Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2230(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0357/2018

Внесени текстове :

A8-0357/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/11/2018 - 4.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0440

Приети текстове
PDF 566kWORD 53k
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург Неокончателна версия
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия
P8_TA-PROV(2018)0440A8-0357/2018
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0357/2018),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природното бедствие;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз („Фонда“) на регионите, засегнати от природното бедствие в Съюза през 2017 г.;

3.  подкрепя държавите членки по отношение на използването на европейските структурни и инвестиционни фондове за възстановяване на засегнатите региони; приканва Комисията да подкрепи и бързо да одобри пренасочването на средствата по споразумението за партньорство, поискано от държавата членка за тази цел;

4.  призовава държавите членки да използват финансирането от Фонда по прозрачен начин, като гарантират справедливо разпределение в засегнатите региони;

5.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

6.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Латвия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по‑специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(3) максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.).

(3)  На 14 ноември 2017 г. Латвия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след продължителен период на силни валежи през лятото и есента на 2017 г., довели до насищане на почвите и последвали наводнения.

(4)  Заявлението на Латвия отговаря на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(5)  Поради това Фондът следва да бъде мобилизиран, за да се предостави финансова помощ на Латвия.

(6)  С Решение (ЕС) 2018/508 на Европейския парламент и на Съвета(4) Фондът беше мобилизиран за предоставянето на сумата от 50 000 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания за извършването на авансови плащания за финансовата 2018 година. Тези бюджетни кредити са били усвоени в много малка степен. Следователно съществува възможност цялата сума за настоящото мобилизиране на средства да бъде финансирана чрез преразпределяне на мобилизираните бюджетни кредити за извършването на авансови плащания в общия бюджет на Съюза за 2018 финансова година.

(7)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира за предоставянето на сумата от 17 730 519 EUR на Латвия в бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Сумата на мобилизираните средства, посочена в първа алинея, се финансира от бюджетните кредити, мобилизирани за извършването на авансови плащания в бюджета на Съюза за финансовата 2018 година. Наличните бюджетни кредити за извършването на авансови плащания съответно се намаляват.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от ... [датата на приемането му] (5)*.

Съставено в … на … г.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(4) Решение (ЕС) 2018/508 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 година относно мобилизирането на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за извършване на авансови плащания в рамките на общия бюджет на Съюза за 2018 г. (ОВ L 83, 27.3.2018 г., стр. 13).
(5)** Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

Последно осъвременяване: 14 ноември 2018 г.Правна информация