Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2083(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2018

Συζήτηση :

PV 12/11/2018 - 18
CRE 12/11/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2018 - 4.9
CRE 13/11/2018 - 4.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0448

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 597kWORD 71k
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας
P8_TA-PROV(2018)0448A8-0338/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (2018/2083(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 208, 209, 210, 211 και 214 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»(1), καθώς και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη – «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας», που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2017, με τίτλο «Digital4Development: ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ» (SWD(2017)0157),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2015,

–  έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εφαρμογή της στρατηγικής «Εμπόριο για όλους» που αφορά την εμπορική πολιτική – Άσκηση προοδευτικής εμπορικής πολιτικής για την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης (COM(2017)0491),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την πορεία προς μια στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2014, με τίτλο «Ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2014)0263),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Νοεμβρίου του 2017, σχετικά με την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης (Digital4Development),

–  έχοντας υπόψη την 11η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) από τις 10 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών των Ηνωμένων Εθνών για τη στήριξη των αναπτυσσομένων χωρών (ITU-D),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για την τεχνολογία των πληροφοριών (ITA),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση που εξέδωσε στο Κανκούν το 2016 ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με την ψηφιακή οικονομία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των υπουργών ΤΠΕ της G7 κατά τη συνεδρίασή τους στο Τακαμάτσου (Ιαπωνία) στις 29 και 30 Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Ηλεκτρονικό εμπόριο για όλους» της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (UNCTAD),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και το προαιρετικό πρωτόκολλό της (A/RES/61/106),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0338/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη, του 2017, υπογραμμίζεται ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και οι αντίστοιχες υπηρεσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες διευκόλυνσης της χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής μεγέθυνσης και της βιώσιμης ανάπτυξης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική D4D («η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης») της Επιτροπής καλύπτει την οικονομική μεγέθυνση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, τις βασικές υποδομές, την ύδρευση και την αποχέτευση, τη διακυβέρνηση και την κοινωνική μέριμνα, καθώς και οριζόντιους στόχους όσον αφορά τη διάσταση του φύλου και το περιβάλλον·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν δυνατότητες εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι για την παραγωγή ψηφιακού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται ορισμένα σπάνια μέταλλα με μειωμένη ανακυκλωσιμότητα και περιορισμένα προσβάσιμα αποθέματα, και ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν παγκόσμια πρόκληση για το περιβάλλον και την υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με κοινή μελέτη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και της Ιντερπόλ(4), τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν τομέα προτεραιότητας όσον αφορά την περιβαλλοντική εγκληματικότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επικαιροποίηση, του 2017, της βάσης δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας «Identification for Development Global Dataset» (παγκόσμιο σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης για την ανάπτυξη, ID4D), εκτιμάται ότι 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν μπορούν να αποδείξουν επισήμως την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης της γέννησής τους, εκ των οποίων το 78 % ζει στην υποσαχάρια Αφρική και την Ασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη του στόχου 16.9 των ΣΒΑ, καθώς και για τη δραστηριοποίηση στο ψηφιακό περιβάλλον και την αξιοποίηση των οφελών που αυτό παρέχει·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πέντε από τους ΣΒΑ αναφέρονται ρητά οι ψηφιακές τεχνολογίες (ΣΒΑ 4 για την εκπαίδευση, ΣΒΑ 5 για την ισότητα των φύλων, ΣΒΑ 8 για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική μεγέθυνση, ΣΒΑ 9 για τις υποδομές, την εκβιομηχάνιση και την καινοτομία, και ΣΒΑ 17 για τις εταιρικές σχέσεις)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως τονίζεται στους ΣΒΑ, η παροχή καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα άτομα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) έως το 2020 θα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης, καθώς η ανάπτυξη μιας ψηφιακής οικονομίας θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για αξιοπρεπή απασχόληση και οικονομική μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς, αύξηση του όγκου εξαγωγών και διαφοροποίηση των εξαγωγών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNCTAD, η ψηφιοποίηση οδηγεί, όλο και περισσότερο, σε μονοπώλια και θέτει νέες προκλήσεις για τις αντιμονοπωλιακές πολιτικές και τις πολιτικές του ανταγωνισμού τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και τις αναπτυγμένες χώρες(5)·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας(6), η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει το δυναμικό των ΤΠΕ, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και άλλους διεθνώς συμφωνηθέντες αναπτυξιακούς στόχους, δεδομένου ότι οι ΤΠΕ θα μπορούσαν να επιταχύνουν την πρόοδο όσον αφορά και τους 17 ΣΒΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνδεσιμότητα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση και πρόβλημα που βρίσκεται στη ρίζα των διαφόρων ψηφιακών χασμάτων όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στις ΤΠΕ όσο και τη χρήση τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η ψηφιακή οικονομία και οι σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν σε αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία, από την άποψη της ανάπτυξης ασφαλούς εθνικής πολιτικής, κανονισμών και προστασίας των καταναλωτών, αναδεικνύουν την κατεπείγουσα ανάγκη να αναβαθμιστεί η δημιουργία υποδομών και η τεχνική συνδρομή προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις ΛΑΧ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ψηφιακός γραμματισμός και οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικούς παράγοντες διευκόλυνσης της κοινωνικής και προσωπικής βελτίωσης και προόδου, καθώς και για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία ισχυρών ψηφιακών οικονομιών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση αναμένεται επίσης ότι θα συμβάλει ώστε να βελτιωθούν η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η ανθεκτικότητα, η πρόληψη του κινδύνου καταστροφών και η μεταβατική στήριξη, με τη σύνδεση της ανθρωπιστικής και της αναπτυξιακής βοήθειας σε επισφαλείς καταστάσεις και συνθήκες συγκρούσεων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός διαδικτύου και ότι είναι αργή η πρόοδος προς την επίτευξη του ΣΒΑ 9 για την αύξηση σε σημαντικό βαθμό της πρόσβασης σε ΤΠΕ και την προσπάθεια παροχής καθολικής και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο στις ΛΑΧ έως το 2020·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται τεράστια αύξηση στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε όλον τον κόσμο και ότι ο αριθμός των χρηστών κινητού τηλεφώνου υπερβαίνει πλέον τον αριθμό των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, αποχέτευση ή καθαρό νερό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική καινοτομία πρέπει να συνάδει με τις ανθρωπιστικές αρχές (ανθρωπισμός, αμεροληψία, ουδετερότητα και ανεξαρτησία) και την αρχή της αξιοπρέπειας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική καινοτομία πρέπει να υλοποιείται με στόχο την προαγωγή των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και των δυνατοτήτων του δικαιούχου πληθυσμού και θα πρέπει όλα τα μέλη μιας κοινότητας που έχει πληγεί από την κρίση να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την καινοτομία χωρίς φραγμούς διακριτικής μεταχείρισης κατά τη χρήση της·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται η ανάλυση και ο μετριασμός των κινδύνων για την πρόληψη οποιασδήποτε ακούσιας βλάβης, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που πλήττουν την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων και έχουν επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πειραματισμός, οι πιλοτικές εφαρμογές και οι δοκιμές πρέπει να υλοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα δεοντολογίας·

Η ανάγκη υποστήριξης της ψηφιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες

1.  επικροτεί τη στρατηγική D4D της Επιτροπής, καθώς ενσωματώνει τις ψηφιακές τεχνολογίες στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να έχει στόχο να συμβάλλει στην επίτευξη των ΣΒΑ· επιμένει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση με επίκεντρο τους ΣΒΑ· υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή επανάσταση θέτει τις κοινωνίες ενώπιον μιας σειράς νέων προκλήσεων, καθώς συνεπάγεται τόσο κινδύνους όσο και ευκαιρίες·

2.  επαναλαμβάνει το τεράστιο δυναμικό της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά την επίτευξη των ΣΒΑ, εφόσον ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπιση των ανατροπών που προκαλούν οι τεχνολογίες, όπως η επίδραση της αυτοματοποίησης των θέσεων εργασίας στην απασχολησιμότητα, ο ψηφιακός αποκλεισμός και η ψηφιακή ανισότητα, η κυβερνοασφάλεια, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανονιστικά ζητήματα· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε ψηφιακή στρατηγική πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλλει στην υλοποίησή της, ιδίως όσον αφορά τον ΣΒΑ 4 για την ποιοτική εκπαίδευση, τον ΣΒΑ 5 για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών, τον ΣΒΑ 8 για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική μεγέθυνση, και τον ΣΒΑ 9 για τη βιομηχανία, την καινοτομία και τις υποδομές· υπενθυμίζει ότι για να επιτευχθούν οι ΣΒΑ έως το 2030, απαιτείται ενισχυμένη συνεργασία σε παγκόσμιο, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατικών, επιστημονικών και οικονομικών φορέων, καθώς και παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών·

3.  επισημαίνει ότι, παρά την αύξηση της διείσδυσης του διαδικτύου, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες υστερούν στην αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ, ενώ υπάρχουν σημαντικές ανισότητες τόσο μεταξύ των χωρών όσο και μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών· υπενθυμίζει ότι η ψηφιακή τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί μέσο και όχι σκοπό, και θεωρεί ότι, δεδομένων των οικονομικών περιορισμών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους επίτευξης των ΣΒΑ, και ότι, σε ορισμένες χώρες, ακόμη και αν η ψηφιοποίηση μπορεί να είναι χρήσιμη, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε τροφή, ενέργεια, ύδρευση και αποχέτευση, εκπαίδευση και υγεία, όπως τονίζεται στην έκθεση του ΟΗΕ για τους ΣΒΑ, του 2017· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι προϋποθέσεις για την ψηφιακή ανάπτυξη πρέπει να εξασφαλίζονται ήδη από τη φάση σχεδιασμού των υποδομών, ακόμη και αν η υλοποίηση πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο·

4.  τονίζει ότι οποιαδήποτε στρατηγική για το ψηφιακό εμπόριο επιβάλλεται να συνάδει πλήρως με την αρχή της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), η οποία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των ΣΒΑ· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και σε αξιόπιστες μεθόδους ψηφιακών πληρωμών που συμμορφώνονται με διεθνή πρότυπα, σε συνδυασμό με νομοθεσία που προστατεύει τους καταναλωτές διαδικτυακών αγαθών και υπηρεσιών, και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και κανόνες που προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία κατάλληλη για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αποτελούν στοιχεία καθοριστικής σημασίας για τη διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου, της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς αποκλεισμούς· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις δυνατότητες της Συμφωνίας για τη διευκόλυνση του εμπορίου όσον αφορά την υποστήριξη ψηφιακών πρωτοβουλιών σε αναπτυσσόμενες χώρες για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου·

5.  ζητεί να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης σχετικά με την τεχνική καινοτομία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις νομικές και δεοντολογικές αρχές που καθορίζονται σε έγγραφα όπως η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη – «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας» και το έγγραφο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»·

6.  υπογραμμίζει ότι κάθε πτυχή ανθρωπιστικής καινοτομίας θα πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση και παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης του πρωτογενούς και δευτερογενούς αντίκτυπου της διαδικασίας καινοτομίας· τονίζει ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται δεοντολογικός έλεγχος και ανάλυση κινδύνων πριν από την ανάληψη έργων ανθρωπιστικής καινοτομίας και ψηφιοποίησης και να υπάρχει συμμετοχή εξωτερικών ή τρίτων εμπειρογνωμόνων, ανάλογα με την περίπτωση·

7.  ζητεί να εφαρμόζονται στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ οι αρχές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά για την Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης των κανονιστικών πλαισίων των εταίρων της ΕΕ·

8.  ζητεί επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής·

9.  επισημαίνει ότι η εισαγωγή ψηφιακής τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες πραγματοποιείται συχνά με ρυθμούς γρηγορότερους από τη θέσπιση κρατικών θεσμών, νομοθεσίας και άλλων μηχανισμών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαχείριση των νέων προκλήσεων που ανακύπτουν, ιδίως όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια· υπογραμμίζει τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και δημιουργών καινοτομίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε να ενθαρρύνονται ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες που ευνοούν την επιστημονική πρόοδο και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας· ζητεί να έχει περίοπτη θέση η ψηφιοποίηση στη μελλοντική συμφωνία μετά το Κοτονού, για τη διευκόλυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διαπραγματευτικές οδηγίες·

10.  ζητεί να αναληφθούν περαιτέρω κοινές δράσεις στον τομέα της συνεργασίας για τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών, καθώς αυτή θα πρέπει να καταστεί μία από τις βασικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με περιφερειακούς οργανισμούς και, ιδίως, την Αφρικανική Ένωση· επισημαίνει τη σημασία της τεχνικής βοήθειας και της μεταφοράς εμπειρογνωσίας σε θεσμικά όργανα που αναπτύσσουν ψηφιακές πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και ηπειρωτικό επίπεδο·

11.  ζητεί την ενσωμάτωση της ψηφιοποίησης στις εθνικές στρατηγικές ανάπτυξης των κρατών μελών·

12.  ζητεί να καταβληθούν πιο συντονισμένες και ολιστικές διατομεακές προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων μη κρατικών φορέων, όπως εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, του τριτογενούς τομέα, ιδιωτικών εταιρειών και πανεπιστημίων, για να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς μια πιο ψηφιακή οικονομία δεν αφήνει κανέναν πίσω και συμβάλλει στην υλοποίηση της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες προς όλους τους οικονομικούς παράγοντες και όλους τους πολίτες και με την αποφυγή ενός υπερβολικού αριθμού διαφορετικών προσεγγίσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ασυμβατότητες, αλληλεπικαλύψεις ή κενά στη νομοθεσία· ζητεί να βελτιωθεί η πολιτική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και άλλων σχετικών παραγόντων, με σκοπό να ενισχυθεί ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και η δημιουργία συνεργειών·

13.  επισημαίνει ότι η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη και ο αυτοματισμός αντικαθιστούν ήδη κάποιες θέσεις εργασίας χαμηλής και μέτριας εξειδίκευσης· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει μια ψηφιοποίηση με επίκεντρο τους ΣΒΑ, και τονίζει ότι η ύπαρξη ορισμένων κρατικά χρηματοδοτούμενων ελάχιστων επιπέδων κοινωνικής προστασίας είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις ανατροπές που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές στις παγκόσμιες αγορές εργασίας και τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας που επηρεάζουν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους χαμηλής ειδίκευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

14.  καλεί τον ιδιωτικό τομέα να συνεισφέρει υπεύθυνα στη D4D με τεχνολογία και καινοτομία, εμπειρογνωσία, επενδύσεις, διαχείριση κινδύνων, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πρόληψη, τη μείωση, την επισκευή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών·

15.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λιγότερες από τις μισές αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, και ενθαρρύνει την ΕΕ να παράσχει τεχνική βοήθεια στις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση της εν λόγω νομοθεσίας, αξιοποιώντας ιδίως την εμπειρία και τη δική της νομοθεσία, η οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως πρότυπο σε αυτόν τον τομέα· τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το κόστος που μπορεί να συνεπάγεται η τυποποίηση της εν λόγω νομοθεσίας, ιδίως για τις ΜΜΕ· παρατηρεί ότι, δεδομένης της διασυνοριακής διάστασης της ψηφιακής τεχνολογίας, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων νομοθεσιών για την προστασία των δεδομένων, καθότι κάτι τέτοιο θα τις καθιστούσε ασύμβατες·

16.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συλλέγουν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να διαδίδουν δεδομένα και στατιστικές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και μέσα, με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη· σημειώνει ότι με την ακριβή και έγκαιρη συλλογή των δεδομένων εξασφαλίζονται η επαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής, η προσαρμογή των πολιτικών και η παρέμβαση, όπου απαιτείται, καθώς και η αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και του αντικτύπου τους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι, παρόλο που η «επανάσταση των δεδομένων» καθιστά ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικότερη την παραγωγή και ανάλυση δεδομένων από ένα μεγάλο εύρος πηγών, συνεπάγεται επίσης τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα· τονίζει, επομένως, ότι οι καινοτομίες στον τομέα της συλλογής δεδομένων σε αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τις επίσημες στατιστικές αλλά να τις συμπληρώνουν·

17.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα ψηφιακά χάσματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στο εσωτερικό κάθε χώρας λόγω φύλου, γεωγραφικής θέσης, ηλικίας, εισοδήματος, εθνότητας, κατάστασης της υγείας ή αναπηρίας, μεταξύ άλλων λόγων διακριτικής μεταχείρισης· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία θα πρέπει να επιδιώκει σε ενισχυμένο βαθμό τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ευάλωτη κατάσταση, καθώς και την ένταξή τους, προωθώντας παράλληλα την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και μια επαρκή ευαισθητοποίηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους· ζητεί να υποστηριχθούν η καινοτομία που είναι προσαρμοσμένη στις τοπικές ανάγκες και η μετάβαση σε οικονομίες που βασίζονται στη γνώση·

18.  ζητεί, επομένως, να καταβληθούν αυξημένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ψηφιακού αποκλεισμού, μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την απόκτηση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και μέσω πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της κατάλληλης χρήσης των ΤΠΕ και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων κατά την εφαρμογή συμμετοχικών μεθοδολογιών, ανάλογα με την ηλικία, την προσωπική κατάσταση και το προσωπικό ιστορικό κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι η διεθνής αναπτυξιακή συνεργασία θα μπορούσε να βασίζεται σε ψηφιακές τεχνολογίες προσανατολισμένες στην καλύτερη ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ομάδες έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες· επικροτεί πρωτοβουλίες όπως η Εβδομάδα Προγραμματισμού στην Αφρική (Africa Code Week), οι οποίες συμβάλλουν στη χειραφέτηση της νέας γενιάς στην Αφρική, μέσω της ενθάρρυνσης του ψηφιακού γραμματισμού· τονίζει τη σημασία της ηλεκτρονικής μάθησης και της τηλεμάθησης για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών και ατόμων κάθε ηλικίας·

19.  ζητεί την εισαγωγή του ψηφιακού γραμματισμού στα προγράμματα όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως το πανεπιστήμιο, στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης στις πληροφορίες· πιστεύει, ωστόσο, ότι τα εργαλεία ΤΠΕ και οι νέες τεχνολογίες δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν τους πραγματικούς εκπαιδευτικούς και τα πραγματικά σχολεία, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για τη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την αναβάθμιση της ποιότητάς της· τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διάδοση των γνώσεων, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διαχείριση των ιδρυμάτων· υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για προηγμένα τοπικά κέντρα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων σχολών προγραμματισμού), με στόχο την κατάρτιση προγραμματιστών και την ενθάρρυνση της δημιουργίας ψηφιακών λύσεων και εφαρμογών που ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες·

20.  τονίζει ότι, προκειμένου να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν υποδομές, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες θα παρέχουν επαρκή κάλυψη υψηλής ποιότητας και θα είναι οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και ασφαλείς, καθώς και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτές· επισημαίνει ότι στους κύριους λόγους παρεμπόδισης της συνδεσιμότητας περιλαμβάνονται η φτώχεια και η έλλειψη βασικών υπηρεσιών, καθώς και τα υπανάπτυκτα χερσαία δίκτυα, η έλλειψη ευνοϊκών δημόσιων πολιτικών και ρυθμιστικών πλαισίων, η υψηλή φορολογία των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, ο χαμηλός ανταγωνισμός στην αγορά και η έλλειψη ενεργειακού δικτύου·

21.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την τεχνολογική εξάρτηση από μικρό αριθμό φορέων εκμετάλλευσης, και ιδίως τις εταιρείες GAFA (Google, Apple, Facebook και Amazon), και ζητεί να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις για την προώθηση του ανταγωνισμού· σημειώνει ότι ο στόχος αυτός θα μπορούσε να επιδιωχθεί στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής·

22.  υπενθυμίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες απέχουν πολύ από το να είναι απρόσβλητες από κυβερνοεπιθέσεις, και υπογραμμίζει τους κινδύνους διαταραχής της οικονομικής, πολιτικής και δημοκρατικής σταθερότητας, εάν δεν εξασφαλίζεται η ψηφιακή ασφάλεια· καλεί όλους τους συμφεροντούχους στον ψηφιακά διασυνδεδεμένο κόσμο να αναλάβουν ενεργά την ευθύνη λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης και τεχνογνωσίας όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια· επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό, τη σημασία της ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μειωθούν οι απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας μέσω της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και της αυξημένης ευαισθητοποίησης, καθώς και τη σημασία της θέσπισης των κατάλληλων πλαισίων ποινικού δικαίου και διακρατικής συνεργασίας για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, όπως και της ενεργής συμμετοχής σε διεθνή φόρουμ όπως το Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΟΣΑ για την ψηφιακή ασφάλεια·

23.  υπενθυμίζει τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης όσον αφορά τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τον περιορισμό της οικονομικής περιθωριοποίησης σε περιφερειακές περιοχές·

Ψηφιοποίηση: ένα εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη

24.  επικροτεί το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ για την προώθηση των επενδύσεων σε καινοτόμες ψηφιακές λύσεις όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες, τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας· επισημαίνει ότι η ψηφιοποίηση συνιστά μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία και ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και με τον ιδιωτικό τομέα, ο συνδυασμός μέσων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μόχλευση χρηματοδοτικών πόρων·

25.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει νέες πρωτοβουλίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, στην προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας και στην προώθηση των οικοσυστημάτων νεοφυών επιχειρήσεων με επίκεντρο τους ΣΒΑ, περιλαμβανομένων ευκαιριών χρηματοδότησης για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), ούτως ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ψηφιακά με πολυεθνικές επιχειρήσεις και να έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

26.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις ψηφιακές τεχνολογίες και υπηρεσίες στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, όπως περιγράφεται, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα «D4D»· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να προωθηθεί η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της γεωργίας, της εκπαίδευσης, της διαχείρισης των υδάτων, της υγείας και της ενέργειας·

27.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές σε αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να γεφυρώσει το σημαντικό ψηφιακό χάσμα κατά τρόπο αποτελεσματικό ως προς την ανάπτυξη, με γνώμονα ορισμένες αρχές·

28.  υπενθυμίζει ότι οι ΠΜΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων και απασχολούν το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών· επαναλαμβάνει ότι η διευκόλυνση του ορθώς ρυθμιζόμενου διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των μέσων διαβίωσης, στην προώθηση υψηλότερου βιοτικού επιπέδου και στην τόνωση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης· επιβεβαιώνει εκ νέου τη συνεισφορά που μπορούν να έχουν τέτοια εγχειρήματα στην ισότητα των φύλων, καθώς μεγάλος αριθμός των εταιρειών αυτών ανήκει σε γυναίκες ή βρίσκεται υπό τη διαχείριση γυναικών· τονίζει την ανάγκη να μειωθούν οι νομικοί, διοικητικοί και κοινωνικοί φραγμοί στην επιχειρηματικότητα, και ιδίως τη γυναικεία· ζητεί να χρησιμοποιηθεί η ψηφιοποίηση και για την προώθηση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις·

29.  τονίζει την ανάγκη περιστολής του εμπορίου ορυκτών των οποίων η εκμετάλλευση χρηματοδοτεί ένοπλες συγκρούσεις ή συνεπάγεται καταναγκαστική εργασία· υπενθυμίζει ότι το κολτάνιο αποτελεί βασική πρώτη ύλη για πολλές ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνα τηλέφωνα), καθώς και ότι ο εμφύλιος πόλεμος που μαστίζει την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, ιδίως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και οφείλεται στην εκμετάλλευση, την εξόρυξη και την παράνομη εμπορία κολτανίου, έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 8 εκατομμυρίων ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να σταματήσει η εκμετάλλευση ανηλίκων στα μεταλλεία κολτανίου και η παράνομη εμπορία του προκειμένου να επιτευχθεί ορθή εξόρυξη και εμπορία προς όφελος του τοπικού πληθυσμού·

30.  επισημαίνει ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο τομέα της αφρικανικής οικονομίας, η γεωργία μπορεί να επωφεληθεί ενδεχομένως από τις ψηφιακές τεχνολογίες· τονίζει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να χρησιμοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ενημερώνονται οι γεωργοί σχετικά με τις τιμές της αγοράς και να συνδέονται με δυνητικούς αγοραστές, αλλά και για να παρέχουν πρακτικές πληροφορίες σχετικά με μεθόδους καλλιέργειας και τις τάσεις της αγοράς, πληροφορίες για τον καιρό, καθώς και προειδοποιήσεις και συμβουλές όσον αφορά ασθένειες των φυτών και των ζώων· επισημαίνει ωστόσο ότι, δεδομένου ότι η γεωργία έχει γίνει ένας τομέας στον οποίο απαιτείται όλο και περισσότερο υψηλό επίπεδο γνώσεων και υψηλή τεχνολογία, η ψηφιακή γεωργία μπορεί να προκαλέσει επίσης τεράστιες διαταραχές στην κοινωνία και το περιβάλλον στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς η πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες μπορεί να παραμείνει περιορισμένη σε μεγάλες και εκβιομηχανισμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται στον εξαγωγικό τομέα και σε εμπορεύσιμες καλλιέργειες, ενώ οι περιορισμένες γνώσεις και δεξιότητες θα μπορούσαν να περιθωριοποιήσουν περαιτέρω τη γεωργία μικρής κλίμακας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

31.  επιμένει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για τη γεωργία στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συνάδει με τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα της Ατζέντας του 2030 και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και, συνεπώς, με τα συμπεράσματα της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD) και τις συστάσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή· τονίζει ότι αυτό συνεπάγεται την αναγνώριση της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας και την ταχεία μετάβαση από τις μονοκαλλιέργειες που βασίζονται στην εντατική χρήση χημικών προϊόντων, προς μια διαφοροποιημένη και βιώσιμη γεωργία που βασίζεται σε αγροοικολογικές γεωργικές πρακτικές και ενισχύει τα τοπικά συστήματα τροφίμων και τη γεωργία μικρής κλίμακας·

32.  επισημαίνει ότι τα εργαλεία ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν ζωτική σημασία σε περιπτώσεις τόσο φυσικών όσο και τεχνολογικών καταστροφών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε περιοχές που είναι ευάλωτες και πλήττονται από συγκρούσεις· τονίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν σε κοινότητες χαμηλού εισοδήματος και άλλες ευάλωτες κοινότητες τη δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες (π.χ. υγεία, εκπαίδευση, ύδρευση, αποχέτευση και ηλεκτρική ενέργεια), καθώς και σε ανθρωπιστική βοήθεια και άλλες δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες· υπογραμμίζει τη σημασία της καταπολέμησης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο (ψευδείς ειδήσεις), και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν ειδικά προγράμματα που θα εστιάζουν στην παιδεία στα Μέσα ως εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων·

33.  υπογραμμίζει ότι η τεχνολογική καινοτομία στην ανθρωπιστική βοήθεια συνιστά προτεραιότητα, και πιο συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των αναγκαστικών εκτοπίσεων, καθώς συμβάλλει στην ανεύρεση βιώσιμων λύσεων που παρέχουν σταθερότητα και αξιοπρέπεια στη ζωή των ανθρώπων και ενδέχεται να διευκολύνουν τη σχέση ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας· επικροτεί τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής καινοτομίας, όπως η Παγκόσμια Συμμαχία Ανθρωπιστικής Καινοτομίας (GAHI), το Ταμείο Ανθρωπιστικής Καινοτομίας (HIF) και ο Παγκόσμιος Σφυγμός (Global Pulse) των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί την ΕΕ να προωθήσει τα ανοικτά δεδομένα και να υποστηρίξει ένθερμα τις παγκόσμιες κοινότητες παραγωγών και σχεδιαστών λογισμικού που δημιουργούν πρακτικές ανοικτές τεχνολογίες, με γνώμονα την επίλυση διεθνών αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προβλημάτων·

34.  τονίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τα SMS και οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων μπορούν να παράσχουν νέα, οικονομικά προσιτά εργαλεία για τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από φτωχά ή απομονωμένα άτομα, καθώς και από άτομα με αναπηρία· επισημαίνει τις δυνατότητες της τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας, η οποία ενδέχεται να έχει πλεονεκτήματα όπως το μικρότερο κόστος πρόσβασης, λόγω της αυξανόμενης κάλυψης του δικτύου, της ευχέρειας χρήσης και της μείωσης του κόστους των κλήσεων και των γραπτών μηνυμάτων· υπενθυμίζει, ωστόσο, επίσης ότι τα κινητά τηλέφωνα προκαλούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, ιδίως λόγω της εξόρυξης ορυκτών πόρων και των αυξανόμενων επιπέδων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού· υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση έχει τη δυνατότητα είτε να δώσει ώθηση στη δημοκρατία είτε να την υπονομεύσει, και καλεί την ΕΕ να εξετάσει δεόντως αυτούς τους κινδύνους, προκειμένου να ελέγχεται η τυχόν εσφαλμένη εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών, κατά την προώθηση της χρήσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην αναπτυξιακή βοήθεια, καθώς και να προωθήσει τη διακυβέρνηση του διαδικτύου·

35.  τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης ενός βιώσιμου οικοσυστήματος για την ψηφιακή οικονομία, ώστε να μειωθούν οι οικολογικές επιπτώσεις που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, με την ανάπτυξη αποτελεσματικής χρήσης των πόρων τόσο στον ψηφιακό τομέα όσο και στον τομέα της ενέργειας, ιδίως δίνοντας προτεραιότητα στην κυκλική οικονομία· ζητεί το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο (ΕΕΣ) να στηρίζει την ευθύνη του παραγωγού, και συγκεκριμένα μέσω της υποστήριξης ΜΜΕ που αναπτύσσουν δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακατασκευής και ενσωματώνουν συστήματα επιστροφής στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με σκοπό την αφαίρεση των επικίνδυνων συστατικών που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ)· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ηλεκτρονικών συσκευών και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα της επιχειρηματικής ευθύνης κατά την παραγωγή ΗΗΕ· τονίζει, ομοίως, την ανάγκη να υποστηριχθούν η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η κατάρτιση εθνικών πολιτικών στον τομέα αυτό στις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων ΗΗΕ, η πρόληψη της παράνομης απόρριψης και της ακατάλληλης επεξεργασίας αποβλήτων ΗΗΕ, η προώθηση της ανακύκλωσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης·

36.  αναγνωρίζει ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες παρέχουν στον τομέα της ενέργειας καινοτόμα εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα, καθώς καταναλώνουν ενεργειακούς πόρους (οι εκπομπές CO2 από τον ψηφιακό τομέα εκτιμάται ότι ανέρχονται στο 2-5 % των συνολικών εκπομπών) και μέταλλα (όπως άργυρο, κοβάλτιο, χαλκό και ταντάλιο), γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους· επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να αλλάξουν τα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή·

37.  αναγνωρίζει τον δυνητικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στην προώθηση της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή κρατικές ψηφιακές πλατφόρμες ενημερωτικού χαρακτήρα οι οποίες θα αυξήσουν τις δυνατότητες του πληθυσμού να κατανοεί πλήρως τα δικαιώματά του και τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στους πολίτες·

39.  τονίζει ότι οι εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμβάλλουν στην ταχύτερη και φθηνότερη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, στη βελτίωση της συνέπειας και της ικανοποίησης των πολιτών, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και των δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, και στην αύξηση της διαφάνειας, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση του εκδημοκρατισμού και στην καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει τον ζωτικό ρόλο της τεχνολογίας και της ψηφιοποίησης για μια αποτελεσματική δημοσιονομική πολιτική και διοίκηση, δεδομένου ότι καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική αύξηση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· επιμένει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν ασφαλείς ψηφιακές ταυτότητες, καθώς αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στον προσδιορισμό του αριθμού των ατόμων που χρειάζονται ορισμένες βασικές υπηρεσίες·

40.  ζητεί να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο για τη βελτίωση της καταγραφής των παιδιών στα μητρώα γεννήσεων, θανάτων και γάμων· υπογραμμίζει ότι η UNICEF εκτιμά ότι, μόνο στην υποσαχάρια Αφρική, 95 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν καταγραφεί κατά τη γέννηση(7) και επομένως δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γέννησης, και ότι η απουσία αυτού του πιστοποιητικού εμποδίζει τη νομική αναγνώριση του παιδιού και συνεπώς την κοινωνική του ύπαρξη από τη γέννηση έως την ενήλικη ζωή του, και στρεβλώνει τα δημογραφικά στοιχεία των χωρών, με σημαντικές συνέπειες όσον αφορά την αξιολόγηση των αναγκών των πληθυσμών, ιδίως σε σχέση με την πρόσβαση στην εκπαίδευση ή την υγειονομική περίθαλψη·

41.  αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας, στην άμεση αντιμετώπιση επιδημιών, στη διάδοση εκστρατειών για τη δημόσια υγεία, στην πρόσβαση του κοινού σε υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και στην κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, στην υποστήριξη και την προώθηση της βασικής έρευνας, και στην ανάπτυξη υπηρεσιών πληροφόρησης για την υγεία και την ηλεκτρονική υγεία· καλεί, ως εκ τούτου, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να θεσπίσουν κατάλληλα πλαίσια πολιτικής και ρυθμιστικά πλαίσια για την αναβάθμιση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής υγείας· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για τον σκοπό αυτόν·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το διαδικτυακό πρόγραμμα «DEVCO Academy», το οποίο καθιστά δυνατή τη διαδικτυακή κατάρτιση ατόμων από τις χώρες εταίρους της ΕΕ· ζητεί να αναπτυχθούν περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης για τοπικούς ηγέτες και να θεσπιστούν διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων για επιδοτήσεις της ΕΕ, ώστε οι εν λόγω εταίροι να μπορούν να έχουν μια σαφέστερη εικόνα των προσδοκιών, των στόχων και των προϋποθέσεων, και να βελτιωθούν με αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες έγκρισης των έργων τους· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες, με την προϋπόθεση ότι είναι εύκολα προσβάσιμες, αποτελεσματικές και συναφείς, θα έχουν θετική επίδραση στην απορρόφηση της βοήθειας και στην εικόνα της ΕΕ μεταξύ των εταίρων της·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1) ΕΕ C 210 της 30.6.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 22.
(3) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 106.
(4) Μελέτη UNEP-Ιντερπόλ, «The Rise of Environmental Crime: a growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security» (Η άνοδος του περιβαλλοντικού εγκλήματος: μια αυξανόμενη απειλή για τους φυσικούς πόρους, την ειρήνη, την ανάπτυξη και την ασφάλεια), 2016.
(5) UNCTAD, «South-South Digital Cooperation for Industrialisation: A Regional Integration Agenda» (Ψηφιακή συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότου για τη βιομηχανοποίηση: θεματολόγιο περιφερειακής ολοκλήρωσης) (2017).
(6) Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, GA/RES/70/125.
(7) https://www.unicef.org/french/publications/files/UNICEF_SOWC_2016_French_LAST.pdf

Τελευταία ενημέρωση: 14 Νοεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου