Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/0326(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0153/2018

Předložené texty :

A8-0153/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.10

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0426

Přijaté texty
PDF 579kWORD 48k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk Předběžné znění
Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I
P8_TA-PROV(2018)0426A8-0153/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0734),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0420/2017),

–  s ohledem na článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie, jakož i na interinstitucionální dohodu ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jež se zavázaly k loajální a transparentní spolupráci v průběhu celého legislativního cyklu a k rovnoprávnému postavení obou spolunormotvůrců,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012,

–  s ohledem na postup vedoucí k rozhodnutí o přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (EBA) v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, který byl potvrzen při zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) dne 22. června 2017,

–  po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. ledna 2018(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 17. října 2018 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro ústavní záležitosti (A8–0153/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.   vyzývá k okamžitému přezkumu společného přístupu připojeného ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 s cílem náležitě zohlednit úlohu Parlamentu v rozhodovacím procesu o umístění agentur vzhledem k jeho výsadám spolunormotvůrce v rámci řádného legislativního postupu; vyzývá proto, aby byl Parlament do tohoto rozhodovacího procesu úzce zapojen;

4.  připomíná kritéria pro přemístění agentur Unie z Londýna v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie, která definovala Komise a jež na zasedání Evropské rady (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) konaném dne 22. června 2017 podpořily hlavy států nebo předsedové vlád EU-27, totiž: i) ujištění, že agentura může být na daném místě zřízena a zahájit činnost ke dni vystoupení Spojeného království z Unie, ii) dostupnost daného místa, iii). existenci přiměřených vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců agentur, iv) odpovídající přístup na trh práce, k sociálnímu zabezpečení a zdravotní péči pro jejich děti a manžele/manželky, v) kontinuitu činnosti a vi) zeměpisné rozložení;

5.  vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že navzdory výsadám Parlamentu, podle nichž jsou Parlament a Rada rovnocennými spolunormotvůrci nařízení (EU) č. 1093/2010(2) o zřízení Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) a stanovení jeho sídla, nebyl Parlament zapojen do práce na vymezení a určování váhy kritérií pro výběr místa pro sídlo tohoto orgánu;

6.  připomíná, že rozhodnutí o sídle Evropského orgánu pro bankovnictví z roku 2010 bylo spolu s rozhodnutím o sídle orgánů EIOPA a ESMA učiněno v souladu s řádným legislativním postupem poté, co byl dodržen celý postup v rámci třístranných jednání; podotýká, že o sídle agentury, které se přemístění z Londýna rovněž týká, se rozhodlo na základě společné dohody mezi zástupci vlád členských států, kteří se sešli na úrovni hlav států a předsedů vlád; poukazuje na skutečnost, že Rada (ve formátu podle článku 50 Smlouvy o EU) vybrala nové sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví na základě společného prohlášení o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012, které má ve srovnání s nařízením (EU) č. 1093/2010 menší právní váhu;

7.  s hlubokým politováním poukazuje na nedostatečnou transparentnost a odpovědnost v rámci hlasování, které proběhlo v Radě dne 20. listopadu 2017, kdy byla konečná rozhodnutí přijata na základě losování; poukazuje na skutečnost, že agentury jsou v současnosti částečně financovány z rozpočtu Unie a že i náklady na jejich přemístění, které jsou předmětem probíhajících jednání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, se možná budou muset částečně hradit z rozpočtu Unie; zdůrazňuje proto, že je v zájmu evropské veřejnosti nutné zajistit demokratickou odpovědnost a transparentní a srozumitelný rozhodovací proces; požaduje další informace týkající se určování váhy kritérií, která Rada použila při výběru sídla Evropského orgánu pro bankovnictví;

8.  domnívá se, že Parlament by měl být systematicky zapojován do vymezování a určování váhy kritérií pro výběr sídla všech institucí a agentur Unie, a to za stejných podmínek jako Komise a Rada; žádá Komisi a Radu, aby s cílem zajistit výrazné zapojení Parlamentu a současně respektovat zejména jeho spolurozhodovací pravomoci zahájily revizi společného prohlášení ze dne 19. července 2012 o decentralizovaných agenturách;

9.  poukazuje na různé úkoly a odlišnou působnost evropských orgánů dohledu EBA, EIOPA a ESMA; připomíná záměrné rozhodnutí spolunormotvůrců zřídit tři orgány se samostatnými úkoly a samostatnou působností: jeden pro bankovnictví, jeden pro cenné papíry a jeden pro pojištění a důchody; požaduje, aby se toto rozdělení i nadále odráželo v regulačních a dozorčích pravomocech a v řízení i v hlavní organizaci a hlavním financování jejich činnosti nezávisle na jejich sídle, zatímco v případě potřeby by bylo možné společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavní činnosti; požaduje, aby Komise a Rada v průběhu přemístění Evropského orgánu pro bankovnictví i po něm zachovaly stávající uspořádání těchto tří orgánů; žádá Komisi, aby v tomto ohledu poskytovala pravidelné aktuální informace, zejména v průběhu stávajícího legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)0536); připomíná, že součástí legislativního postupu zabývajícího se přezkumem evropských orgánů dohledu (COM(2017)0536) je i článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010;

10.  zdůrazňuje, že je nutné, aby bylo přemístění uvedeného orgánu v době, kdy vystoupení Spojeného království z Evropské unie nabude účinku, dokončeno a nové prostory byly připraveny a funkční;

11.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 72.
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. října 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o umístění sídla Evropského orgánu pro bankovnictví
P8_TC1-COD(2017)0326

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  V souvislosti s oznámením Spojeného království ze dne 29. března 2017 o záměru vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“), vybralo ostatních 27 členských států dne 20. listopadu 2017 v rámci zasedání Rady za nové sídlo Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) (dále jen „orgán pro bankovnictví“) Paříž ve Francii.

(2)  Vzhledem ke „Společné zprávě vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 Smlouvy o EU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie“ ze dne 8. prosince 2017, a zejména k její kapitole zabývající se finančním vypořádáním, a vzhledem k závazku Spojeného království, že bude do souhrnného rozpočtu Unie v rozpočtových letech 2019 a 2020 přispívat tak, jako by dále zůstávalo členem Unie, a že bude svým dílem přispívat na financování zbývajících závazků ke dni 31. prosince 2020, mají náklady na přemístění sídla orgánu pro bankovnictví vyplývající z rozhodnutí Spojeného království vystoupit z Unie nést všichni daňoví poplatníci Unie prostřednictvím souhrnného rozpočtu Unie. Spojené království navrhlo, že s agenturami Unie sídlícími v Londýně projedná možnosti, jak by mohly snížit náklady na své přemístění.

(3)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o EU by orgán pro bankovnictví měl ve svém novém sídle působit ode dne ▌ 30. března 2019 ▌.

(4)  K zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v novém místě by měla být ještě předtím, než změní své sídlo, uzavřena mezi orgánem pro bankovnictví a Francií dohoda o sídle a měl by být schválen projekt v oblasti nemovitostí v souladu s článkem 88 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(3). Nové prostory by měly být připravené a vhodné pro trvalé přemístění do 30. března 2019. Dohoda o sídle by měla odrážet odpovědnost francouzských orgánů za poskytnutí nejvhodnějších podmínek v zájmu zajištění řádného fungování orgánu pro bankovnictví v souvislosti s přemístěním jeho sídla.

(5)  Přemístění sídla orgánu pro bankovnictví nezpochybňuje jeho plán pracovních míst přijatý Evropským parlamentem a Radou, ani uplatňování služebního a pracovního řádu na úředníky a ostatní zaměstnance, kteří v orgánu pro bankovnictví pracují.

(6)  Přemístění orgánu pro bankovnictví by nemělo mít žádné důsledky pro výkon konkrétních mandátů evropských orgánů dohledu ani pro zachování jejich odděleného právního statusu. Přemístění by případně mohlo agenturám Unie umožnit společné využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které se netýkají jejich hlavních činností.

(7)  Vztahy mezi orgány Unie jsou uskutečňovány v duchu loajální spolupráce, přičemž každý orgán jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvou o EU a Smlouvou o fungování Evropské unie, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými.

(8)  Aby orgán pro bankovnictví měl na přemístění dostatek času, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve po svém přijetí v souladu s řádným legislativním postupem.

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(4) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 7 nařízení (EU) č. 1093/2010 se nahrazuje tímto:"

„Článek 7

Sídlo

Orgán pro bankovnictví má sídlo v Paříži ve Francii.

Umístění sídla orgánu pro bankovnictví nemá mít dopad na plnění jeho úkolů a výkon jeho pravomocí, na organizaci jeho řídicí struktury, chod jeho hlavní organizace ani na hlavní financování jeho činností, přičemž případně umožní sdílené využívání služeb administrativní podpory a služeb správy budov, které nesouvisí s  hlavními činnostmi orgánu pro bankovnictví, s agenturami Unie. Do … [den použitelnosti tohoto pozměňujícího nařízení] a poté každých 12 měsíců informuje Komise Evropský parlament a Radu o tom, jak evropské orgány dohledu plní tento požadavek.

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ▌ode dne 30. března 2019 ▌.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Rady o Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) / Evropské agentuře pro léčivé přípravky (EMA)

Připomínajíc závazek EP, Rady a Komise k loajální a transparentní spolupráci a s ohledem na postup, jenž má být použit pro přemístění EMA a EBA a jenž se týkal této konkrétní situace a nepředstavuje precedent pro umístění agentur v budoucnosti,

Rada, připomínajíc znění Smluv, uznává hodnotu intenzivnější výměny informací od počátečních fází budoucích procesů týkajících se umístění agentur.

Takováto včasná výměna informací by všem třem orgánům usnadnila výkon jejich práv podle Smluv prostřednictvím souvisejících postupů.

Rada bere na vědomí žádost EP o co nejrychlejší přezkum společného prohlášení a společného přístupu k decentralizovaným agenturám z roku 2012. Jako první krok vyzývá Komisi, aby do dubna 2019 poskytla hloubkovou analýzu provádění společného prohlášení a společného přístupu, pokud jde o umístění decentralizovaných agentur. Tato analýza by sloužila jako základ pro posouzení dalšího postupu, jak se zapojit do procesu tohoto přezkumu.

(1)Úř. věst. C 197, 8.6.2018, s. 72.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 25. října 2018.
(3)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).
(4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

Poslední aktualizace: 26. října 2018Právní upozornění