Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0173(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0307/2018

Predkladané texty :

A8-0307/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.16

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0415

Prijaté texty
PDF 153kWORD 43k
Streda, 24. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Zosúladenie štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje *
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 92/83/EHS o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0334),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0269/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0307/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Vo svojom rozsudku zo 17. mája 2018 vo veci C-30/17 Kompania Piwowarska1a Súdny dvor rozhodol o výpočte stupňa Plato.
____________
1a Rozsudok Súdneho dvora zo 17. mája 2018, Kompania Piwowarska, C-30/17, ECLI:EÚ:C:2018:325
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Smernica 92/83/EHS
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 a
Na účely merania stupňa Plato sa zohľadňujú všetky zložky piva vrátane tých, ktoré boli pridané po vykvasení.“;
Na účely merania stupňa Plato sa zohľadňujú všetky zložky piva s výnimkou tých, ktoré boli pridané po ukončení kvasenia.
Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne oznámenie