Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2157(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0335/2018

Texte depuse :

A8-0335/2018

Dezbateri :

PV 13/11/2018 - 12
CRE 13/11/2018 - 12

Voturi :

PV 14/11/2018 - 14.3
CRE 14/11/2018 - 14.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0451

Texte adoptate
PDF 443kWORD 63k
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg Ediţie provizorie
Exportul de armament: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
P8_TA-PROV(2018)0451A8-0335/2018

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la exporturile de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (2018/2157(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere principiile consacrate în articolul 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special promovarea democrației și a statului de drept și menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale,

–  având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (denumită în continuare „Poziția comună”)(1),

–  având în vedere cel de al 19-lea Raport anual întocmit în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună(2),

–  având în vedere Decizia 2018/101/PESC a Consiliului din 22 ianuarie 2018 privind promovarea controlului eficace al exporturilor de arme(3) și Decizia 2017/915/PESC a Consiliului din 29 mai 2017 privind activitățile Uniunii de informare în sprijinul punerii în aplicare a Tratatului privind comerțul cu arme(4),

–  având în vedere Lista comună actualizată a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, adoptată de Consiliu la 26 februarie 2018(5),

–  având în vedere Ghidul de utilizare a Poziției comune a Consiliului de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar,

–  având în vedere Aranjamentul de la Wassenaar din 12 mai 1996 pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare, precum și listele, actualizate în decembrie 2017, conținând aceste produse, tehnologii și muniții(6),

–  având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și democrația, din 25 iunie 2012, în special rezultatul 11 litera (e) din planul de acțiune, și Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația pentru perioada 2015-2019 din 20 iulie 2015, în special obiectivul 21 litera (d),

–  având în vedere Tratatul privind comerțul cu arme (TCA) adoptat de Adunarea Generală a ONU la 2 aprilie 2013(7), care a intrat în vigoare la 24 decembrie 2014,

–  având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității(8),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare(9), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 599/2014 din 16 aprilie 2014, precum și lista de produse și tehnologii cu dublă utilizare din anexa I (denumit în continuare „Regulamentul privind dubla utilizare”),

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, în special obiectivul 16 de promovare a unor societăți juste, pașnice și favorabile includerii pentru o dezvoltare durabilă,

–  având în vedere Agenda ONU pentru dezarmare, „Asigurarea viitorului nostru comun”,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 2016/2134 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 noiembrie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante(10),

–  având în vedere Raportul Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru drepturile omului adresat Consiliului pentru Drepturile Omului privind impactul transferurilor de arme asupra exercitării drepturilor omului(11),

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la acest subiect, în special cele din 13 septembrie 2017(12) și din 17 decembrie 2015(13) referitoare la punerea în aplicare a Poziției comune,

–  având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE (EDIDP) (COM(2017)0294) și propunerea de regulament de instituire a Fondului european de apărare (COM(2018)0476),

–  având în vedere rezoluțiile sale referitoare la situația umanitară din Yemen din 25 februarie 2016(14), 15 iunie 2017(15) și 30 noiembrie 2017(16),

–  având în vedere rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la utilizarea dronelor înarmate(17),

–  având în vedere raportul Consiliului pentru Drepturile Omului din 17 august 2018 privind situația drepturilor omului în Yemen, inclusiv încălcările și abuzurile începând din septembrie 2014 (A/HRC/39/43),

–  având în vedere articolul 52 și articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0335/2018),

A.  întrucât dreptul inerent la autoapărare individuală sau colectivă este prevăzut la articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite;

B.  întrucât exporturile și transferurile de arme au un impact incontestabil asupra drepturilor omului și asupra securității umane, asupra dezvoltării socioeconomice și democrației; întrucât exporturile de arme contribuie, de asemenea, la crearea unor situații care obligă oamenii să fugă din țările lor; întrucât acestea sunt motive temeinice pentru stabilirea unui sistem de control al armelor strict, transparent, eficace și general acceptat și definit;

C.  întrucât Poziția comună 2008/944/CFSP este un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic care stabilește opt criterii; întrucât, ori de câte ori acestea nu sunt îndeplinite, eliberarea unei licențe de export ar trebui refuzată (criteriile 1-4) sau ar trebui, cel puțin, să se ia în considerarea refuzul eliberării unei licențe de export (criteriile 5-8); întrucât decizia de a transfera sau a refuza transferul de tehnologie sau echipament militar rămâne la latitudinea fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din poziția comună;

D.  întrucât cele mai recente cifre(18) arată că exporturile de arme din UE-28 s-au ridicat la peste 27 % din totalul la nivel mondial în perioada 2013-2017, ceea ce ar face din UE, în mod colectiv, al doilea furnizor de arme ca importanță la nivel mondial după SUA (34 %) și înaintea Rusiei (22 %); întrucât, în anii 2015 și 2016, au fost acordate cele mai multe licențe pentru exportul de arme, după valoare, de la începutul colectării de date la nivelul UE, cu o valoare totală de 195,95 miliarde EUR în 2015 și, potrivit celui mai recent raport elaborat de Grupul de lucru pentru exportul de arme convenționale (COARM), 191,45 miliarde EUR în 2016(19); întrucât, din păcate, cifrele pentru 2015 și 2016 sunt înșelătoare și inexacte, deoarece volumul licențelor reprezintă, în parte, mai mult o exprimare a intenției decât o cifră precisă care indică exporturile reale care pot fi preconizate a se materializa în viitorul apropiat;

E.  întrucât rapoartele anuale privind COARM sunt până în prezent singurul instrument al cărui scop este să asigure punerea în aplicare a poziției comune; întrucât aceste rapoarte au contribuit la o mai mare transparență în ceea ce privește exporturile de arme ale statelor membre, iar numărul de orientări și clarificări din Ghidul de utilizare a crescut în mod considerabil; întrucât poziția comună a crescut volumul informațiilor cu privire la acordarea licențelor de export de arme;

F.  întrucât mediul de securitate atât la nivel mondial, cât și regional s-a schimbat în mod radical, în special în vecinătatea sudică și estică a Uniunii, iar acest lucru evidențiază nevoia urgentă de a îmbunătăți și de a face mai sigure metodologiile de producere a informațiilor pentru evaluările de risc necesare pentru acordarea licențelor de export;

G.  întrucât, potrivit articolului 3 din poziția comună, cele opt criterii stabilesc doar o serie de standarde minime, neaducând atingere niciunei măsuri mai restrictive în ceea ce privește controlul armelor pe care le-ar putea adopta statele membre; întrucât procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește acordarea sau refuzarea unei licențe de export de armament ține de competența exclusivă a statelor membre;

H.  întrucât nu toate statele membre furnizează informații complete către COARM; întrucât, din cauza modalităților diferite de colectare a datelor și a procedurilor de depunere din diferitele state membre, precum și a interpretării diferite conferite de acestea celor opt criterii, seturile de date sunt incomplete și variază, iar practicile de export de arme sunt foarte diferite; subliniază faptul că schimbul de informații trebuie să fie compatibil cu legislația și procedurile administrative naționale din fiecare țară;

I.  întrucât în prezent nu există niciun mecanism de verificare standardizată, independentă și de informare privind respectarea celor opt criterii ale poziției comune;

J.  întrucât în ultimii ani au fost adoptate măsuri privind traficul de arme de calibru mic și armament ușor, cu o listă actualizată a produselor și tehnologii cu dublă utilizare în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar; întrucât, deși aspecte precum controlul brokerajului cu armament, producția autorizată în afara UE și controlul utilizatorilor finali au fost înscrise pe ordinea de zi și, într-o anumită măsură, încorporate în poziția comună, numeroase produse, în special în domeniul produselor cu dublă utilizare, al tehnologiei cibernetice și al supravegherii, continuă să nu fie cuprinse în sistemul de control;

K.  întrucât cel de al 19-lea raport anual indică faptul că 40,5 % dintre licențele de export de arme au fost acordate țărilor din regiunea MENA, în cuantum de 77,5 miliarde EUR, Arabia Saudită, Egiptul și Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezentând cea mai mare parte a acestor exporturi, în valoare de 57,9 miliarde EUR;

L.  întrucât, în unele cazuri, armele exportate în anumite țări, spre exemplu în Arabia Saudită, EAU și către unii membri ai coaliției conduse de Arabia Saudită, au fost utilizate în conflicte cum ar fi cel din Yemen; întrucât asemenea exporturi încalcă în mod clar poziția comună;

M.  întrucât rezoluția Parlamentului European din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din Yemen a invitat pe Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să lanseze o inițiativă care să impună Arabiei Saudite un embargo al UE asupra armelor;

N.  întrucât armele care fac obiectul unei licențe de transfer de către statele membre ale UE și utilizate ulterior în actualul conflict din Yemen au avut un impact catastrofal asupra dezvoltării sustenabile a Yemenului;

O.  întrucât sectorul apărării a devenit un punct focal al politicii UE, deoarece Strategia globală a UE (SGUE) susține că o „industrie de apărare europeană durabilă, inovatoare și competitivă este esențială pentru autonomia strategică a Europei și pentru o politică de securitate și apărare comună (PSAC) credibilă”(20); întrucât exporturile de arme sunt esențiale pentru stimularea bazei industriale și tehnologice a apărării europene și întrucât prioritatea industriei de apărare este de a garanta securitatea și apărarea statelor membre ale UE și de a contribui la punerea în aplicare a PESC; întrucât principala sarcină a Fondului european de apărare și, ca precursor, a EDIDP, care a fost lansat recent, este de a „susține competitivitatea industriei europene de apărare”(21);

P.  întrucât măsuri legate de transparență cum ar fi monitorizarea exporturilor de arme contribuie la întărirea încrederii între statele membre;

Q.  întrucât articolul 10 din Poziția comună prevede explicit că respectarea celor opt criterii primează asupra eventualelor interese economice, sociale, comerciale sau industriale ale statelor membre,

Consolidarea Poziției comune și îmbunătățirea punerii sale în aplicare

1.  subliniază faptul că statele au dreptul legitim de a achiziționa tehnologie militară pentru propria apărare; observă că menținerea industriei de apărare face parte din propria apărare a statelor membre;

2.  observă că piața europeană a apărării servește ca instrument pentru garantarea securității și apărării statelor membre, a cetățenilor Uniunii și contribuie la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comună (PESC) și, în special, a politicii de securitate și apărare comună (PSAC); invită statele membre să depășească actuala lipsă de eficiență a cheltuielilor de apărare cauzată de suprapunere, fragmentare și lipsa interoperabilității și să își propună ca UE să devină un furnizor de securitate și printr-un control mai bun al exporturilor de arme;

3.  recunoaște faptul că UE este singura uniune de state care are un cadru obligatoriu din punct de vedere juridic prin care controlul exporturilor de arme este în curs de îmbunătățire, inclusiv în regiunile în criză și în țările cu un palmares discutabil în domeniul drepturilor omului; salută, în acest context, faptul că țări europene și țări terțe non-europene s-au alăturat sistemului de control al exporturilor de arme pe baza Poziției comune; încurajează, de asemenea, celelalte țări candidate, țările aflate în procesul de obținere a statutului de țară candidată sau țările care doresc să se angajeze în alt mod pe calea aderării la UE să aplice dispozițiile poziției comune;

4.  subliniază necesitatea urgentă de a întări rolul delegațiilor UE în sprijinirea statelor membre și a SEAE în ceea ce privește evaluările riscurilor legate de acordarea licențelor de export și punerea în aplicare a controalelor utilizatorilor finali, a controalelor ulterioare expedierii și a inspecțiilor la fața locului;

5.  constată că cele opt criterii sunt aplicate și interpretate în moduri diferite de către statele membre; solicită o aplicare uniformă, coerentă și coordonată a celor opt criterii și implementarea deplină a poziției comune, cu toate obligațiile sale;

6.  consideră că metodologia de evaluare a riscurilor pentru acordarea de licențe de export ar trebui să conțină principiul precauției și că statele membre, în plus față de evaluarea pentru a vedea dacă tehnologia militară specifică ar putea fi folosită pentru represiune internă sau în alte scopuri nedorite ar trebui, de asemenea, să evalueze riscurile pe baza situației generale din țara de destinație, ținând seama de factori cum ar fi situația democrației și a statului de drept și dezvoltarea sa economică și socială;

7.  invită statele membre și SEAE, în conformitate cu recomandările sale din 13 septembrie 2017, să utilizeze actualul proces de reexaminare pentru a întări mecanismele de schimb de informații, punând la dispoziție informații mai bune din punct de vedere calitativ și cantitativ pentru evaluările de risc în vederea eliberării licențelor de export, după cum urmează:

   (a) oferind sistematic și în timp util mai multe informații despre licențele de export și exporturile efective, inclusiv despre utilizatorii finali care creează motive de îngrijorare, despre cazurile de deturnare, despre certificatele de utilizator final falsificate sau care prezintă în alt mod motive de suspiciune, precum și despre curtieri sau companii de transport asupra cărora planează suspiciuni, în conformitate cu legislația națională;
   (b) menținând o listă a entităților și persoanelor condamnate pentru încălcarea legislației privind exportul de arme, a cazurilor identificate de deturnare și a persoanelor care sunt cunoscute sau suspectate că ar fi implicate în comerțul ilegal cu arme sau în activități care constituie o amenințare pentru securitatea națională și internațională;
   (c) comunicând cele mai bune practici adoptate pentru punerea în aplicare a celor opt criterii;
   (d) transformând Ghidul de utilizare actual într-o resursă online interactivă;
   (e) transformând raportul anual al UE într-o bază de date online deschisă și publică, până la sfârșitul anului 2019, noul format urmând să fie aplicat datelor din 2017;
   (f) încurajând proceduri clare și bine stabilite de colaborare între forțele de ordine și autoritățile de pază a frontierei, pe baza schimbului de informații, pentru a întări cooperarea în materie de securitate și a eradica fenomenul traficului ilicit de arme, care constituie un element de risc pentru securitatea UE și cetățenii săi;

8.  solicită statelor membre și SEAE să crească numărul angajaților care lucrează în domenii legate de export, atât la nivel național, cât și la nivelul UE; încurajează utilizarea fondurilor UE pentru întărirea capacităților în rândul funcționarilor însărcinați cu autorizarea și cu asigurarea aplicării legii din statele membre;

9.  reamintește că unul dintre motivele pentru instituirea poziției comune a fost de a preîntâmpina folosirea armelor europene împotriva forțelor armate ale statelor membre, precum și de a împiedica încălcări ale drepturilor omului și prelungirea conflictelor armate; reamintește că poziția comună stabilește cerințele minime pe care statele membre trebuie să le aplice în domeniul controlului exporturilor de arme și include obligația de a analiza cererile de acordare a licențelor de export plecând de la toate cele opt criterii enumerate în aceasta;

10.  critică neaplicarea sistematică a celor opt criterii de către unele state membre și faptul că tehnologia militară ajunge la destinații și la utilizatori finali care nu îndeplinesc criteriile prevăzute în poziția comună; își reiterează apelul pentru o evaluare independentă a respectării de către statele membre a celor opt criterii ale poziției comune; consideră că ar trebui promovată o mai mare convergență în aplicarea celor opt criterii; regretă lipsa unor dispoziții privind sancțiunile ce ar trebui impuse statelor membre care nu verifică respectarea celor opt criterii înainte de acordarea licențelor; îndeamnă statele membre să îmbunătățească coerența punerii în aplicare a poziției comune și le recomandă acestora să ia măsuri pentru efectuarea de controale independente;

11.  consideră că exporturile către Arabia Saudită, EAU și alți membri ai coaliției din Yemen conduse de cea dintâi nu respectă cel puțin criteriul 2, din cauza implicării acestor țări în încălcări grave ale legislației umanitare, astfel cum a fost constatate de către autoritățile competente ale ONU; reiterează apelul său din 13 septembrie 2017 privind necesitatea urgentă de a impune un embargo asupra armelor în Arabia Saudită și invită VP/ÎR și Consiliul să extindă acest embargo asupra tuturor celorlalți membri ai coaliției din Yemen conduse de Arabia Saudită;

12.  consideră că este necesar să se inițieze un proces care să ducă la un mecanism de sancționare a statelor membre care nu respectă poziția comună;

13.  constată că unele state membre au încetat să mai furnizeze arme Arabiei Saudite și altor membri ai coaliției din Yemen conduse de Arabia Saudită ca urmare a acțiunilor lor, în timp ce altele au continuat să furnizeze tehnologii militare; felicită acele state membre ca Germania și Țările de Jos, care și-au schimbat practicile legate de conflictul din Yemen; cu toate acestea, regretă profund faptul că alte state membre par să nu ia în considerare comportamentul țării de destinație și utilizarea finală a armelor și a munițiilor exportate; subliniază că această discrepanță în ceea ce privește practicile riscă să submineze întregul regim european de control al armelor;

14.  este alarmat de faptul că au fost aprobate aproape toate cererile de licență pentru exporturi în anumite țări cum ar fi Arabia Saudită, chiar dacă exporturile către aceste țări încalcă cel puțin criteriile 1-6 din poziția comună, având în vedere că neîndeplinirea criteriilor 1-4 trebuie să ducă la refuzul acordării licenței; regretă că aproape toate cererile de licențe (95 %) pentru exporturile către Arabia Saudită au fost aprobate pentru categoria ML9(22) (nave de război utilizate pentru a executa blocada navală a Yemenului), și categoriile ML10 (aeronave) și ML4 (bombe etc.), care au fost esențiale pentru campania aeriană, contribuind la deteriorarea situației umanitare, la subminarea dezvoltării sustenabile a întregii țări și la suferința actuală a populației din Yemen;

15.  este șocat de cantitatea de arme și muniții fabricate în UE, găsite în posesia Daesh în Siria și în Irak; ia act de faptul că Bulgaria și România nu au reușit să aplice în mod eficace poziția comună în ce privește retransferurile care contravin certificatelor de utilizator final; invită toate statele membre să refuze transferuri similare în viitor, în special către SUA și Arabia Saudită, și invită SEAE și statele membre, în special Bulgaria și România, să explice, în contextul COARM, dar și în public în fața Subcomisiei pentru securitate și apărare a Parlamentului (SEDE), ce măsuri au fost luate în această privință; invită SEAE să trateze numeroasele cazuri semnalate de recentul raport de cercetare privind conflictele, și să analizeze metode mai eficiente de evaluare a riscului de deturnare în COARM și în alte foruri pertinente, inclusiv instituind, în contextul procesului de reexaminare, o obligație pentru statele membre de a refuza o licență de export în cazul în care există un risc evident ca tehnologia sau echipamentele militare ce urmează a fi exportate să fie deturnate; hotărăște să lanseze o anchetă în acest sens;

16.  este preocupat de faptul că furnizarea de sisteme de armament în timpul războiului și în situații marcate de tensiuni politice semnificative poate afecta în mod disproporționat populația civilă; subliniază că conflictele ar trebui rezolvate cu prioritate prin mijloace diplomatice; invită, prin urmare, statele membre ale UE să adopte măsuri în favoarea unei veritabile politici externe și de securitate comune;

17.  recunoaște că o mai bună aplicare a criteriului 8 ar constitui o contribuție decisivă la obiectivele coerenței politicilor în favoarea dezvoltării ale UE și la obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU, în special obiectivul nr. 16.4; invită statele membre și SEAE să utilizeze în acest sens procesul de reexaminare, aflat în curs, a poziției comune; recomandă în acest sens actualizarea Ghidului utilizatorului și punerea accentului nu numai asupra impactului pe care achiziționarea de arme îl are asupra dezvoltării țării beneficiare, ci și asupra potențialului prejudiciu asupra dezvoltării cauzat de utilizarea armelor, inclusiv în alte țări decât cea de destinație;

18.  sugerează că ar trebui să se studieze posibilitatea ca UE să sprijine respectarea de către statele membre a celor opt criterii ale poziției comune, în special prin furnizarea de informații în timpul etapei de evaluare a riscurilor, prin efectuarea de verificări ale utilizatorilor finali, prin controale ex ante ale transporturilor și prin actualizarea periodică a listei țărilor terțe care îndeplinesc criteriile poziției comune;

19.  ia act de faptul că Consiliul efectuează o reevaluare a punerii în aplicare a poziției comune și a îndeplinirii obiectivelor sale în 2018; solicită ca reexaminarea poziției comune să analizeze modul în care aceasta este pusă în aplicare la nivel național, inclusiv o evaluare a diferitelor moduri în care este pusă în aplicare în legislația și reglementările statelor, a metodelor utilizate pentru evaluarea cererilor de licențe și a agențiilor guvernamentale și ministerelor implicate; subliniază, în acest sens, faptul că proiectele finanțate prin intermediul recent-lansatului EDIDP și al viitorului Fond de apărare trebuie supuse controlului național și controlului UE, iar mecanismele/sistemele de raportare trebuie să fie supuse unui control parlamentar deplin; consideră că propunerea de Instrument european pentru pace trebuie, de asemenea, să facă obiectul unui control parlamentar;

20.  invită statele membre să depășească actuala lipsă de eficiență a cheltuielilor de apărare cauzată de suprapunere, fragmentare și lipsa interoperabilității și să își propună ca UE să devină un furnizor de securitate și printr-un control mai bun al exporturilor de arme;

21.  consideră că acțiunile referitoare la produse în legătură cu armele de calibru mic și armamentul ușor, atunci când sunt produse în principal pentru export, ar trebui excluse de la finanțare din partea Uniunii în contextul viitorului regulament de instituire a Fondului european de apărare (FED) (COM(2018)0476);

22.  consideră că, în contextul Brexitului, ar fi important ca Regatul Unit să se angajeze să respecte în continuare poziția comună și să aplice dispozițiile sale operative la fel ca și alte țări terțe europene;

23.  subliniază că ambiția de a spori competitivitatea sectorului european de apărare nu trebuie să submineze aplicarea celor opt criterii ale poziției comune, deoarece acestea au întâietate în fața oricăror interese comerciale, sociale sau industriale ale statelor membre;

24.  consideră că punerea în aplicare a Directivei 2009/43/CE de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității ar trebui să fie în concordanță cu Poziția comune, inclusiv în ceea ce privește piesele de schimb și componentele; constată că poziția comună nu prevede limitări ale domeniului de aplicare și că, prin urmare, cele opt criterii se aplică și transferurilor în interiorul UE;

25.  reiterează efectele negative pe care exporturile insuficient controlate de tehnologii de supraveghere cibernetică ale întreprinderilor din UE le pot avea asupra securității infrastructurii digitale a UE și asupra respectării drepturilor omului; subliniază, în această privință, importanța unei actualizări rapide, eficace și cuprinzătoare a Regulamentului UE privind produsele cu dublă utilizare, reamintește poziția Parlamentului cu privire la propunerea Comisiei, aprobată de o majoritate covârșitoare în ianuarie 2018, și sugerează că Consiliul ar trebui să stabilească o poziție ambițioasă, astfel încât colegiuitorii să poată ajunge la un acord înainte de încheierea actualei legislaturi; invită statele membre, în ceea ce privește controlarea exporturilor și aplicarea celor opt criterii, să acorde mai multă atenție produselor care pot avea o utilizare atât civilă, cât și militară, cum ar fi tehnologia de supraveghere, precum și, în mod similar, componentelor care pot fi folosite în războiul cibernetic sau pentru a comite încălcări ale drepturilor omului; îndeamnă statele membre și Comisia să investească fonduri suficiente în tehnologie și în resurse umane pentru formarea persoanelor în cadrul unor programe de securitate cibernetică specifice; invită statele membre să promoveze, la nivel internațional, adăugarea bunurilor în cauză pe listele de control (în special Wassenaar);

26.  încurajează statele membre să efectueze o examinare mai detaliată a producției sub licență de către țările terțe și să asigure garanții mai solide împotriva utilizărilor nedorite; solicită aplicarea strictă a Poziției comune în ceea ce privește producția sub licență în țările terțe; solicită limitarea acordurilor de producție sub licență la țările care sunt părți sau semnatare ale ATT și obligarea acestor țări terțe să exporte numai echipamentele produse sub licență cu autorizație explicită din partea statului membru exportator inițial;

27.  subliniază că trebuie elaborată o abordare pentru soluționarea situațiilor în care statele membre interpretează diferit cele opt criterii din poziția comună pentru exporturile de produse care sunt, în esență, asemănătoare, către destinații și utilizatori finali similari, pentru a menține condiții de concurență echitabile și credibilitatea UE în străinătate;

28.  solicită statelor membre și SEAE să elaboreze o strategie specifică pentru a proteja în mod oficial avertizorii de integritate care denunță practicile desfășurate de entități și întreprinderi din industria de armament, care contravin criteriilor și principiilor poziției comune;

29.  solicită, de asemenea, extinderea, respectiv aplicarea celor opt criterii și la transferul de personal militar, de securitate și de poliție, la serviciile legate de exporturile de armament, la know-how și formare, la tehnologia de securitate precum și la serviciile militare și de securitate private;

30.  îndeamnă statele membre și SEAE să coopereze îndeaproape pentru a preveni riscurile pe care le implică deturnarea și depozitarea de arme, precum traficul și ilegal de arme și contrabanda; subliniază riscul ca armele exportate către țări terțe să fie reintroduse în UE prin contrabandă și trafic cu arme;

31.  solicită statelor membre și SEAE să adauge un criteriu nou la poziția comună pentru a se asigura că, la acordarea licențelor, riscul de corupție în ceea ce privește exporturile pertinente este luat în considerare în mod corespunzător;

Raportul anual al COARM

32.  salută eforturile depuse de COARM în vederea cooperării, a coordonării și a convergenței (cu referire în special la Ghidul de utilizare a poziției comune), respectiv a întăririi și punerii în aplicare a poziției comune, în special în ce privește campaniile de sensibilizare, precum și procesele de aliniere și de armonizare în cadrul UE și cu țări terțe;

33.  își exprimă regretul cu privire la publicarea foarte târzie a celui de al 18-lea raport anual pentru 2015, în martie 2017, și a celui de al 19-lea raport anual pentru 2016, în februarie 2018; solicită garantarea unei proceduri de raportare și depunere mai standardizate și în timp mai util, prin stabilirea unui termen-limită strict pentru prezentarea datelor, cel târziu în luna ianuarie din anul următor anului în care au avut loc exporturile, precum și prin stabilirea unei date fixe de publicare nu mai târziu de luna martie a anului care urmează anului în care s-au făcut exporturile;

34.  reamintește că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Poziția comună, toate statele membre sunt obligate să raporteze cu privire la exporturile lor de arme și îndeamnă toate statele membre să respecte pe deplin obligațiile care le revin, astfel cum sunt prevăzute în Poziția comună; subliniază că, pentru înțelegerea modului în care sunt aplicate cele opt criterii, sunt esențiale date defalcate de înaltă calitate privind livrările efective;

35.  critică faptul că un număr de state membre nu au înaintat contribuții complete la cel de al 19-lea raport anual pe baza unor date detaliate, specifice fiecărei țări; este preocupat de faptul că, prin urmare, lipsesc informații importante din raportul anual al COARM, care nu este, așadar, actualizat sau nu este în măsură să prezinte o imagine completă a activităților de export ale statelor membre; consideră că ar trebui instituit un sistem standardizat de verificare și raportare, pentru a oferi informații mai detaliate și exhaustive; își reiterează solicitarea ca toate statele membre care nu au prezentat contribuții complete, să furnizeze informații suplimentare privind exporturile lor anterioare, în vederea elaborării următorului raport anual;

36.  observă că, potrivit celui de al 19-lea raport anual, criteriile invocate pentru refuzul autorizării sunt aplicate de manieră diferită, criteriul 1 fiind invocat de 82 de ori, criteriul 2 de 119 ori, criteriul 3 de 103 ori, criteriul 4 de 85 de ori, criteriul 5 de opt ori, criteriul 6 de 12 ori, criteriul 7 de 139 de ori, iar criteriul 8 o dată; constată cu preocupare că numărul licențelor refuzate a scăzut în total și în termeni relativi (doar 0,76 % dintre cererile de licențe au fost respinse în 2016, comparativ cu aproape 1 % în 2015); ia act cu dezamăgire de faptul că, în continuare, raportul nu a inclus cifrele referitoare la rezultatele consultărilor privind refuzul notificărilor și invită statele membre să includă aceste date în rapoartele anuale viitoare;

37.  sugerează ca informații suplimentare să fie colectate de la statele membre și publicate atât la nivel național, cât și în raportul anual COARM; sugerează, de asemenea, ca raportul anual al COARM să fie completat cu o prezentare generală, care să includă, printre altele, comparații ale tendințelor față de anii precedenți, precum și date agregate;

Parlamentul și societatea civilă

38.  observă că nu toate parlamentele naționale din UE examinează deciziile guvernamentale de acordare a licențelor; subliniază că Regulamentul de procedură al Parlamentului prevede posibilitatea de a oferi răspunsuri periodice la rapoartele anuale ale UE privind exporturile de arme și solicită, în acest sens, o îmbunătățire a situației actuale, precum și garantarea faptului că Parlamentul va răspunde la raportul anual al COARM cu propriul său raport anual, care ar trebui să fie în afara cotei; invită parlamentele naționale să facă schimb de cele mai bune practici existente în domeniul informării și supravegherii exporturilor de arme;

39.  subliniază rolul important al parlamentelor naționale, al Parlamentului European, al societății civile, al autorităților de control al exporturilor de arme și al asociațiilor sectoriale atât în a sprijini și încuraja standardele convenite ale poziției comune la nivel național și european, cât și în a stabili un sistem de control transparent și responsabil; solicită, în consecință, un mecanism de control transparent și solid, care să consolideze rolul parlamentelor și al societății civile; încurajează parlamentele naționale, societatea civilă și mediul universitar să efectueze o monitorizare independentă a comerțului cu arme și invită statele membre și SEAE să sprijine astfel de activități, inclusiv prin mijloace financiare;

40.  subliniază importanța și legitimitatea controlului parlamentar în ceea ce privește datele referitoare la controlul exporturilor de arme și modul de efectuare a acestui control; solicită, în acest sens, instituirea de măsuri, acordarea de sprijin și furnizarea informațiilor necesare pentru a garanta exercitarea deplină a funcției de control public;

41.  sugerează ca exporturile de produse finanțate în temeiul EDIDP și/sau al Fondului european de apărare (FED) să fie incluse în datele transmise separat către COARM pentru a asigura o monitorizare atentă a acelor produse care au fost finanțate de la bugetul european; invită Consiliul și Parlamentul să convină asupra unui regim detaliat de interpretare și punere în aplicare, care să includă un organism de supraveghere, un organism de sancționare și un comitet de etică pentru a asigură că criteriile poziției comune sunt aplicate cel puțin produselor finanțate în temeiul EDIDP și/sau FED, pentru a asigura cadre de export egale pentru țările implicate; consideră că interpretarea și punerea în aplicare comune ar trebui să se aplice eventual tuturor exporturilor de arme din statele membre;

Controlul internațional al armelor și dezarmarea

42.  subliniază ambițiile UE de a deveni un actor mondial pentru pace; consideră că UE ar trebui să își asume o responsabilitate sporită în ceea ce privește pacea și securitatea în Europa și în lume prin intermediul altor mecanisme îmbunătățite de control al exporturilor și inițiative de dezarmare, precum și că, în calitate de actor mondial responsabil, ea ar trebui să constituie un exemplu, și anume să aibă un rol activ, iar statele membre să depună toate eforturile pentru a găsi o poziție comună în domeniile neproliferării armelor, dezarmării mondiale și controlării transferurilor de arme, precum și în întărirea cercetării și a dezvoltării în ce privește tehnologiile și procesele de conversie de la structurile de utilizare militară la structurile de utilizare civilă, și prin măsuri precum acordarea de avantaje la export pentru produsele în cauză;

43.  recunoaște că toate statele membre ale UE sunt semnatare ale ATT; solicită universalizarea ATT și axarea în mai mare măsură pe țările care nu sunt semnatare; salută, de asemenea, eforturile de sensibilizare în privința ATT și sprijină punerea sa efectivă în aplicare;

44.  încurajează statele membre să ajute țările terțe în procesul de elaborare, îmbunătățire și aplicare a sistemelor de control al armelor, în conformitate cu poziția comună;

45.  își reiterează poziția în legătură cu sistemele autonome de arme letale (LAWS); solicită interzicerea exporturilor de produse utilizate pentru dezvoltarea și producerea unor astfel de sisteme de arme;

46.  consideră că un tratat internațional eficace de control al exporturilor de arme ar trebui să cuprindă toate transferurile, inclusiv transferurile interstatale, transferurile dintre state și utilizatorii finali nestatali și contractele de leasing, precum și împrumuturile, cadourile, ajutoarele și orice alte forme de transfer;

o
o   o

47.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al NATO, precum și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

(1) JO L 335, 13.12.2008, p. 99.
(2) JO C 56, 14.2.2018, p. 1.
(3) JO L 17, 23.1.2018, p. 40.
(4) JO L 139, 30.5.2017, p. 38.
(5) JO C 98, 15.3.2018, p. 1.
(6) http://www.wassenaar.org/controllists/, „Lista produselor și tehnologiilor și munițiilor cu dublă utilizare”, în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenționale și produse și tehnologii cu dublă utilizare.
(7) Tratatul privind comerțul cu arme, ONU, 13-27217.
(8) JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
(9) JO L 134, 29.5.2009, p. 1.
(10) JO L 338, 13.12.2016, p. 1.
(11) A/HRC/35/8.
(12) Texte adoptate, P8_TA(2017)0344.
(13) JO C 399, 24.11.2017, p. 178.
(14) Texte adoptate, P8_TA(2016)0066.
(15) Texte adoptate, P8_TA(2017)0273.
(16) Texte adoptate, P8_TA(2017)0473.
(17) Texte adoptate, P7_TA(2014)0172.
(18) „Tendințe în transferurile internaționale de arme”, 2017 (Fișă de informare SIPRI, martie 2018).
(19) http://enaat.org/eu-export-browser/licence.de.html
(20) „Viziune comună, acțiuni comune: o Europă mai puternică - O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”, Bruxelles, iunie 2016.
(21) „Lansarea Fondului european de apărare”, (COM(2017)0295), 7 iunie 2017.
(22) Nave de război (de suprafață sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente și alte nave de suprafață https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XG0406(01)&from=RO

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2018Notă juridică