Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2046(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2018

Predkladané texty :

A8-0313/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0404

Prijaté texty
PDF 208kWORD 74k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (ďalej len „nariadenie o VFR“),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2018 o odhadoch príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2019(7),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorý Komisia prijala 21. júna 2018 (COM(2018)0600),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019, ktorú Rada prijala 4. septembra 2018 a postúpila Európskemu parlamentu 13. septembra 2018 (11737/2018 – C8-0410/2018),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2018 k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2019(8),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2019 (COM(2018)0709) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2019,

–  so zreteľom na článok 88 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ostatných príslušných výborov (A8-0313/2018),

Oddiel III

Všeobecný prehľad

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2019 v plnej miere odzrkadľuje politické priority prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 2018 o všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2018 o mandáte na trialóg; pripomína, že hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, inovácie, konkurencieschopnosť, bezpečnosť, riešenie základných príčin utečeneckých a migračných tokov, ich riadenie, boj proti zmene klímy a prechod na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na mladých ľudí;

2.  zdôrazňuje, že pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie potrebuje Únia nevyhnutné finančné zdroje, aby mohla reagovať na očakávania občanov a účinne riešiť mnohé uvedené priority a problémy, ktoré pre ňou stoja, a zlepšiť každodenný život svojich občanov;

3.  poukazuje na skutočnosť, že občania Európy od Únie očakávajú, že sa bude všemožne snažiť zabezpečiť hospodársky rast a podporovať tvorbu pracovných miest rovnako vo všetkých regiónoch; pripomína, že splnenie týchto očakávaní si vyžaduje investície do výskumu a inovácií, digitalizácie, vzdelávania, infraštruktúry a malých a stredných podnikov (MSP) a na podporu zamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi v Európe; nesúhlasí s tým, že Rada opäť navrhuje škrty práve v tých programoch, ktoré majú zvyšovať konkurencieschopnosť a inovatívnosť hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, že dopyt po mnohých z týchto programov, napríklad Horizont 2020, výrazne prevyšuje možnosti financovania, čo predstavuje slabé využívanie zdrojov a znamená, že mnoho vynikajúcich projektov nedostáva finančné prostriedky; poukazuje tiež na skutočnosť, že programy ako Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov (COSME) sú živou ukážkou výhod, ktoré prináša spolupráca v rámci celej Únie, a pomáhajú vytvárať pocit európskej spolupatričnosti; rozhodol sa preto výrazne zvýšiť objem prostriedkov pre program Erasmus+ a posilniť programy, ktoré prispievajú k rastu a tvorbe pracovných miest, okrem iného Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a COSME;

4.  pripomína svoju odhodlanosť plniť svoje prísľuby, ktoré uskutočnil počas rokovaní o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI), t. j. minimalizovať vplyv škrtov súvisiacich s EFSI na program Horizont 2020 a nástroj CEF v rámci ročného rozpočtového postuou; navrhuje preto, aby sa uvedené škrty kompenzovali obnovením pôvodného ročného profilu týchto dvoch programov s cieľom umožniť im riadne plniť ciele dohodnuté počas prijímania príslušných právnych predpisov;

5.  zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých ľudí v niektorých členských štátoch, najmä v hospodársky zaostávajúcich regiónoch, je naďalej neprijateľne vysoká a že situácia mladých ľudí v situáciách NEET (nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy) a dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia sú najviac ohrození chudobou a sociálnym a hospodárskym vylúčením; preto sa rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v žiadnom prípade nemalo byť považované za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR v polovici obdobia; a naliehavo žiada členské štáty k zvyšovaniu miery čerpania finančných prostriedkov a vytváraniu kvalitnejších pracovných miest pre mladých ľudí;

6.  pripomína potrebu rozhodného boja proti chudobe;

7.  pripomína, že politika súdržnosti zohráva primárnu úlohu vo vývoji a raste Únie a v konvergencii v členských štátoch a regiónoch; zdôrazňuje záväzok Európskeho parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce rozpočtové prostriedky na tie programy, ktoré predstavujú jednu z hlavných politík Únie;

8.  zdôrazňuje, že fondy v rámci politiky súdržnosti by nemali priamo ani nepriamo podporovať premiestnenie, ako je vymedzené v článku 2 ods. 61a nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014; naliehavo vyzýva riadiace orgány členských štátov, aby zabezpečili, že príspevky v rámci fondov nebudú poskytnuté príjemcom, ktorí vykonali premiestnenie počas posledných piatich rokov pred podaním žiadosti o príspevok; a zaistili, že sa plnom rozsahu vrátia príspevky od príjemcov, ktorí vykonajú premiestnenie do piatich rokov od prijatia príspevku;

9.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že podľa súčasných odhadov bolo na opatrenia v oblasti klímy vyčlenených iba 19,3 % rozpočtu Únie na obdobie rokov 2014 – 2020, a nepodarilo sa tak dosiahnuť cieľ 20 % ešte z obdobia pred Parížskou dohodou o klíme; chápe, že je to tak do značnej miery z dôvodu oneskorení v rámci politiky súdržnosti a programov na rozvoj vidieka; naliehavo žiada členské štáty, ktoré tieto programy spravujú, aby urýchlili ich uskutočňovanie s dôrazom na výdavky v oblasti klímy, aby boli vykompenzované nižšie prídely rozpočtových prostriedkov v prvých rokoch VFR; vyzýva Komisiu, aby vypracovala akčný plán v rámci programov, ktoré majú obrovský potenciál prispieť k dosiahnutiu cieľa v oblasti výdavkov súvisiacich s klímou; požaduje tiež rozhodnú ročnú konsolidáciu s cieľom dosiahnuť pokrok pri plnení cieľa zohľadňovania aspektu klímy, a to s konkrétnymi a ucelenými zárukami, ktoré zabezpečia prijatie rozpočtových rozhodnutí týkajúcich sa klímy v súlade so záväzkami Únie podľa Parížskej dohody a komplexným podávaním správ o prijatí opatrení v prípade, že ciele sa nedosiahnu;

10.  zdôrazňuje, že okruh 3 sa v posledných rokoch vo veľkej miere mobilizoval s cieľom riešiť migračnú a utečeneckú krízu a že takéto opatrenia by mali pokračovať a mali by sa posilňovať tak dlho, ako to bude potrebné; vyzýva Komisiu, aby aktívne monitorovala primeranosť pridelených rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a aby v plnej miere využila všetky dostupné nástroje na včasné reagovanie na akúkoľvek nepredvídanú udalosť, ktorá by si mohla vyžadovať dodatočné financovanie v oblasti migrácie, pričom osobitnú pozornosť by mala venovať prípadom ostrovných regiónov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; rozhodol sa zvýšiť prostriedky pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), aby sa v plnej miere pokryli potreby Únie v oblasti migrácie, najmä s cieľom podporiť členské štáty v zlepšovaní podmienok prijímania, integračných opatrení a postupov pre žiadateľov o azyl a migrantov a posilniť solidaritu a rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi a spravodlivé a účinné stratégie v oblasti návratu; opäť konštatuje, že strop okruhu 3 je nedostatočný na zabezpečenie primeraného financovania vnútorného rozmeru týchto priorít, ako aj ďalších prioritných programov, napríklad v oblasti zdravia, bezpečnosti potravín, bezpečnosti, spravodlivosti, občianstva a kultúry; domnieva sa, že miestne orgány, ktoré sú ochotné podporovať program Únie pre presídľovanie, by mali byť aj naďalej podporované prostredníctvom zložky priameho riadenia AMIF;

11.  trvá na tom, že vzhľadom na súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii by sa financovanie v rámci okruhu 3 malo osobitne zamerať aj na opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov Únie; preto sa rozhodol posilniť agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (EUROPOL), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) a novú Európsku prokuratúru (EPPO), ktoré majú vzhľadom na vyššie pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy v posledných rokoch nedostatok zamestnancov a finančných prostriedkov;

12.  opäť zdôrazňuje, že časť riešenia problému migrácie a utečencov, ako aj obáv o bezpečnosť občanov Únie spočíva v riešení hlavných príčin migrácie a pridelení dostatočných finančných prostriedkov na vnútorné a vonkajšie nástroje, ktoré sú zamerané na riešenie otázok, ako sú chudoba, nedostatok pracovných, vzdelávacích a hospodárskych príležitostí, nestabilita, konflikty a zmena klímy v krajinách európskeho susedstva a v Afrike; zastáva názor, že Únia by mala optimálne využívať finančné prostriedky v rámci okruhu 4, ktoré sa ukázali byť nedostatočné na rovnaké riešenie všetkých vonkajších výziev;

13.  berie na vedomie, že niektoré členské štáty čelia problémom spojeným s veľkým prílevom migrantov a žiadateľov o azyl; vyjadruje poľutovanie nad tým, že všetky snahy o vytvorenie spravodlivého a humánneho migračného systému na úrovni Únie boli doteraz neúspešné;

14.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Európsky parlament nebol riadne zapojený do diskusií o rozšírení nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové iniciatívy sa nesmú financovať na úkor existujúcich externých projektov Únie; nazdáva sa, pričom podotýka, že podporuje pokračovanie nástroja FRT, že vzhľadom na napätú situáciu v okruhu 4, ktorý musí reagovať na vonkajšie problémy vrátane migrácie, by mal rozpočet Únie na financovanie druhej tranže prispievať rovnakým dielom ako v prípade prvej tranže, t. j. sumou 1 miliardy EUR, a členské štáty sumou 2 miliardy EUR;

15.  pripomína význam Turecka ako susednej krajiny, a to aj z hľadiska regionálnej stability, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby Turecko rešpektovalo medzinárodné právo v regióne a aby sa vrátilo na cestu reformy, ktorá zaistí blaho občanov tejto krajiny a úplné dodržiavanie všetkých ich práv;

16.  ruší všetky škrty navrhnuté Radou v návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých okruhoch s malými výnimkami v okruhu 4 a podokruhu 1b; odmieta akceptovať navrhnuté škrty v programoch s najvyššou európskou pridanou hodnotou, napríklad Horizont 2020 a NPE, ktoré sú už dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, a väčšinu škrtov v oblasti vonkajšej politiky; zdôrazňuje, že logika škrtov Rady nie je opodstatnená aktuálnymi údajmi o čerpaní prostriedkov a ignoruje odlišné spôsoby plnenia rozpočtu v rámci niektorých programov;

17.  konštatuje, že na účely primeraného financovania všetkých naliehavých potrieb a vzhľadom na veľmi obmedzené alebo neexistujúce rezervy v rámci niektorých okruhov v roku 2019 sa budú musieť použiť všetky prostriedky, ktoré sú podľa nariadenia o VFR dostupné z hľadiska flexibility; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v zmierovacom postupe ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými stojí, najmä vzhľadom na skutočnosť, že tohtoročný zmierovací postup bude posledným pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019;

18.  stanovuje celkovú úroveň rozpočtových prostriedkov na rok 2019 na 166 340 415 936 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 149 349 039 470 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, čo v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 predstavuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov o 721 061 034 EUR;

Podokruh 1a – Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

19.  odmieta neodôvodnené škrty Rady vo výške 794 miliónov EUR v podokruhu 1a, ktoré predstavujú viac ako polovicu celkových škrtov Rady v záväzkoch v rámci okruhov VFR; poznamenáva, že takéto škrty sú v rozpore so stanovenými politickými prioritami Rady; okrem toho vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že by mohli brániť vykonávaniu programov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest a rastu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na hospodárstvo;

20.  v tejto súvislosti poukazuje na programy, ako je Horizont 2020 a NPE, a na hlavné vesmírne programy, ako je Copernicus, ktoré prinášajú výraznú európsku pridanú hodnotu; vyjadruje poľutovanie nad významnými škrtmi, ktoré uskutočnila Rada v spoločnom strategickom rámci pre výskum a inovácie s prevažne negatívnym vplyvom na program Horizont 2020, pričom obzvlášť ho mrzia škrty v príslušných rozpočtových riadkoch, ako je Posilnenie výskumu v rámci vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti a Posilnenie európskej výskumnej infraštruktúry; konštatuje tiež, že mnohé z týchto programov vo veľkej miere prispievajú k boju proti zmene klímy a domnieva sa, že tento príspevok by sa mal posilniť; preto sa rozhodol zrušiť všetky škrty vykonané Radou a navyše plne obnoviť pôvodný profil rozpočtových riadkov programu Horizont 2020 a NPE, ktoré boli znížené z dôvodu financovania záručného fondu EFSI;

21.  pripomína, že Erasmus+ je naďalej veľmi cenený a populárny program podporujúci vzdelávaciu mobilitu mládeže a odbornú prípravu, čo dokazuje množstvo prijatých prihlášok výrazne presahujúce objem dostupných finančných prostriedkov, a konštatuje tiež, že tento program prispieva silnému pocitu európskej identity a nabáda mladých ľudí k účasti na európskej demokracii; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že návrh rozpočtu na rok 2019 pre program Erasmus+ je výrazne nižší, než Európsky parlament očakával, a neprekračujú sa v ňom úrovne prostriedkov plánované v rámci súčasného VFR; považuje preto za nevyhnutné zvýšiť objem prostriedkov v rámci zložiek programu Erasmus+ venovaných vzdelávaniu, odbornej príprave a mládeži ako dôsledok posilnenia iniciatívy YEI v rámci podokruhu 1b;

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že po uverejnení prvej správy EÚ o boji proti korupcii 3. februára 2014 Komisia odmietla pokračovať v týchto výročných správach a namiesto toho začlenila politiku v oblasti boja proti korupcii do hospodárskeho semestra; konštatuje, že správy o jednotlivých krajinách v kontexte hospodárskeho semestra neobsahujú jasný opis aktuálneho stavu, ani odporúčania týkajúce sa protikorupčných opatrení pre všetky členské štáty; naliehavo vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predložila druhú správu EÚ o boji proti korupcii a v tejto súvislosti nevyhodnotila protikorupčné úsilie len z hľadiska hospodárskej straty, ale aby analyzovala aj škodlivé účinky korupcie na základné práva občanov Únie;

23.  pripomína význam podpory rozsiahlych synergií medzi NPE – Doprava a NPE – Digitálna oblasť s cieľom maximalizovať finančnú páku pre projekty zamerané na urýchlenie digitalizácie koridorov siete TEN-T;

24.  zdôrazňuje skutočnosť, že MSP sú podstatnou súčasťou hospodárstva Únie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných miest v celej Únii; domnieva sa, že treba vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie pre MSP, ako aj podporovať zoskupenia a siete MSP a družstevné spoločnosti so sociálnymi, solidárnymi a etickými postupmi; berie však s veľkým znepokojením na vedomie škrty, ktoré Rada uskutočnila v rámci nástroja pre MSP, čím podnikom v Únii vysielajú rozporuplný signál; domnieva sa, že s rozpočtom Únie a prístupom k financiám s jeho podporou môžu byť začínajúce podniky a mikropodniky kľúčovým nástrojom v snahe zvýšiť konkurencieschopnosť a inovatívnosť MSP a posilniť podnikateľského ducha v Únii; v tejto súvislosti pripomína programy COSME a Horizont 2020;

25.  rozhodol sa preto ešte viac zvýšiť objem prostriedkov – nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2019 a profilov pred presunom prostriedkov do EFSI – na tie programy, ktoré sú kľúčové pre podporu rastu a tvorbu pracovných miest a boj proti zmene klímy a ktoré zodpovedajú všeobecne dohodnutým prioritám Únie, najmä Erasmus+, Horizont 2020 (vrátane programov Marie Curie, vedúce postavenie v kozme, Európska rada pre výskum, nástroj pre MSP), COSME, NPE a EaSI;

26.  v dôsledku toho zvyšuje úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v podokruhu 1a nad rámec návrhu rozpočtu na rok 2019 o 566 773 112 EUR (bez obnovenia prostriedkov na úroveň pred presunom do EFSI, kompenzácie za návrh o Európskom orgáne práce, pilotných projektov a prípravných akcií), ktoré sa majú financovať z dostupnej rezervy a ďalšej mobilizácie celkovej rezervy na záväzky;

27.  víta záväzok obnoviť program Únie v oblasti obrany, najmä prostredníctvom dohody o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP); vyjadruje svoj zámer venovať osobitnú pozornosť tomu, aby Komisia vykonávala dohody v súvislosti s EDIDP a Európskym zborom solidarity, ako je uvedené v opravnom liste predloženom Komisiou 16. októbra 2018;

Podokruh 1b – Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

28.  víta klesajúcu mieru nezamestnanosti mladých ľudí na úrovni Únie (14,8 % k 1. októbru 2018), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jej úroveň je v niektorých členských štátoch stále neprijateľne vysoká; zdôrazňuje, že na riešenie tohto problému je dôležité zabezpečiť primerané financovanie systémov záruky pre mladých ľudí prostredníctvom iniciatívy YEI a Európskeho sociálneho fondu (ESF); víta dohodu o potrebe poskytnúť nové finančné prostriedky na iniciatívu YEI a začleniť príslušné rozpočtové prostriedky do návrhu rozpočtu na rok 2019; domnieva sa však, že vzhľadom na výzvy a riziká, ktoré predstavuje nezamestnanosť mladých ľudí, by zvýšenie rozpočtových prostriedkov iniciatívy YEI prospelo, a preto sa rozhodol stanoviť viazané rozpočtové prostriedky pre iniciatívu YEI na rok 2019 na 580 miliónov EUR; domnieva sa, že toto zvýšenie je nad rámec sumy pre iniciatívu YEI v súčasnosti naplánovanej na roky 2014 až 2020;

29.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili urýchlenie vykonávania programov politiky súdržnosti s cieľom dobehnúť oneskorenia; konštatuje, že aj keď Rada nespochybnila výšku platobných rozpočtových prostriedkov navrhnutých Komisiou, Európsky parlament dôkladne preskúma aktualizované prognózy Komisie s cieľom upraviť platobné rozpočtové prostriedky podľa skutočných potrieb, aby sa zabránilo opätovnému nahromadeniu neuhradených platieb na konci súčasného VFR;

30.  s poľutovaním zdôrazňuje, že katastrofy vo všeobecnosti postihujú tých, ktorí majú menej prostriedkov na vlastnú ochranu; konštatuje, že reakcia na prírodné katastrofy alebo katastrofy spôsobené človekom by mala byť čo najrýchlejšia, aby tak bolo možné minimalizovať škody a zachrániť ľudí a majetok; poukazuje na potrebu ďalšieho zvýšenia finančných prostriedkov, najmä v rozpočtových riadkoch spojených s predchádzaním katastrofám a pripravenosťou na katastrofy v rámci Únie, predovšetkým s ohľadom na požiare v Grécku, Španielsku a Portugalsku, pri ktorých došlo k tragickým stratám na ľudských životoch a ktoré majú dramatický a podstatný dosah na ľudí;

31.  v súlade s dohodou dosiahnutou vo veci revízie programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) súhlasí s prevodom sumy 40 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 17,2 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch z podokruhu 1b do okruhu 2;

Okruh 2 – Udržateľný rast: prírodné zdroje

32.  pripomína, že návrh Komisie na zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na financovanie potrieb Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) z veľkej časti vyplýva z výrazne nižšej sumy pripísaných príjmov očakávaných v roku 2019;

33.  berie na vedomie škrty Rady vo výške 310 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch (-0,52 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019) a -328,13 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch (-0,57 % v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019), domnieva sa však, že opravný list Komisie by mal byť aj naďalej základom pre akékoľvek spoľahlivé prehodnotenie rozpočtových prostriedkov EPZF, a obnovuje preto úrovne prostriedkov z návrhu rozpočtu, kým sa tento opravný list nepreskúma v zmierovacom konaní;

34.  rozhodol sa zvýšiť úroveň finančných prostriedkov na núdzovú podporu najmä v prípade bravčového mäsa vzhľadom na hrozbu afrického moru ošípaných s cieľom znížiť negatívny vplyv na poľnohospodárov a zamestnancov v regiónoch najviac postihnutých touto chorobou; rozhodol sa vyjadriť rozhodnú podporu odvetviu poľnohospodárstva v Únii zvýšením objemu rozpočtových prostriedkov na ovocie a zeleninu s cieľom riešiť účinky krízy v tomto odvetví a tiež vplyvy ruského embarga, ako aj opatreniam zameraným na boj proti účinkom baktérie Xylella fastidiosa a volatility cien olivového oleja;

35.  poukazuje na dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú decentralizované agentúry Únie v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, pokiaľ ide o pomoc Únii a členským štátom pri prijímaní informovaných a vedecky podložených rozhodnutí o ochrane a zlepšení životného prostredia a verejného zdravia, pričom zároveň posilňujú spoluprácu medzi členskými štátmi pri riešení obáv občanov Únie;

36.  navrhuje zvýšenie rozpočtu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) z návrhu rozpočtu na rok 2019 o 20 miliónov EUR s cieľom podporiť inovácie v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a zabezpečiť v budúcnosti ziskovosť a udržateľnosť týchto zdrojov obživy;

37.  rozhodol sa v súlade so svojimi cieľmi stratégie Európa 2020 a so svojimi medzinárodnými záväzkami v boji proti zmene klímy navrhnúť zvýšenie rozpočtu na opatrenia súvisiace s klímou o 15,6 milióna EUR nad úroveň z návrhu rozpočtu na rok 2019; pripomína okrem toho záväzky Únie zastaviť a zvrátiť úbytok biodiverzity a zdôrazňuje, že toto zvýšenie prispieva aj k ochrane biodiverzity;

38.  na základe úspešného ukončenia rokovaní o revízii programu na podporu štrukturálnych reforiem sa rozhodol zrušiť rezervu, ktorú zaviedla Rada, na sumy presunuté z podokruhu 1b;

39.  poukazuje na dôsledky extrémneho sucha, ktoré postihlo členské štáty v posledných mesiacoch a spôsobilo značné straty v poľnohospodárstve a ohrozuje veľký počet podnikov, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že treba zaručiť prijatie podporných opatrení, ktorými sa pomôže najviac postihnutým poľnohospodárom;

40.  rozhodol sa, že použije čo najviac prostriedkov na programy POSEI podľa príslušného nariadenia(9), pričom treba zdôrazniť význam týchto programov pre odolnosť poľnohospodárskych výrobcov, a upozorňuje na krehkú hospodársku situáciu najvzdialenejších regiónov;

41.  zvyšuje preto viazané rozpočtové prostriedky o 154,1 milióna EUR, okrem pilotných projektov a prípravných akcií, a pod úrovňou stropu na záväzky v okruhu 2 ponecháva rezervu vo výške 190,8 milióna EUR;

42.  zdôrazňuje, že vzhľadom na pretrvávajúce nerovnováhy v potravinovom dodávateľskom reťazci, v ktorom je pozícia prvovýrobcov oveľa slabšia ako pozícia iných aktérov, by Komisia mala prijať opatrenia na zlepšenie transparentnosti cien a marží v potravinovom dodávateľskom reťazci, čo by zaručilo spravodlivú cenu pre výrobcov a zaistilo zlepšenie príjmov malých a stredných poľnohospodárov;

43.  upriamuje pozornosť na faktory ohrozujúce mnohé lesné ekosystémy, ako je šírenie invazívnych cudzích druhov, škodcov (napríklad háďatko borovicové a ďalšie) a lesných požiarov; domnieva sa, že prostredníctvom podporných programov a opatrení Spoločenstva by sa mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje na vyhodnocovanie ekologického a fytosanitárneho stavu lesov a ich rehabilitáciu vrátane zalesňovania; konštatuje, že tieto zdroje sú pre niektoré štáty, najmä Portugalsko a Španielsko, osobitne dôležité a naliehavo potrebné vzhľadom na viaceré doterajšie požiare, ktoré zasiahli celé tieto územia;

Okruh 3 – Bezpečnosť a občianstvo

44.  opätovne potvrdzuje svoje dlhodobé presvedčenie, že strop okruhu 3 sa ukázal ako absolútne nedostatočný na to, aby bolo možné primerane financovať vnútorný rozmer základných výziev súvisiacich s vnútornou bezpečnosťou a bezpečnosťou občanov na jednej strane a s utečencami a migrantmi na strane druhej;

45.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice, zostane vysoký aj v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch, a zastáva preto názor, že v oblasti utečencov a migrácie sú potrebné ďalšie finančné prostriedky, a to aj vzhľadom na akékoľvek budúce nepredvídateľné potreby v tejto oblasti; preto zvyšuje prostriedky Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) na podporu legálnej migrácie do Únie, presadzovanie účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a posilnenie spravodlivých a účinných stratégií v oblasti návratu, najmä s cieľom podporiť členské štáty pri zlepšovaní integračných opatrení pre utečencov a migrantov, najmä deti a maloletých bez sprievodu;

46.  víta zvýšenie objemu viazaných rozpočtových prostriedkov pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) v záujme financovania nových právnych predpisov Dublin II (za predpokladu, že budú prijaté do konca roku 2018) a odmieta rozhodnutie Rady presunúť príslušné rozpočtové prostriedky do rezervy;

47.  zdôrazňuje, že vnútorná bezpečnosť musí zostať jednou z hlavných priorít Únie a zdôrazňuje úlohu Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) ako kľúčového finančného nástroja na podporu členských štátov v oblasti bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite; rozhodol sa preto zvýšiť rozpočtové prostriedky pre fond ISF, a to aj s cieľom posilniť podporu riadenia hraníc a poskytnúť pomoc obetiam teroristických činov;

48.  poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú agentúry Únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí pri posilňovaní spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom riešiť obavy občanov Únie; rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky a počet zamestnancov agentúr EUROPOL, CEPOL, eu-LISA, Eurojust a Európskej prokuratúry;

49.  trvá v tejto súvislosti na tom, aby Európska prokuratúra bola primerane financovaná a mala adekvátny personál; konštatuje, že príspevok Únie stanovený v návrhu rozpočtu na rok 2019 predstavuje 4 911 000 EUR; upozorňuje, že tieto rozpočtové prostriedky majú pokryť výdavky na zamestnancov, infraštruktúru a iné administratívne a operačné výdavky Európskej prokuratúry; poznamenáva, že je uvedených len 35 pracovných miest, čo znamená, že po odpočítaní 23 miest európskych prokurátorov ostane na plnenie administratívnych úloh len 12 pracovných miest; domnieva sa, že to nie je realistické, najmä vzhľadom na to, že k Európskej prokuratúre sa nedávno rozhodli pristúpiť dva ďalšie členské štáty; rozhodol sa preto pre skoršie financovanie zvýšenia počtu zamestnancov plánované na rok 2020 a zosúladiť platovú triedu generálneho prokurátora a európskych prokurátorov s úrovňou riadiacich pozícií úradu OLAF a Europolu;

50.  vyjadruje poľutovanie nad svojvoľnými škrtmi viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške viac ako 35 miliónov EUR, ktoré Rada prijala v prípade viacerých programov v oblasti kultúry, občianstva, spravodlivosti a verejného zdravia, a to napriek vynikajúcej miere plnenia týchto programov a tomu, že mnohým vysokokvalitným projektom už z dôvodu nedostatočného financovania chýbajú prostriedky; obnovuje prostriedky vo všetkých riadkoch aspoň na úroveň návrhu rozpočtu a zároveň navrhuje dodatočné zvýšenie prostriedkov v príslušných riadkoch;

51.  zdôrazňuje hodnotu programu Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporu audiovizuálneho a kultúrneho odvetvia Únie, a trvá na tom, že úrovne financovania by mali zodpovedať ambíciám programu; žiada zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre podprogramy MEDIA a Kultúra, okrem iného s cieľom riešiť nízku mieru úspešnosti žiadostí; takisto zvyšuje rozpočtové prostriedky na multimediálne akcie a na posilnenie finančnej kapacity MSP v európskych kultúrnych a kreatívnych odvetviach;

52.  pripomína svoju podporu programov v oblasti práv, rovnosti a občianstva a spravodlivosti; rozhodol sa zvýšiť objem viazaných rozpočtových prostriedkov na nástroje zaoberajúce sa nediskrimináciou a rovnosťou všeobecne, a najmä na program Daphne, bojovať proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti a presadzovať práva žien a osôb LGBTQI+;

53.  pripomína, že projekty súvisiace s kultúrou a vzdelávaním sú podporované z celej škály programov a nástrojov Únie, konkrétne z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), EFSI a z programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v záujme účinného vynakladania prostriedkov zlepšila synergiu medzi jednotlivými programami; vyzýva Komisiu, aby predovšetkým naplno využívala potenciálne synergie existujúce medzi rôznymi programami Únie – napríklad Horizont 2020, NPE, Erasmus+, EaSI, Kreatívna Európa a COSME, a fondmi EFSI a EŠIF – na podporu väčšieho množstva projektov v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

54.  navyšuje viazané rozpočtové prostriedky v okruhu 3 v porovnaní s návrhom rozpočtu o 127,75 milióna EUR, s výnimkou pilotných projektov a prípravných akcií, a navrhuje toto zvýšenie financovať prostredníctvom ďalšej mobilizácie osobitných nástrojov;

Okruh 4 – Globálna Európa

55.  zdôrazňuje, že komplexné geopolitické výzvy, ktorým Únia čelí, si naliehavo vyžadujú výraznejšiu angažovanosť Únie vo svete; opäť zdôrazňuje, že vonkajšia činnosť Únie môže byť vierohodná len vtedy, ak je zabezpečená dostatočnými finančnými zdrojmi; pripomína, že potreby financovania vo veľkej miere presahujú súčasný rozsah okruhu 4 a žiada, aby bol vytvorený primeraný manévrovací priestor pre prípad nepredvídaných vonkajších kríz;

56.  pripomína, že vykonávanie cieľov udržateľného rozvoja musí prebiehať naprieč vnútornými a vonkajšími politikami Únie, pričom osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu dostatku kvalitných potravín, čistej vody a budovaniu ďalších zariadení na likvidáciu odpadových vôd s cieľom splniť ciele udržateľného rozvoja č. 2 a 6; ďalej upriamuje pozornosť na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a žiada dodatočné opatrenia na zníženie energetickej chudoby v súlade s cieľom udržateľného rozvoja č. 7, najmä v odľahlých vidieckych oblastiach v regiónoch nenapojených na elektrickú sieť;

57.  v tejto súvislosti v súlade so svojou pozíciou vyjadrenou vo vyššie uvedenom uznesení z 5. júla 2018 opätovne potvrdzuje, že súčasný pomer príspevkov do nástroja pre utečencov v Turecku (FRT) z rozpočtu Únie (1 miliarda EUR) a členských štátov (2 miliardy EUR) by sa mal zachovať aj pri financovaní druhej tranže nástroja FRT; preto sa rozhodol znížiť príspevky z rozpočtu Únie z 1,45 miliardy EUR na 450 miliónov EUR; domnieva sa, že rozdiel by sa mal namiesto toho financovať z bilaterálnych príspevkov členských štátov;

58.  nazdáva sa, že podpora mieru, bezpečnosti a spravodlivosti v rozvojových krajinách má prvoradý význam pre riešenie základných príčin migrácie a súvisiacich humanitárnych problémov v južnom susedstve, ako napríklad v Líbyi; zdôrazňuje význam podpory dobrej správy vecí verejných, demokracie, právneho štátu a dynamickej občianskej spoločnosti s cieľom účinne bojovať proti chudobe v dlhodobom horizonte a riešiť problémy spojené so zmenou klímy v rozvojových krajinách; rozhodol sa preto zvýšiť zdroje pre nástroj financovania rozvojovej spolupráce (DCI) a južnú časť nástroja európskeho susedstva (ENI) v rámci rôznych jeho zložiek, aby sa zohľadnil aj značný tlak, pod ktorým bude ENI fungovať aj v roku 2019;

59.  pripomína, že Únia sa zaviazala vo svojej vonkajšej politike komplexne chrániť a presadzovať práva dieťaťa, dievčat a žien, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím a osobitnými potrebami; zdôrazňuje dôležitosť vykonávania usmernení EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa v Európskej únii, akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť a politiky EÚ v oblasti zdravotného postihnutia vo vonkajších vzťahoch; považuje v tomto zmysle za vhodné vyhradiť 10 % zdrojov, ktoré sú k dispozícii v rámci humanitárnej pomoci, na prístup k vzdelávaniu v krízových oblastiach;

60.  zdôrazňuje strategickú dôležitosť poskytovania dostatočných finančných prostriedkov pre západný Balkán s cieľom konsolidovať ich smerovanie k pristúpeniu; nerozumie návrhu Rady na zníženie rozpočtových prostriedkov na politické reformy, keďže tieto sú základom každej demokratickej transformácie; zdôrazňuje potrebu primeraného finančného zabezpečenia akčného plánu stratégie pre západný Balkán na roky 2018 – 2020 a preto sa rozhodol zvýšiť prostriedky určené na nástroj predvstupovej pomoci (IPA II) pre tento región;

61.  zdôrazňuje, že situácia v krajinách Východného partnerstva je pre Úniu tiež veľkou výzvou; je presvedčený o tom, že je dôležité poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na podporu reformného úsilia našich susedov, prispieť k zvýšeniu odolnosti a podpore mieru a k zlepšeniu každodenného života občanov týchto krajín;

62.  požaduje väčšiu podporu Únie agentúre UNRWA v súlade s uznesením z 8. februára 2018(10) vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu na mieste a na rozhodnutie Spojených štátov zrušiť svoj ročný príspevok pre túto agentúru; pripomína, že navrhnuté dodatočné prostriedky sú určené výlučne pre agentúru UNRWA, aby sa kompenzovala výrazná strata;

63.  je presvedčený o potenciáli medziľudských kontaktov a mobility mladých ľudí, a to aj z pohľadu ich zaradenia medzi kľúčové stratégie na zvýšenie vplyvu vonkajšej činnosti Únie a jej zviditeľnenie medzi verejnosťou partnerských krajín; preto sa rozhodol zvýšiť príspevky z nástrojov DCI, ENI, IPA II a nástroja partnerstva do programu Erasmus+;

64.  v súlade so zásadou podmienenosti podporuje zníženie sumy pridelenej Turecku vo všetkých rozpočtových riadkoch, keďže v krajine sa naďalej zhoršuje situácia v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv; zároveň považuje za potrebné ešte viac posilniť priamu podporu občianskej spoločnosti, ako aj kontakty medzi ľuďmi;

65.  považuje za potrebné zvýšiť rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku pre komunitu tureckých Cyperčanov s cieľom rozhodne prispieť k pokračovaniu a zintenzívneniu misie Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, k dobrým podmienkam Maronitov, ktorí sa chcú presídliť, ako aj všetkých osôb žijúcich v enkláve, ako bolo dohodnuté v 3. viedenskej dohode, a podporiť Technický výbor pre kultúrne dedičstvo spoločný pre obe komunity, a tým podporovať dôveru a zmierenie medzi oboma komunitami;

66.  berie na vedomie mierne zvýšenie financovania spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) navrhnuté Komisiou, pričom poznamenáva, že rozpočet na SZBP je aj naďalej pod veľkým tlakom a rozšírenie mnohých misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) predstavuje riziko zhoršenia tohto problému v roku 2019; ruší zníženie navrhnuté Radou pre ďalšie opatrenia a operácie krízového riadenia, ktoré by viedlo k menšej flexibilite pri riešení neočakávaných kríz;

67.  v dôsledku toho sa rozhodol zrušiť takmer všetky škrty Rady a zvýšiť prostriedky v okruhu 4 o 425,4 milióna EUR nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 (bez pilotných projektov a prípravných akcií) a súčasne znížiť prostriedky v riadkoch nástroja FRT a pre Turecko a neobnoviť škrty Rady v celkovej výške -1,24 miliardy EUR, takže výsledkom je čistý rozdiel prostriedkov v okruhu 4 v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2019 na úrovni -819,1 milióna EUR;

Okruh 5 – Administratíva; ďalšie okruhy – výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu

68.  domnieva sa, že škrty Rady sú neodôvodnené a neodrážajú skutočné potreby; obnovuje všetky administratívne výdavky Komisie, a to aj výdavky na administratívnu podporu a podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa návrhu rozpočtu na rok 2019;

Decentralizované agentúry

69.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek ďalšie škrty navrhované Radou by ohrozili riadne fungovanie agentúr a neumožnili by im plniť úlohy, ktorými boli poverené; s nedôverou berie na vedomie svojvoľný škrt len o 10 000 EUR v rozpočte CEPOL, a vyzýva Radu, aby Európskemu parlamentu poskytla podrobné informácie o tom, prečo považuje takéto škrty za nevyhnutné a primerané;

70.  poznamenáva, že financovanie agentúr z poplatkov znižuje zaťaženie rozpočtu Únie o 1 miliardu EUR ročne; zdôrazňuje, že verejné úlohy, napríklad v oblasti zdravia, životného prostredia alebo bezpečnosti a spravodlivosti, by mali vždy zostať v rámci rozpočtu Únie; domnieva sa však, že Komisia by sa mala aj naďalej zaoberať rizikom konfliktu záujmov, ktoré by mohlo vzniknúť v agentúrach financovaných z poplatkov, a prijať primerané opatrenia na predchádzanie takýmto konfliktom;

71.  pripomína, že je dôležité, aby sa Únia zamerala na konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť; v tejto súvislosti sa domnieva, že sú potrebné dodatočné rozpočtové prostriedky a zamestnanci pre Agentúru pre európsky GNSS (GSA) a Agentúru pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER); berie na vedomie vytvorenie Európskeho orgánu práce (ELA) a zdôrazňuje potrebu mobilizovať nové zdroje na tento účel; obnovuje sumy rozpočtových prostriedkov pre európske orgány dohľadu (ESA), v ktorých Rady urobila škrty, pričom časť týchto rozpočtových prostriedkov ukladá do rezervy, ktorá bude uvoľnená až keď sa dosiahne pokrok v rámci hodnotenia týchto orgánov;

72.  v súvislosti s výzvami, ktorým Únia stále čelí v oblasti bezpečnosti, a so zreteľom na potrebu koordinovanej európskej reakcie sa rozhodol zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov pre EUROPOL, eu-LISA, CEPOL, EUROJUST, Európsku prokuratúru a Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA);

73.  očakáva, že tlak na migračné a azylové systémy niektorých členských štátov, ako aj na ich hranice zostane v roku 2019 vysoký, prípadne sa zvýši; zdôrazňuje, že budúce potreby Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (FRONTEX) a Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) z hľadiska operačných zdrojov a zamestnancov bude treba pozorne sledovať a prípadne v rozpočte na rok 2019 aktualizovať; žiada Komisiu, aby čo najskôr poskytla prehľad rozpočtových potrieb pre rozpočet na rok 2019 na navrhované reformy týchto agentúr;

74.  zdôrazňuje potrebu primeranej úrovne finančných prostriedkov pre agentúry, ktoré budú plniť nové dodatočné úlohy;

75.  opakuje svoju pozíciu, že cieľ zníženia počtu zamestnancov o 5 % bol úspešne dosiahnutý; vyjadruje svoj zámer vydať spoločné vyhlásenie všetkých inštitúcií, ktorým sa potvrdí ukončenie tohto jednorazového opatrenia; domnieva sa, že nové pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú potrebné na plnenie dodatočných úloh vzhľadom na posledný politický vývoj a nové právne predpisy;

76.  pripomína, že medziinštitucionálna pracovná skupina pre zdroje decentralizovaných agentúr 2 ukončila svoju činnosť prijatím odporúčaní na základe poznatkov získaných z prístupu k dosiahnutiu cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, riešenia nových úloh, hodnotení agentúr, spoločného využívania služieb, hodnotenia agentúr s viacerými sídlami a modelu pre agentúry financované z poplatkov; víta ratifikáciu týchto odporúčaní inštitúciami; vyjadruje svoj úmysel naďalej kontrolovať vykonávanie týchto odporúčaní Komisiou v budúcnosti;

Pilotné projekty a prípravné akcie (PP/PA)

77.  pripomína význam pilotných projektov a prípravných akcií ako nástrojov na vymedzovanie politických priorít a na zavedenie nových iniciatív, ktoré majú potenciál stať sa trvalými činnosťami a programami Únie; po dôkladnej analýze všetkých predložených návrhov a zohľadnení posúdenia Komisie týkajúceho sa ich súladu s právnymi požiadavkami a vykonateľnosťou sa rozhodol prijať vyvážený súbor pilotných projektov a prípravných akcií, ktorý zohľadňuje politické priority Európskeho parlamentu;

78.  víta spustenie programu Discover EU, distribúciu 15 000 lístkov InterRail pre 18-ročných Európanov v roku 2018, ako aj návrh Komisie vo VFR na roky 2021 – 2027 vyčleniť na tento program 700 miliónov EUR, čo je v súlade s ambíciami Únie podporovať vzdelávaciu mobilitu, aktívne občianstvo, sociálne začlenenie a solidaritu všetkých mladých ľudí; rozhodol sa pokračovať v príslušnej prípravnej akcii v roku 2019 a je rozhodnutý v nej pokračovať aj v roku 2020;

Osobitné nástroje

79.  pripomína užitočnosť osobitných nástrojov, ktoré poskytujú flexibilitu nad rámec mimoriadne nízkych stropov súčasného VFR, a víta zlepšenia, ktoré so sebou prináša strednodobá revízia nariadenia o VFR; požaduje široké použitie nástroja flexibility a celkovej rezervy na záväzky v rozpočte na rok 2019 na financovanie širokého spektra nových výziev a dodatočných úloh, ktorým rozpočet Únie čelí; pripomína tiež význam Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), rezervy na núdzovú pomoc (EAR) a Fondu solidarity Európskej únie (FSEÚ);

Platby

80.  opätovne zdôrazňuje svoje obavy, že aj napriek nedávnemu úsiliu dohnať stratu dosiahol objem nedostatočného plnenia platieb za posledné tri roky rekordne nízke hodnoty, a to najmä v rámci podokruhu 1b; vyjadruje poľutovanie nad tým, že takéto omeškania bránia prioritám a projektom Únie naplniť svoj potenciál a včas prinášať občanom výsledky; poukazuje na skutočnosť, že v dôsledku toho je v návrhu rozpočtu na rok 2019 pod úrovňou platobného stropu ponechaná bezprecedentná rezerva vo výške 19,3 miliardy EUR; zvyšuje objem platobných rozpočtových prostriedkov v tých riadkoch, v ktorých sa zmenila výška viazaných rozpočtových prostriedkov;

Iné oddiely

Oddiel I - Európsky parlament

81.  zachováva celkovú úroveň svojho rozpočtu na rok 2019 bez zmeny v súlade so svojim vyššie uvedeným uznesením o svojom odhade príjmov a výdavkov prijatým na plenárnom zasadnutí 19. apríla 2018, a to vo výške 1 999 144 000 EUR; zahŕňa rozpočtovo neutrálne technické úpravy s cieľom zohľadniť aktualizované informácie, ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto roka;

82.  poznamenáva, že úroveň odhadov na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší podiel okruhu 5 za viac ako 15 rokov;

83.  poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 budú výdavky v niektorých oblastiach vyššie, najmä v prípade poslancov, ktorí nebudú znovu zvolení, a ich asistentov, pričom úspory, hoci v menšom rozsahu, sa dosiahnu v iných oblastiach v dôsledku zníženia objemu parlamentnej činnosti vo volebnom roku;

84.  víta skutočnosť, že súčasťou rozpočtu na rok 2019 budú ďalšie splátky značných investícií začatých v roku 2016 s cieľom výrazne zlepšiť bezpečnosť Európskeho parlamentu; poukazuje na to, že tieto projekty sa týkajú viacerých oblastí, najmä v súvislosti s budovami, ako je zvýšenie bezpečnosti vstupu, vybavenia a personálu, ako v prípade projektu iPACS, ale aj zlepšenie v oblasti kybernetickej bezpečnosti a bezpečnosti komunikácie;

85.  berie na vedomie rozhodnutie Predsedníctva o zohľadnení dvoch možností týkajúcich sa budovy PHS: renovácie alebo prestavby; naliehavo vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby okrem všetkých technických špecifikácií poskytli rozpočtovému orgánu podrobný rozpočet pre každú z týchto možností;

86.  znižuje plán pracovných miest svojho generálneho sekretariátu na rok 2019 o 59 pracovných miest (cieľ zníženia počtu zamestnancov o 1 %) v súlade s dohodou zo 14. novembra 2015, ktorú dosiahol s Radou v otázke všeobecného rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2016, kde sa stanovilo pokračovanie ročných opatrení Európskeho parlamentu na znižovanie počtu zamestnancov do roku 2019;

87.  domnieva sa, že vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o politike Komisie v oblasti integrity Parlament vyslovil svoje obavy, pokiaľ ide o postupy menovania vyšších úradníkov, a opätovne vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 preskúmala svoj administratívny postup vymenúvania vyšších úradníkov s cieľom úplne zabezpečiť výber najlepších uchádzačov v podmienkach maximálnej transparentnosti a rovnosti príležitostí;

88.  berie na vedomie rozhodnutie Všeobecného súdu z 25. septembra 2018, ktorým sa potvrdilo odmietnutie Európskeho parlamentu sprístupniť dokumenty týkajúce sa diét, cestovných výdavkov a príspevkov na asistentskú výpomoc pre poslancov (rozsudok vo veciach T-639/15 až T-666/15 Maria Psara a iní/Parlament a T-94/16 Gavin Sheridan/Parlament); pripomína Predsedníctvu, že plénum požaduje väčšiu transparentnosť a naliehavú potrebu auditu príspevku na všeobecné výdavky (GEA); uvítal v tejto súvislosti vytvorenie ad hoc pracovnej skupiny na vymedzenie a zverejnenie pravidiel týkajúcich sa používania GEA; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že na základe správy pracovnej skupiny sa Predsedníctvo dohodlo len na nevyčerpávajúcom zozname oprávnených výdavkov a na potrebe, aby každý poslanec mal samostatný bankový účet určený na finančné prostriedky prijaté v rámci GEA; opakuje svoju výzvu Predsedníctvu, aby prijalo tieto dodatočné zmeny týkajúce sa GEA:

   vyžadovať od poslancov, aby uchovávali všetky účtovné doklady, ktoré sa týkajú GEA;
   vyžadovať od poslancov, aby na konci svojho mandátu vrátili nepoužitú časť GEA;

89.  pripomína článok 62 rozhodnutia Predsedníctva z 19. mája a 9. júla 2008 týkajúceho sa vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, v ktorom sa uvádza, že „sumy vyplatené“ – vrátane príspevku na všeobecné výdavky – „sú vyčlenené výlučne na financovanie činností súvisiacich s výkonom mandátu poslancov a nemôžu pokrývať osobné výdavky alebo dotácie či dary politického charakteru“ a že „nevyužité prostriedky poslanci vrátia Parlamentu“; vyzýva generálneho tajomníka a Predsedníctvo Európskeho parlamentu, aby zabezpečili, aby sa tieto ustanovenia v plnej miere vykonávali a dodržiavali;

90.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. októbra 1997 o všeobecnom rozpočte na rok 1998 vyzval Predsedníctvo, aby požiadalo Dvor audítorov o preskúmanie dobrovoľného systému dôchodkového poistenia Európskeho parlamentu, a na základe tejto žiadosti vydal Dvor audítorov stanovisko č. 5/99 zo 16. júna 1999 s názvom Dôchodkový fond a systém pre poslancov Európskeho parlamentu; vyzýva teraz Predsedníctvo, aby urýchlene požiadalo Dvor audítorov o vypracovanie ďalšieho takéhoto stanoviska k dôchodkovému systému a fondu v roku 2019;

91.  pripomína, že v oznámení Predsedníctvu z 8. marca 2018 generálny tajomník pripustil, že dôchodkový fond, ktorý je spojený so systémom dobrovoľného dôchodkového poistenia poslancov, „vyčerpá svoje prostriedky oveľa skôr, ako vypršia jeho dôchodkové záväzky, možno už v roku 2024“; žiada preto generálneho tajomníka a Predsedníctvo, aby pri plnom rešpektovaní štatútu poslancov urýchlene zostavili spolu s dôchodkovým fondom jasný plán toho, ako Európsky parlament prevezme svoje záväzky a zodpovednosti v prípade dobrovoľného systému dôchodkového poistenia svojich poslancov, a to hneď po voľbách v roku 2019;

92.  vyžaduje dodatočnú podporu Únie pre parlamentný rozmer WTO, najmä zvýšením finančnej a personálnej podpory príslušného sekretariátu;

93.  žiada o modernizáciu európskeho vedeckého mediálneho centra schváleného v rámci rozpočtu na rok 2018 v záujme spolupráce s televíznymi stanicami, sociálnymi médiami a ďalšími partnermi na účely odbornej prípravy mladých novinárov, najmä vo vzťahu k novému vedeckému a technologickému vývoju a k partnersky preskúmaným správam založeným na faktoch;

94.  žiada, aby sa na účely vykonávania odporúčaní z uznesenia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017 o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ poskytlo viac podpory na pokrytie nákladov na externé odborné poradenstvo, ktoré je potrebné, aby sa zrealizovaný externý audit poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami rozšíril na poradný výbor pre zamestnancov Európskeho parlamentu v oblasti prevencie obťažovania; na ten istý účel žiada tiež ďalšiu podporu na pokrytie nákladov na ďalších zamestnancov zodpovedných za riešenie prípadov obťažovania v Parlamente, sústreďovanie zamestnancov, ktorí majú vzdelanie v oblasti medicíny, psychológie, práva a riadenia ľudských zdrojov, v osobitnom útvare, ako aj na špecifické odborné poradenstvo v tejto oblasti;

95.  pripomína analýzu Dvora audítorov za rok 2014, v ktorej sa náklady na geografickú rozptýlenosť Európskeho parlamentu odhadli na 114 miliónov EUR ročne; okrem toho konštatuje závery svojho uznesenia z 20. novembra 2013 o umiestnení sídel inštitúcií Európskej únie(11), v ktorom sa uvádza, že 78 % všetkých služobných ciest štatutárnych zamestnancov Európskeho parlamentu je priamym dôsledkom jeho geografickej rozptýlenosti; zdôrazňuje, že v správe sa takisto odhaduje environmentálny vplyv geografickej rozptýlenosti na úrovni od 11 000 do 19 000 ton emisií CO2; opäť zdôrazňuje negatívne vnímanie tohto rozmiestnenia verejnosťou a vyzýva preto na prijatie plánu na zriadenie jedného sídla a zníženie prostriedkov v príslušných rozpočtových riadkoch;

96.  naliehavo vyzýva generálneho tajomníka, aby vypracoval podrobné opatrenia na širšie spoločné využívanie funkcií a služieb back-office medzi Európskym parlamentom, Výborom regiónov a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom;

Oddiel IV - Súdny dvor

97.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada urobila škrty a ktoré sú nevyhnutné na fungovanie Súdneho dvora, a obnovuje odhady v dvoch rozpočtových položkách s cieľom zvýšiť schopnosť Súdneho dvora riešiť zvyšujúci sa počet prekladov;

98.  obnovuje 16 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky, ktoré škrtla Komisia v návrhu rozpočtu na rok 2019, aby sa zabránilo akémukoľvek nahromadeniu práce, ktoré by mohlo znížiť produktivitu súdov, v kontexte nových činností Súdneho dvora a nepretržitého zvyšovania pracovnej záťaže; domnieva sa, že vytvorenie 16 nových trvalých pracovných miest na podporu služieb, ktoré pôvodne navrhol Súdny dvor a zamietla Komisia, by malo byť schválené;

Oddiel V – Dvor audítorov

99.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých rozpočtových položkách, v ktorých Rada vykonala škrty, aby sa mohol realizovať pracovný program Dvora audítorov a aby sa vypracovali plánované audítorské správy;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

100.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

101.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru;

Oddiel VII – Výbor regiónov

102.  obnovuje sumy z návrhu rozpočtu na rok 2019 vo všetkých položkách, v ktorých Rada vykonala škrty;

103.  zvyšuje sumy v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi Výboru regiónov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

104.  zachováva celkovú úroveň rozpočtu ombudsmana na rok 2019 bez zmeny podľa návrhu Komisie v návrhu rozpočtu na rok 2019;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

105.  rozhodol sa neobnoviť sumu z návrhu rozpočtu na rok 2019 v riadku, v ktorom Rada vykonala škrt, a to vzhľadom na výrazné navýšenie celkového rozpočtu v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

Oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ)

106.  obnovuje návrh rozpočtu na rok 2019 vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty;

107.  zvyšuje rozpočet v niekoľkých riadkoch nad úroveň návrhu rozpočtu na rok 2019 v súlade s vlastnými odhadmi ESVČ;

108.  opäť zdôrazňuje podporu Európskeho parlamentu pre strategickú komunikačnú kapacitu a posilňuje ju s cieľom dosiahnuť silnejšiu koordinovanú reakciu Únie na problém dezinformácií;

109.  obnovuje 28 pracovných miest a súvisiace rozpočtové prostriedky, ktoré Rada zrušila, a dopĺňa ďalších päť pracovných miest, čo predstavuje mierne zvýšenie počtu zamestnancov, ktoré je odôvodnené dôležitými novými úlohami ESVČ, najmä v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie, konkrétne vytvorenie novej delegácie Únie v Londýne a nového oddelenia v ústredí, a s prijatím niekoľkých iniciatív v oblasti bezpečnosti a obrany v posledných mesiacoch;

o
o   o

110.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s pozmeňujúcimi návrhmi k návrhu všeobecného rozpočtu Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.
(2) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(5) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0089.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0182.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2018)0311.
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0042.
(11) Ú. v. EÚ C 436, 24.11.2016, s. 2.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne oznámenie