Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0299/2018

Predkladané texty :

A8-0299/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0406

Prijaté texty
PDF 151kWORD 47k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Absolutórium za rok 2016: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018(3), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

–  so zreteľom na opatrenia, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória, ktoré vyústilo do odstúpenia Josého Carreiru z pozície výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl 6. júna 2018,

–  so zreteľom na vypočutie z 3. septembra 2018 a na predložené nápravné opatrenia, ktoré už prijal nový dočasný výkonný riaditeľ Európskeho podporného úradu pre azyl od svojho vymenovania v júni 2018,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl(5), a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

1.  neudeľuje výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(2) Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
(3) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 195.
(4) Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 (2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

A.  keďže všetky decentralizované agentúry Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako orgánom Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v nariadení o rozpočtových pravidlách a v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  zdôrazňuje význam zodpovedného a transparentného konania pri plnení rozpočtu Únie, a to v súlade so všetkými príslušnými pravidlami a predpismi;

2.  pripomína úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý upravuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho rokovací poriadok;

3.  víta skutočnosť, že počiatočné rozhodnutie z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, viedlo k výrazným nápravným opatreniam, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti, správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) a nový dočasný výkonný riaditeľ úradu;

4.  uznáva, že bez ohľadu na dokončenie vyšetrovania Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) zameraného na predchádzajúce vedenie úradu doteraz prijaté nápravné opatrenia sčasti reagovali na výhrady predložené Európskym parlamentom v jeho rozhodnutí z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória;

Prebiehajúce vyšetrovanie úradu OLAF

5.  pripomína skutočnosť, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie úradu OLAF, ktoré sa týka niekoľkých bývalých a súčasných členov úradu na pozíciách stredného alebo vyššieho manažmentu;

6.  s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie správnej rady zo 6. júna 2018 zbaviť s okamžitou platnosťou výkonného riaditeľa jeho funkcie; víta vymenovanie dočasného výkonného riaditeľa, ktorý nie je vyšetrovaný úradom OLAF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že správna rada neprijala toto opatrenie z vlastnej iniciatívy už oveľa skôr v rámci postupu, čím by sa predišlo oneskoreniu v postupe udeľovania absolutória;

7.  víta opatrenia, ktoré už prijal dočasný výkonný riaditeľ s cieľom zlepšiť riadiacu štruktúru úradu, obnoviť transparentnosť a vybudovať dôveru; zdôrazňuje, že je dôležité konať proti nedostatkom, ktoré boli zistené v minulosti, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť transakcií; vyzýva úrad, aby vypracoval komplexný a podrobný plán budúceho vývoja; okrem toho v tejto súvislosti vyzýva úrad, aby do plánu zahrnul jasný plán na obnovenie dôvery v manažment, najmä so zreteľom na to, že príslušné a účinné riadenie je kľúčové z hľadiska výziev, ktorým úrad vo všeobecnosti čelí, a najmä zabezpečil, aby nábor a odborná príprava značného počtu nových zamestnancov plánovaných na roky 2018 a 2019 boli na takej úrovni, že úrad bude mať k dispozícii dobre motivovaných a vysoko kvalitných zamestnancov a že dôjde k menšej fluktuácii zamestnancov a budú zachované ich znalosti a skúsenosti;

8.  vyzýva úrad OLAF, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku vyšetrovania ihneď po jeho ukončení;

9.  vyzýva Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby začlenil zistenia zo správy úradu OLAF do správy o udelení absolutória úradu za rok 2017, a tým zabezpečil, aby sa v plnej miere vykonali prípadné nové odporúčania pre úrad;

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

10.  pripomína závažné zistenia Dvora audítorov v súvislosti s dvoma z piatich významných postupov verejného obstarávania z roku 2016, pri ktorých došlo v priebehu roka k platbám, čo svedčí o nedostatočnej dôslednosti v postupoch verejného obstarávania úradu;

11.  očakáva, že sa prijmú všetky možné opatrenia na vymáhanie neoprávnených platieb z rozpočtového roku 2016: 920 561 EUR (postup na obstaranie cestovných služieb) a 592 273 EUR (rámcová zmluva na dočasné služby jeho podpory v reakcii na migračnú krízu);

12.  naďalej vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o vývoj úhrad cestovných nákladov; konštatuje, že sa preplatilo 997 506 EUR v roku 2014, 987 515 EUR v roku 2015 a 1 012 147 EUR v roku 2016; konštatuje, že účastníci, ktorí patria do kategórie A, majú osobitné úlohy, ktoré majú plniť počas zasadnutí; berie na vedomie zníženie úhrad v kategórii A, ktoré klesli zo 69 % v roku 2014 na 52 % v roku 2015 a 37 % v roku 2016; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zjavný nesúlad medzi zvýšenou pracovnou záťažou pre úrad a menším počtom účastníkov v kategórii A; zdôrazňuje, že zvýšenie úhrad cestovných nákladov a zníženie počtu účastníkov v kategórii A môže naznačovať svojvoľný systém úhrad;

13.  znova poznamenáva, že pracovný program úradu zahŕňa jeho činnosti operačnej podpory v miestach riadenia migrácie (tzv. „hotspoty“) v niektorých členských štátoch; vyzdvihuje význam tejto činnosti a zdôrazňuje širšie dôsledky pre celú Úniu, ak sa úlohy riadne neplánujú, neriadia a nevykonávajú; dôrazne vyzýva zamestnancov úradu, aby sa riadne ujali svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o administratívne záležitosti a prácu na mieste;

14.  vyjadruje poľutovanie nad ujmou, ktorú reputácii úradu spôsobili chyby, ktoré boli zistené v uvedených postupoch obstarávania; opätovne zdôrazňuje, že účinná kontrola sa môže zabezpečiť iba vtedy, keď sa v rámci týchto postupov zaistí úplná transparentnosť;

15.  víta akčné plány vypracované úradom na nápravu problémov, ktoré zistil Dvor audítorov, konkrétne, že:

   postup na obstaranie cestovných služieb (cestovná agentúra FCM) bol nahradený verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;
   rámcová zmluva na dočasné služby v Grécku (Randstad) bola nahradená verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;

16.  víta opatrenia, ktoré prijal úrad s cieľom posilniť postupy verejného obstarávania, najmä pridelenie pracovníkov vyššieho manažmentu a dodatočných podporných pracovníkov do útvarov pre obstarávanie;

o
o   o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018(1) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ L 248, 3.10.2018, s. 393.

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne oznámenie