Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2230(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0357/2018

Ingivna texter :

A8-0357/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/11/2018 - 4.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0440

Antagna texter
PDF 268kWORD 46k
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg Preliminär utgåva
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland
P8_TA-PROV(2018)0440A8-0357/2018
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 13 november 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 – C8-0416/2018 – 2018/2230(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0658 – C8-0416/2018),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0357/2018).

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och med de regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats av naturkatastrofer i unionen under 2017.

3.  Europaparlamentet stöder de medlemsstater som använder de europeiska struktur- och investeringsfonderna för återuppbyggnad i de drabbade regionerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att stödja och snabbt godkänna den finansiella omfördelningen av partnerskapsavtalen, enligt medlemsstaternas begäran för detta ändamål.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja det finansiella bidraget från fonden på ett transparent sätt och att garantera en rättvis fördelning i samtliga drabbade regioner.

5.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att

ge stöd till Lettland

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner .

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR (i 2011 års priser)(4).

(3)  Den 14 november 2017 lämnade Lettland in en ansökan om att utnyttja fonden efter en långvarig period av häftiga regn under sommaren och hösten 2017 som ledde till att marken vattenmättades och till påföljande översvämningar.

(4)  Lettlands ansökan uppfyller villkoren för finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(5)  Fonden bör därför utnyttjas för att ge ett finansiellt bidrag till Lettland.

(6)  Genom Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/508(5) utnyttjades fonden för att tillhandahålla 50 000 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden för betalning av förskott för budgetåret 2018. Dessa anslag har använts i mycket liten utsträckning. Det finns alltså utrymme för finansiering av det fulla beloppet för detta utnyttjande genom omfördelning av de anslag som utnyttjats för förskott i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018.

(7)  För att minimera den tid det tar att ta fonden i anspråk bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för budgetåret 2018 ska Europeiska unionens solidaritetsfond tas i anspråk för att förse Lettland med beloppet 17 730 519 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden.

Beloppet av det ianspråktagande som avses i första stycket ska finansieras av anslag som tas i anspråk för förskottsutbetalningar i unionens budget för budgetåret 2018. De anslag som finns tillgängliga för förskottsutbetalningar ska minskas med motsvarande belopp.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet].

Utfärdat i [...] den

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(4) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(5) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/508 av den 12 december 2017 om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2018 (EUT L 83, 27.3.2018, s. 13).

Senaste uppdatering: 14 november 2018Rättsligt meddelande