Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0063(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0057/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0057/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 13
CRE 13/11/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0452

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 122kWORD 60k
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ***I
P8_TA(2018)0452A8-0057/2018
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0142),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 103 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0119/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0057/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Νοεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
P8_TC1-COD(2017)0063

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2019/1.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το συμφωνηθέν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κείμενο του άρθρου 11 σχετικά με τα προσωρινά μέτρα.

Τα προσωρινά μέτρα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στις αρχές ανταγωνισμού να διασφαλίσουν ότι δεν ζημιώνεται ο ανταγωνισμός ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια έρευνα.

Προκειμένου να δοθεί στις αρχές ανταγωνισμού η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις εξελίξεις στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές, η Επιτροπή δεσμεύεται ότι θα προβεί σε ανάλυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού του κατά πόσον υπάρχουν τρόποι να απλουστευθεί η λήψη προσωρινών μέτρων εντός διετίας από την ημερομηνία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου