Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0257(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0046/2016

Predkladané texty :

A8-0046/2016

Rozpravy :

PV 09/03/2016 - 20
CRE 09/03/2016 - 20
PV 24/10/2018 - 20
CRE 24/10/2018 - 19
CRE 24/10/2018 - 20

Hlasovanie :

PV 10/03/2016 - 7.5
CRE 10/03/2016 - 7.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 25/10/2018 - 13.5

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0087
P8_TA(2018)0421

Prijaté texty
PDF 132kWORD 53k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Veterinárne lieky ***I
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0558),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0164/2014),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 21. januára 2015(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 13. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0046/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3);

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 242, 23.7.2015, s. 54.
(2) Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 12.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce návrhy prijaté 10. marca 2016 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0087).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES
P8_TC1-COD(2014)0257

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/6.)

Posledná úprava: 10. decembra 2019Právne oznámenie