Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0336(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0316/2018

Indgivne tekster :

A8-0316/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0407

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 49k
Onsdag den 24. oktober 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Støtte til strukturreformer i medlemsstaterne ***I
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår støtte til strukturreformer i medlemsstaterne (COM(2017)0826 – C8–0432/2017 – 2017/0336(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0826),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175 og artikel 177, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0432/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. marts 2018(1),

–  der henviser til høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0316/2018),

1.  forkaster Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Kommissionen til at tage sit forslag tilbage;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Seneste opdatering: 10. december 2019Juridisk meddelelse