σλοβακίας, εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα κινδύνου όσον αφορά την πολιτική ανεξαρτησία, κυρίως επειδή τα τοπικά μέσα ενημέρωσης λαμβάνουν χρηματοδότηση από, και συχνά ανήκουν έμμεσα σε, δήμους και εκτίθενται σε πιθανή πολιτική πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αναφέρει επίσης τις υφιστάμενες διασφαλίσεις για την προστασία των δημοσιογραφικών πηγών, όπως ο δικαστικός έλεγχος και οι νομικοί ορισμοί·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου 2017 της οργάνωσης Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα, η συκοφαντική δυσφήμιση τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως οκτώ ετών στη Σλοβακία, τη βαρύτερη ποινή για το αδίκημα αυτό στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η Σλοβακία βρίσκεται στην 17η θέση σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικός γραμματέας των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, κατά την επίσκεψη του στην Μπρατισλάβα στις 2 Μαρτίου 2018, εξέφρασε τη λύπη του για το «άθλιο κλίμα για τους δημοσιογράφους» το οποίο συντηρείται, και μάλιστα σε ορισμένα κράτη μέλη έχει δημιουργηθεί από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων αρχηγών κυβερνήσεων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2007, έχουν αναφερθεί πολλές επιθέσεις σε δημοσιογράφους στη Σλοβακία και δύο δημοσιογράφοι εξακολουθούν να αγνοούνται·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (2017), η Σλοβακία κατατάσσεται 117η όσον αφορά τη διαφθορά μεταξύ των 137 χωρών που εξετάστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ποινικές διώξεις για αδικήματα που σχετίζονται με τη διαφθορά έχουν μειωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2018, η έκθεση για τη Σλοβακία αναφέρει πως δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ένταση της καταπολέμησης της διαφθοράς·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο διοργάνωσε διερευνητική αποστολή στη Σλοβακία από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου 2018, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της αποστολής της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου διατυπώθηκαν σοβαρές ανησυχίες από εκπροσώπους ΜΚΟ, κυρίως όσον αφορά πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, όπως μεταξύ της Γενικής Εισαγγελίας και των οργάνων που πρέπει να ελέγχουν τη δραστηριότητά της και μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και του διευθυντή της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων περιγράφηκε ως εξαιρετικά πολιτικοποιημένη, και ότι επικρίθηκε το γεγονός πως δεν υπάρχει ανεξάρτητος φορέας με αρμοδιότητα να εξετάζει καταγγελίες κατά της Αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατυπώθηκαν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο υφίσταται επαρκής προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και διαφάνεια σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακίας έλεγξε το σύνολο των αρχών που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ ή λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς, κρίθηκε προβληματικός μόνο ο Οργανισμός Γεωργικών Πληρωμών της Σλοβακίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε τα πορίσματά της στον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακίας και στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Εγκλήματος·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη δολοφονία του Σλοβάκου ερευνητή δημοσιογράφου Ján Kuciak και της συντρόφου του Martina Kušnírová·

2.  εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το γεγονός ότι είναι η δεύτερη θανατηφόρα επίθεση κατά δημοσιογράφου στην ΕΕ τους τελευταίους έξι μήνες, μετά τη δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia στη Μάλτα στις 16 Οκτωβρίου 2017·

3.  καλεί τις σλοβακικές αρχές να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους πόρους για να εξασφαλίσουν πλήρη, διεξοδική και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις δολοφονίες του Ján Kuciak και της Martina Kušnírová που θα φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση των σλοβακικών αρχών να συνεργαστούν πλήρως με τις διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου και την ιταλική Διεύθυνση Ερευνών Καταπολέμησης της Μαφίας κατά τη διάρκεια των ερευνών· συνιστά επιτακτικά να συσταθεί κοινή ομάδα έρευνας της οποίας να συνηγηθεί η Ευρωπόλ, και να της επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση στον φάκελο της υπόθεσης·

4.  καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα της Σλοβακίας να διερευνήσει εκ νέου την μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε ο Ján Kuciak αφού δέχθηκε απειλές, και να εξετάσει τις καταγγελίες για τη διαρροή προσωπικών στοιχείων του μετά την υποβολή διάφορων αιτημάτων του προς στις σλοβακικές αρχές στο πλαίσιο της ελευθερίας της πληροφόρησης·

5.  ζητεί επιτακτικά από τις σλοβακικές αρχές να διασφαλίσουν την προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων από κάθε μορφής εκφοβισμό, κατηγορίες δυσφήμισης, απειλές ή σωματικές επιθέσεις, και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να προστατεύουν όσους ασκούν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης από επιθέσεις που επιδιώκουν να τους κάνουν να σωπάσουν·

6.  αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ερευνητές δημοσιογράφοι μέσω της άσκησης ελέγχου για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου· καταδικάζει τα προσβλητικά σχόλια από πολιτικούς της ΕΕ κατά δημοσιογράφων· επισημαίνει ότι η μέγιστη προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας στο σύνολό της· παροτρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και τα κράτη μέλη να υποβάλουν νομοθετικές ή μη νομοθετικές προτάσεις για την προστασία των δημοσιογράφων στην ΕΕ οι οποίοι δέχονται συχνά αγωγές με στόχο τη λογοκρισία του έργου τους ή τον εκφοβισμό τους, συμπεριλαμβανομένων πανευρωπαϊκών κανόνων ενάντια στις στρατηγικές μηνύσεις κατά δημόσιας συμμετοχής [SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation)]·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίζει, να προάγει και να εφαρμόζει τις αξίες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και στο ICCPR, και, σε αυτό το πλαίσιο, να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις όσον αφορά την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας· καλεί την Επιτροπή να τηρεί το Κοινοβούλιο λεπτομερώς ενήμερο σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει·

8.  επισημαίνει ότι οι καταγγέλτες έχουν αποδειχθεί ζωτική πηγή για την ερευνητική δημοσιογραφία και για τον ανεξάρτητο Τύπο, και ότι η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πηγών έχει θεμελιώδη σημασία για την ελευθερία του Τύπου· τονίζει, συνεπώς, ότι οι καταγγέλτες συμβάλλουν στη δημοκρατία, στη διαφάνεια της πολιτικής και της οικονομίας, και στην ενημέρωση του κοινού· καλεί τις σλοβακικές αρχές και όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια και τα μέσα βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και οριζόντια οδηγία της ΕΕ σχετικά με την προστασία των καταγγελτών, συμμεριζόμενη πλήρως τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017(6) και της 24ης Οκτωβρίου 2017·

9.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα μόνιμο σύστημα χρηματοδοτικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού προϋπολογισμού, με ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων για τη στήριξη της ανεξάρτητης ερευνητικής δημοσιογραφίας·

10.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων να υποβάλει πρόταση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να τιμήσει το έργο της Daphne Caruana Galizia και του Ján Kuciak, και να εξετάσει το ενδεχόμενο μετονομασίας της πρακτικής άσκησης του Κοινοβουλίου για δημοσιογράφους σε Ján Kuciak·

11.  σημειώνει ότι η έκθεση του 2016 για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης από το Κέντρο για την Πολυφωνία και την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (CMPF) διαπιστώνει μέσο έως υψηλό κίνδυνο για οριζόντια συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στη Σλοβακία· θεωρεί ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης απειλείται λόγω του ελέγχου των μέσων ενημέρωσης από πολιτικούς φορείς ή ιδιώτες ή από ορισμένους εμπορικούς οργανισμούς· υπογραμμίζει ότι, ως γενική αρχή, οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να καταχρώνται τη θέση τους ασκώντας επιρροή στα μέσα ενημέρωσης· συνιστά να περιλαμβάνονται λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης στο ετήσιο Παρατηρητήριο για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

12.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία Ερευνητική Δημοσιογραφία για την ΕΕ (Investigative Journalism for the EU-IJ4EU), σκοπός της οποίας είναι η προώθηση και η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών δημοσιογράφων στην ΕΕ·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες για διαφθορά, κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ, κατάχρηση εξουσίας και συγκρούσεις συμφερόντων στη Σλοβακία, που θα μπορούσαν να εξασθενίσουν τη δημοκρατία· καλεί τις σλοβακικές εποπτικές και δικαστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να διερευνήσουν όλες τις εικαζόμενες παρατυπίες και υποθέσεις απάτης, καθώς και τις απάτες τύπου «καρουσέλ» στον τομέα του ΦΠΑ και όσες αφορούν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και άλλα διαρθρωτικά ταμεία·

14.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για την πιθανή εμπλοκή του οργανωμένου εγκλήματος στη δολοφονία και για τον κίνδυνο διείσδυσης στους τομείς της πολιτικής, της διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, της οικονομίας και των οικονομικών· τονίζει ότι το φαινόμενο αυτό δεν πρέπει να υποτιμηθεί· υπενθυμίζει ότι τα διεθνή εγκληματικά δίκτυα είναι ιδιαίτερα ενεργά και ότι το οργανωμένο έγκλημα επεκτείνεται όσον αφορά την κλίμακα και τον βαθμό εξέλιξής του· καλεί τη Σλοβακία και όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη συνεργασία και τον συντονισμό προκειμένου να δοθεί ώθηση για την ανάπτυξη κοινών, τυποποιημένων διαδικασιών βασισμένων στις ορθές πρακτικές των πλέον εξελιγμένων νομικών συστημάτων σε ζητήματα καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος·

15.  επισημαίνει ότι η Ανώτατη Ελεγκτική Υπηρεσία της Σλοβακίας έχει εκδώσει τρεις επικριτικές εκθέσεις για τον Οργανισμό Γεωργικών Πληρωμών· καλεί τις σλοβακικές αρχές να εξασφαλίσουν ότι θα διερευνηθούν διεξοδικά τα πορίσματα της Ανώτατης Ελεγκτικής Υπηρεσίας· καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να διεξαγάγει έρευνα και να δημοσιεύσει ειδική έκθεση για τις γεωργικές ενισχύσεις στη Σλοβακία·

16.  παροτρύνει την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς περί απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάχρησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και την επάρκεια των εθνικών κανόνων για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό το πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του Ján Kuciak και άλλων ερευνητών δημοσιογράφων·

17.  καλεί το Συμβούλιο να συνεργαστεί με τα συμμετέχοντα κράτη μέλη για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό την ανάληψη συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ και άλλων εγκλημάτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης·

18.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της έκθεσης της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, μετά από τη διερευνητική αποστολή τους στη Σλοβακία, όπου αναφέρεται ότι η επιλογή των ανώτατων εισαγγελέων θεωρείται ότι είναι εξαιρετικά πολιτικοποιημένη και ότι υπήρξαν πολλές καταγγελίες για διαφθορά εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων που δεν οδήγησαν σε κατάλληλη έρευνα· καλεί τις σλοβακικές αρχές να ενισχύσουν την αμεροληψία της επιβολής του νόμου και να λάβουν υπόψη τα βασικά πορίσματα και συστάσεις της έκθεσης σχετικά με τη διερευνητική αποστολή του Κοινοβουλίου· ζητεί από την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Σλοβακίας να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στα κρατικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Αστυνομίας·

19.  εκφράζει εκ νέου την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μην δημοσιεύσει την έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς το 2017, και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την παρακολούθηση της καταπολέμησης της διαφθοράς σε ετήσια βάση σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα σύστημα αυστηρών δεικτών και εύκολα εφαρμόσιμων, ομοιόμορφων κριτηρίων για τη μέτρηση του επιπέδου διαφθοράς στα κράτη μέλη και την αξιολόγηση των πολιτικών τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ(7)·

20.  τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστούν ο πλήρης σεβασμός των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και η εγγύηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

21.  ζητεί επιτακτικά μια τακτική διαδικασία παρακολούθησης και διαλόγου, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να διαφυλάσσονται οι ενωσιακές βασικές αξίες της δημοκρατίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όπως προτείνεται στο ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο ΔΚΘ)·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, το Συμβούλιο, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0402.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0438.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0403.
(5) Βλέπε: https://rsf.org/en/journalists-killed
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0022.
(7) EE C 50 της 9.2.2018, σ. 2.


Ένα μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες που υποστηρίζει φορείς της κοινωνίας των πολιτών που προάγουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 391kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου για τις ευρωπαϊκές αξίες που θα στηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο (2018/2619(RSP))
P8_TA(2018)0184B8-0189/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(1),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και τις συμβάσεις, τις συστάσεις, τα ψηφίσματα και τις εκθέσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, της Επιτροπής Υπουργών, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε μια Ένωση δημοκρατικής αλλαγής - Έκθεση 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ» (COM(2017)0030),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που δρουν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ», η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2018, με τίτλο «Το προσεχές ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020»(2),

–  έχοντας υπόψη την γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Η χρηματοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών από την ΕΕ», που εγκρίθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινές ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, δηλαδή ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, και οι αρχές του πλουραλισμού, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της ανοχής, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, δεν μπορεί να θεωρούνται δεδομένες και πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται διαρκώς, δεδομένου ότι η παραβίασή τους σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να έχει επιζήμιες συνέπειες για την ΕΕ στο σύνολό της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια δραστήρια και άκρως ανεπτυγμένη κοινωνία πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελεί την καλύτερη προστασία κατά της διάβρωσης των αξιών αυτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών (ΟΚΠ) συνεχίζουν να προάγουν τις αξίες αυτές, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν ολοένα αυξανόμενες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να αναπτύξουν και να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί άμεσα τις ΟΚΠ που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε τρίτες χώρες προκειμένου να προωθήσουν τις αξίες αυτές, ωστόσο οι δυνατότητες χρηματοδότησης ΟΚΠ που επιδιώκουν τον στόχο αυτό εντός της ΕΕ είναι πολύ περιορισμένες, ιδίως όσον αφορά ΟΚΠ που δρουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο·

1.  επιβεβαιώνει ότι οι ΟΚΠ είναι ζωτικής σημασίας για την προάσπιση και προαγωγή των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, διαδραματίζουν δε καθοριστικό ρόλο, προωθώντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά της ΕΕ και καθιστώντας δυνατό ένα τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο στο πλαίσιο μιας πολυφωνικής δημοκρατίας·

2.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει νέες και αποτελεσματικές μεθόδους για την προστασία και προαγωγή των αξιών αυτών εντός της Ένωσης·

3.  πιστεύει, στη συνάρτηση αυτή, ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη σε ΟΚΠ που δρουν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την προαγωγή και προστασία των αξιών αυτών·

4.  καλεί την ΕΕ να θεσπίσει στον προϋπολογισμό της ΕΕ, στο πλαίσιο του επόμενου μετά το 2020 πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) ένα ειδικό χρηματοδοτικό μέσο - το οποίο θα μπορούσε να αποκαλείται μέσο για τις ευρωπαϊκές αξίες - για την προαγωγή και προστασία των αξιών που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, όπως είναι ειδικότερα η Δημοκρατία, το κράτος δικαίου, και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δε ύψος της χρηματοδότησης θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε εκείνο για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο εξυπηρετεί παρόμοιους σκοπούς σε τρίτες χώρες· συνιστά, η δομική προτεραιότητα του μέσου αυτού να συνίσταται στη δημιουργία ενός υγιούς και βιώσιμου τομέα ΟΚΠ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να επιτελεί το ρόλο του που έγκειται στην προστασία των αξιών αυτών·

5.  πιστεύει ότι το μέσο αυτό θα πρέπει να παρέχει στις ΟΚΠ που είναι στρατευμένες στην προαγωγή και προστασία των αξιών αυτών εντός της ΕΕ επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (βασική χρηματοδότηση, καθώς και επιδοτήσεις για έργα και πρωτοβουλίες)·

6.  τονίζει ότι το μέσο αυτό θα πρέπει να το διαχειρίζεται η Επιτροπή και να διασφαλίζει ταχείες και ευέλικτες διαδικασίες επιχορήγησης· συνιστά ειδικότερα, η διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων να είναι απλή και να εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στις τοπικές και εθνικές ΟΚΠ·

7.  φρονεί ότι το εν λόγω μέσο θα πρέπει να αφορά συγκεκριμένα σχέδια και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως σχέδια για τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά και μέτρα για την υπεράσπιση συμφερόντων καθώς και άλλες δραστηριότητες παρέμβασης και ότι τα σχέδια και οι πρωτοβουλίες με διασυνοριακή διάσταση θα πρέπει να διαδραματίζουν δευτερεύοντα μόνο ρόλο· πιστεύει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των ΟΚΠ να συνεργάζονται με το ευρύτερο κοινό, προκειμένου αυτό να αντιληφθεί καλύτερα την ουσία της πολυφωνικής και συμμετοχικής δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.  τονίζει ότι το μέσο αυτό θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις ήδη υφιστάμενες ευρωπαϊκές και εθνικές διαδικασίες και δραστηριότητες για την προαγωγή και προστασία των αξιών αυτών, και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει άλλα ευρωπαϊκά και εθνικά ταμεία και συναφείς δραστηριότητες στον τομέα αυτό·

9.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της διαχείρισης του νέου αυτού μέσου, πρέπει να διασφαλίζεται οικονομική λογοδοσία σε συμφωνία με τον δημοσιονομικό κανονισμό, κυρίως όσον αφορά την τήρηση νομικών υποχρεώσεων, την πλήρη διαφάνεια κατά την χρήση των πόρων, τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη συνετή χρήση των πόρων·

10.  συνιστά στην Επιτροπή να συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με την επίδοση του εν λόγω μέσου και να δημοσιεύει κατάλογο με τις οργανώσεις και τις δραστηριότητες που έχουν χρηματοδοτηθεί·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0075.
(3) ΕΕ C 81 της 2.3.2018, σ. 9.


Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία
PDF 380kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην περίπτωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται στην Τουρκία (2018/2670(RSP))
P8_TA(2018)0185B8-0194/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύλληψη, την 1η Μαρτίου 2018, και τη συνεχιζόμενη κράτηση από τις τουρκικές αρχές δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχασαν τον δρόμο τους σε κακές καιρικές συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το συγκεκριμένο τμήμα των συνόρων, στη δασική περιοχή των Καστανιών κατά μήκος του ποταμού Έβρου/Meriç, αποτελεί μείζον σημείο διέλευσης μεταναστών, προσφύγων και διακινητών και ότι οι εν λόγω υπολοχαγός και λοχίας εκτελούσαν τακτική περιπολία στα σύνορα,

–  έχοντας υπόψη τις εκκλήσεις αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την απελευθέρωση των στρατιωτικών, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2018 και κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Ηγετών ΕΕ-Τουρκίας στις 26 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εξασφαλίσει την απελευθέρωση και επιστροφή των στρατιωτικών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το οποίο ορίζει ότι «Παν συλληφθέν πρόσωπον δέον να πληροφορήται κατά το δυνατόν συντομώτερον και εις γλώσσαν την οποίαν εννοεί, τους λόγους της συλλήψεώς του ως και πάσαν διατυπουμένην εναντίον του κατηγορίαν»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 4 Μαρτίου 2018, τουρκικό δικαστήριο στην Αδριανούπολη αποφάσισε να συνεχιστεί η κράτηση των δύο στρατιωτικών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στην Τουρκία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται σε τουρκικές φυλακές για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, με αποτέλεσμα να αγνοούν το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προηγούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων είτε από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευθετούνταν κατά το παρελθόν επιτόπου σε επίπεδο τοπικών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών·

1.  καλεί τις τουρκικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες και να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα·

2.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και να ζητούν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή επικοινωνίες τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας·

3.  καλεί τις τουρκικές αρχές να ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμενους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης της Γενεύης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στους προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Τουρκίας και της Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και στο ΝΑΤΟ.


Η εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια
PDF 589kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 για την εφαρμογή των διατάξεων των Συνθηκών σχετικά με τα εθνικά κοινοβούλια (2016/2149(INI))
P8_TA(2018)0186A8-0127/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως το άρθρο 5 σχετικά με τη δοτή αρμοδιότητα και την επικουρικότητα, το άρθρο 10 παράγραφος 1 σχετικά με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, το άρθρο 10 παράγραφος 2 σχετικά με την εκπροσώπηση των πολιτών της ΕΕ, το άρθρο 10 παράγραφος 3 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης, το άρθρο 11 σχετικά με τη συμμετοχική δημοκρατία, το άρθρο 12 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, το άρθρο 48 παράγραφος 3 σχετικά με τη συνήθη διαδικασία αναθεώρησης και το άρθρο 48 παράγραφος 7 (ρήτρα μετάβασης),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 41 και 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Ιουνίου 1997 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εθνικών κοινοβουλίων(1), της 7ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης(2), της 7ης Μαΐου 2009 σχετικά με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας(3), και της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(5), σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για τη ζώνη του ευρώ(6) και σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κοινοβουλίων, ειδικότερα την έκθεση για το 2014, της 2ας Ιουλίου 2015 (COM(2015)0316), και για το 2015, της 15ης Ιουλίου 2016 (COM(2016)0471), καθώς και τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα, ειδικότερα τις εκθέσεις για το 2015, της 15ης Ιουλίου 2016 (COM(2016)0469), και για το 2016, της 30ής Ιουνίου 2017 (COM(2017)0600),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις της Διεύθυνσης Σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικότερα την ενδιάμεση έκθεση του 2016 σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015(8),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, για το μέλλον της Ευρώπης και την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, για την κατάσταση της Ένωσης, της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκε ένας χάρτης πορείας,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη με τίτλο «Greater European Integration: The Way Forward» (Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: τα επόμενα βήματα) των προέδρων της ιταλικής Βουλής των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati), της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης (Assemblée nationale), της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής (Bundestag) και της λουξεμβουργιανής Βουλής των Αντιπροσώπων (Chambre des Députés), η οποία υπεγράφη στις 14 Σεπτεμβρίου 2015 και έχει επί του παρόντος εγκριθεί από 15 εθνικά κοινοβουλευτικά σώματα στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε η Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ κατά τις συνεδριάσεις της που διεξήχθησαν μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα κατά τις συνεδριάσεις του Λουξεμβούργου το 2016 και της Μπρατισλάβας το 2017,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και ειδικότερα των συνεδριάσεων που διεξήχθησαν στη Βαλέτα και στο Τάλιν το 2017, καθώς και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της COSAC,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ), η οποία θέσπισε τη διοργάνωση διακοινοβουλευτικών διασκέψεων με σκοπό την εξέταση δημοσιονομικών πολιτικών και άλλων θεμάτων που καλύπτονται από τη συμφωνία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Senát της Τσεχικής Δημοκρατίας της 30ής Νοεμβρίου 2016 (26ο ψήφισμα της 11ης κοινοβουλευτικής περιόδου), το ψήφισμα της ιταλικής Senato della Repubblica της 19ης Οκτωβρίου 2016 (έγγρ. XVIII αριθ. 164) και τις εισηγήσεις της αρμόδιας για την ευρωπαϊκή πολιτική επιτροπής του της 2ας Μαΐου 2017 (Πρωτ. 573), καθώς και τις εισηγήσεις της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γαλλικής Assemblée nationale της 31ης Μαΐου 2017 (αριθμός αναφοράς 2017/058) και της Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Tweede Kamer der Staten-Generaal (Βουλή των Αντιπροσώπων) των Κάτω Χωρών της 22ας Δεκεμβρίου 2017 (επιστολή A(2018)1067),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0127/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια συμβάλλουν ενεργά στην καλή θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 12 ΣΕΕ), διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη δημοκρατική της νομιμοποίηση και υλοποιώντας την στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική λογοδοσία των εθνικών κυβερνήσεων σε συνάρτηση με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, η οποία βασίζεται στις επιμέρους εθνικές πρακτικές, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ρόλου που διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές συνθήκες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βελτιωθεί η ανάληψη ευθύνης, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις, όπως ακριβώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ελέγχει την ευρωπαϊκή εκτελεστική εξουσία· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι, η έκταση της επιρροής των εθνικών κοινοβουλίων επί των εθνικών κυβερνήσεων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια διατυπώνουν συχνά τη δυσαρέσκειά τους για την περιορισμένη συμμετοχή τους στις ενωσιακές υποθέσεις και εκφράζουν την επιθυμία να συμμετάσχουν περισσότερο στην ανάπτυξη της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας στις νομοθετικές διαδικασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ ενέχει τον κίνδυνο να υπονομεύσει τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων δυνάμει των Συνθηκών και των συναφών πρωτοκόλλων και ειδικότερα τον ρόλο που διαδραματίζουν ως όργανα ελέγχου των κυβερνήσεών τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλουραλισμός των εθνικών κοινοβουλίων είναι εξαιρετικά ωφέλιμος για την ΕΕ, υπό την έννοια ότι η εναρμόνιση των διαφόρων πολιτικών στάσεων των κρατών μελών μπορεί να ενισχύσει και να διευρύνει τις διαθεματικές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποεκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών μειοψηφιών στις ευρωπαϊκές υποθέσεις θα πρέπει να αντισταθμιστεί, σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των πλειοψηφιών σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια συμπράττουν σε κάθε αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών, πρόσφατα δε κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από δημοκρατικά φόρουμ της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω μιας σειράς φόρουμ σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, τα οποία θα διοργανώνονται από τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω φόρουμ μπορεί να προωθούνται μέσω μιας κοινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας, στο πλαίσιο της οποίας τα μέλη των εθνικών κοινοβουλευτικών σωμάτων θα συζητούν ταυτόχρονα ευρωπαϊκά ζητήματα με μέλη της Επιτροπής και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα, η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση έχει αυξήσει τη δυσπιστία και την απογοήτευση των πολιτών της ΕΕ έναντι του υφιστάμενου δημοκρατικού μοντέλου εκπροσώπησης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την άσκηση του δικαιώματος των εθνικών κοινοβουλίων να ελέγχουν τη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας, με βάση το αποκαλούμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ), έχουν βελτιωθεί εν μέρει οι σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια επικρίνουν ενίοτε το ΣΕΠ, υποστηρίζοντας ότι οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται εύκολα στην πράξη και το πεδίο εφαρμογής τους είναι στενό·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή του ΣΕΠ όπως καταδεικνύεται από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των γνωμοδοτήσεων που υποβλήθηκαν από τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την περιορισμένη χρήση της διαδικασίας της «κίτρινης κάρτας» και την αναποτελεσματικότητα της διαδικασίας της «πορτοκαλί κάρτας» προκύπτει ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια για βελτιώσεις και ότι είναι εφικτή στο πλαίσιο αυτό η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 έχει αποδειχθεί ανεπαρκής για την έγκαιρη παρακολούθηση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΕΠ μπορεί να συμπληρωθεί με το σύστημα που επί του παρόντος επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή και λαμβανομένου δεόντως υπόψη του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για ένα μέσο ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου, που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις προς εξέταση από την Επιτροπή, σεβόμενα το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να εκδίδουν γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, να αναθέτουν στις κυβερνήσεις τους να ζητούν τη διατύπωση νομοθετικών προτάσεων μέσω του Συμβουλίου ή, σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ, απλώς να καλούν το Κοινοβούλιο να υποβάλει προτάσεις στην Επιτροπή·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρόν στάδιο της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι αδιανόητη η εφαρμογή διαδικασίας κόκκινης κάρτας·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό φάσμα δικαιωμάτων ενημέρωσης που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε να ενισχυθεί αν χορηγούνταν στα εθνικά κοινοβούλια περισσότεροι πόροι και χρόνος για να εξετάσουν τα έγγραφα που τους διαβιβάζονται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η IPEX, μια πλατφόρμα για τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σύμφωνα με την ψηφιακή της στρατηγική, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συνεργασία έχει βελτιωθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη λεγόμενη πρωτοβουλία Barosso – του πολιτικού διαλόγου που δρομολόγησε η Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2006, παρέχοντας στα εθνικά κοινοβούλια τη δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις, θετικά σχόλια ή κριτική στις προτάσεις της Επιτροπής·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εθνικά κοινοβούλια διατυπώνουν περιστασιακά παράπονα όσον αφορά τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι υπερβολικά περίπλοκες·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 70, 85 και 88 ΣΛΕΕ τα εθνικά κοινοβούλια έχουν σχετικές αρμοδιότητες στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μελλοντική πολιτική της Ένωσης για την ασφάλεια και την άμυνα·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί των δημοσιονομικών και οικονομικών πολιτικών, των αποφάσεων που λαμβάνονται, καθώς και ζητημάτων που άπτονται της διακυβέρνησης σε επίπεδο ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 16ης Μαΐου 2017, σχετικά με το μεικτό χαρακτήρα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Σιγκαπούρης έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετέχουν στο μέλλον στις εμπορικές συμφωνίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των βουλευτών των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων στα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βελτιωθεί ο έλεγχος του ευρωπαϊκού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, να προωθήσει μια πραγματικά ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική και πολιτική κουλτούρα·

Έλεγχος της κυβερνητικής δραστηριότητας στις ευρωπαϊκές υποθέσεις

1.  θεωρεί ότι η εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των εθνικών κοινοβουλίων που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει τον ρόλο τους εντός του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του πλουραλισμού και της δημοκρατικής νομιμοποίησης καθώς και στην λυσιτελέστερη λειτουργία της Ένωσης·

2.  αναγνωρίζει ότι οι εθνικές κυβερνήσεις είναι δημοκρατικά υπεύθυνες έναντι των εθνικών κοινοβουλίων όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ΣΕΕ, σύμφωνα με την οικεία εθνική συνταγματική τους τάξη· θεωρεί ότι η λογοδοσία αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ρόλου που διαδραματίζουν τα εθνικά νομοθετικά σώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση· προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν πλήρως τα καθήκοντά τους στο ενωσιακό πλαίσιο, ώστε να επηρεάζουν άμεσα και να ελέγχουν το περιεχόμενο των συναφών πολιτικών, ιδίως μέσω της άσκησης ελέγχου επί των κυβερνήσεων τους, όταν συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να διαθέτουν αρκετό χρόνο, ικανότητες και την απαραίτητη πρόσβαση σε πληροφορίες προκειμένου να επιτελέσουν το θεσμικό τους ρόλο που συνίσταται στον έλεγχο και, ως εκ τούτου, στη νομιμοποίηση των δραστηριοτήτων των εθνικών κυβερνήσεων, όταν αυτές ενεργούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε στο Συμβούλιο είτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή λειτουργία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό προς τις αντίστοιχες συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών· πιστεύει ότι, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ρόλος αυτός, οι υφιστάμενες ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και η συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων θα πρέπει να ενισχυθούν και να προωθηθούν·

4.  φρονεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά τις μεθόδους εργασίας και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για να μπορούν τα εθνικά κοινοβούλια να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τον θεσμικό τους ρόλο που απορρέει από τις Συνθήκες· καλεί, συνεπώς, τα εθνικά κοινοβούλια να αξιοποιούν στο έπακρο τις οικείες αρμοδιότητές τους ώστε να ελέγχουν τις ενέργειες των κυβερνήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ άλλων προσαρμόζοντας στο πλαίσιο αυτό την εσωτερική τους οργάνωση, τα χρονοδιαγράμματα και τους εσωτερικούς τους κανονισμούς· προτείνει επιπλέον την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, τακτικές συζητήσεις μεταξύ των αντίστοιχων υπουργών και των ειδικευμένων επιτροπών στα εθνικά κοινοβούλια πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ των μελών των εθνικών κοινοβουλίων, των μελών της Επιτροπής και των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποφευχθεί κάθε μορφής «νομοθετικός υπερθεματισμός» από τα κράτη μέλη σε συνάρτηση με τη νομοθεσία της ΕΕ και ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να διαδραματίσουν εν προκειμένω κομβικό ρόλο· επισημαίνει, παράλληλα, ότι τούτο δεν θίγει σε καμιά περίπτωση το δικαίωμα των κρατών μελών να καταφεύγουν σε ρήτρα μη υποβάθμισης των προτύπων και να θεσπίζουν, για παράδειγμα, υψηλότερα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα σε εθνικό επίπεδο·

6.  επισημαίνει, ενθαρρύνοντας την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με τα εθνικά κοινοβούλια και αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική σύμπραξη, ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση τις συνταγματικές αρμοδιότητες και λαμβανομένης υπόψη της σαφούς οριοθέτησης των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων των εθνικών και των ευρωπαϊκών οργάνων·

7.  δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και συνιστά τα χρονοδιαγράμματα για τον προϋπολογισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να συντονίζονται καλύτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να ενθαρρύνεται η αποτελεσματικότερη χρήση του μέσου αυτού· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι η ευθυγράμμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τα θεματολόγια των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσε να συμβάλλει περαιτέρω στον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι με την ευθυγράμμιση αυτή δεν πρέπει να παρακάμπτονται οι αρμοδιότητες αυτοοργάνωσης και οι ειδικοί κανονισμοί λειτουργίας κάθε νομοθετικού σώματος·

8.  συνιστά, ως εκ τούτου, την εφαρμογή μιας εθνικής περιόδου δημοσιονομικού διαλόγου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα εθνικά κοινοβούλια θα μπορούν να συζητούν και να συμβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, αναθέτοντας σχετική εντολή στις κυβερνήσεις τους στο πλαίσιο των σχέσεών τους με την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

9.  υπογραμμίζει ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση ολομέλειας της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC) στο Τάλιν, αναγνωρίστηκε ότι η πλειοψηφία των εθνικών κοινοβουλίων συμμετέχει ενεργά σε συνεδριάσεις ολομέλειας προκειμένου να συζητά θέματα που άπτονται της ΕΕ, είτε σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε σε ad hoc βάση, καθώς και ότι η αύξηση των συζητήσεων σε ολομέλεια σχετικά με θέματα της ΕΕ ενισχύουν την προβολή της Ένωσης και δίνουν στους πολίτες την ευκαιρία να ενημερώνονται πληρέστερα για το θεματολόγιο της ΕΕ και για τις θέσεις των πολιτικών κομμάτων επί των συναφών ζητημάτων·

Δημιουργία μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας

10.  επισημαίνει ότι η εναρμόνιση των διαφόρων πολιτικών αντιλήψεων σε όλα τα κράτη μέλη θα μπορούσε να ενισχύσει και να διευρύνει τις διατομεακές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο· συνιστά, ως εκ τούτου, οι εθνικές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες που ενεργούν στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να εκφράζουν πολιτική πολυμορφία· τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης βουλευτών από διάφορα πολιτικά κόμματα·

11.  επισημαίνει το γεγονός ότι η υπερισχύουσα βούληση των κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών μπορεί να εκφράζεται στις γνωμοδοτήσεις που εκδίδονται από τα εθνικά κοινοβούλια, εντός ή εκτός του πλαισίου του ΣΕΠ· υποστηρίζει, ωστόσο, την ιδέα να παρέχεται στις κοινοβουλευτικές πολιτικές μειοψηφίες η δυνατότητα να εκφράζουν αντίθετες απόψεις, που θα ενσωματώνονται ως παραρτήματα στις εν λόγω γνωμοδοτήσεις· πιστεύει ότι οι εν λόγω απόψεις πρέπει να διατυπώνονται σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της αναλογικότητας και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε εθνικού κοινοβουλίου·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση την πρόσφατη έκκληση για την πραγματοποίηση σειράς δημοκρατικών συμφώνων σε ολόκληρη την Ευρώπη· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η καθιέρωση ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας θα επέτρεπε στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής, και ιδίως στους Αντιπροέδρους που είναι επιφορτισμένοι με γενικότερα ζητήματα να εμφανίζονται μαζί με εθνικούς βουλευτές και εκπροσώπους της κοινωνίας πολιτών ενώπιον όλων των εθνικών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, προκειμένου να συζητήσουν και να αναπτύξουν το ευρωπαϊκό θεματολόγιο· προτείνει την αναθεώρηση του Κανονισμού του με σκοπό τη στήριξη της πρωτοβουλίας και προτρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να πράξουν το ίδιο· πιστεύει εξάλλου ότι οι συνεδριάσεις μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων στο πλαίσιο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας της ΕΕ μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη ενός γνήσιου ευρωπαϊκού πολιτικού διαλόγου·

Υποστήριξη της μεταρρύθμισης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης

13.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το ΣΕΠ έχει ελάχιστες φορές χρησιμοποιηθεί μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και πιστεύει ότι μπορεί να αναμορφωθεί εντός του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου·

14.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι παραδείγματα όπως η κίνηση της διαδικασίας «κίτρινης κάρτας» σε συνάρτηση με την πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων το 2016 καταδεικνύουν ότι το ΣΕΠ είναι λειτουργικό· υπογραμμίζει ότι η περιορισμένη χρήση της διαδικασίας «κίτρινης κάρτας» σημαίνει ενδεχομένως ότι η αρχή της επικουρικότητας τηρείται σε τελική ανάλυση εντός της ΕΕ· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι οι διαδικαστικές ελλείψεις του ΣΕΠ δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως απόδειξη ότι δεν τηρείται η αρχή της επικουρικότητας· επισημαίνει εξάλλου, ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να παρεμβαίνουν και να εξετάζουν το ζήτημα της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας πριν την υποβολή νομοθετικής πρότασης από την Επιτροπή, υπό μορφή πράσινων ή λευκών βίβλων ή κατά την ετήσια παρουσίαση του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής·

15.  υπενθυμίζει ότι, σε συνάρτηση με κάθε νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κατά πόσον η ΕΕ έχει το δικαίωμα να λάβει μέτρα και επίσης εάν αυτό δικαιολογείται· τονίζει επιπλέον ότι η εμπειρία έχει δείξει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτικής διάστασης της αρχής της επικουρικότητας και νομικής διάστασης της αρχής της αναλογικότητας είναι, ενίοτε, δυσχερής και προβληματικός· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή, στις απαντήσεις της στις αιτιολογημένες γνώμες που εκδίδει εντός ή εκτός πλαισίου του ΣΕΠ, εκτός από την ερμηνεία της σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας, να εξετάζει και το ζήτημα της αναλογικότητας, καθώς και, όπου ενδείκνυται, τις επιφυλάξεις που αφορούν προτεινόμενες πολιτικές επιλογές·

16.  λαμβάνει υπόψη του το αίτημα εκ μέρους ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 1· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ισχύον πλαίσιο της Συνθήκης δεν προβλέπει μια τέτοια παράταση· θεωρεί συνεπώς ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια τεχνική προθεσμία κοινοποίησης στο πλαίσιο του ΣΕΠ, προκειμένου να αυξηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία τα εθνικά κοινοβούλια παραλαμβάνουν τεχνικά τα σχέδια νομοθετικών πράξεων και της ημερομηνίας έναρξης της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή το 2009 και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου της επικουρικότητας·

17.  λαμβάνει υπόψη του το αίτημα εκ μέρους ορισμένων εθνικών κοινοβουλίων για παράταση της προθεσμίας των οκτώ εβδομάδων εντός της οποίας μπορούν να εκδώσουν αιτιολογημένη γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2·

18.  προτείνει, στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου που δρομολόγησε η Επιτροπή το 2016, τη πλήρη χρήση του συστήματος, σύμφωνα με το οποίο τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να υποβάλλουν εποικοδομητικές προτάσεις στην Επιτροπή με στόχο να επηρεάσουν τον ευρωπαϊκό διάλογο και το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας της Επιτροπής· πιστεύει συναφώς ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει την ευχέρεια είτε να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές είτε να εκδώσει επίσημη απάντηση εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους δεν το έπραξε· επισημαίνει ότι η εν λόγω διαδικασία δεν μπορεί να συνίσταται σε δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, ή σε δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης νομοθετικών διατάξεων, ειδάλλως θα υπονόμευε την κοινοτική μέθοδο και την κατανομή αρμοδιοτήτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, ως εκ τούτου, θα παραβίαζε τις Συνθήκες· συνιστά, ταυτόχρονα, σε περίπτωση μελλοντικής αναθεώρησης των Συνθηκών, το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας να χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως άμεσο εκπρόσωπο των πολιτών της ΕΕ·

Άσκηση του δικαιώματος σε ενημέρωση

19.  επαναβεβαιώνει ότι το άρθρο 12 ΣΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 1 παρέχουν στα εθνικά κοινοβούλια το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες απευθείας από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

20.  τονίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα διαχειρίζονταν καλύτερα στις πληροφορίες που τους αποστέλλονται, είτε μέσω του ΣΕΠ είτε στο πλαίσιο του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εάν η πλατφόρμα IPEX αποκτούσε χαρακτήρα «αγοράς» ή φόρουμ, για τη διεξαγωγή άτυπου μόνιμου διαλόγου μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων· δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να προωθήσει τη χρήση της πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου· συνιστά στα εθνικά κοινοβούλια να κάνουν εγκαίρως χρήση της πλατφόρμας IPEX, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία έναρξη λειτουργίας του εθνικού μηχανισμού ελέγχου· προτείνει να χρησιμοποιείται η IPEX ως δίαυλος για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και την έγκαιρη διατύπωση επιφυλάξεων όσον αφορά την επικουρικότητα· διαβλέπει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η IPEX ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας και διαβίβασης των σχετικών εγγράφων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα εθνικά κοινοβούλια και αντιστρόφως, και, στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει βοήθεια στις διοικήσεις των εθνικών κοινοβουλίων όσον αφορά τον τρόπο χειρισμού της πλατφόρμας· ενθαρρύνει την αύξηση των ανταλλαγών υπαλλήλων των θεσμικών οργάνων και των πολιτικών ομάδων μεταξύ των διοικήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διοικήσεων εθνικών κοινοβουλίων·

Προσβλέποντας σε καλύτερη διοργανική συνεργασία

21.  σημειώνει με ικανοποίηση την τρέχουσα συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο της COSAC και της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (CFSP-IPC), καθώς και στο πλαίσιο του άρθρο 13 της διακυβερνητικής Συνθήκης για τη Σταθερότητα, το Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ)· τονίζει ότι η εν λόγω συνεργασία θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάση τις αρχές της συναίνεσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και της διαβούλευσης, με σκοπό την άσκηση ελέγχου εκ μέρους των εθνικών κοινοβουλίων επί των αντίστοιχων κυβερνήσεων και διοικήσεών τους·

22.  επαναλαμβάνει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ της Ένωσης και των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούσε να απλουστευθεί και να εναρμονιστεί προκειμένου να καταστεί περισσότερο αποδοτικό και αποτελεσματικό· ζητεί στη συνάρτηση αυτή να επανεξεταστεί η συνεργασία μεταξύ Ένωσης και εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο υφιστάμενων πλατφορμών και φόρουμ με σκοπό να ενισχυθούν οι σχέσεις αυτές και να προσαρμοστούν στις τρέχουσες ανάγκες· επιμένει, εντούτοις, στην ανάγκη σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα, ούτως ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να ασκούν τα ευρωπαϊκά τους καθήκοντα βάσει των εθνικών συνταγματικών τους κανόνων, ασκώντας ειδικότερα έλεγχο στα στελέχη των εθνικών κυβερνήσεών τους που αποτελούν μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς σε αυτό το επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία· ως εκ τούτου, αντιτίθεται, για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και ικανότητας λήψης μέτρων, στο να δημιουργηθούν κοινά κοινοβουλευτικά όργανα λήψης αποφάσεων·

23.  τονίζει ότι η ενίσχυση του πολιτικού και του τεχνικού διαλόγου μεταξύ των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αποτελούσε ιδιαίτερα εποικοδομητικό βήμα προς την επίτευξη πλήρους διακοινοβουλευτικής συνεργασίας· εξετάζει, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τη δυνατότητα διάθεσης πρόσθετων πόρων και τη χρήση εικονοδιασκέψεων όπου είναι εφικτό·

24.  αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των συνεδριάσεων των διακοινοβουλευτικών επιτροπών (ΣΔΕ) που καθιερώνονται στα άρθρα 9 και 10 του πρωτοκόλλου αριθ. 1· θεωρεί ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη διοργανική συνεργασία εάν δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ΣΔΕ από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και εάν οι εν λόγω συνεδριάσεις προετοιμάζονται σε πλαίσιο στενότερης συνεργασίας·

25.  συνιστά να συμμετέχουν πλήρως τα εθνικά κοινοβούλια στη συνεχή εξέλιξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας· θεωρεί ότι η εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει να προωθηθεί σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με πλήρη σεβασμό προς τις εθνικές συνταγματικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις πολιτικές ασφάλειας και άμυνας, όπως μέσω κοινών διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων μεταξύ αντιπροσώπων από εθνικά κοινοβούλια και βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και μέσω πολιτικού διαλόγου μεταξύ μιας πλήρως συγκροτημένης Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και των αντίστοιχων εθνικών κοινοβουλευτικών επιτροπών· επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχονται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ουδέτερα κράτη μέλη της ΕΕ για να ασκήσουν εποικοδομητικό έλεγχο στον εν λόγω τομέα·

26.  φρονεί ότι ο ενισχυμένος πολιτικός και νομοθετικός διάλογος με τα εθνικά κοινοβούλια και μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων θα επηρεάσει θετικά την τήρηση των στόχων που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

o
o   o

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 200 της 30.6.1997, σ. 153.
(2) ΕΕ C 284 E της 21.11.2002, σ. 322.
(3) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 94.
(4) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 40.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0048.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0421.


Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού
PDF 572kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού (2017/2191(INI))
P8_TA(2018)0187A8-0049/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και συγκεκριμένα τα άρθρα 39, 42 και 101 έως 109 καθώς και το άρθρο 174,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2016 (COM(2017)0285) καθώς και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, το οποίο δημοσιεύτηκε την ίδια ημερομηνία ως συνοδευτικό έγγραφο (SWD(2017)0175),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης(1),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο, της 9ης Ιουλίου 2014, με τίτλο «Προς ένα αποτελεσματικότερο έλεγχο των συγκεντρώσεων στην ΕΕ» (COM(2014)0449),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής, της 14ης Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις ενισχύσεις για τον αθλητισμό και τις πολυλειτουργικές υποδομές αναψυχής, και τα καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και που τροποποιεί τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (COM(2017)0142),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας της ΕΕ για την εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού - μελλοντικές προοπτικές(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των νησιών(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ(7) και τα ψηφίσματά του των προηγούμενων ετών σχετικά με το θέμα αυτό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες(8),

–  έχοντας υπόψη τους σχετικούς κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές, αποφάσεις, ψηφίσματα, ανακοινώσεις και έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με το θέμα του ανταγωνισμού,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού 2016,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0049/2018),

1.  χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017 επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2016, η οποία δείχνει ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός, οι επενδύσεις και η καινοτομία αποτελούν κομβικούς παράγοντες για το μέλλον της Ευρώπης·

2.  υποστηρίζει ένθερμα την ανεξαρτησία της Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού (ΕΑΑ) κατά την αποστολή τους για τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ προς όφελος των καταναλωτών της ΕΕ και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ·

3.  επικροτεί και ενθαρρύνει περαιτέρω τις προσπάθειες της Επιτροπής να διατηρήσει, πέρα από τον διαρθρωμένο διάλογο με την αρμόδια για την αρμόδια για τον Ανταγωνισμό Επίτροπο Margrethe Vestager, τακτικές επαφές με τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου και την ομάδα εργασίας για την πολιτική ανταγωνισμού· είναι πεπεισμένο ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού αποτελεί βασικό στοιχείο όσον αφορά τον δημοκρατικό έλεγχο και επικροτεί την ενημέρωση από πλευράς Επιτροπής σχετικά με όλα τα συγκεκριμένα αιτήματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τακτική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο σχετικά με την προετοιμασία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, διεθνών συμφωνιών και άλλων μη δεσμευτικών κανόνων σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού, όπως προβλέπει η διοργανική συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Κοινοβουλίου· διαπιστώνει ότι αυτό δεν επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, επί παραδείγματι, κατά τις διαβουλεύσεις σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαδικασιών ανταγωνισμού· καλεί το Συμβούλιο να προβεί σε κύρωση της συμφωνίας ΕΕ-Καναδά όσο το δυνατόν συντομότερα· προτίθεται να προωθήσει τακτικές ανταλλαγές απόψεων στην αρμόδια επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή των οδηγιών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ιδίως στους τομείς της ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της αυτοκατανάλωσης) και των μεταφορών, στην ψηφιακή αγορά καθώς και στις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχύσει την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ και να επιτευχθεί συνεκτική εφαρμογή στα κράτη μέλη·

6.  επισημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να αποτελέσουν απαραίτητο εργαλείο για τη διασφάλιση της αναγκαίας υποδομής και του εφοδιασμού τόσο για τον τομέα της ενέργειας όσο και για τον τομέα των μεταφορών, ιδίως στην Ευρώπη, όπου πραγματοποιείται μετάβαση σε καθαρότερα και πιο φιλικά προς το κλίμα συστήματα ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφορών·

7.  επισημαίνει ότι οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να είναι απαραίτητες για λόγους διασφάλισης της παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, μεταξύ των οποίων η ενέργεια, οι μεταφορές και οι τηλεπικοινωνίες· υπογραμμίζει ότι η κρατική παρέμβαση αποτελεί συχνά το καλύτερο εργαλείο πολιτικής για τη διασφάλιση υπηρεσιών καίριας σημασίας για τη στήριξη των απομονωμένων, απομακρυσμένων ή περιφερειακών περιοχών και νησιών στην Ένωση·

8.  θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός που προϋποθέτει τη διασφάλιση της δυνατότητας διασυνοριακών εξαγορών στην ενδοευρωπαϊκή αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι η συνδεσιμότητα των περιφερειακών περιοχών και νησιών είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη αποδεκτών επιπέδων οικονομικής και κοινωνικής πρωτοβουλίας, με τη διατήρηση ζωτικής σημασίας επιχειρηματικών συνδέσεων·

10.  τονίζει ότι η πρόσβαση σε ρευστό χρήμα μέσω των μηχανημάτων ανάληψης μετρητών συνιστά σημαντική δημόσια υπηρεσία που πρέπει να παρέχεται χωρίς να εφαρμόζεται καμία μεροληπτική, αντιανταγωνιστική ή αθέμιτη πρακτική και ότι, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να συνεπάγεται υπερβολικό κόστος·

11.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΓΔ Ανταγωνισμού για τη συνέχιση της οικοδόμησης ενός βιώσιμου και ισορροπημένου εργατικού δυναμικού σε όλη τη διάρκεια του 2016· χαιρετίζει τη βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού στην ΓΔ Ανταγωνισμού και το γεγονός ότι ο ρυθμός εναλλαγής του προσωπικού έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από την αρχή της μέτρησης (από 13,9 % το 2015 σε 10,8 % το 2016(10))· ζητεί από την Επιτροπή να αναδιαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στη ΓΔ Ανταγωνισμού και να διασφαλίσει σταθερή χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της Διεύθυνσης ηλεκτρονικών εργαλείων και εργαλείων πληροφορικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο φόρτο εργασίας και την τεχνολογική πρόοδο· ζητεί, εκ νέου, να διαχωριστούν αυστηρά οι υπηρεσίες που εκπονούν κατευθυντήριες γραμμές από εκείνες που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή τους·

12.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΓΔ Ανταγωνισμού στον τομέα των ίσων ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις μεσαίων διοικητικών στελεχών σε ποσοστό 36 %·

13.  επισημαίνει και πάλι ότι η διαφθορά στον τομέα των δημόσιων προμηθειών προκαλεί σημαντικές στρεβλώσεις της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο αγοράς· επαναλαμβάνει ότι οι δημόσιες προμήθειες συγκαταλέγονται στις κρατικές δραστηριότητες που είναι πιο ευάλωτες στη διαφθορά· τονίζει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη, οι προμήθειες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους διαφθοράς σε σχέση με τις εθνικά χρηματοδοτούμενες προμήθειες· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για την αποτροπή της κατάχρησης πόρων της ΕΕ και την ενίσχυση της λογοδοσίας στον τομέα των δημόσιων προμηθειών· χαιρετίζει επίσης τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

14.  σημειώνει ότι οι κανόνες της ΕΕ δεν ορίζουν χρονικά περιθώρια για έρευνες στον τομέα της καταπολέμησης των μονοπωλίων, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ενίοτε πολύ αργά, αφού οι ανταγωνιστές υποχρεώνονται να εξέλθουν από την αγορά·

15.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για να περιορίσει τη διάρκεια ερευνών για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και τη διάρκεια των διαδικασιών που αφορούν παραβίαση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, ώστε να αποτραπεί η αβεβαιότητα και η υπερβολική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις και για να διαμορφωθεί ανταγωνιστικό τοπίο που θα είναι επωφελές για τους καταναλωτές· επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιτρέπονται μεγαλύτερα και πιο ευέλικτα χρονοδιαγράμματα μόνο σε πολύπλοκες περιπτώσεις όπου οι έρευνες πρόκειται να επεκταθούν σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις·

16.  υπογραμμίζει ότι, ενώ η ταχύτητα των ερευνών πρέπει να εξισορροπηθεί με την ανάγκη επαρκούς προάσπισης των δικαιωμάτων υπεράσπισης και την ποιότητα των ερευνών, τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τις αρχές ανταγωνισμού να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων τους· σημειώνει ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η ταχύτητα των σημαντικών αντιμονοπωλιακών ερευνών, η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούσαν να αυξήσουν τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και να βελτιώσουν την πρόσβαση στους σχετικούς φακέλους·

17.  σημειώνει ότι η πλειονότητα των αποφάσεων σχετικά με θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, να παρακολουθεί τη συνολική συνοχή και την ανεξαρτησία της πολιτικής ανταγωνισμού και της επιβολής της νομοθεσίας στην εσωτερική αγορά, με την υποστήριξη του ΕΔΑ· τονίζει ότι η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού είναι εξαιρετικά σημαντική και, ως εκ τούτου, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για ΕΔΑ+ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των ΕΑΑ ώστε να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη επιβολή της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας της ΕΕ·

18.  πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να επαληθεύει ότι, προκειμένου να είναι σε θέση να επιτελούν το έργο τους με απόλυτη ανεξαρτησία, οι ΕΑΑ θα είναι επαρκώς εφοδιασμένες από άποψη οικονομικών, ανθρωπίνων και τεχνικών πόρων, και ότι η εκλογή ή ο διορισμός των διευθυντών τους και των ανώτερων διοικητικών στελεχών τους θα είναι διαφανείς και δεν θα επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες· τονίζει ότι η αυτονομία των ΕΑΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι ΕΑΑ δημοσιοποιούν ετήσιες εκθέσεις που περιέχουν στατιστικές και αιτιολογημένη σύνθεση των δραστηριοτήτων τους και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σε σχέση με τα κομβικά αυτά ζητήματα· πιστεύει ότι οι ΕΑΑ πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες για να διασφαλίζουν ότι το προσωπικό και οι διευθυντές τους θα απέχουν, για εύλογο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρησή τους από τη θέση εργασίας τους, από δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία ενέχεται η ΕΑΑ· τονίζει τη σημασία του ΕΔΑ, το οποίο παρέχει τη βάση για τακτικές ανταλλαγές μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΑΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τη γνώμη των ΕΑΑ·

19.  είναι της άποψης ότι μια μελέτη σχετικά με τις γνώσεις και την αντίληψη που έχουν οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, για τους κανόνες περί ανταγωνισμού και τις κρατικές ενισχύσεις της ΕΕ, θα ωφελούσε ενισχύοντας την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού και λειτουργώντας ταυτόχρονα ως χρήσιμο μέσο καθοδήγησης·

20.  είναι της γνώμης ότι η λήψη προσωρινών μέτρων στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν παραβάσεις κατά τη διάρκεια ερευνών δεν πλήττουν με σοβαρό και μη αναστρέψιμο τρόπο τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, δηλαδή είτε να επιταχύνει τις διαδικασίες ενώπιον των αρχών ανταγωνισμού για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΕΕ είτε να απλουστεύσει τη λήψη προσωρινών μέτρων· καλεί την Επιτροπή, εν προκειμένω, να διενεργήσει έρευνα και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, ενδεχομένως μαζί με νομοθετική πρόταση·

21.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει επιμελώς, στο πλαίσιο μιας πιθανής μεταρρύθμισης του κανονισμού περί συγκεντρώσεων, εάν κατά τη σημερινή πρακτική αξιολόγησης λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στις ψηφιακές αγορές· θεωρεί ότι ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή των κριτηρίων εφαρμοσιμότητας που αφορούν την αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στην ψηφιακή οικονομία· επισημαίνει ακόμα ότι η ανεξαρτησία των εθνικών αρχών ανταγωνισμού δεν θα πρέπει να διασφαλιστεί μόνο κατά την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ, αλλά και κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων περί συγκεντρώσεων· τονίζει ως εκ τούτου την ανάγκη ισοδύναμων κανόνων σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα·

22.  χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να αποσαφηνίσει τις διάφορες πτυχές του ορισμού των κρατικών ενισχύσεων, όπως προκύπτει από την ανακοίνωσή της σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πρωτοβουλίας εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων· επισημαίνει ιδίως τις προσπάθειες της Επιτροπής για την αποσαφήνιση των εννοιών της «επιχείρησης» και της «οικονομικής δραστηριότητας»· διαπιστώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθεί να είναι δύσκολο, ιδίως στον τομέα των κοινωνικών υποθέσεων, να γίνει διάκριση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων· επισημαίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδιο να διασφαλίζει την ορθή ερμηνεία της Συνθήκης·

23.  επαναλαμβάνει ότι ο δίκαιος φορολογικός ανταγωνισμός είναι σημαντικός για την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών εταιρειών, θα πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί εκεί που παράγονται τα κέρδη τους, για να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις· εκφράζει ικανοποίηση για τις διεξοδικές έρευνες της Επιτροπής στον τομέα αυτό και τονίζει ότι η αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών· τονίζει ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις ισχύουν επίσης για τις φορολογικές απαλλαγές και ότι είναι απαραίτητη η εξάλειψη των στρεβλωτικών αντίθετων προς τον ανταγωνισμό πρακτικών, όπως τα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να εκτιμά τη συμβατότητα των φορολογικών αποφάσεων και συμφωνιών με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ανταγωνισμού·

24.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη δράσης των αρχών ανταγωνισμού κατά της αναδρομικής εξάλειψης των καθεστώτων στήριξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπογραμμίζει ότι αυτή η αδράνεια έχει στρεβλώσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι διεθνείς επενδυτές έχουν καταφέρει να αποζημιωθούν, ενώ οι τοπικοί επενδυτές όχι· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις στρεβλωτικές επιπτώσεις των υφιστάμενων πληρωμών δυνατότητας και των πληρωμών λόγω αναστολής των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας·

25.  ζητεί την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη φορολογία για την κάλυψη υποθέσεων αθέμιτου ανταγωνισμού που υπερβαίνουν τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και μεταβιβαστικής τιμολόγησης·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη για απλές και διαφανείς φορολογικές πολιτικές και νομοθεσίες·

27.  επικροτεί θερμά την απόφαση της Επιτροπής κατά των παράνομων φορολογικών οφελών που χορηγούνται στην Amazon και τις προηγούμενες αποφάσεις-ορόσημα σχετικά με παράνομα επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα, και τονίζει ότι είναι απαραίτητη η έγκαιρη ανάκτηση των παράνομων ενισχύσεων· σημειώνει ότι το Λουξεμβούργο ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προσβάλει την απόφαση για την Amazon, ακριβώς όπως έπραξε η Ιρλανδία για την περίπτωση της Apple· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εποπτεύει την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη και να λάβει αποφάσεις για να αποκαταστήσει κάθε παράνομη κατάσταση σε όλες τις συγκρίσιμες περιπτώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση και να αποκατασταθεί ο ισότιμος ανταγωνισμός·

28.  υπογραμμίζει την ανάγκη φορολόγησης των ψηφιακών εταιρειών ανάλογα με την πραγματική τους δραστηριότητα στα κράτη μέλη καταγράφοντας τον κύκλο εργασιών που παράγουν μέσω ψηφιακών πλατφορμών, αποτρέποντας έτσι ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις εταιρείες που ασκούν τις δραστηριότητές τους μέσω μόνιμης φυσικής παρουσίας·

29.  θεωρεί ότι ο δίκαιος ανταγωνισμός εντός της εσωτερικής αγοράς μπορεί να παρεμποδιστεί από τον φορολογικό σχεδιασμό, καθώς οι νεοεισερχόμενοι και οι ΜΜΕ με επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία μόνο χώρα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τις πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους ή να εφαρμόζουν άλλες μορφές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού μέσω διαφόρων αποφάσεων και μέσων που διατίθενται αποκλειστικά σε αυτές· επισημαίνει με ανησυχία ότι η προκύπτουσα μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων συνεπάγεται για τις πολυεθνικές εταιρείες υψηλότερα κέρδη μετά τους φόρους και δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού με τους ανταγωνιστές τους στην ενιαία αγορά, οι οποίοι δεν μπορούν να εφαρμόσουν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και διατηρούν τη σύνδεση μεταξύ του τόπου όπου δημιουργούν το κέρδος και του τόπου φορολογίας τους·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει διαπραγματεύσεις με όλα τα κράτη και εδάφη που απολαμβάνουν ισχυρή πρόσβαση στην κοινή αγορά και δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς ελέγχους των κρατικών ενισχύσεων κατά του αθέμιτου φορολογικού ανταγωνισμού·

31.  λαμβάνει υπόψη το ενδεχόμενο χρήσης δημοσίων κεφαλαίων για τη διάσωση των τραπεζών που είναι σημαντικές στην περιοχή τους· καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει υπό ποιους όρους αυτό είναι δυνατόν, ιδίως σε ό, τι αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και διάσωσης με ίδια μέσα· πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ασαφές και καλεί την Επιτροπή να το βελτιώσει·

32.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων για την αποτροπή της πτώχευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός σαφώς καθορισμένου πλαισίου και να συμμορφώνονται σε κάθε περίπτωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις·

33.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει σε ετήσια βάση εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) ΣΛΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

34.  πιστεύει ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα έχει αυξηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ενθαρρυνθεί από τις ευρωπαϊκές και εθνικές εποπτικές αρχές· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί το φαινόμενο αυτό και να διενεργήσει μελέτες ανά χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξετάσει τις επιπτώσεις του επί του ανταγωνισμού·

35.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Επίτροπος κα. Vestager στον διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 21 Νοεμβρίου 2017 για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού που απορρέουν από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την υποβολή μιας ποιοτικής απάντησης· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η έννοια της επιλεκτικότητας στις κρατικές ενισχύσεις αποτελεί βασικό κριτήριο που πρέπει να διερευνηθεί διεξοδικά· επιπλέον παραπέμπει, εν προκειμένω, στο άρθρο 4 παράγραφος 3 Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιέχει τη λεγόμενη αρχή της καλόπιστης συνεργασίας·

36.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες στον τομέα της λιανικής τραπεζικής και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τυχόν παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων και της δραστηριότητας καρτέλ και να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ·

37.  θεωρεί ότι προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της αυστηρής και αμερόληπτης τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων στον τραπεζικό τομέα, προκειμένου οι φορολογούμενοι να προστατεύονται από το βάρος των διασώσεων τραπεζών·

38.  υποστηρίζει τη διαπίστωση της τομεακής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που διενήργησε η Επιτροπή ότι το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω ενσωμάτωση της ενιαίας αγοράς, και μπορεί να έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και μπορεί να αυξήσει τις επιλογές των καταναλωτών, αλλά τα μέτρα γεωγραφικού αποκλεισμού αποτελούν σημαντικό εμπόδιο σε αυτό· επαναλαμβάνει ότι αυτό ενδέχεται να είναι αντίθετο με το άρθρο 101 υπό ορισμένες συνθήκες· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να επικεντρωθεί στην επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ που είτε προέκυψαν είτε έγιναν ευρύτερα διαδεδομένοι λόγω της ανάδυσης και της αυξανόμενης σημασίας της ψηφιακής οικονομίας· χαιρετίζει επίσης τον στόχο της Επιτροπής να διευρύνει τον διάλογο με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ όσον αφορά τις πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου·

39.  καλεί τον επί κεφαλής ευρωπαίο διαπραγματευτή για το Brexit, σε συνεργασία με την Επίτροπο Vestager, να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό μια δίκαιη και διαφανή συζήτηση σχετικά με το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά τον ανταγωνισμό·

40.  πιστεύει ότι όλες οι εν εξελίξει έρευνες(11) για ενδεχόμενη παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή από εταιρείες που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να απειλούνται από το θεματολόγιο του Brexit και ότι οποιαδήποτε οριστική απόφαση λάβει η Επιτροπή μετά τις 29 Μαρτίου 2019 θα πρέπει να συνεχίσει να είναι δεσμευτική·

41.  λαμβάνει υπό σημείωση την κοινοποίηση των αιτιάσεων της Επιτροπής και το προκαταρκτικό της συμπέρασμα ότι η Google έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση στην αγορά ως μηχανής αναζήτησης μέσω της παροχής αθέμιτου πλεονεκτήματος σε ακόμη ένα προϊόν της: την υπηρεσία σύγκρισης τιμών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εταιρεία εφαρμόζει το μέτρο αυτό αποτελεσματικά και έγκαιρα, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης· υπογραμμίζει την ανάγκη η Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος ανάλυση και να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη η πρόταση για τη Google προκειμένου να αποκαταστήσει τους ισότιμους όρους που απαιτούνται για να ανθίσει ο ανταγωνισμός και η καινοτομία· επισημαίνει ότι, χωρίς πλήρη διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ των γενικών εξειδικευμένων υπηρεσιών αναζήτησης της εταιρείας, μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε κανόνες δημοπρασίας ενδέχεται να μην εξασφαλίζει ίση μεταχείριση· απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google να συμμετάσχουν σε κοινή δημόσια ακρόαση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών· είναι της γνώμης ότι όλες οι εταιρείες, μεταξύ άλλων και στον ψηφιακό τομέα, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, με συμμετοχή σε δημόσιες ακροάσεις·

42.  καλεί την Επιτροπή να λάβει πιο φιλόδοξα μέτρα για την εξάλειψη των αθέμιτων εμποδίων στον διαδικτυακό ανταγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των καταναλωτών στην ΕΕ να πραγματοποιούν χωρίς εμπόδια διαδικτυακές αγορές από πωλητές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να δημιουργούνται την ίδια στιγμή νέα εμπόδια λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών·

43.  καλεί την Επιτροπή να διαπραγματευθεί και να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς έρευνες για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, όπως για το «Android», το «AdSense» και τις έρευνες στον ταξιδιωτικό τομέα και στον τομέα των τοπικών ερευνών, όταν η Google καταγγέλλεται για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης σε βάρος των υφιστάμενων και των δυνητικών ανταγωνιστών, των οποίων παρεμποδίστηκε η είσοδος και η ανάπτυξη στον εν λόγω τομέα· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη και εξοπλισμένη για την πρώτη υπόθεση μαζικών δεδομένων, που αντιπροσωπεύει περίπου 5,2 terabytes δεδομένων· τονίζει, σε σχέση με αυτό, ότι η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας είναι άνευ προηγουμένου και οι καταναλωτές συχνά δεν γνωρίζουν και δεν ενημερώνονται για τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους για τη δημιουργία, επί παραδείγματι, προφίλ τα οποία χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς· πιστεύει ότι οι ψηφιακές εταιρείες αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τις αρχές ανταγωνισμού και τις φορολογικές αρχές, ιδίως όσον αφορά τους αλγόριθμους, την τεχνητή νοημοσύνη ή την αξία των δεδομένων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μέσα πολιτικής και επιβολής της νομοθεσίας που να καλύπτουν την ανάδυση των ψηφιακών οικονομιών, διασφαλίζοντας ότι διαθέτει ενδοϋπηρεσιακά επαρκή αριθμό μηχανικών και ειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνολογίας αιχμής σε τεχνολογίες για την παρακολούθηση και την ανάληψη δράσης για την αποτροπή καταστάσεων που παραβιάζουν τις αρχές της πολιτικής για τον ανταγωνισμό στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας και της οικονομίας πλατφορμών·

44.  υπογραμμίζει τη σημασία των εν εξελίξει ερευνών στον φαρμακευτικό τομέα, δεδομένων των συσσωρευμένων ενδείξεων στρεβλώσεων της αγοράς σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ποσοτικών περιορισμών, της χειραγώγησης των τιμών και των φραγμών στη διαθεσιμότητα των γενόσημων φαρμάκων·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή της για το ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2017, που επιβεβαιώνει την εκτέλεση αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων σχετικά με την πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών από ανταγωνιστικές υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή να παραμείνει σε επαγρύπνηση για το θέμα αυτό, ιδίως όταν τεθούν σε ισχύ τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας των πελατών και την ασφαλή επικοινωνία·

46.  επικροτεί την έρευνα της Επιτροπής σχετικά με το καρτέλ των φορτηγών και τα συμπεράσματά της·

47.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις για τις ευρωπαϊκές και τις μη ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες, προκειμένου να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των ενεργειών τους προς τις ευρωπαϊκές και τις μη ευρωπαϊκές αγορές· πιστεύει ότι οι ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν στρέβλωση· πιστεύει ότι οι ίδιοι κανόνες ανταγωνισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις εθνικές αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς ή από την ΕΕ και τους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αεροπορικών εταιρειών των οποίων οι δραστηριότητες δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά· σημειώνει ότι η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση της θυγατρικής LGW της Air Berlin από τη Lufthansa, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με ορισμένες δεσμεύσεις για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο και να αντιμετωπίσει όλες τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές στον κλάδο των αερομεταφορών, που υπονομεύουν τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών·

48.  ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει την ηγεμονική θέση που διατηρούν συχνά οι αερομεταφορείς χαμηλού κόστους σε διάφορες αεροπορικές γραμμές στην Ευρώπη και τα πρότυπα τιμολόγησης των εν λόγω γραμμών· σημειώνει ότι μια τέτοια θέση επιτυγχάνεται συχνά με επιθετική ή ακόμη και αρπακτική συμπεριφορά στην αγορά, η οποία εξαλείφει τον ανταγωνισμό από την αγορά και καταλήγει να επιβαρύνει τους καταναλωτές με υψηλότερα τιμολόγια και έξοδα·

49.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά όλες τις συμφωνίες για τη συγχώνευση αεροπορικών εταιρειών σύμφωνα με τη διαδικασία ελέγχου των συγχωνεύσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου αυτών των συμφωνιών στον ανταγωνισμό στην αγορά και της ενδεχόμενης ζημίας στους καταναλωτές, ιδίως μέσω υψηλότερων τιμών και περιορισμών στην άμεση πρόσβαση σε προορισμούς·

50.  προτρέπει την Επιτροπή να ολοκληρώσει την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Χώρου, εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια στις ροές χρήματος μεταξύ των διαχειριστών υποδομών και των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, και διασφαλίζοντας ότι κάθε κράτος μέλος έχει ισχυρές και ανεξάρτητες εθνικές αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές·

51.  εκφράζει ανησυχία για τις αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της κοινής ιδιοκτησίας από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές· θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι εν λόγω επενδυτές κατέχουν σημαντικό μέρος των μετοχών άμεσων ανταγωνιστών στον ίδιο τομέα, μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών για παράδειγμα, δημιουργεί οιονεί ολιγοπώλιο και αρνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές και στην οικονομία στο σύνολό της περιορίζοντας τον ανταγωνισμό· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει τις πιθανές αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις της κοινής ιδιοκτησίας· καλεί επί πλέον την Επιτροπή να διερευνήσει την κοινή ιδιοκτησία και να εκπονήσει έκθεση που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις της κοινής ιδιοκτησίας στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και την καινοτομία·

52.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004 για τη διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, τη διασφάλιση της αμοιβαιότητας και την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των εικαζόμενων κρατικών ενισχύσεων προς αεροπορικές εταιρείες από ορισμένες τρίτες χώρες, καθώς και κανονιστικών ζητημάτων όπου συμπεριλαμβάνονται και οι συνθήκες εργασίας και τα περιβαλλοντικά θέματα· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η βέλτιστη πορεία δράσης θα ήταν η υιοθέτηση ενός νέου ολοκληρωμένου νομικού μέσου για την αντιμετώπιση της στρέβλωσης της αγοράς στις διεθνείς μεταφορές, η ενθάρρυνση της συμμετοχής του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) στον ανταγωνισμό των περιφερειακών αεροπορικών εταιρειών και ο θεμιτός ανταγωνισμός βάσει συμφωνιών στον τομέα των αερομεταφορών· πιστεύει ότι η διαφάνεια των οικονομικών στη ρήτρα θεμιτού ανταγωνισμού αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση αυτών των ισότιμων όρων ανταγωνισμού· είναι της άποψης ότι ο παρών κανονισμός ή άλλα κατάλληλα νομοθετικά μέσα θα πρέπει να αποτρέπουν την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά στη διάθεση εισιτηρίων, όπως η επιβολή πρόσθετων επιβαρύνσεων από ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ή η περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες για όσους χρησιμοποιούν διαύλους κράτησης θέσεων εκτός από τους δικούς τους·

53.  επαναλαμβάνει ότι η αεροπορία συμβάλλει σημαντικά στη συνδεσιμότητα της ΕΕ, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και με τρίτες χώρες, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ολοκλήρωση και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση· σημειώνει ότι η συνολική διασύνδεση της ΕΕ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αεροπορικές υπηρεσίες που παρέχονται από αερομεταφορείς της ΕΕ·

54.  χαιρετίζει την απλούστευση από την Επιτροπή των κανόνων για τις δημόσιες επενδύσεις στους λιμένες και στα αεροδρόμια, στον πολιτισμό και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές· τονίζει ότι, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών συνδεσιμότητας των εξόχως απόκεντρων και περιφερειακών περιοχών και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, όλοι οι αερολιμένες που χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να βασίζονται σε θετική ανάλυση κόστους/οφέλους και μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη λειτουργική και οικονομική βιωσιμότητα προκειμένου να αποφεύγεται η χρηματοδότηση «αερολιμένων φαντασμάτων» στην Ευρώπη·

55.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της διαφάνειας και της ουδετερότητας των πληροφοριών για τις πτήσεις, της εξασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά και, τέλος, της προστασίας της ικανότητας των ευρωπαίων καταναλωτών να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές· καλεί την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να συμμορφωθεί με τις εν λόγω αρχές κατά την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων και τον κανονισμό για τις αεροπορικές υπηρεσίες·

56.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών με στόχο την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και τις περιβαλλοντικές πτυχές και διασφαλίζοντας τη διασύνδεση των νησιωτικών και περιφερειακών περιοχών· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις περιπτώσεις δημοσίων λιμενικών και αερολιμενικών δικτύων που διαχειρίζονται ένα μονοπώλιο·

57.  επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του ανταγωνισμού στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι απολύτως απαραίτητη η διεθνής συνεργασία· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μόνιμη δέσμευση της ΕΕ και των ΕΑΑ σε πολυμερή φόρα, όπως το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), η Παγκόσμια Τράπεζα και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD)· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον ανταγωνισμό σε τμήματα των διεθνών εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την προώθηση της σύγκλισης των μέσων και πρακτικών της πολιτικής ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, μέσω διμερούς συνεργασίας με τρίτες χώρες, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της συμφωνίας συνεργασίας δεύτερης γενιάς του 2013 μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας· χαιρετίζει την έναρξη του διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και της Κίνας σχετικά με τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και παρακολουθεί προσεκτικά την υιοθέτηση από την Κίνα ενός συστήματος ελέγχου στον τομέα του θεμιτού ανταγωνισμού που θα διασφαλίζει ότι τα κρατικά μέτρα δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την είσοδο και την έξοδο από την αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επίτροπο Vestager για να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή ενημερώνει και επικαιροποιεί τακτικά την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εξωτερικές δραστηριότητες στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού·

58.  τονίζει ότι ένας λειτουργικός ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά είναι πρωτίστως προς όφελος του καταναλωτή· πιστεύει ότι η αυστηρή και αμερόληπτη επιβολή της πολιτικής ανταγωνισμού μπορεί να συμβάλει σημαντικά σε καίριες πολιτικές προτεραιότητες, όπως η βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά, η συνδεδεμένη ενιαία ψηφιακή αγορά και η ολοκληρωμένη και φιλική προς το κλίμα Ενεργειακή Ένωση· επαναλαμβάνει ότι τα παραδοσιακά μοντέλα αγοράς της πολιτικής ανταγωνισμού ενδέχεται να μην είναι πάντοτε κατάλληλα για την ψηφιακή αγορά, όπως τα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε πλατφόρμες, οι πολύπλευρες αγορές·

59.  επισημαίνει ότι ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών θα μπορούσε να εξαλείψει τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό, όπως η σύναψη φορολογικών αποφάσεων μεταξύ συγκεκριμένων πολυεθνικών και κρατών μελών· λαμβάνει υπό σημείωση τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)·

60.  επισημαίνει τη σημασία ενός ευνοϊκού κανονιστικού πλαισίου για τους αερολιμένες όσον αφορά την προσέλκυση και κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων· θεωρεί ότι η αξιολόγηση της οδηγίας σχετικά με τα αερολιμενικά τέλη από την Επιτροπή, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική διαβούλευση αεροπορικών εταιρειών/αερολιμένων, θα πρέπει να διευκρινίσει εάν οι υφιστάμενες διατάξεις αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση του ανταγωνισμού και για την προαγωγή των συμφερόντων των ευρωπαίων καταναλωτών ή εάν απαιτείται μεταρρύθμιση·

61.  εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η ισπανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανοίξει τη συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ της Ισπανίας και της Ρωσίας, επιτρέποντας τις απευθείας πτήσεις μεταξύ της Βαρκελώνης και του Τόκιο·

62.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, προκειμένου να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός·

63.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις δυνητικές επιπτώσεις του Brexit στον ανταγωνισμό στον τομέα των αερομεταφορών, ιδίως σε περίπτωση που ενδέχεται να επηρεαστεί η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη συμφωνία του Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ), περιορίζοντας έτσι την πρόσβαση σε όλους τους προορισμούς της ΕΕ και αντιστρόφως·

64.  εκτιμά ότι η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά εξαρτάται και από τις προσπάθειες για την αποφασιστική καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ·

65.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει περαιτέρω τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των διακοπεισών συζητήσεων σχετικά με τη μελλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τις αερομεταφορές·

66.  χαιρετίζει την αρχική εκτίμηση της Επιτροπής για τις επιπτώσεις και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την τροφική αλυσίδα που ξεκίνησε η Επιτροπή· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να ανταποκριθούν στις ανησυχίες που γεννούν οι σωρευτικές επιπτώσεις του ραγδαίου συγκεντρωτισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε εθνικό επίπεδο, αφενός, και η ανάπτυξη συμμαχιών μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αφετέρου, τόσο στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και στο επίπεδο των εμπόρων λιανικής πώλησης και των καταναλωτών· εκτιμά ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για πιθανές στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια για επενδύσεις και καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, την ορθή λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών, ιδίως των αγροτών μικρής κλίμακας, καθώς και την επιλογή προσαρμοσμένων ποικιλιών σε αγρο-οικολογικές συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα δεσμευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, που ζημιώνουν τους παραγωγούς·

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή διερευνά διεξοδικά τη συγχώνευση Monsanto-Bayer· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν εγκριθεί η συγχώνευση Monsanto-Bayer, τρεις εταιρείες (η ChemChina-Syngenta, η Du Pont-Dow και η Bayer-Monsanto) θα κατέχουν και θα πωλούν έως και το 60 % των παγκοσμίως κατοχυρωμένων σπόρων και το 64% των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στον κόσμο· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο επίπεδο συγκέντρωσης θα οδηγήσει αναμφίβολα σε αύξηση των τιμών, αύξηση της τεχνολογικής και οικονομικής εξάρτησης των γεωργών από λίγες ολοκληρωμένες πλατφόρμες ενιαίας εξυπηρέτησης, θα καταλήξει σε περιορισμένη ποικιλομορφία των σπόρων, απομάκρυνση της δραστηριότητας καινοτομίας από την υιοθέτηση ενός μοντέλου παραγωγής που σέβεται το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα και, τέλος, σε λιγότερες καινοτομίες λόγω του μειωμένου ανταγωνισμού· ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το γεγονός ότι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα διάφορες συγχωνεύσεις στον τομέα, εξετάζοντας το επίπεδο συγκέντρωσης και τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό στις διάφορες αγορές που επηρεάζονται·

68.  Εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση της συγχώνευσης Bayer-Monsanto καθώς, παρά την προτεινόμενη εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της Bayer, η συγχώνευση ενισχύει την ήδη εκτεταμένη συγκέντρωση της γεωργικής επιχειρηματικότητας και παρεμποδίζει την αποτελεσματική μετάβαση από μια εξαρτώμενη από τα χημικά γεωργία προς μια πραγματικά βιώσιμη γεωργία· ζητεί την αναθεώρηση του δικαίου περί ανταγωνισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αποτελεσματική αντίθεση προς τέτοιου είδους συγχωνεύσεις· καλεί, ως εκ τούτου, μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι συγχωνεύσεις στον γεωργικό τομέα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, όχι με τη χρήση ενός ελέγχου περιορισμένου εύρους που θα εστιάζει απλώς στις επιπτώσεις μιας συγχώνευσης στις τιμές, την παραγωγή και την καινοτομία, αλλά εκτιμώντας το σύνολο του κοινωνικού κόστους τέτοιων συγχωνεύσεων, συνεκτιμώντας τις ευρύτερες επιπτώσεις τους στην προστασία του περιβάλλοντος και τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα της βιοποικιλότητας, όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 11 της ΣΛΕΕ·

69.  θεωρεί ότι οι εμπορικές επιδοτήσεις και προτιμήσεις, όπως το ΣΓΠ και το ΣΓΠ+, οι οποίες χορηγούνται σε τρίτες χώρες για την προαγωγή των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά έχουν επίσης αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στη διεθνή σκηνή, πρέπει να παρακολουθούνται επαρκώς και να εφαρμόζονται με προσοχή στις επιπτώσεις στις βιομηχανίες της ΕΕ· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναστείλει τις χορηγήσεις ή την παροχή προτίμησης σε περίπτωση κατάχρησής τους από τρίτες χώρες·

70.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή εξετάζει τη φορολογική μεταχείριση που επεφύλαξε το Λουξεμβούργο στην McDonald's από τον Ιούνιο του 2014 και έλαβε την απόφαση να κινήσει επίσημη διαδικασία εξέτασης τον Δεκέμβριο του 2015 και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση· ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εκδοθεί σύντομα οριστική απόφαση στην εν λόγω υπόθεση·

71.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών, η οποία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο των πολιτικών υγιούς ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η προστασία των εμπορικών σημάτων είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και τη διάκριση των προϊόντων στην αγορά· και ότι χωρίς εμπορικά σήματα και την ικανότητα το κοινό να έχει δυνατότητα διαφοροποίησης των προϊόντων τους, καθίσταται πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εισχωρήσουν οι κατασκευαστές σε νέες αγορές. πιστεύει, επί πλέον, ότι η εστίαση του ανταγωνισμού στις τιμές καθιστά επίσης δύσκολο για τους κατασκευαστές με μικρά μερίδια αγοράς να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά· τονίζει ως εκ τούτου, ότι η κατάργηση των εμπορικών σημάτων ή οι περιορισμοί των χρήσεών τους δημιουργεί σημαντικό εμπόδιο στην είσοδο στην αγορά και υπονομεύει μια ουσιαστική πτυχή του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στην ΕΕ·

72.  υποστηρίζει σθεναρά τη δήλωση της Επιτροπής στην ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2016, ότι « δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε παγκόσμια κλίμακα, το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι φορείς επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού»· φρονεί ότι αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του δίκαιου εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο η καθιέρωση παγκόσμιων κανόνων για τον ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και το υψηλότερο δυνατό επίπεδο συντονισμού μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια διαδικασιών ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι η καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση παγκόσμιων ίσων όρων ανταγωνισμού υπέρ των εργαζομένων, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, και αποτελεί μία των προτεραιοτήτων της εμπορικής στρατηγικής της Ένωσης· τονίζει ότι το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την χαλιναγώγηση της παγκοσμιοποίησης υποδεικνύει ότι η Ένωση πρέπει να λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού, και καλεί την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες πολιτικές προς τούτο·

73.  ζητεί τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας προκειμένου να καταστούν ισχυρότερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· χαιρετίζει τη νέα μέθοδο υπολογισμού των δασμών αντιντάμπινγκ βάσει της εκτίμησης των στρεβλώσεων της αγοράς σε τρίτες χώρες, χάρη στην οποία θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο αποτελεσματικότητας όπως με τα προηγουμένως επιβληθέντα μέτρα αντιντάμπινγκ σε πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τον ΠΟΕ· υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της· υπογραμμίζει, περαιτέρω, την ιδιαίτερη σημασία του μέσου κατά των επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο και για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων·

74.  τονίζει ότι η αμοιβαιότητα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης, προκειμένου να επιτύχουμε ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά τις αγορές των δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι οι προσπάθειες, οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης σε ξένες αγορές δημοσίων συμβάσεων δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανάπτυξη κανόνων της ΕΕ σε σχέση με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια· τονίζει τη σημασία που έχει για την Ένωση ένα διεθνές μέσο για τις δημόσιες συμβάσεις, που θα καθιερώνει την αναγκαία αμοιβαιότητα σε περιπτώσεις όπου εμπορικοί εταίροι περιορίζουν την πρόσβαση στις αγορές τους δημοσίων συμβάσεών τους· υπενθυμίζει τα πλεονεκτήματα των ξένων άμεσων επενδύσεων και θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπει μεγαλύτερη αμοιβαιότητα ως προς την πρόσβαση στις αγορές·

75.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων και συναλλαγών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητά τους· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε προβεβλημένες υποθέσεις, τονίζει όμως ότι η επιβολή θεμιτού ανταγωνισμού στην περίπτωση των ΜΜΕ είναι επίσης υψίστης σημασίας·

76.  τονίζει ότι η εμπορική πολιτική της ΕΕ και οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς·

77.  υπενθυμίζει τη σημασία των αποτελεσματικών και εναρμονισμένων ευρωπαϊκών τελωνειακών ελέγχων για την καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στο πλαίσιο της ισχύουσας πολιτικής ανταγωνισμού·

79.  επιδοκιμάζει, συνεπώς, την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ΕΔΑ+), συμπεριλαμβανομένης της σημασίας των προστίμων αποτρεπτικού χαρακτήρα για την πολιτική ανταγωνισμού· τονίζει, επιπλέον, ότι η άρνηση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να επιβάλει απόφαση επιβολής προστίμων θα πρέπει πάντοτε να αιτιολογείται δεόντως, και ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα βάσει του οποίου θα μπορούσαν να επιλυθούν τυχόν διαφορές μεταξύ των αρχών σε αυτές τις περιπτώσεις·

80.  λαμβάνει υπό σημείωση την έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και τη σχετική τελική έκθεση, η οποία αποδεικνύει ότι στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου υπάρχουν ορισμένες επιχειρηματικές πρακτικές που επηρεάζουν αρνητικά τον θεμιτό ανταγωνισμό και περιορίζουν τις επιλογές των καταναλωτών· πιστεύει ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, η έρευνα θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια επιβολής των κανόνων από την Επιτροπή με σκοπό την πλήρη εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στους εμπόρους λιανικής πώλησης στο Διαδίκτυο·

81.  υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να εστιαστεί η επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ στις εκτεταμένες επιχειρηματικές πρακτικές που έχουν προκύψει ή εξελιχθεί ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, και τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, επίσης σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές πρακτικές που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο· υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την ασύμμετρη σχέση μεταξύ των μεγάλων εμπόρων λιανικής πώλησης στο Διαδίκτυο και των προμηθευτών τους, η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να επιβάλλουν ενεργά τους κανόνες ανταγωνισμού, καθώς οι προμηθευτές, και ιδίως οι ΜΜΕ, ενδέχεται να μην έχουν πάντα οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ένδικα μέσα·

82.  ζητεί να ενισχυθεί η ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές στην ψηφιακή ενιαία αγορά· θεωρεί ότι το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που κατοχυρώνεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), συνιστά ικανοποιητική προσέγγιση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και του ανταγωνισμού·

83.  είναι της γνώμης ότι μια αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού μπορεί να συμπληρώσει τις ρυθμιστικές πρωτοβουλίες στον τομέα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και θεωρεί ότι, όταν η ώθηση για την ανάληψη ρυθμιστικής δράσης αφορά κυρίως την αντιμετώπιση ενεργειών στην αγορά από ορισμένους παράγοντες, οι αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω μέτρων ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, χωρίς να εμποδίζουν όσους προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί·

84.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξημένη χρήση συμβατικών περιορισμών από τους κατασκευαστές στις διαδικτυακές πωλήσεις, όπως επιβεβαιώθηκε από την έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω επανεξέταση των ρητρών αυτών προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν δημιουργούν αδικαιολόγητους περιορισμούς στον τομέα του ανταγωνισμού· ζητεί, παράλληλα, από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, υπό το πρίσμα αυτών των αλλαγών·

85.  λαμβάνει υπό σημείωση τη γνώμη του γενικού εισαγγελέα Wahl, της 26ης Ιουλίου 2017, στην υπόθεση C-230/16, Coty Germany GmbH κατά Parfümerie Akzente GmbH σύμφωνα με την οποία οι περιορισμοί στις διαδικτυακές πωλήσεις που περιλαμβάνονται σε συμφωνίες διανομής δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι συνιστούν σοβαρό περιορισμό δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής·

86.  τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στην οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η διαθεσιμότητα συλλογικών ένδικων μέσων, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, χωρίς τις δυνατότητες αυτές, αποδυναμώνεται ο ανταγωνισμός, η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

87.  υπενθυμίζει ότι για να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές, πρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μια οικονομική πολιτική που συνάδει με τις αρχές της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς και βασίζεται στον θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς τα αμιγώς προστατευτικά μέτρα βλάπτουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξαλειφθούν όλες οι πτυχές του αθέμιτου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της μη καταχωρισμένης εργασίας και της καταστρατήγησης των κανόνων σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων, χωρίς να θίγεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς·

88.  θεωρεί πολύ σημαντική τη διαβούλευση που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με την πιθανή βελτίωση του ελέγχου των συγχωνεύσεων στην ΕΕ· πιστεύει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται, ιδίως στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ότι οι συγχωνεύσεις δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά· απευθύνει, συνεπώς, νέα έκκληση στην Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά αν οι υφιστάμενες πρακτικές αξιολόγησης λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις συνθήκες των ψηφιακών αγορών και τη διεθνοποίηση των αγορών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει υπόψη τον ρόλο της πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες όταν αξιολογεί την ισχύ της αγοράς, κατά πόσον η συγχώνευση δεδομένων και πληροφοριών για τους καταναλωτές κατά τη διάρκεια μιας συγχώνευσης νοθεύει τον ανταγωνισμό, και σε ποιο βαθμό η πρόσβαση μιας επιχείρησης σε αποκλειστικές αναλυτικές μεθόδους και ευρεσιτεχνίες αποκλείει τους ανταγωνιστές· ζητεί εκ νέου από την Επιτροπή να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο ορίζει τον ελάχιστο αριθμό παραγόντων της αγοράς που είναι αναγκαίοι για τον θεμιτό ανταγωνισμό, και τον τρόπο με τον οποίο διατηρεί τη δυνατότητα των νέων επιχειρήσεων, και ιδίως των νεοφυών επιχειρήσεων, να εισέρχονται σε αγορές με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης·

89.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την ορθή επιβολή των κανόνων της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων, καθώς και κριτηρίων που σχετίζονται με την προστασία του καταναλωτή, όπου κρίνεται απαραίτητο, και να προωθούν τις ορθές πρακτικές στις διαδικασίες των δημόσιων αρχών· θεωρεί ότι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων θα διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, θα αυξήσει τη διαφάνεια και θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παραβάσεων των κανόνων ανταγωνισμού· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προαγάγει τις ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις ΜΜΕ μέσω μικρότερων συμβάσεων, όπου αυτό συμβαδίζει με τους βασικούς στόχους της σύναψης δημοσίων συμβάσεων, και να παρακολουθεί προσεκτικά την επιβολή των κανόνων όσον αφορά τη συγκέντρωση των αγορών στις αγορές δημόσιων συμβάσεων·

90.  επιδοκιμάζει τη θέσπιση κανόνων για τη δυνατότητα μεταφοράς των προπληρωμένων υπηρεσιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, οι οποίοι θα βελτιώσουν τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και θα διασφαλίσουν περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές·

91.  πιστεύει ότι τα κριτήρια για την ένταξη σε ένα δίκτυο επιλεκτικής διανομής ή δικαιόχρησης πρέπει να είναι διαφανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια αυτά δεν παραβιάζουν την πολιτική ανταγωνισμού και την ελεύθερη λειτουργία της ενιαίας αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, ποιοτικά, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να μην υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου· καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει αυτή τη διαφάνεια·

92.  επισημαίνει τον αυξημένο κίνδυνο αθέμιτης σύμπραξης μεταξύ ανταγωνιστών λόγω, μεταξύ άλλων, λογισμικού παρακολούθησης τιμών· θεωρεί ότι ενδέχεται να εμφανιστούν εναρμονισμένες πρακτικές ακόμα και αν η επικοινωνία μεταξύ ανταγωνιστών είναι ασθενέστερη από ό,τι απαιτείται βάσει των ισχυόντων κανόνων, ή ακόμα και αυτόματη, καθώς οι αλγόριθμοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανεξάρτητα από τις οδηγίες ενός ή περισσότερων παραγόντων της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να επαγρυπνεί σχετικά με αυτές τις νέες προκλήσεις για τον ελεύθερο ανταγωνισμό·

93.  επιδοκιμάζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να έρθει σε επαφή με τους διεθνείς εταίρους της και τα πολυμερή φόρουμ στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού· πιστεύει ότι η διεθνής συνεργασία καθίσταται ολοένα και πιο αναγκαία, όπου οι εταιρείες που υπόκεινται σε επιβολή των κανόνων δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία περιοχές δικαιοδοσίας·

94.  πιστεύει ότι η αύξηση του δικτύου συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αποβεί ωφέλιμη για την επιβολή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την Επιτροπή να αναζητήσει περαιτέρω δυνατότητες εμπορικών συμφωνιών και να συμπεριλάβει ισχυρούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες και κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων σε αυτές τις μελλοντικές συμφωνίες.

95.  φρονεί ότι η ιδιαίτερη φύση του τομέα της γεωργίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική ανταγωνισμού· υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ αναγνωρίζεται ειδικό καθεστώς στον γεωργικό τομέα όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού, το οποίο επιβεβαιώθηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (KΓΠ) μέσω της εκχώρησης μιας σειράς παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ· επισημαίνει ότι στόχος της ΚΓΠ είναι η εξασφάλιση δίκαιου βιοτικού επιπέδου στον γεωργικό πληθυσμό απέναντι στη συνεχή εμφάνιση οικονομικών και κλιματικών κινδύνων· υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού προασπίζει κυρίως τα συμφέροντα των καταναλωτών και λαμβάνει ανεπαρκώς υπόψη τα ειδικά συμφέροντα και τις δυσκολίες των παραγωγών γεωργικών προϊόντων· τονίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού πρέπει να θέτει την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στο ίδιο επίπεδο με την υπεράσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού και πρόσβασης στην εσωτερική αγορά για να προωθηθούν οι επενδύσεις και η καινοτομία, για την απασχόληση, τη βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και την ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών στην ΕΕ, ενώ θα προάγει παράλληλα τη διαφάνεια για τους φορείς της αγοράς·

96.  εμμένει στην άποψη ότι «δίκαιη τιμή» δεν πρέπει να θεωρείται η χαμηλότερη δυνατή τιμή για τον καταναλωτή, αλλά ότι, αντίθετα, πρέπει να είναι μια λογική τιμή η οποία δίνει τη δυνατότητα για δίκαιη αμοιβή σε όλα τα μέρη της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

97.  εκτιμά ότι οι συλλογικές δραστηριότητες των οργανώσεων παραγωγών και των ενώσεών τους – συμπεριλαμβανομένων του προγραμματισμού της παραγωγής και της διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και των όρων των συμβάσεων – είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ όπως ορίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, όταν αυτές οι κοινές δραστηριότητες ασκούνται πράγματι, στοιχείο που θα συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργών· επισημαίνει ότι οι παρεκκλίσεις βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως και ότι η έλλειψη σαφήνειας των εν λόγω παρεκκλίσεων, οι δυσχέρειες στην εφαρμογή τους και η ανομοιογενής εφαρμογή από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν παρέχουν στους γεωργούς και στις οργανώσεις τους επαρκή ασφάλεια δικαίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393(12) θα απλουστεύσει τους κανόνες για τη συλλογική οργάνωση των γεωργών και θα αποσαφηνίσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των οργανώσεων παραγωγών που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαπραγματευτική ισχύς τους ενώ παράλληλα θα διασφαλίζονται οι αρχές που θεσπίζονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ·

98.  επικροτεί το γεγονός, λαμβανομένων υπόψη των θετικών επισκοπήσεων εφαρμογής(13) και του τρόπου με τον οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης των γαλακτοπαραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ότι η δέσμη μέτρων του 2012 αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος χρόνου στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2393· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση αντικτύπου για να αποφασίσει κατά πόσον θα πρέπει να υπάρξει επέκταση των διατάξεων περί συμβατικών διαπραγματεύσεων του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε άλλους γεωργικούς τομείς, δεδομένου ότι οι οργανώσεις γεωργών και παραγωγών θα έχουν περισσότερη ελευθερία να προγραμματίζουν την παραγωγή, δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δικαίωμα διαπραγμάτευσης των πωλήσεων και των όρων των συμβάσεων για τον σαφή καθορισμό τιμών και όγκων·

99.  ζητεί τη θέσπιση ρητής και αυτόματης εξαίρεσης από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, που θα υπόκειται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, ώστε να μπορούν οι γεωργικές διεπαγγελματικές οργανώσεις να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ, με σκοπό την προώθηση των στόχων του άρθρου 39 ΣΛΕΕ·

100.  προτείνει οι διατάξεις του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ για τη θέσπιση μέτρων ρύθμισης της προσφοράς τυριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (άρθρο 150), χοιρομεριού προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (άρθρο 172) και οίνου (άρθρο 167), να επεκταθούν στα προϊόντα που φέρουν σήμα ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλιστούν μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής της προσφοράς στη ζήτηση·

101.  επικροτεί το γεγονός ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 θεσπίζει διαδικασία βάσει της οποίας μια ομάδα γεωργών μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή την έκδοση μη δεσμευτικής γνωμοδότησης προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον η συλλογική δράση είναι συμβατή με τη γενική εξαίρεση από τους κανόνες του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 209 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ· καλεί, πάντως, την Επιτροπή, βάσει της σύστασης που πρότεινε η ειδική ομάδα για τις γεωργικές αγορές, να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής της γενικής παρέκκλισης για τη γεωργία για να προσδιορίσει την εξαίρεση κατά τρόπο ώστε να ισχύει και να είναι εφικτή η μη εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ – στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται·

102.  επισημαίνει ότι, σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών της αγοράς, όταν ο γεωργικός τομέας είναι σε κίνδυνο και όλοι οι πολίτες πλήττονται από πιθανές ζημίες στον βασικό επισιτιστικό εφοδιασμό, μια προσανατολισμένη στην αγορά ΚΓΠ θα πρέπει να παρέχει στήριξη στους γεωργούς και πρόσθετες, χρονικά περιορισμένες και πλήρως αιτιολογημένες εξαιρέσεις από τους κανόνες ανταγωνισμού· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, λόγω των αλλαγών που επήλθαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, θα είναι ευκολότερη η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρο 222 του ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ, που επιτρέπει αυτές τις προσωρινές παρεκκλίσεις από το δίκαιο του ανταγωνισμού·

103.  ζητεί να αναπτυχθεί περαιτέρω το ευρωπαϊκό μέσο παρακολούθησης των τιμών τροφίμων, προκειμένου να βελτιωθεί ο εντοπισμός κρίσεων στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω καλύτερων και αναλυτικότερων δεδομένων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη συμμετοχής των οργανώσεων γεωργών στον προσδιορισμό και στη συλλογή δεδομένων·

104.  επισημαίνει την παραδοχή, από πλευράς της Επιτροπής, ότι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων αποτελούν το επίπεδο με τη μικρότερη συγκέντρωση στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων ενώ οι προμηθευτές εισροών και οι πελάτες τους είναι συχνά πολύ μεγαλύτεροι και πιο συγκεντρωμένοι, με αποτέλεσμα μια μη ισορροπημένη σχέση και αρνητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές – από ορισμένες μεγάλες αλυσίδες διανομής, μεταποιητές και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης – που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της πολιτικής ανταγωνισμού, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται συνοχή με άλλες πολιτικές· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι σημαίνει «δεσπόζουσα θέση» και κατάχρηση της θέσης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό συγκέντρωσης και τη διαπραγματευτική ισχύ των τομέων εισροών, μεταποίησης και λιανικής· σημειώνει, επιπλέον, ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 θα θεσπίσει ορισμένες διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα για γραπτές συμβάσεις και για τη διαπραγμάτευση συμβατικών όρων για τη βελτίωση του επιμερισμού της αξίας σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, στην καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, στην εξασφάλιση μεγαλύτερης ανταπόκρισης από τους αγρότες στα μηνύματα της αγοράς, στη βελτίωση της κοινοποίησης και της μετακύλισης των τιμών και στην ευχερέστερη προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να μεριμνούν για την ορθή ταξινόμηση και τιμολόγηση των εμπορευμάτων και για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση, μέσω δεσμευτικών δράσεων, των καταχρήσεων και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών εις βάρος των γεωργών, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων· φρονεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα προκειμένου να προσδιοριστεί η βέλτιστη πρακτική που πρέπει να εφαρμοστεί·

105.  αναγνωρίζει ότι, μέχρι στιγμής, το δίκαιο ανταγωνισμού δεν έχει εφαρμοστεί για την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα τροφίμων σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο· σημειώνει ότι έχουν εφαρμοστεί ειδικοί εθνικοί κανόνες για τον σκοπό αυτό, οι οποίοι όμως δεν έχουν αποδειχθεί πλήρως αποτελεσματικοί για την καταπολέμηση του ενδημικού προβλήματος των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της ανισορροπίας ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει και να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση την εξαγγελθείσα νομοθετική πρόταση της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να θεσπίσει εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο για την καλύτερη προστασία των παραγωγών και των γεωργών από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να διασφαλίσει την περαιτέρω ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς·

106.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανησυχίες που γεννούν οι σωρευτικές επιπτώσεις του ραγδαίου συγκεντρωτισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου σε εθνικό επίπεδο και οι συμμαχίες μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής πώλησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τόσο στα προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων όσο και στους εμπόρους λιανικής πώλησης και τους καταναλωτές· εκτιμά ότι η διαρθρωτική αυτή εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για πιθανές στρατηγικές ευθυγραμμίσεις, μειωμένο ανταγωνισμό και περιορισμένα περιθώρια για επενδύσεις και καινοτομία στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων·

107.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς μετά το Brexit, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και με τις παρεκκλίσεις της, καθώς και με άλλα πρότυπα, με στόχο την κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου και ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών·

108.  σημειώνει ότι το ατομικό όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας στον γεωργικό τομέα διπλασιάστηκε το 2013 (από 7 500 EUR σε 15 000 EUR), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έξαρση κλιματικών, υγειονομικών και οικονομικών κρίσεων· επισημαίνει ότι το εθνικό όριο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας προσαρμόστηκε τότε μόνον οριακά (από 0,75 % στο 1 % της αξίας της εθνικής γεωργικής παραγωγής), με αποτέλεσμα να μειωθεί η δυνατότητα των κρατών να συνδράμουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί το εθνικό όριο για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στο 1,25 % της εθνικής γεωργικής παραγωγής, προκειμένου να αμβλυνθεί η δύσκολη οικονομική κατάσταση των γεωργών· σημειώνει ότι η θέσπιση συνεκτικών κανόνων για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας θα πρέπει να χρησιμεύσει στη βελτίωση της θέσης των γεωργών, χωρίς να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής·

109.  τονίζει τη σημασία που έχει η χρηματοδότηση για την εξασφάλιση πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας με στόχο τη διατήρηση της επαφής με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την τόνωση του ανταγωνισμού, ιδίως στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

110.  τονίζει ότι το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς εμπορικούς εταίρους και μεγάλους εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων που υπόκεινται σε διαφορετικά πρότυπα ενδέχεται να συνιστά κίνδυνο για τους πλέον ευαίσθητους γεωργικούς κλάδους στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τις επιπτώσεις που έχουν ενδεχόμενες στρεβλώσεις της αγοράς, οφειλόμενες σε εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη, δεδομένης της εύθραυστης οικονομικής τους κατάστασης και του θεμελιώδους ρόλου τους στην κοινωνία μας.

111.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις εθνικές και, κατά περίπτωση, περιφερειακές αρχές ανταγωνισμού.

(1) ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1.
(2) ΕΕ L 156 της 20.6.2017, σ. 1.
(3) ΕΕ C 262 της 19.7.2016, σ. 1.
(4) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 71.
(5) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 71.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0434.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0027.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0428.
(9) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(10) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aar-comp-2016_en_0.pdf
(11) Για παράδειγμα, η διεξοδική έρευνα της Επιτροπής σχετικά με ένα πιθανό καθεστώς κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά την απαλλαγή από χρηματοδότηση του Ομίλου CFC του Ηνωμένου Βασιλείου (SA.44896).
(12) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΕΕ L 350 της 29.12.2017, σ. 15)
(13) Εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων και την εφαρμογή των διατάξεων της «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος» (COM(2016)0724 και COM(2014)0354).


Επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
PDF 442kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την επιφυλακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (2017/2951(RSP))
P8_TA(2018)0188B8-0188/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ανοσοποίηση στην παιδική ηλικία – επιτυχίες και προκλήσεις της ανοσοποίησης στην παιδική ηλικία στην Ευρώπη και μελλοντική πορεία(1), τα οποία ενέκριναν οι υπουργοί Υγείας των κρατών μελών της ΕΕ στις 6 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 1ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τον εμβολιασμό ως αποτελεσματικό μέσο για τη δημόσια υγεία(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης “Μία υγεία”» (COM(2017)0339),

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα εμβόλια, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 68.6 του ΠΟΥ, το οποίο ενέκριναν τα 194 κράτη μέλη της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στις 26 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) στις 27 Απριλίου 2017 με θέμα «Πληροφοριακά συστήματα για την ανοσοποίηση στην ΕΕ και στον ΕΟΧ»,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση που δημοσίευσε το ECDC στις 14 Ιουνίου 2017 με θέμα «Νόσοι που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό και ανοσοποίηση: βασικές ικανότητες»,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2016 στη Νέα Υόρκη, σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που δημοσίευσε η Παγκόσμια Τράπεζα τον Μάρτιο του 2017 με θέμα «Ανθεκτικές λοιμώξεις: απειλή για το οικονομικό μας μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2009/1019/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2009, σχετικά με τον εμβολιασμό για την εποχική γρίπη(3),

–  έχοντας υπόψη την αυξανόμενη ροή διηπειρωτικών ταξιδιωτών,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή σχετικά με την επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη (O-000008/2018 – B8‑0011/2018 και O-000009/2018 – B8‑0012/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2010 οι παγκόσμιοι ηγέτες στον τομέα της υγείας δεσμεύτηκαν να διασφαλίσουν την ανακάλυψη, ανάπτυξη και παράδοση σε παγκόσμιο επίπεδο σωτήριων εμβολίων, ιδίως στις φτωχότερες χώρες, και ανακήρυξαν τα ακόλουθα δέκα έτη (2011-2020) «δεκαετία των εμβολίων»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί, ακόμη και στις χαμηλότερες παγκόσμιες τιμές, αυξήθηκε με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη αύξηση είναι αδικαιολόγητη και ασύμβατη με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη διασφάλιση μιας ζωής με υγεία και την προαγωγή της ευημερίας σε όλες τις ηλικίες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σημειώνονται σημαντικές διαφορές όσον αφορά τα συνιστώμενα εμβόλια και την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εγκρίνει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης του ΠΟΥ για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού προστατεύει τους πολίτες από νόσους που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, οι οποίες είναι πανδημικές σε χώρες με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού και ανοσοποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το Vaccine Confidence Project, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών αντιδράσεων όσον αφορά τη συνειδητοποίηση της σημασίας των εμβολίων, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους, γεγονός που οδηγεί στον υψηλότερο βαθμό επιφυλακτικότητας του πληθυσμού απέναντι στον εμβολιασμό(4)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη έχει οδηγήσει σε σοβαρά κρούσματα ιλαράς, και ως εκ τούτου σε θανάτους, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία», θεωρούν ότι ο εμβολιασμός των ζώων εκτροφής και των κατοικίδιων ζώων αποτελεί σημαντικό μέτρο τόσο για να προληφθούν επιδημικές εξάρσεις διασυνοριακών ζωονόσων όσο και για να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης, και ότι τον χρησιμοποιούν μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση μολύνσεων που προκαλούνται από το παθογόνο Coxiella burnetii και άλλων μικροβιακών ή ιογενών νόσων οι οποίες θέτουν επίσης σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215 000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης(5)·

1.  αναγνωρίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν τα εμβόλια στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω·

2.  αναγνωρίζει τον ρόλο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν τα εμβόλια στη μείωση της ανάγκης για αντιβιοτικά, και έτσι να συμβάλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής, ο οποίος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω· τονίζει, ωστόσο, ότι η κατεπείγουσα μείωση της υπερβολικής χρήσης και της κατάχρησης των αντιβιοτικών, καθώς και της ακούσιας έκθεσης σε αυτά, θα πρέπει να παραμείνει υψηλή προτεραιότητα·

3.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο και μειώνει το κόστος αγωγών για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων, συμπεριλαμβανομένων των αντιμικροβιακών αγωγών·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η χορήγηση προφυλακτικών εμβολίων σε μεγάλη κλίμακα στην Ευρώπη έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη ή τον περιορισμό πολλών λοιμωδών νοσημάτων· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για το ανησυχητικό φαινόμενο της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, καθώς και για την έλλειψη εθνικών συστάσεων που να λαμβάνουν υπόψη τη γήρανση του πληθυσμού, και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την παραγωγή των εμβολίων και τη λήψη μέτρων, ούτως ώστε να καθησυχαστούν οι ευρωπαίοι πολίτες·

5.  επισημαίνει ότι τα εμβόλια υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων προτού προεπιλεγούν από τον ΠΟΥ και εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA), ενώ επαναξιολογούνται τακτικά· επισημαίνει ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων·

6.  προτείνει οι ερευνητές που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης· ζητεί την άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του ΕΜΑ· προτείνει να δημοσιοποιούνται τα επιστημονικά και κλινικά δεδομένα στα οποία στηρίζονται τα πορίσματα της επιτροπής και των οποίων ο ανώνυμος χαρακτήρας εξασφαλίζεται εκ των προτέρων·

7.  υπενθυμίζει ότι στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» επισημαίνεται ότι η ανοσοποίηση μέσω του εμβολιασμού είναι μια αποδοτική από πλευράς κόστους παρέμβαση υγείας στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής(6)·

8.  επικροτεί την ενεργό συμμετοχή της Επιτροπής στο ζήτημα του εμβολιασμού και τη συμπερίληψη πρωτοβουλίας για τον εμβολιασμό στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018· επικροτεί τη δημοσίευση του χάρτη πορείας για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό·

9.  εκφράζει τη στήριξή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της κατά της ΜΑ, όσον αφορά την παροχή κινήτρων για τη χρήση διαγνωστικών μέσων, εναλλακτικών λύσεων αντί αντιμικροβιακών, και εμβολίων(7)·

10.  επικροτεί την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ενωσιακό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης·

11.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη νομική βάση για την εμβολιαστική κάλυψη· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τον στόχο 1 του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τα εμβόλια για την περίοδο 2015-2020, η θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου είναι καίριας σημασίας για τον καθορισμό εθνικών προτεραιοτήτων και για τη σαφή διαμόρφωση μιας βιώσιμης δέσμευσης όσον αφορά την ανοσοποίηση·

12.  υποστηρίζει ένθερμα τη συμφωνία κοινής προμήθειας, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή ένα πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια εμβολίων και επιτρέπει στα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν την αγοραστική τους δύναμη, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα επαρκών ποσοτήτων πανδημικών και άλλων εμβολίων, την πρόσβαση στα εμβόλια, καθώς και την ίση μεταχείριση όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών·

13.  επικροτεί το γεγονός ότι 24 κράτη μέλη έχουν υπογράψει τη συμφωνία κοινής προμήθειας, που σημαίνει ότι η συμφωνία καλύπτει 447,8 εκατομμύρια από τα 508,2 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ· καλεί εκείνα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υπογράψει τη συμφωνία να το πράξουν, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι καλύπτονται όλοι οι πολίτες της ΕΕ·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία της διαφάνειας στην οικοδόμηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης στα φάρμακα·

15.  υπενθυμίζει τη σημασία του κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές(8) για την προώθηση και τη διευκόλυνση ερευνών για νέα εμβόλια, καθώς και για τη διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών· καλεί την Ευρωπαϊκή και τον EMA να εφαρμόσουν τον κανονισμό για τις κλινικές δοκιμές χωρίς άλλη καθυστέρηση, ιδίως με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης και βάσης δεδομένων (EUPD), η υλοποίηση της οποίας έχει καθυστερήσει σημαντικά επί δύο και πλέον έτη· καλεί επιπλέον όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι η τρέχουσα διαδικασία μετεγκατάστασης του EMA από το Λονδίνο δεν θα διαταράξει ή καθυστερήσει περαιτέρω το έργο του Οργανισμού·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι εμβολιάζονται επαρκώς όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης· καλεί την Επιτροπή να θέσει επί τάπητος τα ποσοστά εμβολιασμού των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στο πλαίσιο της πρότασής της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό·

17.  πιστεύει ότι αποτελεί καλό βήμα η πρωτοβουλία της Επιτροπής όσον αφορά πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, η οποία πρόκειται να υποβληθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018, με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού, τη μείωση της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό, την ενίσχυση της προμήθειας εμβολίων και τη συνολική βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη σύνταξη των συστάσεων·

18.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι στα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη σημειώνονται σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η αυξανόμενη και ευρέως διαδεδομένη επιφυλακτικότητα ως προς τα εμβόλια έχει αναδειχθεί σε ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς έχει ποικίλες επιπτώσεις στην υγεία σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη, δεδομένης της χρησιμότητας του εμβολιασμού ως προληπτικού εργαλείου, να μεριμνήσουν για την επέκταση της εμβολιαστικής κάλυψης πέραν της νηπιακής ηλικίας και για την ένταξη όλων των πληθυσμιακών ομάδων σε μια διά βίου προσέγγιση εμβολιασμού·

19.  υπογραμμίζει ότι η μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό παγκοσμίως προκαλεί ανησυχία και αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας· επισημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται επί του παρόντος αντιμέτωπη με μολυσματικές εστίες ιλαράς σε ορισμένες χώρες, εξαιτίας της επιφυλακτικότητας ως προς τον εμβολιασμό· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενισχύει τη στήριξή της προς εθνικές προσπάθειες για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης·

20.  υπογραμμίζει ότι η αυξημένη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και των ανοσοενισχυτικών τους, καθώς και η χρηματοδότηση ανεξάρτητων ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις πιθανές παρενέργειές τους, θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον εμβολιασμό·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις υποδομές συλλογής δεδομένων, ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι τάσεις των μολυσματικών νόσων, καθώς και ο αντίκτυπος των εμβολίων στην καθημερινή ζωή, με στόχο τη στήριξη της υλοποίησης των προγραμμάτων ανοσοποίησης·

22.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τη μεγάλη ποικιλία εμβολίων που συστήνουν, παρέχουν ή/και επιβάλλουν τα διάφορά κράτη μέλη· εκφράζει την ανησυχία του ότι αυτή η διαφοροποίηση ως προς την εμβολιαστική κάλυψη εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και υπονομεύει τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη νόσων που μπορούν να προληφθούν·

23.  καταδικάζει την εξάπλωση αναξιόπιστων, παραπλανητικών και αντιεπιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό, η οποία επιδεινώνεται λόγω της κακοφωνίας που επικρατεί στα μέσα ενημέρωσης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα κατά της εξάπλωσης της παραπληροφόρησης αυτής και να αναπτύξουν περαιτέρω εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό, να ενισχυθεί η διαπαιδαγώγηση και ο διάλογος, ιδίως με τους γονείς, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, ούτως ώστε να αποφευχθεί η δράση των παραπλανητικών πληροφοριών·

24.  τονίζει την ανάγκη να παρέχονται στους πολίτες ολοκληρωμένες, πραγματικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς από την κοινωνία των πολιτών, τα κινήματα βάσης, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα μέσα ενημέρωσης και τις εθνικές υγειονομικές αρχές προκειμένου να καταπολεμηθεί η αναξιόπιστη, παραπλανητική και μη επιστημονική πληροφόρηση σχετικά με τον εμβολιασμό·

25.  εκφράζει την ανησυχία του για τα περιορισμένα κονδύλια που προορίζονται συγκεκριμένα για τον εμβολιασμό σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς και για τις υψηλές τιμές και τις μεγάλες τιμολογιακές διακυμάνσεις ορισμένων σωτήριων εμβολίων, γεγονός που ενέχει τον κίνδυνο να ενταθούν περαιτέρω οι υφιστάμενες ανισότητες στον τομέα της υγείας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν, το συντομότερο δυνατό, τα μέτρα που ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (9), ενώ παράλληλα τονίζει ότι ο εμβολιασμός είναι μακροπρόθεσμα μία από τις πλέον αποδοτικές από πλευράς κόστους παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας όσον αφορά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

26.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι υψηλές τιμές των εμβολίων επηρεάζουν δυσανάλογα τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, περιλαμβανομένων χωρών που χάνουν τη στήριξη χορηγών μέσω της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση (GAVI)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση σε εμβόλια στις χώρες αυτές·

27.  επικροτεί την ενθαρρυντική πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση των νόσων και των καρκίνων που σχετίζονται με τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) χάρη σε προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού HPV· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα εν λόγω προγράμματα και να διερευνήσουν τρόπους αύξησης των ποσοστών κάλυψης και πρόληψης άλλων μορφών καρκίνου, για παράδειγμα με τη συμπερίληψη αγοριών στα προγράμματα εμβολιασμού·

28.  θεωρεί ότι η διεξαγωγή ελέγχων εμβολιασμού και η παροχή υπηρεσιών εμβολιασμού για μετανάστες και πρόσφυγες που εισέρχονται σε χώρες της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χαρτογραφήσουν ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες εμβολιασμού πραγματοποιούνται ως προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που εισέρχονται σε χώρες της ΕΕ, και να επιδιώξουν να καλύψουν με αποφασιστικό τρόπο τα κενά που εντοπίζονται·

29.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ελλείψεις εμβολίων και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν λύσεις για την αύξηση της προμήθειας και της διαθεσιμότητας εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων ρυθμίσεων για την αποθήκευση εμβολίων·

30.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας που χορηγούν εμβόλια, οι οποίες θα τονίζουν τόσο τη δεοντολογική όσο και την ηθική υποχρέωσή τους να προστατεύουν τη δημόσια υγεία μέσω της παροχής επαρκών πληροφοριών στους ασθενείς (ή στους νόμιμους κηδεμόνες των ασθενών) όσον αφορά τα εμβόλια, ούτως ώστε να είναι σε θέση οι ασθενείς να λάβουν απόφαση μετά λόγου γνώσεως·

31.  επισημαίνει ότι οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της δημόσιας αποδοχής του εμβολιασμού και ότι οι συστάσεις τους αναφέρονται σταθερά ως ο πρωταρχικός λόγος εμβολιασμού(10)·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενωσιακό σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της επιφυλακτικότητας ως προς τα εμβόλια, για την ενίσχυση των δεσμεύσεων των κρατών μελών για την ανοσοποίηση ως μέτρο προτεραιότητας με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, το οποίο να περιλαμβάνει δράσεις προτεραιότητας ανά περιφέρεια και να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες περιστάσεις και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη·

33.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενός πιο εναρμονισμένου και καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, να προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, να διερευνήσει από κοινού με τα κράτη μέλη επιλογές για τη δημιουργία μιας ενωσιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, να διασφαλίσει την ενιαία κάλυψη σε όλη την Ευρώπη, να μειώσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας και να συμβάλει στην αύξηση της πίστης και της εμπιστοσύνης στα προγράμματα εμβολιασμού και στα εμβόλια· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στοχευμένες πρωτοβουλίες για τον εμβολιασμό, όπως μια «ευρωπαϊκή ημέρα εμβολιασμού για την καταπολέμηση της γρίπης», που θα μπορούσε να αξιοποιείται ετησίως για την έναρξη εκστρατείας εμβολιασμού με στόχο την επίτευξη ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης 75%, όπως προβλέπουν οι συστάσεις του Συμβουλίου για την εποχική γρίπη·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» ούτως ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμού τόσο των ανθρώπων όσο και, όπου απαιτείται, των ζώων, με την παροχή οικονομικών κινήτρων και κινήτρων πολιτικής, και έτσι να καταπολεμηθούν μολυσματικές ασθένειες, καθώς και η μικροβιακή αντοχή, με πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής μετά το 2020·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν εγκαίρως δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό και τις νόσους που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό στην Επιτροπή, στο ECDC και στον ΠΟΥ·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 202 της 8.7.2011, σ. 4.
(2) ΕΕ C 438 της 6.12.2014, σ. 3.
(3) ΕΕ L 348 της 29.12.2009, σ. 71.
(4) Larson, Heidi J. et al. (2016), ‘The State of Vaccine Confidence 2016: Global Insights Through a 67-Country Survey’, EBioMedicine· τόμος 12, 2016, σ. 295‑301.
(5) Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (2015), «Vaccine-Preventable Outbreak Maps» 2015.
(6) Βλ. σχέδιο δράσης, σ. 10.
(7) Βλ. σχέδιο δράσης, σ. 12.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/20/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0061.
(10) Leask J., Kinnersley P., Jackson C., Cheater F., Bedford H., Rowles G., ‘Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals’, BMC Pediatrics, 2012, τόμος 12, σ. 12-154.


Εφαρμογή της οδηγίας περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας
PDF 686kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας (2016/2329(INI))
P8_TA(2018)0189A8-0065/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 10, 18, 19, 21, 79 και 82 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 6, 20, 21, 23, 24, 41 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών που εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1993,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005), Πεκίνο +15 (2010) και Πεκίνο +20 (2015),

–  έχοντας υπόψη το Γενικό Σχόλιο, που εγκρίθηκε στις 26 Αυγούστου 2016 από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σχετικά με το άρθρο 6 («Γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία») της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (ΕΕ) 2017/865(1) και (ΕΕ) 2017/866(2) της 11ης Μαΐου 2017 σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) από όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ(4) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ(6) του Συμβουλίου, και την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ(7) του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2012, με τίτλο «Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (COM(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον Οδικό χάρτη για την ενίσχυση των δικαιωμάτων και την προστασία των θυμάτων, ιδίως σε ποινικές διαδικασίες(13),

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης - Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες(14),

–  έχοντας υπόψη το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με τίτλο «Bία κατά των γυναικών – μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2009(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(18),

–  έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής της οδηγίας 2011/99/ΕΕ από την Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PE603.272), την οποία εκπόνησε η Μονάδα εκ των Υστέρων Εκτίμησης Αντικτύπου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) αυτού, καθώς και το Παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 12ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0065/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή βίας εις βάρος ενός ανθρώπου συνιστά άμεση παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειάς του, η οποία αποτελεί τη βάση όλων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί μια βάναυση μορφή διάκρισης και παραβίασης των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα βίας και κακοποίησης διατρέχουν κίνδυνο δευτερογενούς και επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, αντιποίνων και εκφοβισμού· λαμβάνοντας, ως εκ τούτου, υπόψη ότι η παροχή της απαραίτητης προστασίας στα θύματα, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση των θυμάτων, της κοινωνίας ευρύτερα και όλων των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή μαζί τους, και των σχετικών φορέων όπως τα ασφαλή καταφύγια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μη παροχή κατάλληλης προστασίας σε έναν άνθρωπο έναντι της έμφυλης βίας έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνία συνολικά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια από τις σημαντικότερες πτυχές της ασφάλειας κάθε κοινωνίας είναι η προστασία της προσωπικής ακεραιότητας και ελευθερίας κάθε ατόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια θα πρέπει να περιλαμβάνεται ως προτεραιότητα η διασφάλιση της προσωπικής ασφάλειας και η προστασία όλων των ατόμων από την έμφυλη βία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση και η σοβαρότητα της βίας κατά των γυναικών συχνά παραβλέπονται και υποβαθμίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια ανησυχητικά ευρεία τάση να κατηγορούνται τα θύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου μόνο το ένα τρίτο των γυναικών που υφίστανται σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση από τους συντρόφους τους ενημερώνουν τις αρχές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς πολιτικής αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιώδους σημασίας παράμετρο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, που έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει επικυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη(20), ορίζει ότι όλες οι διατάξεις της, ειδικότερα δε τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, διασφαλίζονται χωρίς οποιασδήποτε μορφής διάκριση και ζητεί ρητά από τα συμβαλλόμενα μέρη να αναγνωρίσουν την επίμονη παρακολούθηση ως ποινικό αδίκημα (άρθρο 34)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κύρωση και πλήρης εφαρμογή στην πράξη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που επισημαίνονται στην ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, διότι θα παράσχει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να μειωθεί ο εκτιμώμενος αριθμός μη δηλωμένων περιστατικών βίας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να ενισχύσουν μέσα έγκαιρης προειδοποίησης και προστασίας των γυναικών, έτσι ώστε οι γυναίκες να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι σε θέση να καταγγέλλουν περιστατικά έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά υψηλός αριθμός μη καταγεγραμμένων υποθέσεων βίας λόγω φύλου μπορεί να συνδέεται με έλλειψη δημόσιων πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαθέτουν δομές, όπως κέντρα υποδοχής γυναικών όπου θα παρέχεται ιατρική και ιατροδικαστική υποστήριξη, ψυχολογική στήριξη και νομική βοήθεια, δημιουργώντας ένα ασφαλές καταφύγιο για γυναίκες που είναι θύματα βίας λόγω φύλου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ συνεπάγεται ότι τα άτομα μετακινούνται συχνά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας βασίζεται στην ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων και ελευθεριών των θυμάτων, και ιδίως στον σεβασμό του δικαιώματος των θυμάτων και πιθανών θυμάτων να απολαύουν της ελεύθερης κυκλοφορίας και να τους εξασφαλίζεται συνεχής προστασία κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη της βίας μέσω των εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των επαγγελματιών, είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης περιλαμβάνει την υποχρέωση των μερών για πρόληψη της βίας λόγω φύλου και των στερεοτύπων, ενεργοποιώντας τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική έλλειψη ενημέρωσης μεταξύ των θυμάτων που επωφελούνται από εθνικά μέτρα προστασίας για την ύπαρξη της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή ενημερωτικών εκστρατειών και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση της υποβάθμισης της ενδοοικογενειακής και της έμφυλης βίας συμβάλει στην αύξηση της προθυμίας των θυμάτων να καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης και να ζητούν την έκδοση εθνικών και ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, καθώς και στην αύξηση της εμπιστοσύνης τους στις αρμόδιες αρχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπέβαλε πρόταση σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, 118 000 γυναίκες στην ΕΕ καλύπτονταν από μέτρα προστασίας που σχετίζονταν με την έμφυλη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 1 180 άτομα κατά μέσο όρο έχρηζαν μέτρων συνεχούς διασυνοριακής προστασίας στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΚΟ διαδραματίζουν συχνά καίριο ρόλο σε πολλά κράτη μέλη όσον αφορά τη στήριξη των θυμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές εντολές προστασίας αποτελούν μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν ορθά ούτε να προστατεύσουν τα θύματα έως ότου εφαρμοστούν πλήρως από όλα τα κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βίας, ορισμένα κράτη μέλη εκδίδουν μέτρα προστασίας με βάση την ποινική διαδικασία, ενώ άλλα εκδίδουν εντολές προστασίας βάσει του αστικού δικαίου·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εντολών προστασίας στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και ότι, λόγω των διαφορετικών δικαστικών συστημάτων, η σωστή εφαρμογή στην πράξη των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας είναι δυσχερής και θα μπορούσε, συνεπώς, να υπονομεύσει το δικαίωμα των θυμάτων και να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας που εκδίδονται·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητά τους τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν σύστημα μητρώου για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές προστασίας, ούτε υπάρχει ευρωπαϊκό κεντρικό σύστημα μητρώου για τη συλλογή όλων των σχετικών δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανεπαρκή δεδομένα δυσχεραίνουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας και την αντιμετώπιση των ελλείψεων στη νομοθεσία ή στην εφαρμογή της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας εφαρμόζεται σε θύματα όλων των ειδών εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τρομοκρατίας, εμπορίας ανθρώπων, έμφυλης βίας, καθώς και του οργανωμένου εγκλήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση και έχουν πέσει θύματα εγκληματικών πράξεων πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή όταν υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή σύνδεση μεταξύ της λειτουργίας της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και των ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας, τα οποία θεσπίζονται μέσω της οδηγίας 2012/29/ΕΕ·

1.  καλεί τα κράτη μέλη να καταδικάσουν απερίφραστα όλες τις μορφές βίας λόγω φύλου, να δεσμευτούν για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, και να εφαρμόσουν τη μηδενική ανοχή έναντι αυτών των μορφών βίας·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές τους, ιδίως σε εκείνες που σχετίζονται εν δυνάμει με την ευαισθητοποίηση και τον εντοπισμό της βίας σε βάρος των γυναικών, καθώς και την προστασία και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των θυμάτων·

Γενική αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας και συστάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης εφαρμογής και της λειτουργίας της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας

3.  αναγνωρίζει ότι όλα τα κράτη μέλη που δεσμεύονται από την οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο·

4.  αντιλαμβάνεται τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης για τη διασυνοριακή προστασία των θυμάτων· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο προστασίας των θυμάτων σε έναν σύγχρονο κόσμο που χαρακτηρίζεται από μεγάλη κινητικότητα και έλλειψη εσωτερικών συνόρων· επισημαίνει με ανησυχία, εντούτοις, ότι, από τη μεταφορά της οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας στο εθνικό δίκαιο, έχουν καταγραφεί μόνο επτά ευρωπαϊκές εντολές προστασίας στα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι χιλιάδες εθνικές εντολές προστασίας έχουν ζητηθεί και εκδοθεί στα κράτη μέλη τα τελευταία έτη(21)·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας έως τις 11 Ιανουαρίου 2016· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις σχετικές υποχρεώσεις της όπως προβλέπεται στην οδηγία και να συμπεριλάβει στην έκθεσή της μια χαρτογράφηση των εθνικών μέτρων προστασίας, μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης, μια ανάλυση της συμμόρφωσης των κρατών μελών με το δικαίωμα των θυμάτων να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον τυχόν κόστος έχει βαρύνει τα θύματα σε σχέση με μια εντολή προστασίας, και μια χαρτογράφηση των εκστρατειών ευαισθητοποίησης που δρομολογούνται στα κράτη μέλη·

6.  υπενθυμίζει την υποχρέωση του κράτους εκτέλεσης να αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας με την ίδια προτεραιότητα όπως το κράτος έκδοσης παρά τα διάφορα σχετικά πολύπλοκα ζητήματα και τις νομικές προκλήσεις·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα σε επίπεδο συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών κατά την εκτέλεση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να ενισχύσουν από κοινού τη συνεργασία και την επικοινωνία σε σχέση με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, διότι με τον τρόπο αυτό θα τεθούν σε εφαρμογή πολύ αποτελεσματικότερες διαδικασίες και θα καταστεί δυνατή η ταυτόχρονη διασυνοριακή δράση μεταξύ των κρατών μελών·

8.  επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης της συλλογής στατιστικών στοιχείων προκειμένου να εκτιμηθεί η διάσταση του προβλήματος και τα αποτελέσματα των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μείωση της έμφυλης βίας· καλεί τα κράτη μέλη να τυποποιήσουν και να ψηφιοποιήσουν τα έντυπα και τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, να δημιουργήσουν εθνικό σύστημα μητρώου ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, με σκοπό τη συλλογή δεδομένων, και να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν και να γνωστοποιούν τακτικά στην Επιτροπή στοιχεία κατά φύλο σχετικά με τον αριθμό των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας που εκδίδονται και εκτελούνται καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα είδη εγκλημάτων·

9.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ευρωπαϊκό σύστημα μητρώου για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές προστασίας από όλα τα κράτη μέλη·

10.  ενθαρρύνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός ενιαίου εντύπου για την έκδοση και την αναγνώριση των εντολών προστασίας, που θα ισχύει τόσο σε επίπεδο ποινικού όσο και αστικού δικαίου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη. ζητεί την εφαρμογή ενός ψηφιακού συστήματος διαχείρισης που θα διευκολύνει τον συντονισμό, θα τυποποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται και θα επιταχύνει τόσο τη διαχείριση των εντολών όσο και την παραγωγή επιχειρησιακών στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ένωσης·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, αφενός, να δημοσιεύσουν πλήρη κατάλογο των αρμόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την έκδοση και την αναγνώριση ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, καθώς και των κεντρικών αρχών που διαβιβάζουν και λαμβάνουν ευρωπαϊκές εντολές προστασίας στα κράτη μέλη, και, αφετέρου, να καταστήσουν τον εν λόγω κατάλογο εύκολα προσβάσιμο ώστε τα προστατευόμενα πρόσωπα και οι οργανώσεις στήριξης θυμάτων να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση ευρωπαϊκή εντολή προστασίας ή να διευθετούν σχετικά ζητήματα· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά και τοπικά τους όργανα και τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η προσβασιμότητα και η δυνατότητα εφαρμογής της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η έκδοσή τους·

12.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κάθε μορφή ανταλλαγής ορθών πρακτικών και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας·

13.  τονίζει ότι τα θύματα εγκληματικών πράξεων που έχουν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξασφαλίσουν εθνική εντολή προστασίας πρέπει να ενημερώνονται αυτόματα και κατάλληλα από μια αρμόδια ειδική αρχή, τόσο προφορικά όσο και γραπτά, για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών· τονίζει ότι το πρόσωπο για το οποίο ισχύει μέτρο προστασίας δεν θα πρέπει να υφίσταται οικονομική επιβάρυνση όταν ζητεί την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν επιμέρους αξιολόγηση, εφαρμόζοντας μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο σε σχέση με την παροχή συνδρομής και μέτρων στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής αιτήσεων για την έκδοση ευρωπαϊκών εντολών προστασίας·

15.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη πρόσβασης στη δικαιοσύνη και σε νομική συνδρομή για τα θύματα κάθε μορφής εγκληματικών πράξεων σε ορισμένα κράτη μέλη, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ελλιπών πληροφοριών στο θύμα σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τα κράτη μέλη η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας, διοικητικής υποστήριξης και επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας προς τα άτομα που τυγχάνουν προστασίας, δεδομένου ότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη χρήση και την αποτελεσματικότητα του μέσου, τόσο στο στάδιο της έκδοσης όσο και της εκτέλεσης· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους που διαθέτουν για την παρακολούθηση και την πρόληψη της βίας εις βάρος των γυναικών στις αγροτικές περιοχές·

16.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα για τα συμπληρωματικά μέσα κοινωνικής αρωγής που είναι διαθέσιμα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως οικογενειακές παροχές, στέγαση, κ.λπ., δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

17.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της προστασίας και της συμπληρωματικής κοινωνικής αρωγής, είναι ανάγκη να δοθεί ειδική προσοχή στα παιδιά- θύματα και στα παιδιά των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, κυρίως αν κινδυνεύουν να πέσουν θύματα σεξιστικών επιθέσεων·

18.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε γλώσσα την οποία κατανοεί το θύμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

19.  υπογραμμίζει ότι τα θύματα θα πρέπει να διαθέτουν πάντα δικαίωμα ακρόασης κατά τη διαδικασία ευρωπαϊκής εντολής προστασίας· τονίζει ότι πρέπει να είναι διαθέσιμες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας και να παρέχονται δωρεάν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι όλα τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να μεταφράζονται σε γλώσσα που καταλαβαίνει το θύμα·

20.  εκφράζει τη λύπη του για τη μη εφαρμογή ειδικών μέτρων από τα κράτη μέλη σε θύματα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή θύματα με ειδικές ανάγκες· θεωρεί ότι σε πολλές περιπτώσεις οι περικοπές δημόσιων δαπανών επηρεάζουν αρνητικά τους διαθέσιμους πόρους για την εφαρμογή των εν λόγω ειδικών μέτρων· ως εκ τούτου, καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή και τους αρμόδιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των θυμάτων, να θεσπίσουν ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα που θα διευκολύνουν την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας για θύματα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση ή θύματα με ειδικές ανάγκες·

21.  επισημαίνει ότι λόγω της αυξανόμενης και επικίνδυνης τάσης της εμπορίας ανθρώπων, η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ επωφελές μέσο για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ενσωματώσει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας σε μια στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

22.  θεωρεί ότι η έκδοση της εντολής προστασίας, προκειμένου να εκπληρώσει τις δυνατότητές της και να εξασφαλίσει ισοδύναμα μέτρα προστασίας, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτόματη, ταχεία και αποτελεσματική και να συνεπάγεται ελάχιστη γραφειοκρατία, τόσο στο κράτος έκδοσης όσο και στο κράτος εκτέλεσης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθορίσουν σαφές και σύντομο χρονοδιάγραμμα δύο εβδομάδων για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά την έκδοση και κοινοποίηση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, προκειμένου να αποφεύγεται η αύξηση της αβεβαιότητας για τα προστατευόμενα πρόσωπα και της πίεσης την οποία υφίστανται, και, να δώσουν εντολή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες στα θύματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης απόφασης επί των αιτήσεών τους για την έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, καθώς και σχετικά με οιαδήποτε στοιχεία που προκύπτουν κατά τη διαδικασία· παροτρύνει, προς τούτο, τα κράτη μέλη να διανείμουν επαρκείς πόρους στις αρχές που ασχολούνται με ευρωπαϊκές εντολές προστασίας, επιδιώκοντας ένα αποδοτικό σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη την κατάσταση του θύματος·

23.  καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το συμφέρον του προστατευόμενου προσώπου και να αποτελούν ένα ασφαλή λιμένα για τα άτομα που καταγγέλλουν επεισόδια βίας, τηρώντας πλήρως την υποχρέωση μη ενημέρωσης του προσώπου που προκαλεί κίνδυνο σχετικά με την τοποθεσία και άλλα στοιχεία που αφορούν το προστατευόμενο πρόσωπο, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της εντολής προστασίας· τονίζει ότι όποτε απαιτείται η ενημέρωση του δράστη σχετικά με δεδομένα που συνδέονται με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, το θύμα πρέπει να ενημερώνεται για την απόφαση αυτή·

24.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δρομολογήσουν ειδικές διαδικασίες για τη διευκόλυνση της έκδοσης ευρωπαϊκής εντολής προστασίας για την προστασία των μελών της οικογένειας που ζουν με το θύμα, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

25.  υπογραμμίζει την αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών, όπως τα συστήματα παρακολούθησης GPS και οι εφαρμογές για έξυπνα τηλέφωνα που ενεργοποιούν σήμα συναγερμού σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου, ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και προσαρμοστικότητας των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας τόσο εντός του κράτους έκδοσης όσο και εντός του κράτους εκτέλεσης· εκφράζει την ανησυχία του διότι αυτές οι νέες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από περιορισμένο μόνον αριθμό κρατών μελών·

26.  τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας στο κράτος εκτέλεσης σε σχέση με την απειλή στην οποία εκτίθεται το θύμα, προκειμένου να διαπιστώνεται αν τα ληφθέντα μέτρα προστασίας έχουν εφαρμοστεί ορθά και αν πρέπει να αναθεωρηθούν·

27.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή της οδηγίας και να κινεί χωρίς καθυστέρηση διαδικασίες επί παραβάσει εις βάρος όλων των κρατών μελών που την παραβιάζουν·

28.  ζητεί, σύμφωνα με την οπτική που έχουν εκφράσει επανειλημμένως ενώσεις θυμάτων έμφυλης βίας, να δοκιμαστούν διαδικασίες που αλλάζουν την παραδοσιακή προσέγγιση της έννοιας της προστασίας στην πλειονότητα των κρατών μελών· τονίζει ότι, αντί της εστίασης των προσπαθειών αποκλειστικά σε μέτρα για τα θύματα, όπως συχνά συμβαίνει, οι τεχνικές για την αποφυγή των κινδύνων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης, εποπτείας, ελέγχου και επιτήρησης των προσώπων που προκαλούν τις ζημίες, και η υποχρεωτική αναμόρφωση των δραστών θα πρέπει να συγκαταλέγεται, κατά προτεραιότητα, στα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε διεξοδική εξέταση πιθανών τρόπων βελτίωσης της νομοθεσίας σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και την αποτελεσματική της εφαρμογή στην πράξη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και να μεριμνήσουν για την παροχή πρακτικής στήριξης, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα παροχής διεθνούς προστασίας, καθώς και βοήθειας και στήριξης, προς τα θύματα βίας που προστατεύονται σε εθνικό επίπεδο·

30.  καλεί τους οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο FRA και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, να παρακολουθούν σε τακτική βάση την εφαρμογή της οδηγίας·

31.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την κοινωνία των πολιτών να παρακολουθεί και να σχολιάζει την εφαρμογή του μέσου, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας στα κράτη μέλη, παρέχοντας για τον σκοπό αυτό σε ΜΚΟ πόρους της ΕΕ·

32.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει προσκλήσεις για την προώθηση της έρευνας σχετικά με τη χρήση των εθνικών και ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, καθώς και να συντονίσει προγράμματα για τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης στο εσωτερικό των κρατών μελών ώστε να ενημερωθούν τα θύματα εγκληματικών πράξεων σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για έκδοση ευρωπαϊκής εντολής προστασίας και τα μέτρα διασυνοριακής προστασίας·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τη συνεργασία με τις ΜΚΟ και να παράσχουν υποχρεωτικά σε όλα τα δημόσια στελέχη που συνεργάζονται με τα θύματα σε επαγγελματική βάση σε σχέση με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, υποχρεωτικά εκπαιδευτικά και διατομεακά σεμινάρια με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας· τονίζει ότι σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερωθεί ειδική και τακτική κατάρτιση και κύκλοι μαθημάτων σχετικά με τις ευρωπαϊκές εντολές προστασίας για την αστυνομία, το προσωπικό των αρμόδιων εθνικών αρχών και τους ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα, τους κοινωνικούς λειτουργούς και ενώσεις και ΜΚΟ που ασχολούνται με θύματα έμφυλης βίας· ζητεί να λάβει το προσωπικό που ασχολείται με περιστατικά έμφυλης βίας κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις ειδικές ανάγκες των γυναικών-θυμάτων βίας, και να διατεθούν επαρκείς πόροι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της βίας λόγω φύλου·

34.  καλεί τα κράτη μέλη, δεδομένης της βαθιά ριζωμένης φύσης του μισογυνισμού και του σεξισμού στις κοινωνίες μας και της αυξανόμενης έκθεσης των παιδιών και των εφήβων στη διαδικτυακή βία, να συμπεριλάβουν στο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθήματα σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη μη χρήση βίας, προάγοντας τη συμμετοχή των μαθητών στις συζητήσεις και αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης·

35.  επισημαίνει ότι τα νέα μέσα επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα οι ψηφιακές πλατφόρμες, χρησιμοποιούνται ως νέος δίαυλος έμφυλης βίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απειλές και παρενόχληση· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη και τις πτυχές αυτές κατά την έκδοση και/ή εκτέλεση μιας ευρωπαϊκής εντολής προστασίας·

Γενικές συστάσεις σχετικά με την έμφυλη βία

36.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει την προστασία όλων των πολιτών, ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση, στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια με έμφαση στα θύματα εγκληματικών πράξεων όπως εμπορίας ανθρώπων ή βίας λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων τρομοκρατίας, που επίσης χρήζουν ειδικής προσοχής, στήριξης και κοινωνικής αναγνώρισης·

37.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει εκστρατείες για να ενθαρρυνθούν οι γυναίκες να καταγγέλλουν κάθε μορφή βίας λόγω φύλου, ώστε να τυγχάνουν προστασίας οι ίδιες αλλά και να βελτιωθεί η ακρίβεια των δεδομένων σχετικά με την έμφυλη βία·

38.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης που συνέταξε η υπηρεσία EPRS του Κοινοβουλίου, η διαφορετική χρήση των εθνικών και ευρωπαϊκών εντολών προστασίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι τα θύματα και πολλοί επαγγελματίες δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει η εν λόγω οδηγία· ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για τους πολίτες τους και - με τη συμμετοχή των σχετικών ΜΚΟ - να δρομολογήσουν μακρόπνοες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε διάφορους τομείς σχετικά με τα διαθέσιμα μέσα προστασίας και τη χρήση τους, με στόχο α) την κοινωνία στο σύνολό της, β) τα δυνητικά θύματα, ιδίως τις γυναίκες με εθνικές εντολές προστασίας σε ισχύ, και γ) τους επαγγελματίες, όπως οι αστυνομικοί, οι υπάλληλοι του δικαστικού συστήματος και οι φορείς παροχής νομικής βοήθειας και κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, που είναι οι πρώτοι που ασχολούνται με τα θύματα· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να παράσχει χρηματοδότηση για την έναρξη προγραμμάτων ενημέρωσης·

39.  αναγνωρίζει την ύπαρξη της δικτυακής πύλης e-justice την οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή με τη συνεισφορά των κρατών μελών· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο της σημερινής ιστοσελίδας που απευθύνεται στα θύματα («η γωνιά των θυμάτων»), στο πλαίσιο της δικτυακής πύλης e-justice, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα δικαιώματα των θυμάτων, καθώς και οδηγίες κατά χώρα για την καταγγελία περιπτώσεων βίας· επισημαίνει την ανάγκη να σχεδιαστεί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα με τρόπο ώστε να αποτελέσει ένα εύχρηστο και πρακτικό εργαλείο και πηγή πληροφόρησης που θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν φιλικό προς τον χρήστη δικτυακό τόπο αφιερωμένο στα δικαιώματα των θυμάτων που θα περιλαμβάνει την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας και μια πλατφόρμα ψηφιακής καταγγελίας προς διευκόλυνση της διαπίστωσης περιπτώσεων βίας λόγω φύλου, και θα είναι εύκολα προσβάσιμος μέσω π.χ. των εθνικών δικτυακών πυλών ενημέρωσης για θέματα δικαιοσύνης·

40.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εντείνουν το έργο τους με τις ΜΚΟ που προστατεύουν τα θύματα της βίας προκειμένου να σχεδιαστούν στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν μέτρα πρόληψης και αντίδρασης στην έμφυλη βία, τον τρόπο λειτουργίας του μέσου της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, και τις απαραίτητες αλλαγές στη νομοθεσία και την υποστήριξη·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και της έμφυλης βίας·

42.  καλεί το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη «ρήτρα γέφυρας», ήτοι να εκδώσει ομόφωνη απόφαση με την οποία θα αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών (και άλλες μορφές έμφυλης βίας) ως ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ·

43.  ζητεί να δρομολογηθεί μια διαδικασία που θα ενθαρρύνει τη σταδιακή σύγκλιση της νομοθεσίας σχετικά με τις βίαιες συμπεριφορές που οδηγούν στην έκδοση εντολών προστασίας. τονίζει ότι οι επιθέσεις που αφορούν ιδίως γυναίκες είναι ένα σοβαρό ζήτημα που θα πρέπει να τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη, και τα μέτρα προστασίας που σχετίζονται με την έμφυλη βία θα πρέπει επίσης να ορίζονται από τα δικαστήρια·

Για ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των θυμάτων

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την υπογραφή, στις 13 Ιουνίου 2017, της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία ακολουθεί μια ολιστική, συνολική και συντονισμένη προσέγγιση, θέτοντας τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο, και η οποία θα πρέπει να συνδεθεί πλήρως με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας· καλεί την ΕΕ να ολοκληρώσει την ευρεία προσχώρηση στη Σύμβαση με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προστασία των θυμάτων· υπογραμμίζει τη σημασία του μέσου αυτού για την υπέρβαση ενός από τα εμπόδια στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών εντολών προστασίας, δηλαδή τη μη αναγνώριση της παρενοχλητικής παρακολούθησης ως ποινικού αδικήματος σε όλα τα κράτη μέλη· ζητεί από την Επιτροπή, στη βάση του ψηφίσματός του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017 για την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να ορίσει έναν συντονιστή σε επίπεδο ΕΕ για τη βία κατά των γυναικών ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών, των μέσων και των μέτρων της ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και θα ενεργεί ως εκπρόσωπος της ΕΕ στην επιτροπή των συμβαλλομένων στη σύμβαση μερών·

45.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη πράξει, να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών, την προστασία των θυμάτων και την παροχή σε αυτά της δυνατότητας χορήγησης αποζημίωσης·

46.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη κατάρτιση, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με θύματα όλων των πράξεων βίας που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, ώστε να αποφεύγεται κάθε διάκριση ή εκ νέου θυματοποίηση κατά τη διάρκεια δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών·

47.  χαιρετίζει την υποχρέωση που προβλέπεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για δημιουργία εθνικών τηλεφωνικών γραμμών παροχής βοήθειας που θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και θα παρέχουν σε όσους καλούν δωρεάν συμβουλές σχετικά με κάθε μορφή βίας που καλύπτεται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό στις σχετικές υποθέσεις και να παράσχουν στα θύματα πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας·

48.  υπογραμμίζει ότι οι δικαστικές και πρακτικές ελλείψεις ως προς την εφαρμογή της οδηγίας μπορούν να αντισταθμιστούν με την κατάλληλη αλληλεπίδραση και συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων προστασίας των θυμάτων σε επίπεδο ΕΕ, όπως η απόφαση 2009/829/ΔΕΥ πλαίσιο σχετικά με μέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση και η απόφαση πλαίσιο σχετικά με μέτρα αναστολής, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, και η οδηγία 2012/29/ΕΕ, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, με την οποία θεσπίστηκε το δικαίωμα στην πληροφόρηση, σε δωρεάν παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης των πληροφοριών, και με την οποία υιοθετείται μια ολιστική προσέγγιση των θυμάτων με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων έμφυλης βίας·

49.  καλεί τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τα θύματα σχετικά με άλλα μέτρα προστασίας σε περίπτωση που το κράτος εκτέλεσης παύσει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας·

50.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση με σκοπό την επανεξέταση των υφιστάμενων μέσων έννομης προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και τη δημιουργία σχετικού συνεκτικού νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ·

51.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας σε σχέση με το σχετικό μέσο σε αστικές υποθέσεις, ήτοι τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013, και να προτείνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τρόπους αποτελεσματικότερης εφαρμογής από τα κράτη μέλη των δύο αυτών νομικών πράξεων της ΕΕ, τα οποία επιδιώκουν την προστασία των θυμάτων μέσω της αναγνώρισης μέτρων προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο εθνικών αστικών ή ποινικών νομικών διαδικασιών·

o
o   o

52.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων.

(1) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 11.
(2) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 13.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0329.
(4) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(5) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 15.
(6) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(9) ΕΕ L 181 της 29.06.2013, σ. 4.
(10) ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 102.
(11) ΕΕ L 294 της 11.11.2009, σ. 20.
(12) ΕΕ L 350 της 30.12.2008, σ. 60.
(13) ΕΕ C 187 της 28.6.2011, σ. 1.
(14) ΕΕ C 115 της 4.5.2010, σ. 1.
(15) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 53.
(16) ΕΕ C 341 E της 16.12.2010, σ. 35.
(17) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 2.
(18) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(19) Έκθεση του FRA με τίτλο «Violence against women: an EU-wide survey» (Βία κατά των γυναικών: μια έρευνα σε επίπεδο ΕΕ). Από την έκθεση κύριων αποτελεσμάτων προκύπτει ότι μία στις τρεις γυναίκες (33 %) έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών· μία στις πέντε γυναίκες (18 %) έχει υποστεί παρενοχλητική παρακολούθηση και μία στις δύο γυναίκες (55 %) έχει αντιμετωπίσει μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης. Δεδομένου τούτου, η βία κατά των γυναικών δεν μπορεί να θεωρηθεί δευτερεύον ζήτημα το οποίο αφορά τη ζωή μόνο ορισμένων γυναικών.
(20) https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true
(21) Στη μελέτη της EPRS με τίτλο «Οδηγία 2011/99/ΕΕ περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας – Ευρωπαϊκή αξιολόγηση εφαρμογής» αναφέρεται ότι «σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2010 περισσότερες από 100 000 γυναίκες που διέμεναν στην ΕΕ καλύπτονταν από μέτρα προστασίας που σχετίζονταν με την έμφυλη βία».


Η εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια
PDF 402kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια – τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (2018/2571(RSP))
P8_TA(2018)0190B8-0190/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 14 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τη συμβολή των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην ολοκλήρωση και την προώθηση της διαδικασίας της Μπολόνια(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης και 26ης Νοεμβρίου 2013 για την παγκόσμια διάσταση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, με τίτλο «Στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης – ένα θεματολόγιο για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης» (COM(2011)0567),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2011 για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα» (COM(2012)0669),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση 2006/143/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή διακήρυξη που υπογράφηκε στη Μπολόνια στις 19 Ιουνίου 1999 από τους υπουργούς Παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών (διακήρυξη της Μπολόνια),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 28ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί για την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ισχυροποίηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού» (COM(2017)0673),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια - τρέχουσα κατάσταση και συνέχεια (O-000020/2018 – B8‑0014/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια διακυβερνητική πρωτοβουλία μέσω της οποίας οι χώρες επιδιώκουν να επιτύχουν, με ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο, κοινούς στόχους μέσω δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΧΤΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλού επιπέδου τριτοβάθμια εκπαίδευση συνιστά βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας ευρείας και προηγμένης κοινωνίας, βασισμένης στη γνώση, η οποία τελικά συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας σταθερής, ειρηνικής και ανεκτικής κοινότητας με την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου που είναι προσβάσιμη για όλους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Μπολόνια έχει προωθήσει τη κινητικότητα ενισχύοντας τη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βελτιώνοντας τη συμβατότητα και τη συγκρισιμότητα των προτύπων των διαφόρων συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας και με επίκεντρο την ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της παροχής ίσων ευκαιριών στους πολίτες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΤΕ δρομολογήθηκε με σκοπό να δημιουργηθεί ένα σύστημα τριών κύκλων σπουδών (πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού) και να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περισσότερο συγκρίσιμα και ελκυστικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας μας και ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της προσωπικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στην τόνωση της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στη διαπολιτισμική κατανόηση, στην προώθηση κοινών αξιών και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ένα ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο τη στήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες χώρες στον ΕΧΤΕ θα μπορούσαν σταδιακά να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή μέσω διαβουλεύσεων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναζήτηση ενός ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς ΕΧΤΕ, βασισμένου στην ποιότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποτελεί τη βάση της διαδικασίας της Μπολόνια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Μπολόνια και ο ΕΧΤΕ περιλαμβάνουν 48 χώρες, μεταξύ άλλων και πολλούς σημαντικούς γείτονες και εταίρους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της Μπολόνια ενισχύει την αποτελεσματικότητα των εταιρικών σχέσεων με τρίτες χώρες στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει κίνητρα για μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς στις αντίστοιχες χώρες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της άνισης προόδου κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της Μπολόνια σε ολόκληρο τον ΕΧΤΕ και των δυσκολιών στην εφαρμογή των συμφωνηθεισών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε πολλές περιπτώσεις, η αύξηση και η διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των κοινών πτυχίων είναι τα δύο μεγάλα επιτεύγματα της διαδικασίας της Μπολόνια μέχρι σήμερα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η Λευκορωσία έγινε δεκτή στον ΕΧΤΕ υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκορωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Λευκορωσίας δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους μέχρι το τέλος του 2017 και ότι θα πρέπει να επαναφέρουν τις μεταρρυθμίσεις τους σε ορθή τροχιά·

1.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να ενισχύσουν την πολιτική δέσμευση και να προωθήσουν την αμοιβαία συνεργασία για την εφαρμογή των από κοινού συμφωνηθέντων στόχων σε ολόκληρο τον ΕΧΤΕ, αναπτύσσοντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, κατάλληλα νομοθετικά πλαίσια ώστε να εδραιωθεί η ανάπτυξή του, να ενισχυθεί η αξιοπιστία του και να καταστεί σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή αριστεία παγκοσμίως, ενισχύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες κινητικότητας με σκοπό να διασφαλιστεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού σπουδαστών·

2.  καλεί τις συμμετέχουσες χώρες να διασφαλίσουν διαφανείς, προσβάσιμους και δίκαιους μηχανισμούς για τη χορήγηση υποτροφιών και επιδομάτων κινητικότητας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την εκπαίδευση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι δωρεάν και προσβάσιμη για όλους, με στόχο την προώθηση της διά βίου μάθησης (ΔΒΜ)·

3.  καλεί την Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες να διευκολύνουν την αναγνώριση των περιόδων σπουδών και των διδακτικών μονάδων που αποκτούνται στο εξωτερικό, καθώς και των προσόντων για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς και της προηγούμενης μάθησης, και να αναπτύξουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας· επιμένει ότι η Ένωση, τα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια θα πρέπει να προβούν σε ρυθμίσεις για την παροχή χρηματοδοτικής και διοικητικής υποστήριξης σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και προσωπικό από μειονεκτικά περιβάλλοντα, μέσω της κατάλληλης χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων για να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας, καθώς και για το περαιτέρω άνοιγμα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της διεύρυνσης των ευκαιριών διά βίου μάθησης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, για την ενθάρρυνση συμπληρωματικών μορφών μάθησης, όπως η μη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση, και για την οικοδόμηση πιο ανοικτών μαθησιακών διαδρομών με την άρση των υφιστάμενων εμποδίων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης·

4.  καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς και τα θεσμικά όργανα να δώσουν λύση στο πρόβλημα των σύντομων κύκλων όπου απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η αποδοχή σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου (Bachelor)·

5.  καλεί τις χώρες του ΕΧΤΕ να προωθήσουν μια περισσότερο πολυδεκτική κινητικότητα για σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό, διότι η κινητικότητα συμβάλλει τόσο στην προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη όσο και σε ανώτερης ποιότητας μάθηση, διδασκαλία, έρευνα και διοίκηση· τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης της κινητικότητας σε εκπαιδευτικά προγράμματα και της βελτίωσης της μάθησης ξένων γλωσσών· ζητεί από τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή δημόσια χρηματοδότηση και να χρησιμοποιούν πιο αποδοτικά την εν λόγω χρηματοδότηση ώστε να εξασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι οι σπουδαστές και οι ερευνητές διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για να σπουδάσουν στο εξωτερικό και ότι το κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται δεν αποτελεί εμπόδιο·

6.  επισημαίνει ότι η διάδοση γνώσεων, έρευνας και επιστημών σε όλες τις χώρες του ΕΧΤΕ αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 και συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την υλοποίηση των στόχων της υπουργικής διάσκεψης του 2015 στο Ερεβάν όσον αφορά την ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης και την προώθηση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· καλεί τις χώρες του ΕΧΤΕ να εφαρμόσουν τη στρατηγική σχετικά με την κοινωνική διάσταση του ΕΧΤΕ και να προσφέρουν συγκεκριμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ολοκλήρωσης αυτής για φοιτητές με αναπηρίες, καθώς και για άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα·

9.  καλεί τις χώρες του ΕΧΤΕ να διασφαλίσουν ότι οι διαβουλεύσεις και οι κριτικές αξιολογήσεις των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής τους πραγματοποιούνται σε διεθνές επίπεδο, και να εργαστούν με στόχο μια καλύτερα συντονισμένη προσέγγιση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί από κοινού για την επίτευξη των στόχων της διαδικασίας της Μπολόνια, καθώς και για την ουσιαστική αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των σπουδαστών και της ενασχόλησής τους με τα κοινά·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της πρόσβασης των υποεκπροσωπούμενων ομάδων, ιδίως με τη θέσπιση καθορισμένων ποσοτικών στόχων σε σχέση με τα ποσοστά πρόσβασης σε σπουδές και ολοκλήρωσης αυτών· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης και προώθησης της πρόσβασης σε όλα τα ιδρύματα του ΕΧΤΕ για τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, και υπενθυμίζει ότι η «ελκυστικότητα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη έγκειται επίσης στην ικανότητα υποδοχής των φοιτητών χωρίς καμία διάκριση·

11.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους για την κοινωνική διάσταση της διαδικασίας της Μπολόνια, καθώς και τους στόχους για ευρύτερη πολυδεκτικότητα·

12.  ζητεί, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Παρίσι, να υποβληθεί έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του στόχου που τέθηκε στην τελευταία υπουργική διάσκεψη (Ερεβάν, Μάιος 2015), για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του ΕΧΤΕ·

13.  ζητεί να παρασχεθεί, στην επόμενη υπουργική διάσκεψη για τον ΕΧΤΕ το 2018 στο Παρίσι, μια κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας της Μπολόνια με στόχο: α) τον προσδιορισμό των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται, καθώς και πιθανές λύσεις, και τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των δεσμεύσεων, β) τη στήριξη των χωρών που υστερούν στην εφαρμογή των βασικών δεσμεύσεων της διαδικασίας της Μπολόνια, μέσω βελτίωσης της δημιουργίας ικανοτήτων, καθώς και την ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών και διαδικασιών για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, και γ) τη διερεύνηση νέων στόχων του ΕΧΤΕ πέραν του 2020 και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων, των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου, υψηλού επιπέδου, πολυδεκτικού, ελκυστικού και ανταγωνιστικού ΕΧΤΕ·

14.  καλεί τις χώρες του ΕΧΤΕ να διατηρήσουν τη Λευκορωσία στο θεματολόγιο του ΕΧΤΕ· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει πόρους για τις πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Λευκορωσία·

15.  καλεί τη γραμματεία της ομάδας παρακολούθησης της διαδικασίας της Μπολόνια να εξετάσει τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι ίδιες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόστηκαν με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές χώρες του ΕΧΤΕ και οι διαφορές στις συνθήκες και στα επίπεδα πόρων οδήγησαν σε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ιδρυμάτων του ΕΧΤΕ·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης και της δημιουργίας ευκαιριών για κοινωνικό διάλογο σχετικά με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συμμετοχή σπουδαστών, ερευνητών, διδασκόντων και μη διδακτικού προσωπικού στη διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

17.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και της τήρησης του πρωταρχικού στόχου της ΕΕ να επενδυθεί το 3 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης σε Ε&Α έως το 2020·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 251 E της 31.8.2013, σ. 24.
(2) ΕΕ C 28 της 31.1.2014, σ. 2.
(3) ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 36.
(4) ΕΕ L 64 της 4.3.2006, σ. 60.
(5) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου