Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0173(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0307/2018

Ingediende teksten :

A8-0307/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.16

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0415

Aangenomen teksten
PDF 136kWORD 49k
Woensdag 24 oktober 2018 - Straatsburg Definitieve uitgave
Harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 oktober 2018 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 92/83/EEG betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0334),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0269/2018),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0307/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het Commissievoorstel;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)   In zijn arrest van 17 mei 2018 in zaak C-30/17, Kompania Piwowarska1bis, heeft het Hof van Justitie uitspraak gedaan over de berekening van het aantal graden Plato.
____________
1bis Arrest van het Hof van Justitie van 17 mei 2018, Kompania Piwowarskain, C-30/17, ECLI:EU:C:2018:325.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Richtlijn 92/83/EEG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis
Voor het meten van het aantal graden Plato wordt rekening gehouden met alle ingrediënten van het bier, inclusief de ingrediënten die na de gisting zijn toegevoegd.
Voor het meten van het aantal graden Plato wordt rekening gehouden met alle ingrediënten van het bier, met uitzondering van de ingrediënten die na de voltooiing van de gisting zijn toegevoegd.
Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019Juridische mededeling