Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0166R(APP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0358/2018

Indgivne tekster :

A8-0358/2018

Forhandlinger :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0449

Vedtagne tekster
PDF 309kWORD 129k
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale
P8_TA(2018)0449A8-0358/2018
Beslutning
 Bilag
 Bilag
 Bilag
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2018 om FFR 2021-2027 – Parlamentets holdning med henblik på en aftale (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2018 med titlen "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027" (COM(2018)0321),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 (COM(2018)0322), og til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2018)0325, COM(2018)0326, COM(2018)0327 og COM(2018)0328),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2018)0323),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 2. maj 2018 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (COM(2018)0324),

–  der henviser til sine beslutninger af 14. marts 2018 om hhv. den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 og om reformen af Den Europæiske Unions ordning for egne indtægter(1),

–  der henviser til sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter(2),

–  der henviser til Europa-Parlamentets ratifikation af Parisaftalen den 4. oktober 2016(3) og Rådets ratifikation af Parisaftalen den 5. oktober 2016(4),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 70/1 af 25. september 2015 med titlen "Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling", som trådte i kraft den 1. januar 2016,

–  der henviser til EU's kollektive forpligtelse til at nå målet om at anvende 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand (ODA) inden for tidsrammen for dagsordenen for perioden efter 2015,

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2017 om en europæisk søjle for sociale rettigheder(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 5,

–  der henviser til interimsbetænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Budgetkontroludvalget, udtalelse i form af ændringsforslag fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale anliggender, udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0358/2018),

A.  der henviser til, at artikel 311 i TEUF fastsætter, at Unionen selv skal tilvejebringe de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik;

B.  der henviser til, at den nuværende flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 for første gang blev fastsat på et lavere niveau end dens forgænger, både for så vidt angår forpligtelses- og betalingsbevillinger; der henviser til, at den sene vedtagelse af FFR'en og de sektorspecifikke retsakter havde en yderst negativ indvirkning på gennemførelsen af de nye programmer;

C.  der henviser til, at FFR'en hurtigt viste sig at være utilstrækkelig til at imødegå en række kriser, nye internationale forpligtelser og nye politiske udfordringer, der ikke var indarbejdet og/eller taget højde for på tidspunktet for vedtagelsen; der henviser til, at FFR'en med henblik på at sikre den fornødne finansiering blev presset til det yderste, herunder i form af en hidtil uset anvendelse af fleksibilitetsbestemmelserne og særlige instrumenter, efter at de disponible margener var blevet opbrugt; der henviser til, at højtprioriterede EU-programmer for forskning og infrastruktur sågar blev skåret ned blot to år efter deres vedtagelse;

D.  der henviser til, at FFR-midtvejsrevisionen, som blev iværksat ved udgangen af 2016, viste sig at være afgørende for udvidelsen af potentialet i de eksisterende fleksibilitetsbestemmelser, men ikke førte til, at FFR-lofterne blev revideret; der henviser til, at denne revision blev vurderet positivt af både Parlamentet og Rådet;

E.  der henviser til, at fastsættelsen af den nye FFR vil markere et vendepunkt for EU-27, da den vil skabe mulighed for at støtte op om en fælles langsigtet vision og træffe beslutning om de fremtidige politiske prioriteter såvel som EU's evne til at indfri disse; der henviser til, at FFR for 2021-2027 bør forsyne Unionen med de nødvendige midler til at fremme bæredygtig økonomisk vækst, forskning og innovation, styrke unge, effektivt tackle udfordringerne i forbindelse med migration, bekæmpe arbejdsløshed, vedvarende fattigdom og social udstødelse, styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed yderligere, gøre noget ved bæredygtighed, tab af biodiversitet og klimaforandringer, styrke EU's sikkerhed og forsvar, beskytte sine ydre grænse og støtte landene i naboskabsområdet;

F.  der henviser til, at det i lyset af de globale udfordringer, som medlemsstaterne ikke kan løse alene, bør være muligt at påskønne europæiske fælles goder og bestemme områder, hvor det vil være mere effektivt at anvende EU-budgettet end de nationale budgetter, med henblik på at overføre de tilsvarende finansielle midler til EU-niveau og således styrke Unionens strategiske betydning uden nødvendigvis at øge de samlede offentlige udgifter;

G.  der henviser til, at Kommissionen den 2. maj 2018 fremlagde en række lovforslag om FFR 2021-27 og EU's egne indtægter, efterfulgt af lovforslag om opstilling af nye EU-programmer og -instrumenter;

1.  understreger, at FFR 2021-27 skal garantere EU's ansvar for og evne til at imødekomme behov, der måtte opstå, yderligere udfordringer og nye internationale forpligtelser samt opfylde sine politiske prioriteringer og mål; henviser til de alvorlige problemer, der er knyttet til underfinansieringen af FFR 2014-20, og gentager, at det er nødvendigt at undgå en gentagelse af tidligere fejltrin ved fra starten at sikre et robust og troværdigt EU-budget til gavn for borgerne i den næste syvårsperiode;

2.  anser Kommissionens forslag til FFR 2021-27 og Unionens ordning for egne indtægter for at være udgangspunktet for de kommende forhandlinger; giver udtryk for sin holdning til disse forslag i afventning af Rådets forhandlingsmandat, som endnu ikke foreligger;

3.  understreger, at Kommissionens forslag vedrørende det samlede niveau for den næste FFR, der er sat til 1,08 % af EU-27's BNI (1,11 % efter indarbejdelsen af Den Europæiske Udviklingsfond), udtrykt i BNI-procent udgør en reduktion i reelle tal i sammenligning med den nuværende FFR; mener, at det FFR-niveau, der er foreslået, ikke vil sætte Unionen i stand til at indfri sine politiske forpligtelser og imødegå de betydelige udfordringer, der ligger forude; agter derfor at forhandle om den nødvendige forhøjelse;

4.  erklærer endvidere sin modstand mod enhver nedskæring af niveauet for mangeårige centrale EU-politikker, der er fastsat i traktaterne, såsom samhørighedspolitikken og den fælles landbrugs- og fiskeripolitik; er navnlig modstander af alle radikale nedskæringer, som kan have en negativ indvirkning på selve karakteren af og målene for disse politikker, såsom de nedskæringer, der er foreslået for Samhørighedsfonden eller for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne; modsætter sig i denne forbindelse forslaget om at skære ned i Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) til trods for dens udvidede anvendelsesområde og integreringen af fire eksisterende sociale programmer, i særdeleshed ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

5.  understreger endvidere betydningen af de horisontale principper, der bør ligge til grund for FFR og alle de tilknyttede EU-politikker; bekræfter i denne forbindelse endnu en gang sit standpunkt om, at EU bør holde sit løfte om at gå forrest i gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling, og beklager fraværet af et klart og synligt tilsagn herom i FFR-forslagene; anmoder derfor om, at målene for bæredygtig udvikling integreres i alle EU's politikker og initiativer i den næste FFR; understreger endvidere, at alle programmer under den næste FFR bør være i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder; fremhæver betydningen af at levere resultater i forbindelse med den europæiske søjle for sociale rettigheder, afskaffelse af forskelsbehandling, herunder mod LGBTI-personer, og oprettelse af en portefølje for mindretal, herunder romaer, som alle er afgørende elementer i at opfylde EU's forpligtelser i retning af et inkluderende Europa; understreger, at EU's bidrag til klimamålene for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen bør nå op på mindst 25 % af udgifterne i FFR-perioden 2021-2027 og på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027;

6.  beklager i denne forbindelse, at der på trods af den fælles erklæring om integrering af kønsaspektet, som er vedføjet som bilag til forordningen om FFR 2014-2020, ikke er sket væsentlige fremskridt på dette område, og at Kommissionen ikke tog hensyn til dens gennemførelse ved midtvejsgennemgangen af FFR'en; beklager dybt, at integration af kønsaspektet er blevet fuldstændig tilsidesat i FFR-forslaget, og beklager manglen på klare ligestillingsmål, -krav og -indikatorer i forslagene til de relevante EU-politikker; opfordrer til, at man under de årlige budgetprocedurer evaluerer og medtager den fulde virkning af EU's politikker på ligestillingen mellem kønnene (kønsbudgettering); forventer et fornyet tilsagn fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen om integration af kønsaspektet i den næste FFR og en effektiv overvågning heraf, bl.a. i forbindelse med midtvejsrevisionen af FFR'en;

7.  understreger, at øget ansvarlighed, forenkling, synlighed, gennemsigtighed og resultatbaseret budgettering skal ligge til grund for den næste FFR; minder i denne forbindelse om, at det er nødvendigt at styrke de fremtidige udgifters fokus på præstationer og resultater med udgangspunkt i ambitiøse og relevante resultatmål og en udtømmende og fælles definition af EU-merværdi; anmoder Kommissionen om under hensyntagen til ovennævnte horisontale principper at strømline resultatrapporteringen, udvide den til en kvalitativ tilgang, der omfatter miljømæssige og sociale indikatorer, samt tydeligt redegøre for de vigtigste EU-udfordringer, der stadig mangler at blive tacklet;

8.  er bevidst om de alvorlige udfordringer, som Unionen står over for, og påtager sig sit fulde ansvar for, at der rettidigt sikres et budget, som svarer til EU-borgernes behov, forventninger og bekymringer; er parat til straks at gå i forhandlinger med Rådet med henblik på at forbedre Kommissionens forslag og opstille en realistisk FFR;

9.  minder om, at Parlamentets holdning allerede blev klart markeret i dets beslutninger af 14. marts og 30. maj 2018, som udgør dets politiske standpunkt for så vidt angår FFR 2021-27 og Unionens egne indtægter; minder om, at disse beslutninger blev vedtaget med meget store flertal, hvilket demonstrerer Parlamentets enighed og parathed til de kommende forhandlinger;

10.  forventer derfor, at FFR'en vil blive sat øverst på Rådets politiske dagsorden, og beklager, at der til dato ikke er set nogen betydelige fremskridt; mener, at de regelmæssige møder mellem de skiftende rådsformandskaber og Parlamentets forhandlere bør intensiveres og bane vejen for de officielle forhandlinger; forventer, at der indgås en god aftale inden valget til Europa-Parlamentet i 2019 for at undgå alvorlige hindringer for iværksættelsen af de nye programmer som følge af den sene vedtagelse af den finansielle ramme, som det tidligere er sket; understreger, at denne tidsplan vil gøre det muligt for det nyvalgte Europa-Parlament at justere på FFR 2021-27 under den obligatoriske midtvejsrevision;

11.  minder om, at indtægter og udgifter bør behandles som en samlet pakke under de kommende forhandlinger; understreger derfor, at der ikke vil blive indgået nogen aftale om FFR, uden at der gøres tilsvarende fremskridt med ordningen for Unionens nye egne indtægter;

12.  understreger, at alle elementerne i pakken med FFR/egne indtægter, herunder især tallene for FFR'en, bør forblive på forhandlingsbordet, indtil der er opnået en endelig aftale; minder i denne forbindelse om Parlamentets kritiske holdning til den procedure, der førte til vedtagelsen af den nuværende FFR-forordning, og den dominerende rolle, som Det Europæiske Råd påtog sig i denne proces ved uigenkaldeligt at vedtage en række elementer, herunder FFR-lofterne og en række sektorspecifikke, politikrelaterede bestemmelser, og således tilsidesætte både ånden og ordlyden i traktaterne; er især bekymret over, at de første elementer i de FFR-"forhandlingsbokse", som rådsformandskabet har udarbejdet, følger samme logik og indeholder spørgsmål, der skal vedtages af Rådet og Parlamentet i fællesskab i forbindelse med vedtagelsen af lovgivning om oprettelse af nye EU-programmer; agter derfor at justere sin strategi i overensstemmelse hermed;

13.  mener, at kravet om enstemmighed for vedtagelse og ændring af FFR-forordningen udgør en reel proceduremæssig hindring; opfordrer Det Europæiske Råd til at aktivere passerellebestemmelsen i artikel 312, stk. 2, i TEUF for at gøre det muligt for Rådet at vedtage FFR-forordningen med kvalificeret flertal;

14.  vedtager denne beslutning med henblik på at skitsere sit forhandlingsmandat for hvert enkelt aspekt af Kommissionens forslag, inklusive konkrete ændringsforslag til både forslaget til FFR og den interinstitutionelle aftale (IIA); fremlægger endvidere en tabel med tal for de enkelte EU-politikker og -programmer på grundlag af Parlamentets holdninger som allerede vedtaget i tidligere FFR-beslutninger; understreger, at disse tal også vil indgå i Parlamentets mandat for de kommende lovgivningsmæssige forhandlinger, der skal føre frem til vedtagelsen af EU's programmer for perioden 2021-27;

A.ANMODNINGER VEDRØRENDE FFR

15.  anmoder derfor om, at Rådet tager behørigt hensyn til Parlamentets nedenstående holdninger med henblik på at opnå et positivt resultat af forhandlingerne om FFR 2021-27 og på at opnå Parlamentets godkendelse, jf. artikel 312 i TEUF;

Tal

16.  bekræfter på ny sin formelle holdning, at FFR 2021-27-niveauet bør sættes til 1 324,1 mia. EUR i 2018-priser, svarende til 1,3 % af BNI for EU-27 med henblik på at tilsikre det fornødne niveau af finansiering til centrale EU-politikker, som vil gøre det muligt at opfylde deres missioner og mål;

17.  opfordrer i denne forbindelse til, at nedenstående finansieringsniveau tilsikres for EU's programmer og politikker, som præsenteres i en rækkefølge, der som foreslået af Kommissionen afspejler strukturen i FFR'en, og som gentages i den detaljerede tabel (bilag III og IV til nærværende beslutning); opfordrer til, at de relevante forpligtelses- og betalingsbevillingslofter justeres tilsvarende som fastsat i bilag 1 til denne beslutning:

   i. forhøjelse af budgettet til Horisont Europa, så det når op på 120 mia. EUR i 2018-priser
   ii. forøgelse af bevillingen til InvestEU-fonden, så det i højere grad afspejler niveauet for 2014-2020 for alle de finansielle instrumenter, der er integreret i det nye program
   iii. forhøjelse af finansieringsniveauet for transportinfrastruktur gennem Connecting Europe-faciliteten (CEF-Transport)
   iv. fordobling af den særlige støtte til SMV'er (sammenlignet med COSME) i programmet for det indre marked med henblik på at forbedre deres adgang til markeder, forbedre vilkårene for erhvervslivet og virksomhedernes konkurrenceevne og fremme iværksætteri
   v. yderligere forøgelse af programmet for det indre marked med henblik på at finansiere et nyt markedsovervågningsmål
   vi. fordobling af det foreslåede finansieringsniveau for EU's program for bekæmpelse af svig og forøgelse af finansieringsniveauet for Fiscalis-programmet
   vii. opførelse af en særlig bevilling til bæredygtig turisme
   viii. yderligere styrkelse af det europæiske rumprogram, navnlig for at styrke SSA/GOVSATCOM og Copernicus
   ix. fastholdelse af finansieringen til samhørighedspolitikken for EU-27 på samme niveau som i 2014-20-budgettet i faste priser
   x. fordobling af midlerne til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i ESF+ (i forhold til det nuværende ungdomsbeskæftigelsesinitiativ), samtidig med at ordningens effektivitet og merværdi sikres
   xi. opførelse af en særlig bevilling (5,9 mia. EUR) til børnegarantien med henblik på at bekæmpe børnefattigdom, både i EU og gennem dets eksterne foranstaltninger
   xii. tredobling af det nuværende budget for Erasmus+-programmet
   xiii. sikring af et tilstrækkeligt finansieringsniveau for programmet DiscoverEU (Interrail)
   xiv. forøgelse af den nuværende finansiering til programmet Et Kreativt Europa
   xv. forøgelse af den nuværende finansiering til programmet for rettigheder og værdier og opførelse af en særlig bevilling til et nyt delprogram for Unionens værdier (mindst 500 mio. EUR) med henblik på at støtte civilsamfundsorganisationer, der fremmer grundlæggende værdier og demokrati i EU på lokalt og nationalt plan
   xvi. fastholdelse af finansieringen til den fælles landbrugspolitik for EU-27 på niveauet for 2014-2020-budgettet i faste priser med tilføjelse af landbrugsreservens oprindelige beløb
   xvii. forhøjelse med 10 % af niveauet for den Europæiske Hav- og Fiskerifond i overensstemmelse med dens nye opgave med hensyn til den blå økonomi
   xviii. fordobling af den nuværende finansiering til Life+-programmet, inklusive øremærkede finansieringsrammer for biodiversitet og forvaltning af Natura 2000-nettet
   xix. opførelse af en særlig bevilling (4,8 mia. EUR) til en ny fond for retfærdig energiomstilling med henblik på at imødegå de samfundsmæssige, socioøkonomiske og miljømæssige konsekvenser for arbejdstagere og lokalsamfund, der påvirkes negativt af omstillingen væk fra kul og kulstofafhængighed
   xx. styrkelse af instrumentet/instrumenterne til støtte for naboskabs- og udviklingspolitikkerne (3,5 mia. EUR) for at bidrage yderligere til finansieringen af en investeringsplan for Afrika
   xxi. genopførelse af som minimum 2020-niveauet for alle agenturer, samtidig med at det højere niveau, som Kommissionen har foreslået, forsvares, bl.a. for de agenturer, der har fået nye kompetencer og ansvarsområder, og der opfordres til en samlet tilgang til gebyrfinansiering
   xxii. fastholdelse af finansieringsniveauet for 2014-2020 for flere EU-programmer (f.eks. nedlukning af nukleare anlæg, samarbejde med de oversøiske lande og territorier (OLT'er)), herunder dem, for hvilke det foreslås, at de lægges sammen til større programmer (f.eks. bistand til de socialt dårligst stillede, sundhed og forbrugerrettigheder), og for hvilke Kommissionens forslag således udgør en reduktion i reelle tal
   xxiii. fastlæggelse – med forbehold af ovennævnte ændringer – af finansieringsrammerne for alle andre programmer på det niveau, som Kommissionen har foreslået, herunder for CEF-Energi, CEF-Digital, programmet for et digitalt Europa, Den Europæiske Forsvarsfond og den humanitære bistand;

18.  agter at tilsikre et tilstrækkeligt finansieringsniveau med udgangspunkt i Kommissionens forslag til "Migration og grænseforvaltning" (udgiftsområde 4) og "Sikkerhed og forsvar", herunder kriseberedskab (udgiftsområde 5); fastholder sit mangeårige standpunkt om, at yderligere politiske prioriteter bør sammenkobles med yderligere finansielle midler, således at der ikke sker en undergravning af eksisterende politikker og programmer og finansieringen heraf under den nye FFR;

19.  agter at forsvare Kommissionens forslag om at sikre et tilstrækkeligt finansieringsniveau til en stærk, effektiv og kvalitetspræget EU-forvaltning, der kan tjene alle europæere; minder om, at EU's institutioner, organer og decentrale agenturer under den nuværende FFR har gennemført en personalereduktion på 5 %, og mener, at de ikke bør gøres til genstand for yderligere nedskæringer, som direkte ville bringe gennemførelsen af Unionens politikker i fare; udtrykker endnu en gang sin kraftige modstand mod en gentagelse af den såkaldte omrokeringspulje for agenturer;

20.  er fast besluttet på at forhindre endnu en betalingskrise i de første år af FFR 2021-2027, sådan som det var tilfældet i indeværende periode; mener, at det samlede betalingsloft skal tage højde for det hidtil usete omfang af uindfriede forpligtelser ved udgangen af 2020, hvis anslåede størrelse er konstant stigende på grund af store forsinkelser med gennemførelsen, og som skal betales under den næste FFR; kræver derfor, at det samlede niveau af betalinger i den næste FFR samt de årlige betalingslofter, navnlig i begyndelsen af perioden, fastsættes på et passende niveau, som også tager behørigt hensyn til denne situation; agter kun at acceptere en begrænset og velbegrundet forskel mellem forpligtelses- og betalingsbevillinger i den næste FFR;

21.  fremlægger på grundlag heraf en tabel i bilag III og IV til nærværende beslutning med angivelse af de nøjagtige tal, der foreslås for hver af EU's politikker og programmer; anfører, at det med henblik på sammenlignelighed agter at bevare strukturen i de enkelte EU-programmer som foreslået af Kommissionen med forbehold af eventuelle ændringer, der måtte blive anmodet om under den lovgivningsprocedure, som fører til vedtagelsen af disse programmer;

Midtvejsrevision

22.  understreger, at det er nødvendigt at foretage en midtvejsrevision af FFR'en med udgangspunkt i den positive præcedens, der er dannet under den nuværende ramme, og opfordrer til:

   i. en obligatorisk og retligt bindende midtvejsrevision efter en gennemgang af, hvordan FFR'en fungerer, og under hensyntagen til en vurdering af de fremskridt, der er gjort i retning af at nå klimamålene, integreringen af målene for bæredygtig udvikling og ligestilling mellem kønnene og virkningen af forenklingsforanstaltningerne for støttemodtagerne
   ii. at det relevante forslag fra Kommissionen forelægges tids nok til, at det næste Parlament og Kommissionen kan foretage en meningsfuld justering af rammen for 2021-2027, og senest den 1. juli 2023
   iii. at de på forhånd tildelte nationale rammebeløb ikke reduceres ved denne revision;

Fleksibilitet

23.  glæder sig over Kommissionens forslag om fleksibilitet, som udgør et godt grundlag for forhandlingerne; er enig i den overordnede struktur for fleksibilitetsmekanismerne i FFR 2021-2027; understreger, at de særlige instrumenter har forskellige opgaver og imødekommer forskellige behov, og modsætter sig ethvert forsøg på at sammenlægge dem; støtter kraftigt op om den utvetydige bestemmelse om, at både forpligtelses- og betalingsbevillinger, der stammer fra anvendelsen af særlige instrumenter, bør opføres på budgettet ud over de relevante FFR-lofter, og at eventuelle lofter over de tilpasninger, der følger af den samlede margen for betalinger, fjernes; opfordrer til, at der indføres en række yderligere forbedringer, bl.a. følgende:

   i. genopfyldning af EU-reserven med et beløb svarende til indtægterne fra bøder og strafgebyrer
   ii. øjeblikkelig genanvendelse af frigørelser foretaget i år n-2, herunder dem der følger af forpligtelser indgået under den nuværende FFR
   iii. bortfaldne beløb fra særlige instrumenter stilles til rådighed for alle særlige instrumenter, og ikke kun for fleksibilitetsinstrumentet
   iv. en højere bevilling til fleksibilitetsinstrumentet, nødhjælpsreserven, EU's Solidaritetsfond og margenen til uforudsete udgifter, sidstnævnte uden obligatorisk modregning;

Varighed

24.  understreger nødvendigheden af, at varigheden af FFR gradvist bevæger sig i retning af en periode på 5+5 år med en obligatorisk midtvejsrevision; accepterer, at næste FFR bør fastsættes for en periode på syv år som en overgangsløsning, der skal anvendes for sidste gang; forventer, at de nærmere aftaler om indførelsen af en 5+5-ramme er godkendt på tidspunktet for midtvejsrevisionen af FFR 2021-2027;

Struktur

25.  er indforstået med den overordnede struktur med syv udgiftsområder i FFR, som Kommissionen har foreslået, og som stort set svarer til Parlamentets eget forslag; mener, at denne struktur giver mulighed for større gennemsigtighed og gør EU's udgifter mere synlige, samtidig med at den nødvendige grad af fleksibilitet bevares; tilslutter sig desuden oprettelsen af "programklynger", som forventes at føre til en betydelig forenkling og rationalisering af EU's budgetstruktur og en klar tilpasning heraf til FFR-udgiftsområderne;

26.  bemærker, at Kommissionen foreslår at skære antallet af EU-programmer ned med over en tredjedel; understreger, at Parlamentets holdning til strukturen i og sammensætningen af de 37 nye programmer vil blive fastlagt i forbindelse med vedtagelsen af de relevante sektorspecifikke retsakter; forventer under alle omstændigheder, at den foreslåede budgetkontoplan vil afspejle alle de forskellige dele af hvert program på en måde, der sikrer gennemsigtighed og tilvejebringer det informationsniveau, der er påkrævet, for at budgetmyndigheden kan fastlægge det årlige budget og føre tilsyn med gennemførelsen;

Budgettets enhed

27.  glæder sig over den foreslåede integration af Den Europæiske Udviklingsfond i EU's budget, som imødekommer et mangeårigt krav fra Parlamentet for så vidt angår alle instrumenter uden for budgettet; minder om, at enhedsprincippet, ifølge hvilket alle Unionens indtægter og udgifter skal opføres på budgettet, både er et traktatmæssigt krav og en grundlæggende forudsætning i et demokrati;

28.  anfægter derfor logikken i og begrundelsen for at oprette instrumenter uden for budgettet, hvilket forhindrer parlamentarisk kontrol med de offentlige finanser og undergraver gennemsigtigheden i beslutningstagningen; mener, at beslutninger om at oprette sådanne instrumenter udgør en forbigåelse af Parlamentet i dets tredobbelte ansvar som lovgivnings-, budget- og kontrolmyndighed; mener, at når undtagelser skønnes nødvendige for at nå bestemte mål, f.eks. gennem anvendelse af finansielle instrumenter eller trustfonde, bør de være fuldstændigt gennemsigtige, behørigt begrundet i dokumenteret additionalitet og merværdi og understøttet af solide beslutningsprocedurer og bestemmelser om ansvarlighed;

29.  understreger imidlertid, at integreringen af disse instrumenter i EU-budgettet ikke bør føre til en reduktion af finansieringen af andre EU-politikker og -programmer; understreger derfor, at det er nødvendigt at træffe beslutning om det samlede niveau for den næste FFR uden at medregne den tildeling på 0,03 % af EU's BNI, som svarer til Den Europæiske Udviklingsfond, og som bør lægges oven i de aftalte lofter;

30.  understreger, at FFR-lofterne ikke bør hindre finansiering af Unionens politiske mål via EU-budgettet; forventer derfor, at der sker en revision af FFR-lofterne i opadgående retning, når det er nødvendigt for at finansiere nye politiske mål, uden at det bliver nødvendigt at ty til mellemstatslige finansieringsmetoder;

B.LOVGIVNINGSMÆSSIGE ANLIGGENDER

Retsstatsprincipperne

31.  fremhæver betydningen af den nye mekanisme, der sikrer respekt for de værdier, som er nedfældet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), således at medlemsstater, der ikke respekterer dem, vil blive udsat for økonomiske konsekvenser; advarer dog om, at de, der i sidste ende nyder godt af Unionens budget, på ingen måde må berøres af den ligegyldighed, deres regering udviser over for de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipperne; understreger derfor, at sådanne foranstaltninger ikke må berøre statslige enheders eller medlemsstaters forpligtelse til at foretage betalinger til de endeligt begunstigede eller til støttemodtagerne;

Den almindelige lovgivningsprocedure og delegerede retsakter

32.  understreger, at programmål og udgiftsprioriteringer, finansielle tildelinger, kriterier for støtteberettigelse, udvælgelses- og tildelingskriterier, betingelser, definitioner og beregningsmetoder bør fastlægges i den relevante lovgivning under fuldstændig overholdelse af Parlamentets beføjelser som medlovgiver; understreger, at når sådanne foranstaltninger, som kan indebære vigtige politiske valg, ikke indgår i basisretsakten, bør de vedtages ved delegerede retsakter; er i denne forbindelse af den opfattelse, at de flerårige og/eller årlige arbejdsprogrammer generelt bør vedtages ved delegerede retsakter;

33.  erklærer, at Parlamentet, når det er nødvendigt, agter at styrke bestemmelserne om regeringsførelse, ansvarlighed, gennemsigtighed og parlamentarisk tilsyn, styrkelse af lokale og regionale myndigheder og deres partnere samt inddragelse af NGO'er og civilsamfundet i den næste generation af programmer; har desuden til hensigt at forbedre og om nødvendigt præcisere sammenhængen og synergierne mellem og inden for de forskellige fonde og politikker; erkender behovet for øget fleksibilitet i tildelingen af ressourcer inden for visse programmer, men understreger, at dette ikke bør ske på bekostning af deres oprindelige og langsigtede politiske målsætninger, forudsigeligheden og Parlamentets rettigheder;

Revisionsklausuler

34.  påpeger, at de enkelte FFR-programmer og -instrumenter bør indeholde detaljerede og effektive revisionsklausuler for at sikre, at der foretages meningsfulde evalueringer af dem, og at Parlamentet efterfølgende inddrages fuldt ud i alle beslutninger, der træffes om nødvendige tilpasninger;

Lovgivningsforslag

35.  opfordrer Kommissionen til at forelægge de relevante forslag til retsakter ud over de forslag, den allerede har forelagt, og navnlig et forslag til forordning om oprettelse af en fond for retfærdig energiomstilling samt et særligt program for bæredygtig turisme; støtter endvidere indførelsen af den europæiske børnegaranti under ESF+, indarbejdelsen af et særligt delprogram for Unionens værdier i programmet for rettigheder og værdier og en revision af forordningen om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond; beklager, at Kommissionens relevante forslag ikke indeholder foranstaltninger, der opfylder kravene i artikel 174 i TEUF for så vidt angår de nordligste, meget tyndt befolkede områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder; mener, at der også bør foreslås en revision af finansforordningen, når som helst behovet måtte opstå som følge af FFR-forhandlingerne;

C.EGNE INDTÆGTER

36.  understreger, at den nuværende ordning for egne indtægter er yderst kompleks, urimelig, uigennemsigtig og helt uforståelig for borgerne i EU; opfordrer igen til, at der indføres et forenklet system, som vil være mere forståeligt for EU-borgerne;

37.  glæder sig i denne forbindelse over de forslag, som Kommissionen vedtog den 2. maj 2018 om en ny ordning for egne indtægter, som er et vigtigt skridt i retning af en mere ambitiøs reform; anmoder Kommissionen om at tage hensyn til Revisionsrettens udtalelse nr. 5/2018 om Kommissionens forslag til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter, hvori det understreges, at der er behov for en bedre beregning og yderligere forenkling af ordningen;

38.  minder om, at indførelsen af nye egne indtægter bør have et dobbelt formål: for det første at reducere andelen af BNI-baserede bidrag betydeligt og for det andet at sikre tilstrækkelig finansiering af EU's udgifter under den flerårige finansielle ramme efter 2020;

39.  støtter den foreslåede modernisering af de eksisterende egne indtægter, som indebærer:

   bibeholdelse af toldafgifter som traditionelle egne indtægter til EU, men nedskæring af den procentdel, som medlemsstaterne tilbageholder i "opkrævningsomkostninger" gennem en tilbagevenden til den oprindelige sats på 10 %
   en forenkling af momsbaserede egne indtægter, dvs. indførelse af en ensartet momsbidragssats uden undtagelser
   bibeholdelse af BNI-baserede egne indtægter med henblik på gradvist at sænke deres andel af EU's budgetfinansiering til 40 %, samtidig med at afbalanceringsfunktionen bevares;

40.  anmoder i overensstemmelse med Kommissionens forslag om programlagt indførelse af en kurv af nye egne indtægter, hvilket – uden at øge den finanspolitiske byrde for borgerne – ville være i overensstemmelse med afgørende strategiske mål for EU, hvis europæiske merværdi er indlysende og uerstattelig:

   korrekt funktion, konsolidering og styrkelse af det indre marked, navnlig gennem indførelse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag (FKSSG) som grundlag for en ny egen indtægt gennem oprettelse af en ensartet afgiftssats på indtægterne fra FKSSG og beskatning af store virksomheder i den digitale sektor, som har gavn af det indre marked
   bekæmpelse af klimaforandringer og fremskyndelse af energiomstillingen gennem foranstaltninger som f.eks. en andel af indtægterne fra handel med emissionsrettigheder
   indsatsen for at beskytte miljøet gennem et bidrag baseret på mængden af plastemballage, der ikke genanvendes;

41.  kræver en udvidelse af listen over potentielle nye egne indtægter, som bør omfatte:

   en egen indtægt baseret på en afgift på finansielle transaktioner (AFT), idet alle medlemsstater opfordres til at nå til enighed om en effektiv ordning
   indførelsen af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme som en ny egen indtægt til EU-budgettet, hvilket bør sikre lige konkurrencevilkår inden for den internationale handel og begrænse udflytningen af produktionen, samtidig med at omkostningerne ved klimaforandringer internaliseres i priserne på importerede varer;

42.  bakker kraftigt op om afskaffelsen af alle former for bidragsrabatter og andre korrektionsmekanismer, om nødvendigt ledsaget af en begrænset udfasningsperiode;

43.  insisterer på, at der indføres andre indtægter, som bør udgøre ekstra indtægter til EU-budgettet, uden at det medfører en tilsvarende reduktion af BNI-bidragene:

   bøder betalt af virksomheder for overtrædelse af Unionens regler eller bøder for forsinket betaling af bidrag
   indtægter fra bøder affødt af domme fra Den Europæiske Unions Domstol, herunder engangsbeløb eller tvangsbøder, der er pålagt medlemsstaterne som følge af traktatbrudsprocedurer;

44.  understreger endvidere, at der i overensstemmelse med Kommissionens forslag indføres andre former for indtægter for så vidt angår:

   gebyrer knyttet til gennemførelsen af mekanismer i direkte forbindelse med EU, f.eks. EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)
   seigniorage i form af formålsbestemte indtægter med henblik på finansiering af en ny investeringsstabiliseringsmekanisme;

45.  påpeger, at det er nødvendigt at opretholde EU-budgettets troværdighed over for finansmarkederne, hvilket indebærer en forhøjelse af lofterne for egne indtægter;

46.  opfordrer Kommissionen til at fremsætte et forslag til afhjælpning af den paradoksale situation, hvor bidrag fra Det Forenede Kongerige til de uindfriede forpligtelser før 2021 vil blive opført på budgettet som ordinære indtægter og dermed blive medregnet i loftet for egne indtægter, samtidig med at dette loft vil blive beregnet på grundlag af BNI for EU-27, dvs. uden Det Forenede Kongerige, når først landet har forladt EU; mener, at Det Forenede Kongeriges bidrag tværtimod skal beregnes oven i loftet for egne indtægter;

47.  henleder opmærksomheden på, at toldunionen er en vigtig kilde til Den Europæiske Unions finansielle kapacitet; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at harmonisere toldkontrollen og -forvaltningen i hele Unionen med henblik på at forebygge og bekæmpe svig og uregelmæssigheder, der skader Unionens finansielle interesser;

48.  opfordrer indtrængende til reel bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse, med indførelse af afskrækkende sanktioner, for offshoreområder og for katalysatorer eller initiativtagere til sådanne aktiviteter, navnlig og som et første skridt for dem, der opererer på det europæiske fastland; mener, at medlemsstaterne bør samarbejde ved at indføre et koordineret system til overvågning af kapitalbevægelser med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse, skatteundgåelse og hvidvask af penge;

49.  er af den opfattelse, at effektive foranstaltninger til bekæmpelse af korruption og skatteunddragelse begået af multinationale virksomheder og af de rigeste enkeltpersoner ville gøre det muligt at føre et beløb, som af Kommissionen anslås til 1 billion EUR om året, tilbage til medlemsstaternes nationale budgetter, og at der på dette område har været en alvorlig mangel på handling fra Den Europæiske Unions side;

50.  støtter kraftigt Kommissionens forelæggelse for Rådet af et forslag til Rådets forordning om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (COM(2018)0327); minder om, at Parlamentet skal give sin godkendelse til denne forordning; minder om, at denne forordning er en integreret del af Kommissionens pakke om egne indtægter, og forventer, at Rådet behandler de fire indbyrdes forbundne tekster om egne indtægter som en samlet pakke sammen med FFR'en;

D.MODIFIKATIONER AF FORSLAGET TIL FORORDNING OM FASTLÆGGELSE AF FFR 2021-2027

51.  mener, at forslaget til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 bør modificeres som følger:

Kommissionens forslag   Modifikation
Modifikation 1
Forslag til forordning
Betragtning 1
(1)  Under hensyntagen til behovet for en passende forudsigelighed med henblik på forberedelse og gennemførelse af investeringer på mellemlang sigt bør den periode, som den flerårige finansielle ramme ("FFR") dækker, fastsættes til syv år regnet fra den 1. januar 2021.
(1)  Under hensyntagen til behovet for en passende forudsigelighed med henblik på forberedelse og gennemførelse af investeringer på mellemlang sigt såvel som behovet for demokratisk legitimitet og ansvarlighed bør den periode, som denne flerårige finansielle ramme ("FFR") dækker, fastsættes til syv år regnet fra den 1. januar 2021 med sigte på efterfølgende at overgå til en periode på 5+5 år, som skal være sammenfaldende med Europa-Parlamentets og Kommissionens politiske cyklus.
Modifikation 2
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  De årlige lofter for bevillinger til forpligtelser for hver enkelt udgiftskategori og de årlige lofter for bevillinger til betalinger, som er fastsat i denne forordning, skal overholde lofterne for forpligtelser og egne indtægter, der er fastsat i overensstemmelse med Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter, som vedtages i henhold til artikel 311, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF").
(2)  FFR'en bør fastsætte årlige lofter for bevillinger til forpligtelser for hver enkelt udgiftskategori og årlige lofter for bevillinger til betalinger for at sikre, at Unionens udgifter udvikler sig på en velordnet måde og inden for rammerne af Unionens egne indtægter, samtidig med at det også sikres, at Unionen selv kan tilvejebringe de midler, der er nødvendige for at nå dens mål og gennemføre dens politikker i overensstemmelse med artikel 311 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ("TEUF"), og kan opfylde sine forpligtelser over for tredjeparter i henhold til artikel 323 i TEUF.
Modifikation 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  Lofternes niveau bør fastsættes på grundlag af de beløb, der er nødvendige til finansiering og gennemførelse af Unionens programmer og politikker, samt de nødvendige disponible margener med henblik på tilpasning til fremtidige behov. Desuden bør lofterne for betalinger tage højde for de store uindfriede forpligtelser, der forventes ved udgangen af 2020. De beløb, der fastsættes i denne forordning, samt i basisretsakterne for programmerne for 2021-2027, bør fastsættes i 2018-priser og for forenklingens og forudsigelighedens skyld justeres på grundlag af en fast deflator på 2 % årligt.
Modifikation 4
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)   Hvis det er nødvendigt at anvende en garanti for finansiel bistand til medlemsstaterne, der er godkendt i henhold til artikel 208, stk.1,] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU [xxx/201x] ("finansforordningen"), mobiliseres de nødvendige beløb ud over de lofter, der er fastsat i FFR'en, under overholdelse af loftet over egne indtægter.
(3)   Hvis det er nødvendigt at anvende en garanti for finansiel bistand til medlemsstaterne, der er godkendt i henhold til artikel 208, stk.1,] i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU [xxx/201x] ("finansforordningen"), mobiliseres de nødvendige beløb ud over de lofter, der er fastsat i FFR'en, og bør derfor tages i betragtning ved fastsættelsen af et eventuelt loft over egne indtægter.
Modifikation 5
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  I FFR'en bør der ikke tages hensyn til budgetposter finansieret med formålsbestemte indtægter som omhandlet finansforordningen.
(4)  Formålsbestemte indtægter, der finansierer budgetkonti som omhandlet i finansforordningen, bør ikke medregnes i FFR-lofterne, men alle til rådighed værende oplysninger bør fremlægges i fuld åbenhed under proceduren for vedtagelse af det årlige budget og i forbindelse med gennemførelsen.
Modifikation 6
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)   Der bør indføres specifik og størst mulig fleksibilitet, således at Unionen kan opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med artikel 323 i TEUF.
(6)   Der bør sikres størst mulig fleksibilitet i FFR'en, navnlig for at garantere at Unionen kan opfylde sine forpligtelser i overensstemmelse med artikel 311 og artikel 323 i TEUF.
Modifikation 7
Forslag til forordning
Betragtning 7
(7)   Følgende særlige instrumenter er nødvendige for at sætte Unionen i stand til at reagere på nærmere beskrevne uforudsete omstændigheder eller muliggøre finansieringen af nøje fastlagte udgifter, som ikke kan finansieres inden for de disponible lofter for et eller flere udgiftsområder som fastsat i FFR'en med henblik på en problemfri afvikling af budgetproceduren: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, nødhjælpsreserven, den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven), fleksibilitetsinstrumentet og margenen til uforudsete udgifter. Nødhjælpsreserven har ikke til formål at afbøde konsekvenserne af markedsrelaterede kriser, der påvirker landbrugsproduktionen eller -distributionen. Der bør fastsættes specifikke bestemmelser, som giver mulighed for at opføre forpligtelsesbevillinger og tilsvarende betalingsbevillinger på budgettet ud over lofterne i FFR'en, når det er nødvendigt at anvende særlige instrumenter.
(7)  Følgende særlige instrumenter er nødvendige for at sætte Unionen i stand til at reagere på nærmere beskrevne uforudsete omstændigheder eller muliggøre finansieringen af nøje fastlagte udgifter, som ikke kan finansieres inden for de disponible lofter for et eller flere udgiftsområder som fastsat i FFR'en for dermed at muliggøre en problemfri afvikling af den årlige budgetprocedure: Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, nødhjælpsreserven, den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven for forpligtelser), fleksibilitetsinstrumentet og margenen til uforudsete udgifter. Der bør fastsættes specifikke bestemmelser, som giver mulighed for at opføre forpligtelsesbevillinger og tilsvarende betalingsbevillinger på budgettet ud over lofterne i FFR'en, når det er nødvendigt at anvende særlige instrumenter.
Modifikation 8
Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)
(7 a)  Selv om Unionen og dens medlemsstater navnlig bør gøre alt for at sikre, at de af budgetmyndigheden godkendte forpligtelsesbevillinger rent faktisk udnyttes til deres oprindelige formål, bør det være muligt at anvende forpligtelsesbevillinger, som ikke er blevet udnyttet, eller som vil blive frigjort via EU-reserven for forpligtelser, forudsat at det ikke er en metode for støttemodtagerne til at omgå de relevante frigørelsesregler.
Modifikation 9
Forslag til forordning
Betragtning 9
(9)   Der bør fastsættes regler for andre situationer, som gør det nødvendigt at justere FFR'en. Disse justeringer kan vedrøre den forsinkede vedtagelse af nye regler eller programmer under delt forvaltning eller foranstaltninger, der er knyttet til forsvarlig økonomisk styring eller til beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, og som er vedtaget i overensstemmelse med de relevante basisretsakter.
(9)   Der bør fastsættes regler for andre situationer, som gør det nødvendigt at justere FFR'en. Disse justeringer kan vedrøre den forsinkede vedtagelse af nye regler eller programmer under delt forvaltning eller foranstaltninger til suspension af budgetmæssige forpligtelser i overensstemmelse med de relevante basisretsakter.
Modifikation 10
Forslag til forordning
Betragtning 10
(10)   Der bør foretages en gennemgang af, hvordan FFR'en fungerer, midtvejs i dens gennemførelse. Der bør tages hensyn til resultaterne af denne gennemgang i enhver revision af forordningen i de resterende år af FFR'en.
(10)   FFR'en bør for at tage højde for nye politikker og prioriteter revideres midtvejs i forløbet på grundlag af en gennemgang af FFR'ens funktionsdygtighed og gennemførelse, som også bør omfatte en rapport, der fastlægger metoderne for den praktiske gennemførelse af en FFR med et 5+5-format.
Modifikation 11
Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)
(10 a)  Med henblik på at opfylde Unionens forpligtelse til at udvise førerskab i forbindelse med gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder for så vidt angår ligestilling mellem mænd og kvinder, skal FFR-revisionen udarbejdes under hensyntagen til de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen heraf i alle EU's politikker og initiativer i FFR 2021-27, målt på grundlag af resultatindikatorer udarbejdet af Kommissionen, og til fremskridtene med integrering af kønsaspektet i alle EU's aktiviteter. FFR-revisionen skal også udarbejdes under hensyntagen til de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå det overordnede mål om at anvende 25 % af EU's udgifter til klimarelaterede mål i FFR-perioden 2021-2027 og med at nå op på 30 % af udgifterne årligt så hurtigt som muligt og senest i 2027, målt på grundlag af forbedrede resultatindikatorer, der sondrer mellem afbødning og tilpasning. Revisionen bør desuden efter samråd med nationale og lokale interessenter give en vurdering af, hvorvidt de vedtagne forenklingsforanstaltninger rent faktisk har ført til en reduktion af bureaukratiet for støttemodtagerne i forbindelse med gennemførelsen af programmerne.
Modifikation 12
Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)
(12 a)  Alle udgifter på EU-plan til gennemførelse af Unionens politikker på grundlag af traktaterne er Unionens udgifter som omhandlet i artikel 310, stk. 1, i TEUF og bør derfor opføres på Unionens budget i overensstemmelse med den budgetprocedure, der er fastsat i artikel 314 i TEUF, således at de grundlæggende principper for demokratisk repræsentation af borgerne i beslutningstagningen, parlamentarisk kontrol med de offentlige finanser og gennemsigtighed i beslutningstagningen sikres. FFR-lofterne må ikke hindre finansiering af Unionens politiske mål over Unionens budget. Det er derfor nødvendigt at fastsætte bestemmelse om en revision af FFR'en i opadgående retning, når dette er nødvendigt for at lette finansieringen af Unionens politikker, navnlig nye politiske mål, uden at man må ty til mellemstatslige eller kvasi-mellemstatslige finansieringsmetoder.
Modifikation 13
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Der er også behov for specifikke regler for håndtering af storstilede infrastrukturprojekter, der strækker sig langt ud over den periode, som FFR'en dækker. Det er nødvendigt at fastsætte maksimumbeløb for bidragene fra Unionens almindelige budget til disse projekter for dermed at sikre, at de ikke får betydning for andre projekter, der finansieres over budgettet.
(13)  Der er også behov for specifikke regler for håndtering af storstilede infrastrukturprojekter, der strækker sig langt ud over den periode, som FFR'en dækker. Finansieringen af disse storstilede projekter, som er af strategisk betydning for Unionen, skal sikres i Unionens almindelige budget, men det er nødvendigt at fastsætte maksimumbeløb for dets bidrag til disse projekter for dermed at sikre, at eventuelle budgetoverskridelser ikke får betydning for andre projekter, der finansieres over budgettet.
Modifikation 14
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)   Det er nødvendigt at fastsætte generelle regler for det interinstitutionelle samarbejde under budgetproceduren.
(14)  Det er nødvendigt at fastsætte generelle regler for gennemsigtighed og interinstitutionelt samarbejde med hensyn til budgetproceduren under overholdelse af institutionernes budgetmæssige beføjelser som fastsat i traktaterne for at sikre, at budgetafgørelser træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt, jf. artikel 10, stk. 3, i TEU, og at budgetproceduren afvikles problemfrit, jf. artikel 312, stk. 3, andet afsnit i TEUF;
Modifikation 15
Forslag til forordning
Betragtning 15
(15)  Kommissionen bør fremlægge et forslag til en ny FFR inden den 1. juli 2025 for at sætte institutionerne i stand til at vedtage dette forslag i tilstrækkelig god tid, inden den efterfølgende FFR skal træde i kraft. I henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF bør de lofter, der er fastsat for det sidste år i denne forordning, fortsat finde anvendelse, hvis forordningen om den nye FFR ikke vedtages inden udløbet af den FFR, der fastlægges i denne forordning —
(15)  Kommissionen bør fremlægge et forslag til en ny FFR inden den 1. juli 2025. Denne tidsramme vil give den nyvalgte Kommission den nødvendige tid til at udarbejde sine forslag og gøre det muligt for Europa-Parlamentet at følge op på valget i 2024 med sin egen holdning til FFR efter 2027. Den vil også sætte institutionerne i stand til at vedtage dette forslag i tilstrækkelig god tid inden den efterfølgende FFR skal træde i kraft. I henhold til artikel 312, stk. 4, i TEUF bør de lofter, der er fastsat for det sidste år i denne forordning, fortsat finde anvendelse, hvis forordningen om den nye FFR ikke vedtages inden udløbet af den FFR, der fastlægges i denne forordning —
Modifikation 16
Forslag til forordning
Kapitel 1 – artikel 3 – overskrift
Overholdelse af loftet for egne indtægter
Sammenhæng med egne indtægter
Modifikation 17
Forslag til forordning
Kapitel 1 – artikel 3 – stk. 4
4.  For hvert af de regnskabsår, som FFR'en dækker, må de samlede nødvendige betalingsbevillinger, efter den årlige justering og under hensyntagen til eventuelle andre justeringer og revisioner samt anvendelsen af artikel 2, stk. 2 og 3, ikke føre til, at opkrævningssatsen for egne indtægter overstiger det loft for egne indtægter, der er fastsat i overensstemmelse med Rådets gældende afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter ("afgørelsen om egne indtægter"), som vedtages i henhold til artikel 311 i TEUF.
4.  For hvert af de regnskabsår, som FFR'en dækker, må de samlede nødvendige betalingsbevillinger, efter den årlige justering og under hensyntagen til eventuelle andre justeringer og revisioner samt anvendelsen af artikel 2, stk. 2 og 3, ikke føre til, at opkrævningssatsen for egne indtægter overstiger grænserne for Unionens egne indtægter, uden at dette dog berører Unionens forpligtelse til selv at anskaffe sig de nødvendige midler til at nå sine mål og gennemføre sine politikker i overensstemmelse med artikel 311, første afsnit, i TEUF, eller institutionernes forpligtelse til at sikre, at der stilles tilstrækkelige finansielle midler til rådighed for Unionen, således at den er i stand til at opfylde sine juridiske forpligtelser over for tredjemand i overensstemmelse med artikel 323 i TEUF.
Modifikation 18
Forslag til forordning
Kapitel 1 – artikel 3 – stk. 5
5.  Om nødvendigt nedsættes lofterne i FFR'en for at sikre overholdelsen af det loft for egne indtægter, der er fastsat i overensstemmelse med den gældende afgørelse om egne indtægter.
udgår
Modifikation 19
Forslag til forordning
Kapitel 2 – artikel 5 – stk. 4
4.  Med forbehold af artikel 6, 7 og 8 må der ikke foretages andre tekniske justeringer for det pågældende år, hverken i løbet af regnskabsåret eller i følgende regnskabsår i form af efterfølgende korrektioner.
udgår
Modifikation 20
Forslag til forordning
Kapitel 2 – artikel 7 – overskrift
Justeringer i forbindelse med foranstaltninger, der er knyttet til forsvarlig økonomisk styring eller til beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet
Justeringer i forbindelse med suspensionen af budgetmæssige forpligtelser
Modifikation 21
Forslag til forordning
Kapitel 1 – artikel 7
Hvis de budgetmæssige forpligtelser vedrørende Unionens fonde i forbindelse med foranstaltninger, der er knyttet til forsvarlig økonomisk styring eller til beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, ophæves i overensstemmelse med de relevante basisretsakter, overføres de tilsvarende suspenderede forpligtelser til de følgende år og de tilsvarende FFR-lofter justeres i henhold hertil. Suspenderede forpligtelser for år n må ikke opføres på budgettet efter år n+2.
Hvis de budgetmæssige forpligtelser suspenderes i overensstemmelse med de relevante basisretsakter, overføres de tilsvarende beløb til de følgende år og de tilsvarende FFR-lofter justeres i henhold hertil. Suspenderede forpligtelser for år n må ikke opføres på budgettet efter år n+2. Fra år n+3 opføres et beløb svarende til de bortfaldne forpligtelser i EU-reserven for forpligtelser, jf. artikel 12.
Modifikation 22
Forslag til forordning
Artikel 3 – artikel 10 – stk. 1
1.  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, hvis målsætninger og anvendelsesområde er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002, må ikke overstige et årligt beløb på 600] mio. EUR (i 2018-priser). Pr. 1. oktober hvert år skal mindst en fjerdedel af dette årlige beløb stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå indtil årets udgang. Den del af det årlige beløb, der ikke er anvendt i år n, kan anvendes indtil år n+1. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.
1.  Den Europæiske Unions Solidaritetsfond har som formål at muliggøre finansiel bistand i tilfælde af større katastrofer på en medlemsstats eller et kandidatlands område som defineret i den relevante basisretsakt og må ikke overstige et årligt beløb på 1 000 mio. EUR (i 2018-priser). Pr. 1. oktober hvert år skal mindst en fjerdedel af dette årlige beløb stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå indtil årets udgang. Den del af det årlige beløb, der ikke er anvendt i år n, kan anvendes indtil år n+1. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder.
Modifikation 23
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 10 – stk. 1 a(nyt)
1a.  Bevillingerne til Den Europæiske Unions Solidaritetsfond opføres på Unionens almindelige budget som en hensættelse.
Modifikation 24
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 11 – stk. 2
2.  Det årlige beløb, der indgår i reserven, fastsættes til 600 mio. EUR (i 2018-priser) og kan i overensstemmelse med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Reserven opføres på Unionens almindelige budget som en hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder. Inden den 1. oktober hvert år skal mindst en fjerdedel af det årlige beløb for år n stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå indtil årets udgang. Der må ikke anvendes mere end halvdelen af det beløb, der er til rådighed frem til den 30. september hvert år, på henholdsvis interne og eksterne operationer. Pr. 1. oktober kan den resterende del af det beløb, der er til rådighed, anvendes til enten interne eller eksterne operationer med henblik på at dække behov, der måtte opstå indtil årets udgang.
2.  Det årlige beløb, der indgår i nødhjælpsreserven, fastsættes til 1 000 mio. EUR (i 2018-priser) og kan i overensstemmelse med finansforordningen anvendes frem til år n+1. Reserven opføres på Unionens almindelige budget som en hensættelse. Den del af det årlige beløb, der stammer fra det foregående år, anvendes først. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+1, bortfalder. Inden den 1. oktober hvert år skal mindst en 150 mio. EUR (i 2018-priser) af det årlige beløb for år n stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå indtil årets udgang. Der må ikke anvendes mere end halvdelen af det beløb, der er til rådighed frem til den 30. september hvert år, på henholdsvis interne og eksterne operationer. Pr. 1. oktober kan den resterende del af det beløb, der er til rådighed, anvendes til enten interne eller eksterne operationer med henblik på at dække behov, der måtte opstå indtil årets udgang.
Modifikation 25
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 12 – overskrift
Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserve)
Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven for forpligtelser)
Modifikation 26
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 12 – stk. 1
1.  Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven), som skal stilles til rådighed ud over de lofter, der er fastsat i FFR'en for årene 2022-2027, består af følgende:
a)  margener, der resterer under FFR-loftet for forpligtelser i år n-1
b)  fra 2023 i tillæg til de margener, der er omhandlet i litra a), et beløb, der svarer til frigjorte bevillinger i år n-2, med forbehold af finansforordningens artikel 15].
1.  Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven for forpligtelser), som skal stilles til rådighed ud over de lofter, der er fastsat i FFR'en for årene 2021-2027, består af følgende:
a)  margener, der resterer under FFR-loftet for forpligtelser i de foregående år
aa)  ikkegennemførte forpligtelsesbevillinger i år n-1
b)  et beløb, der svarer til frigjorte bevillinger i år n-2, med forbehold af finansforordningens artikel [15]
ba)  et beløb svarende til de suspenderede forpligtelser i år n-3, som ikke længere må opføres på budgettet i henhold til artikel 7
bb)  et beløb svarende til de indtægter, der hidrører fra bøder og tvangsbøder
Modifikation 27
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 12 – stk. 2
2.  Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven) eller en del deraf kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for budgetprocedurens rammer i henhold til artikel 314 i TEUF.
2.  Den samlede margen for forpligtelser (EU-reserven for forpligtelser) eller en del deraf kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for budgetprocedurens rammer i henhold til artikel 314 i TEUF. Margener i år n kan anvendes i år n og n+1 via EU-reserven for forpligtelser, forudsat at dette ikke er i modstrid med uafsluttede eller planlagte ændringsbudgetter.
Modifikation 28
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 12 – stk. 3 a (nyt)
3a.  Beløb, der fortsat er til rådighed under EU-reserven for forpligtelser ved udgangen af 2027, fremføres til den næste FFR indtil 2030.
Modifikation 29
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 13 – stk. 1
Fleksibilitetsinstrumentet kan et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder. Med forbehold af andet afsnit fastsættes loftet over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, til 1 000 mio. EUR (i 2018-priser).
Fleksibilitetsinstrumentet kan et givet regnskabsår og inden for det angivne beløb finansiere nøje fastlagte udgifter, der ikke kunne finansieres inden for de lofter, der var til rådighed for et eller flere andre udgiftsområder eller inden for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og nødhjælpsreserven. Med forbehold af andet afsnit fastsættes loftet over det årlige beløb, der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet, til 2 000 mio. EUR (i 2018-priser).
Modifikation 30
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 14 – stk. 1
1.  Der fastsættes en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst ud over lofterne i FFR'en som et instrument, der kan anvendes som sidste udvej til at reagere på uforudsete omstændigheder. Det må kun anvendes i forbindelse med et ændringsbudget eller et årligt budget.
1.  Der fastsættes en margen til uforudsete udgifter på op til 0,05 % af Unionens bruttonationalindkomst ud over lofterne i FFR'en som et instrument, der kan anvendes som sidste udvej til at reagere på uforudsete omstændigheder. Det må kun anvendes i forbindelse med et ændringsbudget eller et årligt budget. Den kan anvendes til både forpligtelses- og betalingsbevillinger eller kun til betalingsbevillinger.
Modifikation 31
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 14 – stk. 2
2.  Anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter må i et givet år ikke overstige det maksimumbeløb, der er fastsat i de årlige tekniske justeringer af FFR'en, og skal overholde loftet for egne indtægter.
2.  Anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter må i et givet år ikke overstige det maksimumbeløb, der er fastsat i de årlige tekniske justeringer af FFR'en.
Modifikation 32
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 14 – stk. 3
3.  Beløb, der tilvejebringes ved anvendelse af margenen til uforudsete udgifter, skal i fuldt omfang udlignes i forhold til margenerne for et eller flere udgiftsområder i FFR'en for det aktuelle regnskabsår eller for kommende regnskabsår.
udgår
Modifikation 33
Forslag til forordning
Kapitel 3 – artikel 14 – stk. 4
4.  De beløb, der er udlignet i henhold til stk. 3, anvendes ikke yderligere i forbindelse med FFR'en. Anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter må ikke overstige de samlede lofter for forpligtelses- og betalingsbevillinger, der er fastsat i FFR'en, hverken for det aktuelle eller for kommende regnskabsår.
udgår
Modifikation 34
Forslag til forordning
Kapitel 4 – overskrift
Gennemgang og revision af FFR
Revisioner
Modifikation 35
Forslag til forordning
Kapitel 4 – artikel 15 – stk. 1
1.  Med forbehold af artikel 3, stk. 2, artikel 16-20 og artikel 24, kan FFR'en i tilfælde af uforudsete omstændigheder revideres under overholdelse af det loft for egne indtægter, der er fastsat i overensstemmelse med den gældende afgørelse om egne indtægter.
1.  Med forbehold af artikel 3, stk. 2, artikel 16-20 og artikel 24 justeres de relevante lofter i FFR opad, hvis dette er nødvendigt for at lette finansieringen af Unionens politikker, navnlig nye politiske mål, under omstændigheder, hvor det ellers ville være nødvendigt at fastlægge supplerende mellemstatslige eller kvasi-mellemstatslige finansieringsmetoder, der ville omgå den budgetprocedure, der er fastlagt i artikel 314 i TEUF.
Modifikation 36
Forslag til forordning
Kapitel 4 – artikel 15 – stk. 3
3.  I forbindelse med et forslag til revision af FFR'en i overensstemmelse med stk. 1 undersøges mulighederne for omfordeling af udgifterne mellem de programmer, der henhører under det af revisionen berørte udgiftsområde, navnlig med hensyn til enhver forventet underudnyttelse af bevillingerne.
udgår
Modifikation 37
Forslag til forordning
Kapitel 4 – artikel 16 – overskrift
Midtvejsgennemgang af FFR
Midtvejsrevision af FFR
Modifikation 38
Forslag til forordning
Kapitel 4 – artikel 16
Inden den 1. januar 2024 forelægger Kommissionen en gennemgang af, hvordan FFR'en fungerer. Denne gennemgang skal om nødvendigt ledsages af relevante forslag til revision.
Inden den 1. juli 2023 forelægger Kommissionen et lovforslag om revision af denne forordning i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i TEUF, baseret på en gennemgang af, hvordan FFR'en fungerer. Med forbehold af artikel 6 i nærværende forordning reduceres de på forhånd tildelte nationale rammebeløb ikke ved en sådan revision.
Forslaget udarbejdes under hensyntagen til en vurdering af:
—  fremskridt i retning af det overordnede mål om at bidrage med 25 % af EU's udgifter til klimamål i løbet af FFR-perioden 2021-2027 og i retning af et årligt udgiftsmål på 30 % så hurtigt som muligt
—  mainstreaming af FN's mål for bæredygtig udvikling
—  integrering af kønsaspektet i EU's budget (kønsbudgettering)
—  indvirkningen af forenklingsforanstaltninger til nedbringelse af bureaukratiet for støttemodtagere i forbindelse med gennemførelsen af de finansielle programmer, som skal gennemføres i samråd med interessenter.
Modifikation 39
Forslag til forordning
Kapitel 4 – artikel 17
Når Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af de tekniske justeringer af FFR'en, forelægger den om nødvendigt samtidig forslag om at revidere de samlede betalingsbevillinger, som den under hensyntagen til budgetgennemførelsen skønner er nødvendige for at sikre en forsvarlig forvaltning af de årlige lofter for betalinger og i særdeleshed en ordnet udvikling i forhold til forpligtelsesbevillingerne.
Når Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af de tekniske justeringer af FFR'en, eller når lofterne for betalinger kan forhindre Unionen i at opfylde sine juridiske forpligtelser, forelægger den samtidig forslag om at revidere de samlede betalingsbevillinger, som den under hensyntagen til budgetgennemførelsen skønner er nødvendige for at sikre en forsvarlig forvaltning af de årlige lofter for betalinger og i særdeleshed en ordnet udvikling i forhold til forpligtelsesbevillingerne.
Modifikation 40
Forslag til forordning
Kapitel 5 – artikel 21 – stk. 1
1.  Der afsættes et maksimumbeløb på 14 196 mio. EUR (i 2018-priser) til storstilede projekter under Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX/XX (rumprogrammet) på Unionens almindelige budget for perioden 2021-2027.
1.  Der afsættes et fælles maksimumbeløb til de europæiske satellitnavigationsprogrammer (EGNOS og Galileo) og for Copernicus (EU-jordobservationsprogrammet) Unionens almindelige budget for perioden 2021-2027. Dette maksimumsbeløb fastsættes til 15 % over de vejledende beløb, der er fastsat for både storstilede projekter i henhold til [Europa-Parlamentets og Rådets forordning XXXX/XX (rumprogrammet)]. Enhver forhøjelse af dette maksimumbeløb finansieres via margenerne eller de særlige instrumenter og må ikke føre til nedskæringer i andre programmer og projekter.
Modifikation 41
Forslag til forordning
Kapitel 5 – artikel 21 – stk. 2 a (nyt)
2a.  Hvis der for ovennævnte storstilede projekter opstår yderligere behov for finansiering over Unionens budget, stiller Kommissionen forslag om en revision af FFR-lofterne i overensstemmelse hermed.
Modifikation 42
Forslag til forordning
Kapitel 6 – overskrift
Det interinstitutionelle samarbejde under budgetproceduren
Gennemsigtighed og interinstitutionelt samarbejde under budgetproceduren
Modifikation 43
Forslag til forordning
Kapitel 6 – artikel 22
Det interinstitutionelle samarbejde under budgetproceduren
Gennemsigtighed og interinstitutionelt samarbejde under budgetproceduren
Modifikation 44
Forslag til forordning
Kapitel 6 – artikel 22 – stk. 4 a (nyt)
Både Europa-Parlamentet og Rådet repræsenteres af medlemmer fra de respektive institutioner, når der afholdes møder på politisk niveau.
Modifikation 45
Forslag til forordning
Kapitel 6 – artikel 22 – stk. 4 b (nyt)
Europa-Parlamentet og Rådet holder offentlige møder, når de vedtager deres respektive holdninger til budgetforslaget.
Modifikation 46
Forslag til forordning
Kapitel 6 – artikel 23
Alle Unionens og Euratoms udgifter og indtægter er omfattet af Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 7] i finansforordningen, herunder udgifter, der skyldes en relevant afgørelse, som Rådet har truffet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet inden for rammerne af artikel 332 i TEUF.
Alle Unionens og Euratoms udgifter og indtægter er omfattet af Unionens almindelige budget i overensstemmelse med artikel 310, stk. 1, i TEUF, herunder udgifter, der skyldes en relevant afgørelse, som Rådet har truffet med enstemmighed efter høring af Europa-Parlamentet inden for rammerne af artikel 332 i TEUF.
Modifikation 47
Forslag til forordning
Kapitel 6 – artikel 24
Kommissionen fremlægger inden den 1. juli 2025 et forslag til en ny FFR.
Kommissionen forelægger inden den 1. juli 2023 sammen med sine forslag om midtvejsrevisionen en rapport om metoderne til den praktiske gennemførelse af en 5+5-årsperiode for den finansielle ramme.
Kommissionen fremlægger inden den 1. juli 2025 et forslag til en ny FFR.
Hvis Rådet ikke inden den 31. december 2027 har vedtaget en forordning om fastlæggelse af en ny FFR, videreføres lofterne og de øvrige bestemmelser for det sidste år i FFR'en, indtil der vedtages en forordning om fastlæggelse af en ny finansiel ramme. Såfremt en ny medlemsstat tiltræder Unionen efter 2020, revideres den videreførte finansielle ramme om nødvendigt for at tage hensyn til tiltrædelsen.

E.MODIFIKATIONER TIL FORSLAGET TIL INTERINSTITUTIONEL AFTALE

52.understreger, at forslaget til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning som følge af forhandlingerne om og vedtagelsen af en ny forordning om den flerårige finansielle ramme bør ændres som følger:

Modifikation 48
Forslag til interinstitutionel aftale
Del 1
Afsnit A – punkt 6a (nyt)
6 a.  Oplysninger om transaktioner, der ikke indgår i Unionens almindelige budget, og om den forventede udvikling i de forskellige kategorier af Unionens egne indtægter, anføres vejledende i særskilte tabeller. Disse oplysninger ajourføres hvert år sammen med de dokumenter, der ledsager budgetforslaget.
Modifikation 49
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit A – punkt 7
7.  Institutionerne skal, med henblik på en forsvarlig økonomisk forvaltning, under budgetproceduren og ved vedtagelsen af budgettet så vidt muligt sørge for, at der under lofterne for de forskellige udgiftsområder i FFR er tilstrækkelige margener.
7.  Institutionerne skal, med henblik på en forsvarlig økonomisk forvaltning, under budgetproceduren og ved vedtagelsen af budgettet så vidt muligt sørge for, at der er tilstrækkelige beløb til rådighed inden for margenerne under lofterne for de forskellige udgiftsområder i FFR eller inden for de tilgængelige særlige instrumenter.
Modifikation 50
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit A – punkt 8
Ajourføring af overslag over betalingsbevillinger efter 2027
8.  Kommissionen ajourfører i 2024 overslagene over betalingsbevillinger efter 2027.
Ved denne ajourføring tages der hensyn til alle relevante oplysninger, herunder den faktiske udnyttelse af budgettets forpligtelses- og betalingsbevillinger samt den forventede bevillingsudnyttelse. Der tages også hensyn til de regler, der skal sikre, at betalingsbevillingerne udvikler sig på en ordnet måde sammenlignet med forpligtelsesbevillingerne og vækstprognoserne for Unionens bruttonationalindkomst.
Ajourføring af overslag over betalingsbevillinger
8.  Kommissionen ajourfører hvert år overslagene over betalingsbevillinger frem til og efter 2027.
Ved denne ajourføring tages der hensyn til alle relevante oplysninger, herunder den faktiske udnyttelse af budgettets forpligtelses- og betalingsbevillinger samt den forventede bevillingsudnyttelse. Der tages også hensyn til de regler, der skal sikre, at betalingsbevillingerne udvikler sig på en ordnet måde sammenlignet med forpligtelsesbevillingerne og vækstprognoserne for Unionens bruttonationalindkomst.
Modifikation 51
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit B – punkt 9
9.  Når betingelserne i den relevante basisretsakt for at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er opfyldt, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel til de relevante budgetposter.
Overførsler i forbindelse med fonden foretages i overensstemmelse med finansforordningen.
9.  Når betingelserne i den relevante basisretsakt for at anvende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er opfyldt, forelægger Kommissionen et forslag om dens anvendelse. Afgørelsen om at anvende Globaliseringsfonden træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet.
Samtidig med at Kommissionen fremlægger sit forslag om anvendelse af Globaliseringsfonden, forelægger den et forslag om overførsel til de relevante budgetposter for Europa-Parlamentet og Rådet.
I tilfælde af uenighed forelægges spørgsmålet til behandling på næste trepartsmøde om budgettet.
Overførsler i forbindelse med Globaliseringsfonden foretages i overensstemmelse med finansforordningen.
Modifikation 52
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit B – punkt 10
10.  Når betingelserne i den relevante basisretsakt for at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er opfyldt, forelægger Kommissionen et forslag om det relevante budgetinstrument, jf. finansforordningen.
10.  Når betingelserne i den relevante basisretsakt for at anvende Den Europæiske Unions Solidaritetsfond er opfyldt, forelægger Kommissionen et forslag om anvendelse heraf. Afgørelsen om at anvende Solidaritetsfonden træffes i fællesskab af Europa-Parlamentet og Rådet.
Samtidig med at Kommissionen forelægger sit forslag til afgørelse om anvendelse af Solidaritetsfonden, forelægger den et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om overførsel til de relevante budgetposter.
I tilfælde af uenighed forelægges spørgsmålet til behandling på næste trepartsmøde om budgettet.
Overførsler vedrørende Solidaritetsfonden foretages i overensstemmelse med finansforordningen.
Modifikation 53
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit B – punkt 11
11.  Hvis Kommissionen finder, at det er nødvendigt at udnytte nødhjælpsreserven, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel fra reserven til de pågældende budgetposter, jf. finansforordningen.
11.  Hvis Kommissionen finder, at det er nødvendigt at udnytte nødhjælpsreserven, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om overførsel fra reserven til de pågældende budgetposter, jf. finansforordningen.
I tilfælde af uenighed forelægges spørgsmålet til behandling på næste trepartsmøde om budgettet.
Modifikation 54
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit B – punkt 12
Fleksibilitetsinstrumentet kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af budgetproceduren, jf. artikel 314 i TEUF.
Fleksibilitetsinstrumentet
12.  Kommissionen forelægger efter at have opbrugt margenerne under de relevante udgiftsområder et forslag om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet.
I forslaget fastlægges de behov, der skal dækkes, og beløbet.
Fleksibilitetsinstrumentet kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af budgetproceduren, jf. artikel 314 i TEUF.
Modifikation 55
Forslag til interinstitutionel aftale
Del I
Afsnit B – punkt 13
13.  Anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter, eller dele heraf, sker på forslag af Kommissionen efter en grundig analyse af alle andre finansielle muligheder. Et sådant forslag kan forelægges i forbindelse med et budgetforslag eller forslag til ændringsbudget.
Margenen til uforudsete udgifter kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af budgetproceduren, jf. artikel 314 i TEUF.
13.  Anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter, eller dele heraf, sker på forslag af Kommissionen efter en grundig analyse af alle andre finansielle muligheder.
Margenen til uforudsete udgifter kan anvendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af budgetproceduren, jf. artikel 314 i TEUF.
Modifikation 56
Forslag til interinstitutionel aftale
Del II
Afsnit A – punkt 14a (nyt)
14a.  Med henblik på at lette vedtagelsen af en ny FFR eller en revision heraf og for at give artikel 312, stk. 5, i TEUF virkning indkaldes institutionerne til møder med jævne mellemrum, herunder:
–  møder mellem formændene som fastsat i traktatens artikel 324
–  orienteringer og afrapporteringer fra Rådets formandskab til en delegation fra Europa-Parlamentet før og efter relevante samlinger i Rådet
–  uformelle trepartsmøder inden for rammerne af Rådets drøftelser med det formål at tage Parlamentets synspunkter i betragtning i alle de dokumenter, der udarbejdes af Rådets formandskab
–  trepartsmøder når både Parlamentet og Rådet har vedtaget deres respektive forhandlingsmandater
–  gensidigt fremmøde af Rådets formandskab i de relevante parlamentariske udvalg og af Parlamentets forhandlingsteam i de relevante rådssammensætninger.
Parlamentet og Rådet tilsender hinanden alle dokumenter, som formelt vedtages i deres respektive forberedende organer, eller som indgives på deres vegne, så snart de foreligger.
Modifikation 57
Forslag til interinstitutionel aftale
Del II
Afsnit B – punkt 15 – led 2
—  Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF's), den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitets (EFSF's), den europæiske stabilitetsmekanismes (ESM's) og andre mulige fremtidige mekanismers indtægter, udgifter, aktiver og passiver
—  Den Europæiske Udviklingsfonds (EUF's), den europæiske finansielle stabiliseringsfacilitets (EFSF's), den europæiske stabilitetsmekanismes (ESM's) og andre mulige fremtidige mekanismers indtægter, udgifter, aktiver og passiver, som ikke finansieres over EU-budgettet, men som har til formål at støtte Unionens politiske mål, der følger af traktaterne
Modifikation 58
Forslag til interinstitutionel aftale
Del II
Afsnit B – punkt 15a (nyt)
15a.  Når Kommissionen vedtager selvstændige overførsler i henhold til finansforordningens artikel 30, stk. 1, underretter den straks budgetmyndigheden om den detaljerede begrundelse for sådanne overførsler. Når Parlamentet eller Rådet tager forbehold vedrørende en selvstændig overførsel, tager Kommissionen stilling til det, herunder om nødvendigt ved at tilbageføre overførslen.
Modifikation 59
Forslag til interinstitutionel aftale
Del III
Afsnit A – punkt 24a (nyt)
24a.  Når budgetmyndigheden inden for rammerne af budgetproceduren træffer afgørelse om specifikke forhøjelser, modregner Kommissionen ikke nogen af disse i de efterfølgende år af sin finansielle programmering, medmindre førstnævnte specifikt giver anvisning herom.
Modifikation 60
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del A – punkt 1a (nyt)
1a.  Hver institution forpligter sig til at afstå fra at tilsende de øvrige institutioner ikkehastende budgetstillinger, overførsler eller andre underretninger, der indebærer aktivering af frister i deres ferieperioder, således at det sikres, at hver institution kan udøve sine proceduremæssige beføjelser på behørig vis.
Institutionernes tjenestegrene underretter i god tid hinanden om deres respektive institutioners datoer for arbejdsfrie perioder.
Modifikation 61
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del B – punkt 2
2.  I god tid inden Kommissionens vedtagelse af budgetforslaget indkaldes der til et trepartsmøde, hvor budgetprioriteterne for det kommende regnskabsår skal drøftes.
2.  I god tid inden Kommissionens vedtagelse af budgetforslaget indkaldes der til et trepartsmøde, hvor budgetprioriteterne for det kommende regnskabsår og eventuelle spørgsmål foranlediget af gennemførelsen af budgettet i det indeværende regnskabsår skal drøftes.
Modifikation 62
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del C – punkt 8
8.  Af hensyn til loyalt og forsvarligt institutionelt samarbejde forpligter Europa-Parlamentet og Rådet sig til at opretholde regelmæssige og aktive kontakter på alle niveauer gennem deres respektive forhandlere under hele budgetproceduren og navnlig under forligsperioden. Europa-Parlamentet og Rådet påtager sig at sikre rettidig og konstant gensidig udveksling af relevante oplysninger og dokumenter på både formelt og uformelt niveau samt til at holde tekniske eller uformelle møder efter behov under forligsperioden i samarbejde med Kommissionen. Kommissionen sikrer rettidig og lige adgang til oplysninger og dokumenter for Europa-Parlamentet og Rådet.
8.  Af hensyn til loyalt og forsvarligt institutionelt samarbejde forpligter Europa-Parlamentet og Rådet sig til at opretholde regelmæssige og aktive kontakter på alle niveauer gennem deres respektive forhandlere under hele budgetproceduren og navnlig under forligsperioden. Europa-Parlamentet og Rådet påtager sig at sikre rettidig og konstant gensidig udveksling af relevante oplysninger og dokumenter på både formelt og uformelt niveau, navnlig ved at tilsende hinanden alle de proceduremæssige dokumenter, der vedtages i deres respektive forberedende organer, så snart de foreligger. De forpligter sig endvidere til at afholde tekniske eller uformelle møder efter behov under forligsperioden i samarbejde med Kommissionen. Kommissionen sikrer rettidig og lige adgang til oplysninger og dokumenter for Europa-Parlamentet og Rådet.
Modifikation 63
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del D – punkt 12a (nyt)
12a.   Europa-Parlamentet og Rådet holder møder med adgang for offentligheden, når de vedtager deres respektive holdninger til budgetforslaget.
Modifikation 64
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del E – punkt 15
15.  Europa-Parlamentet og Rådet skal i Forligsudvalget være repræsenteret på et passende niveau, der gør det muligt for hver delegation at forpligte sin respektive institution politisk, og at faktiske fremskridt hen imod den endelige aftale kan finde sted.
15.  Både Europa-Parlamentet og Rådet skal i Forligsudvalget være repræsenteret af medlemmer af begge institutioner, der gør det muligt for hver delegation at forpligte sin respektive institution politisk, og at faktiske fremskridt hen imod den endelige aftale kan finde sted.
Modifikation 65
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del E – punkt 19
19.  Datoerne for Forligsudvalgets møder og for trepartsmøderne aftales på forhånd mellem de tre institutioner.
19.  Datoerne for Forligsudvalgets møder og for trepartsmøderne aftales på forhånd mellem de tre institutioner. Der kan efter behov arrangeres yderligere møder, også på teknisk plan, under forligsperioden.
Modifikation 66
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del E – punkt 21a (nyt)
21a.   For at gøre fuld brug af den forligsperiode på 21 dage, der er fastsat i traktaten, og for at give institutionerne mulighed for at ajourføre deres respektive forhandlingspositioner, forpligter Europa-Parlamentet og Rådet sig til at undersøge status for forligsproceduren på hvert møde i deres relevante forberedende organer i hele ovennævnte periode og afholder sig fra at udskyde dette til de afsluttende faser af proceduren.
Modifikation 67
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del G – overskrift
Del G. Uindfriede forpligtelser (reste à liquider) (UF)
Del G. Budgetgennemførelse, betalinger og uindfriede forpligtelser (reste à liquider) (UF)
Modifikation 68
Forslag til interinstitutionel aftale
Bilag
Del G – punkt 36
36.  I betragtning af behovet for at sikre en velordnet udvikling i de samlede betalingsbevillinger i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt skift i UF fra det ene år til det andet er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om nøje at overvåge niveauet for UF for at mindske risikoen for at hindre gennemførelsen af EU-programmer på grund af en mangel på betalingsbevillinger hen mod afslutningen af FFR.
For at sikre et omfang og en profil for betalingerne inden for alle udgiftsområder, der er til at håndtere, skal frigørelsesreglerne anvendes stringent inden for alle udgiftsområder, navnlig reglerne for automatiske frigørelser.
Under budgetproceduren mødes institutionerne regelmæssigt for i fællesskab at vurdere status og perspektiverne for gennemførelsen af budgettet i indeværende og de kommende år. Dette sker i form af særlige interinstitutionelle møder på et passende niveau, forud for hvilke Kommissionen leverer en detaljeret status over betalingsgennemførelse, modtagne anmodninger om godtgørelse og reviderede overslag, opdelt i midler og medlemsstater. For at sikre, at Unionen kan opfylde alle sine finansielle forpligtelser i forbindelse med eksisterende og fremtidige forpligtelser i perioden 2021-2027 i overensstemmelse med artikel 323 i TEUF, analyserer og drøfter Europa-Parlamentet og Rådet navnlig Kommissionens overslag med hensyn til størrelsen af de nødvendige betalingsbevillinger.
36.  I betragtning af behovet for at sikre en velordnet udvikling i de samlede betalingsbevillinger i forhold til forpligtelsesbevillingerne for at undgå et unormalt skift i UF fra det ene år til det andet er Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enige om nøje at overvåge betalingsoverslagene og niveauet for UF for at mindske risikoen for at hindre gennemførelsen af EU-programmer på grund af en mangel på betalingsbevillinger hen mod afslutningen af FFR.
Under budgetproceduren mødes institutionerne regelmæssigt for i fællesskab at vurdere status og perspektiverne for gennemførelsen af budgettet i indeværende og de kommende år. Dette sker i form af særlige interinstitutionelle møder på et passende niveau, forud for hvilke Kommissionen leverer en detaljeret status over betalingsgennemførelse, modtagne anmodninger om godtgørelse og reviderede overslag på kort eller lang sigt, opdelt i midler og medlemsstater. For at sikre, at Unionen kan opfylde alle sine finansielle forpligtelser i forbindelse med eksisterende og fremtidige forpligtelser i perioden 2021-2027 i overensstemmelse med artikel 323 i TEUF, analyserer og drøfter Europa-Parlamentet og Rådet navnlig Kommissionens overslag med hensyn til størrelsen af de nødvendige betalingsbevillinger.

°

°           °

53.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0075 og P8_TA(2018)0076.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0226.
(3) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 249.
(4) EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1.
(5) EUT C 242 af 10.7.2018, s. 24.


Bilag I – FFR 2021-2027: lofter og instrumenter uden for lofterne (2018-priser)

(i mio. EUR – 2018-priser)

 

Kommissionens forslag

Parlamentets holdning

Forpligtelsesbevillinger

I alt

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

2021-2027

I.  Det indre marked, innovation og det digitale område

166 303

31 035

31 006

31 297

30 725

30 615

30 757

30 574

216 010

II.  Samhørighed og værdier

391 974

60 026

62 887

64 979

65 785

66 686

69 204

67 974

457 540

herunder: Økonomisk, social og territorial samhørighed

330 642

52 143

52 707

53 346

53 988

54 632

55 286

55 994

378 097

III.  Naturressourcer og miljø

336 623

57 780

57 781

57 789

57 806

57 826

57 854

57 881

404 718

IV.  Migration og grænseforvaltning

30 829

3 227

4 389

4 605

4 844

4 926

5 066

5 138

32 194

V.  Sikkerhed og forsvar

24 323

3 202

3 275

3 223

3 324

3 561

3 789

4 265

24 639

VI.  Naboområder og verden

108 929

15 368

15 436

15 616

15 915

16 356

16 966

17 729

113 386

VII.  Europæisk offentlig forvaltning

75 602

10 388

10 518

10 705

10 864

10 910

11 052

11 165

75 602

herunder: Institutionernes administrative udgifter

58 547

8 128

8 201

8 330

8 432

8 412

8 493

8 551

58 547

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

1 134 583

181 025

185 293

188 215

189 262

190 880

194 688

194 727

1 324 089

i % af BNI

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

1 104 805

174 088

176 309

186 391

187 490

188 675

189 961

191 398

1 294 311

i % af BNI

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1.27 %

UDEN FOR FFR-LOFTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nødhjælpsreserven

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

1 400

200

200

200

200

200

200

200

1 400

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)

4 200

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

Fleksibilitetsinstrumentet

7 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

14 000

Den europæiske stabiliseringsfunktion for investeringer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Den europæiske fredsfacilitet

9 223

753

970

1 177

1 376

1 567

1 707

1 673

9 223

I ALT UDEN FOR FFR-LOFTERNE

26 023

4 953

5 170

5 377

5 576

5 767

5 907

5 873

38 623

I ALT FFR + UDEN FOR FFR-LOFTERNE

1 160 606

185 978

190 463

193 592

194 838

196 647

200 595

200 600

1 362 712

i % af BNI

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Bilag II – FFR 2021-2027: lofter og instrumenter uden for lofterne (løbende priser)

(i mio. EUR – løbende priser)

 

Kommissionens forslag

Parlamentets holdning

Forpligtelsesbevillinger

I alt

2021-2027

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I alt

2021-2027

I.  Det indre marked, innovation og det digitale område

187 370

32 935

33 562

34 555

34 601

35 167

36 037

36 539

243 395

II.  Samhørighed og værdier

442 412

63 700

68 071

71 742

74 084

76 601

81 084

81 235

516 517

herunder: Økonomisk, social og territorial samhørighed

373 000

55 335

57 052

58 899

60 799

62 756

64 776

66 918

426 534

III.  Naturressourcer og miljø

378 920

61 316

62 544

63 804

65 099

66 424

67 785

69 174

456 146

IV.  Migration og grænseforvaltning

34 902

3 425

4 751

5 084

5 455

5 658

5 936

6 140

36 448

V.  Sikkerhed og forsvar

27 515

3 397

3 545

3 559

3 743

4 091

4 439

5 098

27 872

VI.  Naboområder og verden

123 002

16 308

16 709

17 242

17 923

18 788

19 878

21 188

128 036

VII.  Europæisk offentlig forvaltning

85 287

11 024

11 385

11 819

12 235

12 532

12 949

13 343

85 287

herunder: Institutionernes administrative udgifter

66 028

8 625

8 877

9 197

9 496

9 663

9 951

10 219

66 028

FORPLIGTELSESBEVILLINGER I ALT

1 279 408

192 105

200 567

207 804

213 140

219 261

228 107

232 717

1 493 701

i % af BNI

1,11 %

1,29 %

1,31 %

1,31 %

1,30 %

1,30 %

1,31 %

1,29 %

1,30 %

BETALINGSBEVILLINGER I ALT

1 246 263

184 743

190 843

205 790

211 144

216 728

222 569

228 739

1 460 556

i % af BNI

1,08 %

1,24 %

1,24 %

1,30 %

1,29 %

1,28 %

1,28 %

1,27 %

1.27 %

UDEN FOR FFR-LOFTERNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nødhjælpsreserven

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF)

1 578

212

216

221

225

230

234

239

1 578

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF)

4 734

1 061

1 082

1 104

1 126

1 149

1 172

1 195

7 889

Fleksibilitetsinstrumentet

7 889

2 122

2 165

2 208

2 252

2 297

2 343

2 390

15 779

Den europæiske stabiliseringsfunktion for investeringer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Den europæiske fredsfacilitet

10 500

800

1 050

1 300

1 550

1 800

2 000

2 000

10 500

I ALT UDEN FOR FFR-LOFTERNE

29 434

5 256

5 596

5 937

6 279

6 624

6 921

7 019

43 633

I ALT FFR + UDEN FOR FFR-LOFTERNE

1 308 843

197 361

206 163

213 741

219 419

225 885

235 028

239 736

1 537 334

i % af BNI

1,14 %

1,32 %

1,34 %

1,35 %

1,34 %

1,34 %

1,35 %

1,33 %

1,34 %


Bilag III – FFR 2021-2027: fordeling pr. program (2018-priser)

OBS: Tabellerne er til sammenligningsformål opstillet efter strukturen i de enkelte EU-programmer som foreslået af Kommissionen, uden at dette foregriber eventuelle ændringer heraf, der måtte blive anmodet om i den lovgivningsprocedure, der fører til vedtagelsen af disse programmer.

(i mio. EUR – 2018-priser)

 

FFR 2014-2020 (EU27+EUF)

Kommissionens forslag 2021-2027

Parlamentets holdning

2021-2027

I.  Det indre marked, innovation og det digitale område

116 361

166 303

216 010

1.  Forskning og innovation

69 787

91 028

127 537

Horisont Europa

64 674

83 491

120 000

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram

2 119

2 129

2 129

International termonuklear forsøgsreaktor (ITER)

2 992

5 406

5 406

Andet

2

2

2

2.  Europæiske strategiske investeringer

31 886

44 375

51 798

InvestEU-fonden

3 968

13 065

14 065

Connecting Europe-faciliteten (CEF) (samlet udg.omr. 1-bidrag)

herunder:

17 579

21 721

28 083

CEF-Transport

12 393

11 384

17 746

CEF-Energi

4 185

7 675

7 675

CEF-Digital

1 001

2 662

2 662

Programmet for et digitalt Europa

172

8 192

8 192

Andet

9 097

177

177

Decentrale agenturer

1 069

1 220

1 281

3.  Det indre marked

5 100

5 672

8 423

Programmet for det indre marked (inkl. Cosme)

3 547

3 630

5 823

EU-program til bekæmpelse af svig

156

161

322

Samarbejde på beskatningsområdet (Fiscalis)

226

239

300

Samarbejde på toldområdet (Customs)

536

843

843

Bæredygtig turisme

 

 

300

Andet

61

87

87

Decentrale agenturer

575

714

748

4.  Rummet

11 502

14 404

15 225

Det europæiske rumprogram

11 308

14 196

15 017

Decentrale agenturer

194

208

208

Margen

-1 913

10 824

13 026

II.  Samhørighed og værdier

387 250

391 974

457 540

5.  Regional udvikling og samhørighed

272 647

242 209

272 647

EFRU + Samhørighedsfonden

herunder:

272 411

241 996

272 411

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

196 564

200 622

 

Samhørighedsfonden

75 848

41 374

 

heraf bidrag til CEF-Transport

11 487

10 000

 

Bistand til det tyrkisk-cypriotiske samfund

236

213

236

6.  Den Økonomiske og Monetære Union

273

22 281

22 281

Støtteprogrammet for strukturreformer

185

22 181

22 181

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

7

7

7

Andet

81

93

93

7.  Investering i mennesker, social samhørighed og værdier

115 729

123 466

157 612

Den Europæiske Socialfond+ (inklusive 5,9 mia. EUR til en børnegaranti)

96 216

89 688

106 781

heraf sundhed, beskæftigelse og social innovation

1 075

1 042

1 095

Erasmus+

13 699

26 368

41 097

Det europæiske solidaritetskorps

373

1 113

1 113

Et Kreativt Europa

1 403

1 642

2 806

Retslige anliggender

316

271

316

Rettigheder og værdier, inklusive mindst 500 mio. EUR til indsatsområdet EU's værdier

594

570

1 627

Andet

1 158

1 185

1 185

Decentrale agenturer

1 971

2 629

2 687

Margen

-1 399

4 018

4 999

III.  Naturressourcer og miljø

399 608

336 623

404 718

8.  Landbrug og havpolitik

390 155

330 724

391 198

EGFL + ELFUL

herunder:

382 855

324 284

383 255

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

286 143

254 247

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

96 712

70 037

 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

6 243

5 448

6 867

Andet

962

878

962

Decentrale agenturer

95

113

113

9.  Miljø og klimaindsats

3 492

5 085

11 520

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

3 221

4 828

6 442

Fonden for en retfærdig energiomstilling

 

 

4 800

Decentrale agenturer

272

257

278

Margen

5 960

814

1 999

IV.  Migration og grænseforvaltning

10 051

30 829

32 194

10.  Migration

7 180

9 972

10 314

Asyl- og Migrationsfonden

6 745

9 205

9 205

Decentrale agenturer*

435

768

1 109

11.  Grænseforvaltning

5 492

18 824

19 848

Fonden for Integreret Grænseforvaltning

2 773

8 237

8 237

Decentrale agenturer*

2 720

10 587

11 611

Margen

-2 621

2 033

2 033

V.  Sikkerhed og forsvar

1 964

24 323

24 639

12.  Sikkerhed

3 455

4 255

4 571

Fonden for Intern Sikkerhed

1 200

2 210

2 210

Nedlukning af nukleare anlæg

herunder:

1 359

1 045

1 359

Nedlukning af nukleare anlæg (Litauen)

459

490

692

Nuklear sikkerhed og nedlukning af nukleare anlæg (herunder i Bulgarien og Slovakiet)

900

555

667

Decentrale agenturer

896

1 001

1 002

13.  Forsvar

575

17 220

17 220

Den Europæiske Forsvarsfond

575

11 453

11 453

Militær mobilitet

0

5 767

5 767

14.  Kriserespons

1 222

1 242

1 242

EU-civilbeskyttelsesmekanisme (rescEU)

560

1 242

1 242

Andet

662

p.m.

p.m.

Margen

-3 289

1 606

1 606

VI.  Naboområder og verden

96 295

108 929

113 386

15.  Foranstaltninger udadtil

85 313

93 150

96 809

Instrument(er) til støtte for naboskabs- og udviklingspolitikker, herunder EUF-efterfølgeren og en investeringsplan for Afrika

71 767

79 216

82 716

Humanitær bistand

8 729

9 760

9 760

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

2 101

2 649

2 649

Oversøiske lande og territorier (herunder Grønland)

594

444

594

Andet

801

949

949

Decentrale agenturer

144

132

141

16.  Førtiltrædelsesbistand

13 010

12 865

13 010

Førtiltrædelsesbistand

13 010

12 865

13 010

Margen

-2 027

2 913

3 567

VII.  Europæisk offentlig forvaltning

70 791

75 602

75 602

Europaskolerne og pensioner

14 047

17 055

17 055

Institutionernes administrative udgifter

56 744

58 547

58 547

I ALT

1 082 320

1 134 583

1 324 089

I % af BNI (EU-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Europa-Parlamentets beløb til decentrale agenturer i klynge 10 og 11 omfatter de finansielle virkninger af Kommissionens forslag af 12. september 2018 om EASO og den europæiske grænse- og kystvagt.


Bilag IV – FFR 2021-2027: fordeling pr. program (løbende priser)

(i mio. EUR – løbende priser)

 

FFR 2014-2020 (EU27+EUF)

Kommissionens forslag 2021-2027

Parlamentets holdning

2021-2027

I.  Det indre marked, innovation og det digitale område

114 538

187 370

243 395

1.  Forskning og innovation

68 675

102 573

143 721

Horisont Europa

63 679

94 100

135 248

Euratoms forsknings- og uddannelsesprogram

2 085

2 400

2 400

International termonuklear forsøgsreaktor (ITER)

2 910

6 070

6 070

Andet

1

3

3

2.  Europæiske strategiske investeringer

31 439

49 973

58 340

InvestEU-fonden

3 909

14 725

15 852

Connecting Europe-faciliteten (CEF) (samlet udg.omr. 1-bidrag)

herunder:

17 435

24 480

31 651

CEF-Transport

12 281

12 830

20 001

CEF-Energi

4 163

8 650

8 650

CEF-Digital

991

3 000

3 000

Programmet for et digitalt Europa

169

9 194

9 194

Andet

8 872

200

200

Decentrale agenturer

1 053

1 374

1 444

3.  Det indre marked

5 017

6 391

9 494

Programmet for det indre marked (inkl. Cosme)

3 485

4 089

6 563

EU-program til bekæmpelse af svig

153

181

363

Samarbejde på beskatningsområdet (Fiscalis)

222

270

339

Samarbejde på toldområdet (Customs)

526

950

950

Bæredygtig turisme

 

 

338

Andet

59

98

98

Decentrale agenturer

572

804

843

4.  Rummet

11 274

16 235

17 160

Det europæiske rumprogram

11 084

16 000

16 925

Decentrale agenturer

190

235

235

Margen

-1 866

12 198

14 680

II.  Samhørighed og værdier

380 738

442 412

516 517

5.  Regional udvikling og samhørighed

268 218

273 240

307 578

EFRU + Samhørighedsfonden

herunder:

267 987

273 000

307 312

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

193 398

226 308

 

Samhørighedsfonden

74 589

46 692

 

heraf bidrag til CEF-Transport

11 306

11 285

 

Bistand til det tyrkisk-cypriotiske samfund

231

240

266

6.  Den Økonomiske og Monetære Union

275

25 113

25 113

Støtteprogrammet for strukturreformer

188

25 000

25 000

Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri

7

8

8

Andet

79

105

105

7.  Investering i mennesker, social samhørighed og værdier

113 636

139 530

178 192

Den Europæiske Socialfond+ (inklusive 5,9 mia. EUR i 2018-priser til en børnegaranti)

94 382

101 174

120 457

heraf sundhed, beskæftigelse og social innovation

1 055

1 174

1 234

Erasmus+

13 536

30 000

46 758

Det europæiske solidaritetskorps

378

1 260

1 260

Et Kreativt Europa

1 381

1 850

3 162

Retslige anliggender

 

305

356

Rettigheder og værdier, inklusive mindst 500 mio. EUR i 2018-priser til indsatsområdet EU's værdier

 

642

1 834

Andet

1 131

1 334

1 334

Decentrale agenturer

1 936

2 965

3 030

Margen

-1 391

4 528

5 634

III.  Naturressourcer og miljø

391 849

378 920

456 146

8.  Landbrug og havpolitik

382 608

372 264

440 898

EGFL + ELFUL

herunder:

375 429

365 006

431 946

Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

280 351

286 195

 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

95 078

78 811

 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

6 139

6 140

7 739

Andet

946

990

1 085

Decentrale agenturer

94

128

128

9.  Miljø og klimaindsats

3 437

5 739

12 995

Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE)

3 170

5 450

7 272

Fonden for en retfærdig energiomstilling

 

 

5 410

Decentrale agenturer

267

289

313

Margen

5 804

918

2 254

IV.  Migration og grænseforvaltning

9 929

34 902

36 448

10.  Migration

7 085

11 280

11 665

Asyl- og Migrationsfonden

6 650

10 415

10 415

Decentrale agenturer*

435

865

1 250

11.  Grænseforvaltning

5 439

21 331

22 493

Fonden for Integreret Grænseforvaltning

2 734

9 318

9 318

Decentrale agenturer*

2 704

12 013

13 175

Margen

-2 595

2 291

2 291

V.  Sikkerhed og forsvar

1 941

27 515

27 872

12.  Sikkerhed

3 394

4 806

5 162

Fonden for Intern Sikkerhed

1 179

2 500

2 500

Nedlukning af nukleare anlæg

herunder:

1 334

1 178

1 533

Nedlukning af nukleare anlæg (Litauen)

451

552

780

Nuklear sikkerhed og nedlukning af nukleare anlæg (herunder i Bulgarien og Slovakiet)

883

626

753

Decentrale agenturer

882

1 128

1 129

13.  Forsvar

590

19 500

19 500

Den Europæiske Forsvarsfond

590

13 000

13 000

Militær mobilitet

0

6 500

6 500

14.  Kriserespons

1 209

1 400

1 400

EU-civilbeskyttelsesmekanisme (rescEU)

561

1 400

1 400

Andet

648

p.m.

p.m

Margen

-3 253

1 809

1 809

VI.  Naboområder og verden

93 381

123 002

128 036

15.  Foranstaltninger udadtil

82 569

105 219

109 352

Instrument(er) til støtte for naboskabs- og udviklingspolitikker, herunder EUF-efterfølgeren og en investeringsplan for Afrika

70 428

89 500

93 454

Humanitær bistand

8 561

11 000

11 000

Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)

2 066

3 000

3 000

Oversøiske lande og territorier (herunder Grønland)

582

500

669

Andet

790

1 070

1 070

Decentrale agenturer

141

149

159

16.  Førtiltrædelsesbistand

12 799

14 500

14 663

Førtiltrædelsesbistand

12 799

14 500

14 663

Margen

-1 987

3 283

4 020

VII.  Europæisk offentlig forvaltning

69 584

85 287

85 287

Europaskolerne og pensioner

13 823

19 259

19 259

Institutionernes administrative udgifter

55 761

66 028

66 028

I ALT

1 061 960

1 279 408

1 493 701

I % af BNI (EU-27)

1,16 %

1,11 %

1,30 %

* Europa-Parlamentets beløb til decentrale agenturer i klynge 10 og 11 omfatter de finansielle virkninger af Kommissionens forslag af 12. september 2018 om EASO og den europæiske grænse- og kystvagt.

Seneste opdatering: 6. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik