Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2230(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0357/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0357/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/11/2018 - 4.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0440

Usvojeni tekstovi
PDF 404kWORD 52k
Utorak, 13. studenog 2018. - Strasbourg Privremeno izdanje
Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji
P8_TA-PROV(2018)0440A8-0357/2018
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 13. studenoga 2018. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0357/2018),

1.  pozdravlja odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnom katastrofom;

2.  ističe hitnu potrebu za oslobađanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnom katastrofom u Uniji tijekom 2017.;

3.  podržava činjenicu da države članice upotrebljavaju europske strukturne i investicijske fondove za obnovu u pogođenim regijama; poziva Komisiju da podrži i brzo odobri financijsku preraspodjelu sporazuma o partnerstvu koju je u tu svrhu zatražila država članica;

4.  poziva države članice na korištenje financijskog doprinosa iz Fonda na transparentan način, osiguravajući pravednu raspodjelu u pogođenim regijama;

5.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

6.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

7.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Latviji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na izvanredne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  Sredstva Fonda ne smiju prelaziti maksimalni godišnji iznos od 500 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Latvija je 14. studenoga 2017. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon dugotrajnog razdoblja obilnih padalina tijekom ljeta i jeseni 2017., koje su prouzročile zasićenje tla i naknadne poplave.

(4)  Zahtjev Latvije udovoljava uvjetima za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda, utvrđenima člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(5)  Stoga bi trebalo mobilizirati sredstva iz Fonda kako bi se osigurao financijski doprinos za Latviju.

(6)  Fond je mobiliziran Odlukom (EU) 2018/508 Europskog parlamenta i Vijeća(4) kako bi se osigurao iznos od 50 000 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje namijenjen za plaćanje predujmova za financijsku godinu 2018. Ta su odobrena sredstva upotrijebljena tek u vrlo ograničenoj mjeri. Time se stoga otvara mogućnost financiranja punog iznosa ove mobilizacije Fonda preraspodjelom odobrenih sredstava mobiliziranih za plaćanje predujmova u općem proračunu Unije za financijsku godinu 2018.

(7)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi Odluku trebalo primjenjivati od dana njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2018. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije kako bi se Latviji osigurao iznos od 17 730 519 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje.

Iznos za mobilizaciju iz prvog stavka financira se odobrenim sredstvima koja su mobilizirana za plaćanje predujmova u proračunu Unije za financijsku godinu 2018. Raspoloživa odobrena sredstva za plaćanje predujmova smanjuju se na odgovarajući način.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od ...[datum njezina donošenja](5) .

Sastavljeno u […]

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(4) Odluka (EU) 2018/508 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se u okviru općeg proračuna Unije za 2018. omogućila isplata predujmova (SL L 83, 27.3.2018., str. 13.).
(5) Europski parlament treba umetnuti točan datum prije objavljivanja u Službenom listu Europske unije.

Posljednje ažuriranje: 14. studenog 2018.Pravna napomena