Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0326(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0153/2018

Teksty złożone :

A8-0153/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0426

Teksty przyjęte
PDF 520kWORD 50k
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I
P8_TA-PROV(2018)0426A8-0153/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0734),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0420/2017),

–  uwzględniając art. 295 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 13 kwietnia 2016 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, zgodnie z którym te trzy instytucje zobowiązują się do lojalnej i przejrzystej współpracy w trakcie całego cyklu legislacyjnego oraz zgadzają się co do równości obu współustawodawców,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zdecentralizowanych agencji,

–  uwzględniając procedurę prowadzącą do podjęcia decyzji o przeniesieniu siedziby Europejskiej Agencji Leków i Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, EUNB) w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, zatwierdzoną przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej (w oparciu o art. 50 TUE) w dniu 22 czerwca 2017 r.,

–  po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 stycznia 2018 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 17 października 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Budżetową oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0153/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Rady załączone do niniejszej rezolucji;

3.   wzywa do niezwłocznego przeglądu wspólnego podejścia załączonego do wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zdecentralizowanych agencji w celu należytego uwzględnienia roli Parlamentu w procesie podejmowania decyzji dotyczących lokalizacji agencji w kontekście jego prerogatyw jako współprawodawcy w ramach zwykłej procedury ustawodawczej oraz wzywa w związku z tym do ścisłego zaangażowania Parlamentu w ów proces decyzyjny;

4.  przypomina kryteria określone przez Komisję i zatwierdzone przez głowy państw lub szefów rządów UE-27 na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 22 czerwca 2017 r. (w oparciu o art. 50 TUE) dotyczące przeniesienia agencji Unii z Londynu w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii, a mianowicie: i) gwarancję, że agencja może zająć siedzibę i podjąć swoje funkcje w dniu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii; ii) dostępność siedziby; iii) istnienie odpowiednich placówek edukacyjnych dla dzieci członków personelu agencji; iv) odpowiedni dostęp do rynku pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki medycznej dla dzieci i małżonków; v) politykę ciągłości działania oraz vi) równowagę geograficzną;

5.  ubolewa, że Parlament nie był zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów wyboru lokalizacji EUNB, mimo prerogatyw Parlamentu, zgodnie z którymi Parlament i Rada są równorzędnymi współprawodawcami w odniesieniu do rozporządzenia (UE) nr 1093/2010(2) powołującego EUNB i określającego jego lokalizację;

6.  przypomina, że decyzja z 2010 r. w sprawie lokalizacji EUNB, wraz z decyzją w sprawie lokalizacji EIOPA i ESMA, została podjęta zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, po przeprowadzeniu pełnoprawnej procedury rozmów trójstronnych; zauważa, że o siedzibie tej agencji, której również dotyczy relokacja z Londynu, zadecydowało wspólne porozumienie między przedstawicielami rządów państw członkowskich, którzy spotkali się na szczeblu głów państw i szefów rządów; zwraca uwagę na fakt, że Rada (w oparciu o art. 50 TUE) dokonała wyboru nowej siedziby EUNB na podstawie wspólnego oświadczenia w sprawie zdecentralizowanych agencji z dnia 19 lipca 2012 r., którego status prawny jest niższy od statusu rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

7.  ubolewa nad brakiem przejrzystości i odpowiedzialności w procedurze głosowania, którą Rada podjęła w dniu 20 listopada 2017 r., pozostawiając ostateczne decyzje rozstrzygnięciu losowemu; zwraca uwagę na fakt, że agencje te są obecnie częściowo finansowane z budżetu Unii, a koszty ich przeniesienia mogą częściowo obciążyć budżet Unii, co jest przedmiotem toczących się obecnie negocjacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem; podkreśla w związku z tym potrzebę demokratycznej odpowiedzialności oraz przejrzystego i zrozumiałego podejmowania decyzji w interesie obywateli europejskich; wzywa do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji na temat ważenia kryteriów przyjętych przez Radę w procedurze wyboru lokalizacji EUNB;

8.  uważa, że Parlament powinien być – systematycznie oraz na równych warunkach z Komisją i Radą – zaangażowany w określanie i ważenie kryteriów lokalizacji wszystkich organów i agencji Unii; zwraca się do Komisji i Rady z wnioskiem o rozpoczęcie przeglądu wspólnego oświadczenia z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie zdecentralizowanych agencji w celu zapewnienia silnego zaangażowania Parlamentu i respektowania w szczególności jego uprawnień w zakresie współdecyzji;

9.  podkreśla różne zadania i obszary kompetencji Europejskich Urzędów Nadzoru: EUNB, EIOPA i ESMA; przypomina o świadomej decyzji współprawodawców dotyczącej powołania trzech urzędów o odrębnych zadaniach i obszarach kompetencji: jednego dla sektora bankowości, drugiego dla sektora papierów wartościowych i trzeciego dla sektora ubezpieczeń i emerytur; domaga się kontynuowania tego podziału w kompetencjach regulacyjnych i nadzorczych oraz pod względem zarządzania, głównej organizacji i głównego finansowania ich działalności niezależnie od lokalizacji tych urzędów, przy jednoczesnym umożliwieniu dzielenia się, w stosownych przypadkach, usługami wsparcia administracyjnego i usługami zarządzania infrastrukturą niezwiązanymi z podstawową działalnością; zwraca się do Komisji i Rady o zapewnienie ochrony obecnego stanu prawnego tych trzech urzędów podczas przenoszenia EUNB oraz po jego przeniesieniu; zwraca się do Komisji o regularne przekazywanie mu aktualnych informacji w tym zakresie, zwłaszcza w trakcie trwającej procedury ustawodawczej dotyczącej przeglądu europejskich urzędów nadzoru (COM(2017)536); przypomina, że art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 jest częścią poddawanej obecnie przeglądowi procedury ustawodawczej dotyczącej europejskich urzędów nadzoru (COM(2017)536);

10.  podkreśla, że przeniesienie siedziby oraz samą nową lokalizację należy przygotować i dostosować przed faktycznym wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej;

11.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C z 8.6.2018, s. 72.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2018 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w  odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego
P8_TC1-COD(2017)0326

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Bankiem Centralnym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W związku z notyfikowaniem przez Zjednoczone Królestwo w dniu 29 marca 2017 r. swojego zamiaru wystąpienia z Unii zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), pozostałe 27 państw członkowskich, przy okazji posiedzenia Rady , które odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r., wybrało Paryż (Francja) na nową siedzibę Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (zwanego dalej „Urzędem”).

(2)  Zważywszy na wspólne sprawozdanie negocjatorów Unii Europejskiej i rządu Zjednoczonego Królestwa z dnia 8 grudnia 2017 r. z postępów poczynionych w trakcie pierwszego etapu negocjacji prowadzonych na mocy art. 50 TUE w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, w szczególności jego rozdział dotyczący porozumienia finansowego, oraz na zobowiązanie Zjednoczonego Królestwa do wniesienia wkładu do budżetu ogólnego Unii na lata budżetowe 2019 i 2020, tak jak gdyby pozostawało ono w Unii, jak i do wniesienia stosownego wkładu w finansowanie zobowiązań pozostających do spłaty do dnia 31 grudnia 2020 r., koszty przeniesienia siedziby Urzędu wynikające z decyzji Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii mają ponieść wszyscy podatnicy unijni poprzez budżet ogólny Unii. Zjednoczone Królestwo zaproponowało, że omówi z agencjami Unii mającymi siedzibę w Londynie sposoby obniżenia ich kosztów związanych z tym wystąpieniem.

(3)  Uwzględniając art. 50 ust. 3 TUE, Urząd powinien objąć swoją nową siedzibę z dniem ▌30 marca 2019 r.▌

(4)  Aby zapewnić należyte funkcjonowanie Urzędu w  nowej lokalizacji, przed objęciem nowej siedziby przez Urząd powinien on zawrzeć z Francją umowę w sprawie siedziby oraz zatwierdzić przedsięwzięcie z zakresu nieruchomości zgodnie z art. 88 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013(3). Nowe pomieszczenia powinny być gotowe i przystosowane do celów trwałego przeniesienia do dnia 30 marca 2019 r. Umowa w sprawie siedziby powinna odzwierciedlać odpowiedzialność władz francuskich za zapewnienie najbardziej odpowiednich warunków w celu zagwarantowania właściwego funkcjonowania Urzędu w kontekście jego przeniesienia.

(5)  Przeniesienie siedziby Urzędu nie kwestionuje ważności planu zatrudnienia przyjętego przez Parlament Europejski i Radę ani stosowania regulaminu pracowniczego do urzędników i innych pracowników Urzędu.

(6)  Przeniesienie siedziby Urzędu nie powinno mieć żadnego wpływu na wykonywanie odrębnych mandatów Europejskich Urzędów Nadzoru ani utrzymanie ich odrębnych statusów prawnych. Przeniesienie mogłoby umożliwić, w stosownych przypadkach, rozdzielenie pomiędzy agencjami Unii tych usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z podstawową działalnością.

(7)  Stosunki między instytucjami Unii mają układać się w duchu lojalnej współpracy, przy czym każda z nich działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy TUE i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z poszanowaniem procedur, warunków i celów w nich określonych.

(8)  Aby zapewnić Urzędowi wystarczająco dużo czasu na przeniesienie siedziby, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym po jego przyjęciu zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010(4),

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 7 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 7

Siedziba

Siedziba Urzędu mieści się w Paryżu (Francja).

Lokalizacja siedziby Urzędu nie ma wpływu na wykonywanie przez Urząd jego zadań i uprawnień, organizację jego struktury zarządzania, funkcjonowanie głównej organizacji lub główne finansowanie jego działalności, a jednocześnie umożliwia, w stosownych przypadkach, rozdzielenie pomiędzy agencjami Unii tych usług wsparcia administracyjnego i usług zarządzania infrastrukturą, które nie są związane z podstawową działalnością Urzędu. Do dnia ... [data rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia zmieniającego], a następnie co 12 miesięcy, Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie spełniania przez agencje Unii wspomnianego wymogu .”.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ▌30 marca 2019 r.▌

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Oświadczenie Rady EUNB/EMA

Przypominając o zobowiązaniu PE, Rady i Komisji do prowadzenia szczerej i przejrzystej współpracy oraz w związku z procedurą realizowaną w celu przeniesienia siedzib EMA i EUNB, która została przewidziana na potrzeby aktualnej sytuacji i nie stanowi precedensu dla umiejscowienia siedzib agencji w przyszłości;

przypominając o Traktatach, Rada potwierdza, jak ważna jest rozszerzona wymiana informacji już na wstępnych etapach przyszłych procedur związanych z umiejscowieniem agencji.

Taka wczesna wymiana informacji ułatwiłaby wszystkim trzem instytucjom wykonanie ich praw wynikających z Traktatów za pośrednictwem odnośnych procedur.

Rada odnotowuje apel PE o jak najszybsze dokonanie rewizji wspólnego oświadczenia z 2012 r. w sprawie zdecentralizowanych agencji i wspólnego podejścia do tych agencji. Na początek zwraca się do Komisji, aby do kwietnia 2019 r. przedstawiła dokładną analizę wykonania wspólnego oświadczenia i wspólnego podejścia w zakresie umiejscowienia agencji zdecentralizowanych. Analiza ta byłaby podstawą do ustalenia dalszych działań w związku z wdrożeniem procedury takiej rewizji.

(1)Dz.U. C 197 z 8.6.2018, s. 72.
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2018 r.
(3)Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2018Informacja prawna