Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2177(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0299/2018

Teksty złożone :

A8-0299/2018

Debaty :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0406

Teksty przyjęte
PDF 591kWORD 52k
Środa, 24 października 2018 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Absolutorium za rok 2016: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
P8_TA-PROV(2018)0406A8-0299/2018
Decyzja
 Rezolucja

1. Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 (2017/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) odraczającą decyzję o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również odpowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

–  uwzględniając działania podjęte przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska) oraz zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w następstwie decyzji Parlamentu z dnia 18 kwietnia 2018 r. opóźniającej udzielenie absolutorium, co doprowadziło do rezygnacji José Carreiry ze stanowiska dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w dniu 6 czerwca 2018 r.;

–  uwzględniając przesłuchanie z dnia 3 września 2018 r. i przedstawione środki naprawcze, które zostały już podjęte przez nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu od czasu jego mianowania w czerwcu 2018 r.;

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0299/2018),

1.  odmawia udzielenia dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

(1) Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.
(2) Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.
(3) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 195.
(4) Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
(5) Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.
(6) Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.


2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2018 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 (2017/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0299/2018),

A.  mając na uwadze, że wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny być przejrzyste i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii;

B.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w ramowym rozporządzeniu finansowym;

1.  podkreśla, że wykonując budżet Unii, należy działać w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami;

2.  przypomina o roli Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;

3.  wyraża zadowolenie, że początkowa decyzja o odroczeniu decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2016, podjęta 18 kwietnia 2018 r., doprowadziła do podjęcia zdecydowanych środków naprawczych przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska), zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu („Urzędu”) oraz nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Urzędu;

4.  przyznaje, że niezależnie od zakończenia dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) wobec poprzedniego kierownictwa Urzędu podjęte dotychczas środki naprawcze stanowią częściową odpowiedź na zastrzeżenia przedstawione przez Parlament w decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium;

Toczące się dochodzenie OLAF

5.  przypomina, że trwa obecnie dochodzenie OLAF dotyczące kilku byłych i obecnych pracowników Urzędu, zajmujących stanowiska kierownicze średniego lub wyższego szczebla;

6.  z uznaniem przyjmuje do wiadomości decyzję zarządu z dnia 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; z zadowoleniem przyjmuje powołanie tymczasowego dyrektora wykonawczego, który nie jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez OLAF; ubolewa jednak, że zarząd nie uczynił tego z własnej inicjatywy dużo wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć opóźnień w procedurze udzielania absolutorium;

7.  z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte już przez tymczasowego dyrektora wykonawczego w celu poprawy struktury zarządzania w Urzędzie, przywrócenia przejrzystości i odbudowy zaufania; podkreśla, że należy wyeliminować uprzednio wykryte niedociągnięcia w zakresie legalności i prawidłowości transakcji; apeluje do Urzędu o przygotowanie kompleksowego i szczegółowego planu działania na przyszłość; ponadto w związku z tym wzywa Urząd do uwzględnienia w tym planie działania jasnego planu przywrócenia zaufania do zarządu, zwłaszcza że kompetentne i skuteczne zarządzanie ma kluczowe znaczenie w świetle stojących przed Urzędem wyzwań w sensie ogólnym, a w szczególności do dopilnowania, aby poziom rekrutacji i szkoleń znaczącej liczby nowych pracowników przewidzianych na 2018 i 2019 r. sprawił, że Urząd będzie dysponował wysoce zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami oraz że będzie w stanie zmniejszyć rotację personelu oraz zachować jego wiedzę i doświadczenie;

8.  wzywa OLAF do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach dochodzenia, jak tylko zostanie ono zakończone;

9.  wzywa Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, aby uwzględniła ustalenia zawarte w sprawozdaniu OLAF w sprawozdaniu w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za 2017 r. i w ten sposób zagwarantowała pełne wdrożenie ewentualnych nowych zaleceń dla Urzędu;

Uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

10.  przypomina o istotnych ustaleniach poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do dwóch z pięciu ważnych postępowań o udzielenie zamówienia z 2016 r., w związku z którymi dokonano płatności w ciągu tegoż roku, co świadczy o braku dyscypliny w prowadzonych przez Urząd postępowaniach o udzielenie zamówienia;

11.  oczekuje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby odzyskać nienależne płatności z budżetu na 2016 r.: 920 561 EUR (postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi przewozu) i 592 273 EUR (umowa ramowa na świadczenie usług pośrednictwa polegających na wspieraniu Urzędu w reagowaniu na kryzys migracyjny);

12.  w dalszym ciągu jest zaniepokojony sytuacją w zakresie zwrotu kosztów podróży; zauważa, że w 2014 r. dokonano zwrotu na kwotę 997 506 EUR, w 2015 r. na kwotę 987 515 EUR, a w 2016 r. na kwotę 1 012 147 EUR; zauważa, że uczestnicy, którzy należą do kategorii A, wypełniają konkretne zadania podczas posiedzeń; odnotowuje spadek zwrotów w kategorii A, które z 69% w 2014 r. spadły do 52% w 2015 r. i do 37% w 2016 r.; jest zaniepokojony wyraźną rozbieżnością między większym obciążeniem Urzędu pracą a niższą liczbą uczestników kategorii A; podkreśla, że wyższa kwota zwrotu kosztów podróży oraz spadek liczby uczestników kategorii A może wskazywać na arbitralny system zwrotu kosztów;

13.  ponownie zauważa, że program prac Urzędu obejmuje działania wsparcia operacyjnego na obszarach pod szczególną presją migracyjną w niektórych państwach członkowskich; podkreśla znaczenie tych działań oraz szersze konsekwencje dla całej Unii, jeżeli zadania te nie będą właściwie planowane, zarządzane i wykonywane; apeluje do personelu Urzędu o właściwe wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i prac w terenie;

14.  wyraża ubolewanie z powodu nadszarpnięcia reputacji Urzędu w wyniku błędów stwierdzonych w wyżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia; przypomina, że tylko pełna przejrzystość takich procedur może zapewnić skuteczną kontrolę;

15.  z zadowoleniem przyjmuje plany działania sporządzone przez Urząd w celu rozwiązania problemów, jakich dopatrzył się Trybunał Obrachunkowy, mianowicie:

   postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób (FCM Travel Agency) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;
   umowę ramową w sprawie świadczenia usług pośrednictwa w Grecji (Randstad) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;

16.  z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Urząd z myślą o wzmocnieniu procedur udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza powierzenie związanych z nimi zadań pracownikom wyższego szczebla i dodatkowym pracownikom pomocniczym;

o
o   o

17.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia2018 r.(1) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

(1) Dz.U. L 248 z 3.10.2018, s. 393.

Ostatnia aktualizacja: 25 października 2018Informacja prawna