Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2018

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 295kWORD 85k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
P8_TA-PROV(2018)0425A8-0310/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος
Πρόταση
Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.
(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα και η διαχείρισή τους κατά τρόπο συνεπή με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών, κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, η μείωση της εξάρτησης της ενωσιακής αγοράς από τις εισαγωγές τροφίμων, η προώθηση της άμεσης και έμμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας και η οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Σύμφωνα με τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ θαλάσσιων λεκανών, θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο σε όλα τα πολυετή σχέδια και να μην προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις ανά θαλάσσια λεκάνη όσον αφορά τις αρχές για τον καθορισμό των ποσοστώσεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.
(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα, καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων, σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 θέτει ρητά ως στόχο την αποκατάσταση και τη διατήρηση των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 προβλέπει ότι θα πρέπει να επιτευχθεί ο ρυθμός εκμετάλλευσης που μπορεί να εξασφαλίσει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα αποθέματα σταδιακά ει δυνατόν έως το 2015 ή το αργότερο έως το 2020.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων.
(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις διαταραχές των οικοτόπων και του θαλάσσιου βυθού, καθώς και για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής αλιείας που εκδίδεται από το ICES.
(8)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση από το ICES θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο πολυετές σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας που εκδίδεται από το ICES.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.
(9)  Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 811/200418, (ΕΚ) αριθ. 2166/200519, (ΕΚ) αριθ. 388/200620, (ΕΚ) αριθ. 509/200721, (ΕΚ) αριθ. 1300/200822 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο, το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.
_________________
_________________
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1)
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1)
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5)
19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5)
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1)
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1)
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7)
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7)
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6)
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6)
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20)
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη σύσταση μακροπρόθεσμου σχεδίου για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 20)
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.
(11)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί στις περιοχές που περιλαμβάνουν τα εν λόγω αποθέματα οι οποίες βρίσκονται εκτός των Δυτικών Υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω βενθοπελαγικών αποθεμάτων, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Το σχέδιο διαχείρισης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην εξέταση μηχανισμών για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων βραχυπρόθεσμα, γεγονός που θα δημιουργούσε αβεβαιότητα και έλλειψη διαφάνειας για τον τομέα.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.
(12)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του πολυετούς σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται από το ICES. Οι μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο πολυετές σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών, είτε λόγω μετανάστευσης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο πολυετές σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται από το ICES, ή από παρόμοιο ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα που αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση της ΜΒΑ για τα στοχευόμενα αποθέματα, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(14)  Στόχος του εν λόγω σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση των αποθεμάτων που καλύπτει ο παρών κανονισμός πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη την παράκτια αλιεία και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα είδη που αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας και στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.
(16)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται, μεταξύ άλλων, από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα. Με βάση το εν λόγω σχέδιο, το εύρος τιμών καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ24. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.
___________
___________
24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10
24 Αίτημα της ΕΕ προς το ICES για παροχή εύρους τιμών FMSY για επιλεγμένα αποθέματα στις υποπεριοχές ICES 5 έως 10
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ότι ο στόχος για τη θνησιμότητα λόγω αλιείας (F) δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσοστό εκμετάλλευσης της βιώσιμης απόδοσης. Το ποσοστό αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν και σε προοδευτική και αυξητική βάση το αργότερο μέχρι το 2020, για όλα τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για την καραβίδα στα Δυτικά Ύδατα, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της εν λόγω περιοχής TAC. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
(20)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των συνόλων επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) για ένα δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της περιοχής που έχει οριστεί για το απόθεμα αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Θα πρέπει να θεσπιστούν από τώρα ειδικές απαγορεύσεις αλιείας για το λαβράκι και τον κίτρινο μπακαλιάρο, ιδίως για την προστασία των γεννητόρων των ειδών αυτών κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Για να προστατεύσουν τα αποθέματα λαβρακιού και κίτρινου μπακαλιάρου το επίπεδο των οποίων είναι πτωτικό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα ανάκτησης για την εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία, όπως αυτά με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Όταν το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στο πλαίσιο των αλιευτικών δυνατοτήτων για ένα συγκεκριμένο απόθεμα, θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει ένα TAC για εμπορικά αλιεύματα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ποσότητα των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας και/ή να θεσπίζει μέτρα περιορισμού της ερασιτεχνικής αλιείας, όπως όρια αλιεύματος και περιόδους απαγόρευσης.
(22)  Όταν η θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο σε απόθεμα η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται βάσει της ΜΒΑ, το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να καθορίζει επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες που δεν εισάγουν διακρίσεις για την ερασιτεχνική αλιεία. Οι εν λόγω επιμέρους δυνατότητες ερασιτεχνικής αλιείας θα πρέπει να καλύπτουν διαστήματα όχι μικρότερα του ενός μήνα, σε σύνδεση με την πραγματικότητα όσον αφορά τις πρακτικές και τα αλιεύματα στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας. Θα πρέπει επίσης τα αλιεύματα ορισμένων ειδών υψηλής εμπορικής αξίας στο πλαίσιο της ερασιτεχνικής αλιείας να φέρουν σήμανση που θα συνίσταται στην αφαίρεση μέρους του ουραίου πτερυγίου, προκειμένου να περιοριστούν οι δυνατότητες παράνομης χρήσης των εν λόγω αλιευμάτων σε διαύλους εμπορίας ιχθύων.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
(23)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο οικοσύστημα, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης, ιδίως μέτρων για τη σταδιακή αποφυγή και την εξάλειψη των απορρίψεων και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο οικοσύστημα, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, που θα πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία. Ελλείψει κοινών συστάσεων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23α)   Για την προστασία ευαίσθητων ειδών και οικοτόπων, ιδίως των κρισίμως απειλούμενων και επηρεαζόμενων από την αλιευτική πίεση ειδών, το σχέδιο θα πρέπει να θεσπίζει μέτρα διαχείρισης για τους εν λόγω τύπους αλιείας, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης των αλιευτικών εργαλείων, της τροποποίησης των δραστηριοτήτων του σκάφους και τροποποιήσεων στο ίδιο το σκάφος. Το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που θα προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)
(24α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του καθορισμού των αλιευτικών δυνατοτήτων ή της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης από το Συμβούλιο και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις όπου η επιστημονική γνωμοδότηση θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
(26)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα και την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή, από κοινού με τα εμπλεκόμενα γνωμοδοτικά συμβούλια, κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας25. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
_________________
_________________
25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
25 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αναθεωρηθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/113927 θα πρέπει να τροποποιηθεί.
(28)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσέγγιση που παρέχει δυναμικά σημεία αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει ανά έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων σχετικά με καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που εξετάζονται από ομοτίμους από την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) ή άλλους κατάλληλους επιστημονικούς φορείς, όπως το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). Υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
_________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα ακόλουθα βενθοπελαγικά αποθέματα, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους:
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που παρατίθενται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία τρίτων χωρών, και για την αλιεία εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων:
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a και 7d–h·
(4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις 4b, 4c, 7a, 7b, 7d-h, 7j, στην υποπεριοχή 8 και στη διαίρεση 9α·
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23 – περίπτωση 1
–  στον Νότιο Βισκαϊκό Κόλπο (FU 25
–  στον Βισκαϊκό Κόλπο (FU 23-24
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 1
–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26-27
–  στη Δυτική Γαλικία (FU 26)·
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2
–  στα ύδατα της Ιβηρικής (FU 28-29)·
διαγράφεται
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 α (νέα)
–   Βόρεια της Πορτογαλίας (FU 27)
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 – περίπτωση 2 β (νέα)
–  πορτογαλικά ύδατα (νότια Πορτογαλία και Algarve) (FU 28-29)
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν η επιστημονική γνωμοδότηση υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.
Όταν η βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως η γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται ανωτέρω ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
2.  Όταν, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
2.  Όταν, βάσει της βέλτιστης διαθέσιμης επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6 και τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.
3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 6, τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 7, το άρθρο 9 παράγραφος 3α και το άρθρο 9α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και οι διασφαλίσεις που συνδέονται με τη βιομάζα για τα εν λόγω αποθέματα καθορίζονται βάσει άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν πολυετή σχέδια, ισχύουν το συγκεκριμένο εύρος τιμών και οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις.
4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των βενθοπελαγικών αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και διασφαλίζει ότι η εκμετάλλευση όλων των έμβιων βιολογικών πόρων της θάλασσας αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης λεπτομέρειες για την εφαρμογή των μέτρων ελαχιστοποίησης του αντικτύπου της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα προστατευόμενων ειδών, στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται στα εν λόγω ύδατα. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που προβλέπουν την ανάλυση των θαλάσσιων λεκανών, καθώς και τον μορφότυπο και τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή και την έγκριση των μέτρων διαχείρισης.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5
5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και τα οποία αλιεύονται στο πλαίσιο της βενθοπελαγικής αλιείας.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε απόθεμα.
6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα για την εμπορική και την ερασιτεχνική αλιεία, όπως ορίζονται στο άρθρο 8, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε βενθοπελαγικό απόθεμα.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5
(5)  «Τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.
(5)  «FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
(9α)  Ως «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» νοούνται οι διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους, οι οποίες είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αξιολογηθεί από ανεξάρτητο διεθνή επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο όπως η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) και το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES), και πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.
1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ. Εκτός από την επιδίωξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, η διαχείριση του σχεδίου είναι σύμφωνη με τους στόχους της δημιουργίας οικονομικών και κοινωνικών οφελών και οφελών για την απασχόληση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαθεσιμότητα προϊόντων διατροφής.
Το ποσοστό εκμετάλλευσης της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης επιτυγχάνεται σταδιακά για όλα τα αποθέματα και έως το 2020 το αργότερο, και στη συνέχεια διατηρείται.
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης καινοτόμων επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και τεχνικών, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας προκειμένου οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, και ιδίως στα ευπαθή ενδιαιτήματα και στα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών, των θαλάσσιων ερπετών, των θαλάσσιων πτηνών, των θαλάσσιων ορέων, των υφάλων της ανοικτής θάλασσας και των κοραλλιών σκληρού υποστρώματος ή των αποικιών σπόγγων, να ελαχιστοποιηθούν και κατά προτίμηση να εξαλειφθούν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι αλιείς εξακολουθούν να αλιεύουν με βιώσιμο και επιλεκτικό τρόπο. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ και τους στόχους που τίθενται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους.
β)  να διασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τα ευπαθή ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων θηλαστικών και των θαλάσσιων πτηνών.
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.
5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις εξετάζονται από ομοτίμους μέσω αξιόπιστων και κατάλληλων επιστημονικών φορέων, όπως το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) ή η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Δημοσιοποιούνται το αργότερο όταν τα εν λόγω μέτρα προτείνονται από την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES.
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·
α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού και/ή πολυειδικού τύπου αλιεία, ιδίως για τον περιορισμό των σχετιζόμενων με την αλιεία κοινωνικοοικονομικών μειονεκτημάτων·
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις μετριασμού συνθηκών περιοριστικής ποσόστωσης ή άλλων καταστάσεων που παραλύουν ή επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη δραστηριότητα ορισμένων στόλων.
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)
6α.   Για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία η βραχυπρόθεσμη διαχείριση εμποδίζει την υλοποίηση πολυετούς διαχείρισης και προκειμένου να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι δυνατή η έγκριση, στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, κανόνων εκμετάλλευσης μέσω της περιφερειοποίησης.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες.
2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες και διασφαλίζει κατ’ ελάχιστον βαθμό διατήρησης συγκρίσιμο με τη ΜΒΑ όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.
3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής και/ή πολυειδικού τύπου αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES βάσει του παρόντος σχεδίου:
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται, βάσει του παρόντος σχεδίου, από το ICES , ή από ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, και σύμφωνα με τον ορισμό των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων:
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.
1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Blim, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα βενθοπελαγικά αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Blim, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 5, μπορεί να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:
1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των βενθοπελαγικών αποθεμάτων στα Δυτικά Ύδατα:
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα, ιδίως νεαρών θαλάσσιων οργανισμών, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.
2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3 και εφαρμόζονται τόσο στην εμπορική όσο και στην ερασιτεχνική αλιεία.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)
Άρθρο 8α
Γεωγραφικές και χρονικές απαγορεύσεις της αλιείας λαβρακιού
1.  Η εμπορική και η ερασιτεχνική αλιεία λαβρακιού απαγορεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στις διαιρέσεις ICES 4β και 4γ μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 30ής Απριλίου. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά ή η εκφόρτωση, καθώς και η διατήρηση λαβρακιού που αλιεύεται από την ακτή στις περιοχές αυτές.
2.  Απαγορεύεται επίσης στα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης να αλιεύουν λαβράκι στις διαιρέσεις 7b, 7c, 7j και 7k του ICES, καθώς και στα ύδατα των διαιρέσεων 7a και 7g του ICES που απέχουν άνω των δώδεκα ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης υπό την κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου. Απαγορεύεται στα σκάφη της Ένωσης η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η μεταφορά ή η εκφόρτωση λαβρακιού που αλιεύεται στις εν λόγω περιοχές.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων για τα αποθέματα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.
3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, το επιτρεπόμενο σύνολο αλιευμάτων για ένα δεδομένο απόθεμα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα μπορεί να είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων της καθορισμένης περιοχής για το εν λόγω απόθεμα.
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.  Όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υποδεικνύουν ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας ενός συγκεκριμένου αποθέματος, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και δύναται να περιορίσει την ερασιτεχνική αλιεία κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού στόχου της θνησιμότητας λόγω αλιείας.
διαγράφεται
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Ερασιτεχνική αλιεία
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη υπέρβαση του συνολικού στόχου θνησιμότητας λόγω της αλιείας.
Όταν από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω της αλιείας ενός αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, το Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει επιμέρους αλιευτικές δυνατότητες που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις στην ερασιτεχνική αλιεία.
2.  Το Συμβούλιο, κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την ερασιτεχνική αλιεία, βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της αλιείας στο περιβάλλον, την κοινωνική σημασία αυτής της δραστηριότητας και τη συμβολή της στην οικονομία των παράκτιων περιοχών.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων για μια αξιόπιστη εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων αλιευμάτων που υπόκεινται στην παράγραφο 1.
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 β (νέο)
Άρθρο 9β
Σήμανση των αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας
1.  Τα δείγματα λαβρακιού, γάδου, κίτρινου μπακαλιάρου και γλώσσας που αλιεύονται στις περιοχές των αντίστοιχων αποθεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υπόκεινται σε σήμανση όταν διατηρούνται από ερασιτέχνη αλιέα.
2.  Η σήμανση αυτή συνίσταται στην αφαίρεση του κάτω ή άνω μέρους του ουραίου πτερυγίου, κατά τρόπο, ωστόσο, που δεν εμποδίζει τη μέτρηση του μεγέθους του ιχθύος.
3.  Η σήμανση αυτή πραγματοποιείται αμέσως μετά την αλίευση και τη θανάτωση είτε στην ακτή είτε αφού έχει ανασυρθεί το αλίευμα επί του σκάφους, στην περίπτωση της ερασιτεχνικής αλιείας που πραγματοποιείται από σκάφος. Ωστόσο, τα δείγματα που ανασύρονται επί σκάφους ερασιτεχνικής αλιείας και τα οποία διατηρούνται ζωντανά σε καλή κατάσταση σε ενυδρείο προτού αφεθούν ελεύθερα, δεν φέρουν σήμανση.
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Για όλα τα αποθέματα των Δυτικών Υδάτων στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Για όλα τα αποθέματα βενθοπελαγικών ειδών των Δυτικών Υδάτων στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα πελαγικών ειδών στο πλαίσιο της αλιείας εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στην οποία εφαρμόζονται υποχρεώσεις εκφόρτωσης, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)
Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού επιμέρους αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 9α του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
Άρθρο 10α
Βιοτεχνική και παράκτια αλιεία σε εξόχως απόκεντρες περιοχές
Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που συνδέονται με το μέγεθος των σκαφών βιοτεχνικής και παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, στον βαθμό που δεν επιτείνει τον αντίκτυπο στη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής, επιτρέπεται.
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
1.  Για καθεμία από τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εν λόγω άδειες αλίευσης, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα εκφραζόμενη σε kW των σκαφών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αλιευτικά εργαλεία.
1.  Για τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή.
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Στις άδειες αλιείας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να περιορίζουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα των σκαφών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία.
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τον καθορισμό των ορίων της συνολικής ικανότητας των στόλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 10 του παρόντος κανονισμού.
1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 8, 10 και 11β του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Βορειοδυτικά Ύδατα, καθώς και τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Νοτιοδυτικά Ύδατα, δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 14. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν το κρίνουν αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής της κατάστασης οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους.
2.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Βορειοδυτικά Ύδατα, καθώς και τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Νοτιοδυτικά Ύδατα, δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 14. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν περαιτέρω συστάσεις όταν κρίνεται αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης σε σχέση με οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία ισχύει ο παρών κανονισμός, καθώς και για τον καθορισμό σχεδίου που περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στο οικοσύστημα όσον αφορά τη διαχείριση της αλιείας στα Δυτικά Ύδατα. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγουμένου έτους ή το συντομότερο δυνατόν όταν με τις κοινές αυτές συστάσεις πρόκειται να αντιμετωπιστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή μπορεί επίσης να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε περίπτωση απουσίας της κοινής σύστασης που αναφέρεται σε αυτές τις παραγράφους.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)
Άρθρο 13α
Παρακολούθηση και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις τροποποιήσεις στην επιστημονική γνωμοδότηση
1.  Έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους και 31ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Για όλα τα αποθέματα και είδη ιχθύων, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και προσδιορίζει επίσης τις αντίστοιχες τιμές που εκφράζονται σε ποσοστά θνησιμότητας λόγω της αλιείας. Τα εν λόγω στοιχεία συγκρίνονται με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφοράς όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω της αλιείας (MSY Flower, FMSY και MSY Fupper και η αντιστοιχία τους σε αλιευτικές δυνατότητες) και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και τις κατώτατες τιμές αναφοράς της βιομάζας (MSY Btrigger και Blim).
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσον αφορά τις καταστάσεις για τις οποίες οι τιμές, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του FMSY, αντιστοιχούν σε διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που αποκλίνουν άνω του 20 % των αλιευτικών δυνατοτήτων που αντιστοιχούν στην τιμή FMSY που αναφέρεται στην επιστημονική γνωμοδότηση η οποία χρησίμευσε για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την τρέχουσα περίοδο. Ομοίως, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου, σε περιπτώσεις όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα διάφορα επίπεδα αναφοράς της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής δικαιολογούν τη λήψη μέτρων διασφάλισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος
Αξιολόγηση του σχεδίου
Αξιολόγηση και εφαρμογή του σχεδίου
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
2.  Η εξουσιοδότηση της Επιτροπής που αναφέρεται στα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10, καθώς και 11 παράγραφος 1β, ισχύει για πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν σχετικές αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η προβλεπόμενη στα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10 και 11 παράγραφος 1β εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 6
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 10 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 1 παράγραφος 1, 8, 10 και 11 παράγραφος 1β τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
(2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ΔΣΕΘ/ICES), ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις, στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγονται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης των αποθεμάτων κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
(8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς του μεγέθους του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, ιδίως από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ·
(9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις ανασυστήνουν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES.
2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται από το ICES , ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.
γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο, εκτός από τις περιπτώσεις μετριασμού συνθηκών περιοριστικής ποσόστωσης ή άλλων καταστάσεων που παραλύουν ή επηρεάζουν σημαντικά τη δραστηριότητα ορισμένων στόλων.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο 4 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES βάσει του παρόντος σχεδίου:
Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο βάσει του παρόντος σχεδίου:
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139
Άρθρο -15 (νέο)
4α.  Στο Κεφάλαιο III παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο -15
Παρακολούθηση και εκ των προτέρων ενημέρωση για τις τροποποιήσεις στην επιστημονική γνωμοδότηση
1.  Έως την 1η Απριλίου κάθε έτους, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που αποτέλεσαν τη βάση για τις αποφάσεις του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου του προηγούμενου έτους και 31ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους.
Για όλα τα αποθέματα και είδη ιχθύων, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ιδίως τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και προσδιορίζει επίσης τις αντίστοιχες τιμές που εκφράζονται σε ποσοστά θνησιμότητας λόγω της αλιείας. Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφοράς όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω της αλιείας (MSY Flower, FMSY και MSY Fupper και η αντιστοιχία τους σε αλιευτικές δυνατότητες) και τις εκτιμήσεις για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και τις κατώτατες τιμές αναφοράς της βιομάζας (MSY Btrigger και Blim).
2.  Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, όσον αφορά τις καταστάσεις για τις οποίες οι τιμές, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά του FMSY, αντιστοιχούν σε διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων που αποκλίνουν άνω του 20 % των αλιευτικών δυνατοτήτων που αντιστοιχούν στην τιμή FMSY της επιστημονικής γνωμοδότησης η οποία χρησίμευσε για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για την τρέχουσα περίοδο. Ομοίως, η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση νέας απόφασης του Συμβουλίου, σε περιπτώσεις όπου οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα διάφορα επίπεδα αναφοράς της βιομάζας αποθέματος αναπαραγωγής δικαιολογούν τη λήψη μέτρων διασφάλισης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0310/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου