Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/2230(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0357/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0357/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/11/2018 - 4.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2018)0440

Téacsanna atá glactha
PDF 267kWORD 52k
Dé Máirt, 13 Samhain 2018 - Strasbourg Eagrán sealadach
Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia
P8_TA-PROV(2018)0440A8-0357/2018
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Samhain 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0658 – C8‑0416/2018),

–  ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1),

–  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3), agus go háirithe pointe 11 de,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A8-0357/2018),

1.  ag cur fáilte roimh an gcinneadh mar chomhartha ar dhlúthpháirtíocht an Aontais le saoránaigh an Aontais agus leis na réigiúin atá buailte ag an tubaiste nádúrtha;

2.  ag cur i bhfáth an géarghá atá le cúnamh airgeadais a chur ar fáil trí Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) do na réigiúin atá buailte ag an tubaiste nádúrtha san Aontas in 2017;

3.  ag tacú leis na Ballstáit a úsáideann cistí struchtúracha agus infheistíochta na hEorpa chun na réigiúin atá buailte a atógáil; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú le hath-leithdháileadh airgeadais na gcomhaontuithe comhpháirtíochta arna iarraidh ag na Ballstáit chuige sin, agus é a fhormheas go tapa;

4.  á iarraidh ar na Ballstáit leas a bhaint as an ranníocaíocht airgeadais ón gCiste ar bhealach trédhearcach, lena ráthófaí leithdháileadh cóir ar fud na réigiún atá buailte;

5.  ag formheas an chinnidh a ghabhann leis an rún seo;

6.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

7.  á threorú dá hUachtarán an rún seo, mar aon leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1) IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
(2) IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun cúnamh a thabhairt don Laitvia

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002 ón gComhairle an 11 Samhain 2002 lena mbunaítear Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh(1), agus go háirithe Airteagal 4(3) de,

Ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le an smacht buiséadach, maidir le comhar i gcúrsaí buiséid agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 11 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is é aidhm do Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh (‘an Ciste’) cur ar chumas an Aontais freagairt ar bhealach tapa éifeachtúil solúbtha, ar staideanna éigeandála, chun dlúthpháirtíocht a léiriú le pobail réigiún nuair a bhuaileann tubaiste nádúrtha iad.

(2)  Ní féidir don Chiste a bheith níos mó ná suim uasta bhliantúil de EUR 500 000 000 (praghsanna 2011), de réir mar a leagtar síos in Airteagal 10 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(3).

(3)  An 14 Samhain 2017, tar éis báisteach throm a mhair ar feadh tréimhse fhada le linn shamhradh agus fhómhar 2017 agus a d’fhág an ithir sáithithe agus ba shiocair le tuilte ina dhiaidh sin, thíolaic an Laitvia iarratas lenar iarr sí an Ciste a fhorscaoileadh .

(4)  Tá an t-iarratas ón Laitvia i gcomhréir leis na coinníollacha i dtaca le ranníocaíocht airgeadais a thabhairt ón gCiste, mar a leagtar síos in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 2012/2002.

(5)  Dá bhrí sin, ba cheart an Ciste a fhorscaoileadh chun ranníocaíocht airgeadais a sholáthar don Laitvia.

(6)  Le Cinneadh (AE) 2018/508 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4), rinneadh an Ciste a fhorscaoileadh chun suim EUR 50 000 000, agus é sin ina leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí, a chur ar fáil chun airleacain a íoc i mbliain airgeadais 2018. Ní dhearnadh na leithreasuithe sin a úsáid ach go pointe an-teoranta. Dá bhrí sin, tá an deis ar fáil suim iomlán an fhorscaoilte seo a mhaoiniú trí ath-leithdháileadh a dhéanamh ar na leithreasuithe a forscaoileadh faoi chomhair airleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh bhliain airgeadais 2018.

(7)  Chun giorrú a oiread agus is féidir ar an am a thógfaidh sé an Ciste a fhorscaoileadh , ba cheart feidhm a bheith ag an gCinneadh seo ó dháta a ghlactha,

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais don bhliain airgeadais 2018, bainfear úsáid as Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun méid EUR 17 730 519 a sholáthar don Laitvia, agus é sin ina leithreasuithe faoi chomhair gealltanais agus íocaíochtaí.

Déanfar suim an fhorscaoilte dá dtagraítear sa chéad mhír a mhaoiniú as na leithreasuithe a forscaoileadh chun airleacain a íoc i mbuiséad an Aontais le haghaidh bhliain airgeadais 2018. Fágann sin go laghdófar na leithreasuithe a chuirfear ar fáil faoi chomhair airleacain a íoc .

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ó ... [dáta a ghlactha] (5)*.

Arna dhéanamh

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1) IO L 311, 14.11.2002, lch. 3.
(2) IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
(3) Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).
(4) Cinneadh (AE) 2018/508 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a fhorscaoileadh chun foráil a dhéanamh maidir le hairleacain a íoc i mbuiséad ginearálta an Aontais le haghaidh 2018 (IO L 83, 27.3.2018, lch. 13).
(5) ** Dáta le cur isteach ag an bParlaimint roimh fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh..

An nuashonrú is déanaí: 14 Samhain 2018Fógra dlíthiúil