Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/2230(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0357/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0357/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 13/11/2018 - 4.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0440

Pieņemtie teksti
PDF 409kWORD 52k
Otrdiena, 2018. gada 13. novembris - Strasbūra Pagaidu redakcija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Latvijai
P8_TA-PROV(2018)0440A8-0357/2018
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2018. gada 13. novembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0658 – C8-04162018),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0357/2018),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības pilsoņiem un reģioniem, ko skārusi dabas katastrofa;

2.  uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (turpmāk “Fonds”) reģioniem, kurus 2017. gadā Savienībā piemeklējusi dabas katastrofa;

3.  atbalsta to, ka dalībvalstis katastrofu skarto reģionu atjaunošanai izmanto Eiropas strukturālos un investīciju fondus; aicina Komisiju atbalstīt un strauji apstiprināt finansējuma pārdalīšanu partnerības nolīgumos, kā to šajā nolūkā pieprasījusi dalībvalsts;

4.  aicina dalībvalstis Fonda finansiālo ieguldījumu izmantot pārredzami, garantējot taisnīgu sadalījumu visos skartajos reģionos;

5.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

6.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

7.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Latvijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ("Fonds") mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai demonstrētu solidaritāti ar to reģionu iedzīvotājiem, kurus ir piemeklējušas dabas katastrofas.

(2)  Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz 500 000 000 EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 10. pantā.

(3)  Latvija 2017. gada 14. novembrī iesniedza pieteikumu par Fonda izmantošanu pēc ilgstoša intensīvu lietusgāžu perioda 2017. gada vasarā un rudenī, kas izraisīja augsnes piesātināšanos un turpmākus plūdus.

(4)  Latvijas pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā ieguldījuma sniegšanai no Fonda.

(5)  Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu atbalstu Latvijai.

(6)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2018/508(4) Fonds tika izmantots, lai piešķirtu summu 50 000 000 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās avansa maksājumiem par 2018. finanšu gadu. Minētās apropriācijas ir izmantotas tikai ļoti ierobežotā apmērā. Tādējādi pastāv iespēja finansēt pilnu šo izmantojamo līdzekļu summu, pārdalot apropriācijas, kas ir izmantotas avansa maksājumiem Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā.

(7)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izmanto, lai sniegtu Latvijai summu 17 730 519 EUR apmērā saistību un maksājumu apropriācijās.

Visu šo izmantojamo līdzekļu summu, kas minēta 1. punktā, finansē no apropriācijām, kas mobilizētas avansa maksājumiem Savienības 2018. finanšu gada budžetā. Avansa maksājumiem pieejamās apropriācijas attiecīgi samazina.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no ... [tā pieņemšanas diena](5).

...

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes 2013. gada 2. decembris Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 12. decembra Lēmums (ES) 2018/508 par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu avansa maksājumu nodrošināšanai Savienības 2018. gada vispārējā budžetā (OV L 83, 27.3.2018., 13. lpp.).
(5) Datums jāievieto Eiropas Parlamentam pirms publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. novembrisJuridisks paziņojums